Procedure : 2015/2988(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0040/2016

Indgivne tekster :

B8-0040/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 270kWORD 71k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c)


om udkast til Kommissionens forordning (EU).../... af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissionen fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens forordning (EU) .../... af XXX  om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8-0040/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning (D042120/03),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer(1), særlig artikel 5, stk. 3,

–  der henviser til udtalelse af 28. oktober 2015 fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer (TCMV) nedsat i medfør af artikel 40, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF,

–  der henviser til sin beslutning af 27. oktober 2015 om emissionsmålinger i bilsektoren(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. december 2013 med titlen "Programmet ren luft i Europa" (COM(2013)0918),

–  der henviser til artikel 5a, stk. 4, litra e), i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c),

A.  der henviser til, at luftforurening hvert år fører til mere end 430 000 for tidlige dødsfald i Unionen og koster i nærheden af 940 mia. EUR som følge de sundhedsmæssige virkninger; der henviser til, at nitrogenoxider (NOx) er et vigtigt luftforurenende stof, der bl.a. forårsager lungekræft, astma og mange luftvejssygdomme og medfører miljøødelæggelser som f.eks. eutrofiering og forsuring; der henviser til, at udstødning fra dieselkøretøjer er en væsentlig kilde til koncentrationen af NOx i Europas byområder; der henviser til, at 75 000 for tidlige dødsfald ifølge de seneste luftforureningsanalyser fra Det Europæiske Miljøagentur skyldes NO2-emissioner, og at 93 % af alle overskridelser finder sted tæt ved veje(6);

B.  der henviser til, at det i forordning (EF) nr. 715/2007, som fastsætter emmissionsnormerne Euro 5 og Euro 6, kræves, at fabrikanterne udstyrer deres køretøjer, således at de overholder emissionskravene "ved normal brug" (artikel 5, stk. 1);

C.  der henviser til, at betragtning 5 i forordning (EF) nr. 718/2007, som blev vedtaget i december 2006, har følgende ordlyd: "Opfyldelse af EU's mål for luftkvalitet kræver, at der ydes en konstant indsats for at begrænse emissionerne fra køretøjer. Af denne grund bør erhvervslivet modtage klare oplysninger om fremtidige emissionsgrænser. Derfor indeholder denne forordning ud over Euro 5-emissionsgrænser også emissionsgrænser for Euro 6-normen; der henviser til, at forordningens betragtning 6 fastsætter følgende: "Der er navnlig behov for en betydelig begrænsning af dieselkøretøjers emissioner af nitrogenoxid for at forbedre luftkvaliteten og overholde grænseværdierne for luftforurening. Det betyder, at de ambitiøse grænseværdier for Euro 6-normen må nås, uden at det bliver nødvendigt at give afkald på fordelene ved dieselmotorer med hensyn til brændstofforbrug og emissioner af carbonhydrider og carbonmonoxid. Hvis en sådan foranstaltning med henblik på begrænsningen af emissioner af nitrogenoxid træffes på et tidligt stadium, vil dette give bilproducenterne mulighed for at planlægge på lang sigt i hele EU";

D.  der henviser til, at Euro 6-grænseværdien for NOx-emissioner fra dieselkøretøjer er 80mg/km, hvilket har fundet anvendelse på nye køretøjstyper siden 1. september 2014 og på alle køretøjer solgt siden 1. september 2015;

E.  der henviser til, at artikel 14, stk. 3 i forordning (EF) nr. 715/2007 fastsætter følgende: " Kommissionen skal løbende overvåge de procedurer, prøvninger og krav, som er nævnt i artikel 5, stk. 3, samt de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling. Hvis det af gennemgangen fremgår, at procedurerne eller prøvningerne ikke længere er tilstrækkelige eller ikke længere afspejler de faktiske emissioner, skal de tilpasses, så de reelt afspejler de emissioner, der er forårsaget af den faktiske trafik på vejene"; der henviser til, at bestemmelsen ledsages af betragtning 15, der fastsætter følgende: "Kommissionen bør løbende vurdere behovet for at revidere New European Drive Cycle som den prøvningsmetode, der danner grundlag for EF-typegodkendelseslovgivning med hensyn til emissioner. Det kan være nødvendigt at ajourføre eller anvende nye prøvningscyklusser for at afspejle forandringer i køretøjsspecifikationerne og bilisternes adfærd. En revision kan være nødvendig for at sikre, at de faktiske emissioner svarer til dem, som er målt i forbindelse med typegodkendelsen. Det bør også overvejes at anvende bærbare emissionsmålingssystemer og at indføre reguleringsbegrebet "not-to-exceed";

F.  der henviser til, at i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 715/2007 har udkastet til gennemførelsesbestemmelser vedtaget under denne bestemmelse i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol, "til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den"; der henviser til, at Kommissionen i denne sammenhæng kun har beføjelse til at supplere forordning nr. 715/2007 og ikke til at ændre de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i forordningens bilag I;

G.  der henviser til, at Kommissionen har udarbejdet et nyt udkast til gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at ændre Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008(7) ved at tilpasse prøvningsprocedurerne, således at de på passende vis afspejler de emissioner, der genereres ved faktisk kørsel på vejen; der henviser, at to pakker med foranstaltninger, som begge var en del af et udkast til Kommissionens forordning på grundlag af artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 718/2007, blev godkendt af Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer henholdsvis den 19. maj 2015 og 28. oktober 2015;

H.  der henviser til, at udkast til Kommissionens forordning (EF) .../...af XXX om ændring af forordning (EC) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (i det følgende benævnt "udkast til foranstaltning") fastsætter, at der med henblik på indførelse af kvantitative krav for emission under faktisk kørsel (RDE-krav) bør tages hensyn til statistisk og teknisk usikkerhed ved måleprocedurerne"; der henviser til, at udkastet til foranstaltning ligeledes tillader en "margin for yderligere målingsusikkerhed i forbindelse med anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS)";

I.  der henviser til, at fabrikanterne ifølge udkastet til foranstaltning vil blive pålagt at sikre, at emissionerne ved en RDE-prøvning og under hele køretøjets livscyklus ikke overskrider visse "not-to exceed"-grænseværdier (NTE); der henviser til, at NTE-grænseværdierne udtrykkes som de grænseværdier, der er fastsat i forordning (EF) nr. 715/2007 multipliceret med en overensstemmelsesfaktor og en overførselsfunktion;

J.  der henviser til, at Kommissionen på grundlag af en analyse foretaget af Det Fælles Forskningscenter (JRC) har konkluderet, at den nuværende gennemsnitlige PEMS målefejl er på 18,75 %, svarende til en maksimal overholdelsesfaktor på 1,2; der henviser til, at JRC's fejlanalyse konkluderede, at RDE-prøvningsproceduren kan indføre en måleusikkerhedsmargen på op til højst 30 %, dvs. en margen i værste fald på 25 mg NOx/km for Euro 6-grænseværdien, svarende til en faktor 1,3; der henviser til, at sådanne tolerancer eller indledende usikkerhed i forbindelse med emissionsmålingsproceduren forventes at blive mindre med tiden takket være tekniske fremskridt;

K.  der henviser til, at udkastet til foranstaltning, som blev godkendt af Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer den 28. oktober 2015, vil indføre en midlertidig overensstemmelsesfaktor på 2,1, som vil indebære, at det tillades køretøjer at udlede 168mg Nox/km i RDE-prøvningen, som finder anvendelse på alle nye køretøjer fra september 2019 (nye køretøjstyper fra september 2017) dvs. fire år efter, at Euro 6-grænseværdien på 80 mg/km er trådt i kraft; der henviser til, at et endeligt kvantitativt RDE-krav med en endelig overensstemmelsesfaktor på 1,5 finder anvendelse på alle nye køretøjer fra 2021 (nye køretøjstyper fra 2020) og tillader køretøjer at udlede 120 mg NOx/km i RDE-prøvningen;

L.  der henviser til, at overførselsfunktionen, der anvendes som multiplikator i formlen til beregning af NTE-grænseværdier ikke er forklaret eller begrundet; der henviser til, at enhver værdi for overførselsfunktionens parameter, som er større end 1, vil resultere i en forhøjelse af det emissionsniveau, der er tilladt i henhold til RDE-prøvningen;

M.  der henviser til, at udkastet til foranstaltning vil underminere enhver håndhævelse af de eksisterende grænseværdier, der er fastsat i forordning (EF) nr. 715/2007, for så vidt angår de dokumenterede tydelige overskridelser ved normal brug af køretøjers NOx-emissioner, indtil RDE-prøvningen håndhæves;

N.  der henviser til, at Parlamentet i punkt 14 i sin beslutning af 27. oktober 2015 om emissionsmålinger i bilsektoren bekræftede bestemmelsen i den betænkning, der blev vedtaget af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som kræver, at Kommissionen "indfører en prøvning af emissionerne ved faktisk kørsel for alle køretøjer for alle køretøjer, der er typegodkendt eller registreret fra 2015 for at sikre, at emissionskontrolsystemer er effektive og gør køretøjet i stand til at overholde denne forordning og dens gennemførelsesforanstaltninger, der alene afspejler de mulige tolerancer ved emissionsmålingsproceduren, inden 2017";

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 715/2007;

2.  mener, at dette udkast til Kommissions forordning vil resultere i en reel generel fritagelse fra gældende emissionsgrænser og derfor ikke er i overensstemmelse med EU-retten, eftersom den ikke er forenelig med formål og indhold i forordning (EF) nr. 715/2007;

3.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til forordning tilbage og straks og ikke senere end den 1. april 2016 at forelægge et nyt med henblik på at indføre en prøvning af emissionerne ved faktisk kørsel for alle køretøjer for at sikre, at emissionskontrolsystemer er effektive og gør køretøjet i stand til at overholde forordning (EF) nr. 715/2007 og dens gennemførelsesforanstaltninger med en overensstemmelsesfaktor, der ikke alene afspejler de mulige tolerancer ved emissionsmålingsproceduren, inden 2017;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0375.

(3)

EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.

(4)

EFT L 309 af 27.11.2001, s. 122.

(5)

EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)

Det Europæiske Miljøagenturs rapport nr. 5 "Air quality in Europe", s. 8 og s. 44.

(7)

Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik