ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 443kWORD 58k
5.1.2016
PE575.931v01-00
 
B8-0034/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη νέα κυβέρνηση της Πολωνίας


Edouard Ferrand

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη νέα κυβέρνηση της Πολωνίας  
B8-0034/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα πολωνική κυβέρνηση, η οποία εξελέγη κατόπιν απολύτως δημοκρατικών εκλογών, μόλις αποτέλεσε το αντικείμενο ορισμένων επικριτικών παρατηρήσεων εκ μέρους της Επιτροπής·

1.  καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί τις εκλογικές επιλογές του πολωνικού λαού και την ανεξαρτησία του και να μην προβαίνει σε παρόμοιες παρατηρήσεις.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου