Предложение за резолюция - B8-0041/2016Предложение за резолюция
B8-0041/2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ в подкрепа на мирния процес в Колумбия

  13.01.2016 - (3033/2015(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Луис де Грандес Паскуал, Франсиско Хосе Милян Мон, Давор Иво Щир, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Кристиан Дан Преда, Рамон Луис Валкарсел Сисо от името на групата EPP

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0041/2016

  Процедура : 2015/3033(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0041/2016
  Внесени текстове :
  B8-0041/2016
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑3033/2015

  Резолюция на Европейския парламент в подкрепа на мирния процес в Колумбия

  (3033/2015(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид многобройните си резолюции относно положението с правата на човека в Колумбия, и по-специално резолюциите от 18 април 1996 г., 12 юни 1997 г., 12 март и 14 май 1998 г., 11 март 1999 г. и 7 септември 2000 г.,

  –  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Колумбия, и по-специално резолюциите от 14 март и 24 октомври 1996 г., 18 септември 1997 г. и 14 януари 1999 г.,

  –   като взе предвид своята резолюция от 1 февруари 2001 г. относно плана „Колумбия“ и в подкрепа на мирния процес в Колумбия, както и своите резолюции от 4 октомври 2001 г. и 14 март 2002 г. относно Колумбия,

  –   като взе предвид специалните отношения, които обвързват ЕС с Колумбия, и по-специално многостранното търговско споразумение между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, подписано в Брюксел на 26 юли 2012 г.,

  –  като взе предвид съвместното изявление № 60 относно Споразумението за създаване на специална юрисдикция за постигане на мир, подписано в Хавана на 23 септември 2015 г., и съвместното изявление № 64 от 15 декември 2015 г., което отразява споразумението относно жертвите на конфликти „Цялостна система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения“, включвайки специалната юрисдикция за постигане на мир и ангажираността по отношение на правата на човека,

  –   като взе предвид параграф 44 от съобщението на делегацията на ЕП в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат) на втората среща на високо равнище ЕС-CELAC в Брюксел относно прекратяването на вътрешния конфликт между правителството на Колумбия и ФАРК,

  –   като взе предвид Брюкселската декларация, приета в края на втората среща на високо равнище ЕС-CELAC, проведена на 11 юни 2015 г.,

  –  като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС Федерика Могерини, направено на 24 септември 2015 г., относно споразумението за правосъдието в условията на преход в Колумбия, както и нейното изявление от 1 октомври 2015 г. за назначаване на Иймън Гилмор за специален пратеник на ЕС за мирния процес в Колумбия,

  A.   като има предвид, че ЕС и Колумбия поддържат от 2013 г. насам рамка за тясно икономическо и търговско сътрудничество, установена в Споразумението за търговия между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, чиято крайна цел е не само подобряване на икономическите отношения между страните, но също и създаване на съюзи, които да надхвърлят обикновения търговски обмен и да укрепват мира, демокрацията и благосъстоянието на гражданите;

  Б.  като има предвид, че това споразумение включва, по-специално, премахването на изискванията за визи за колумбийски граждани от страна на ЕС, прието по време на втората среща на високо равнище ЕС-CELAC през юни 2015 г.;

  В.   като има предвид, че тези тесни връзки обхващат и области на международно сътрудничество по общи важни каузи, като например борбата за мир и борбата с тероризма, като значим факт е, че след подписването през 2014 г. на Рамковото споразумение между ЕС и Колумбия за участие в операции на ЕС за управление на кризи, колумбийските въоръжени сили сътрудничат с европейските при международни мироопазващи операции, под егидата на принципите на ООН;

  Г.   като има предвид, че масата за диалог между правителството на Колумбия и ФАРК беше организирана в Хавана (Куба) на 26 август 2012 г., след подписването на документа „Общо споразумение за прекратяване на конфликта и изграждане на стабилен и траен мир“, като по този начин се изпълнява желанието на колумбийския народ да живее в мир, и като признава по-специално, че изграждането на мира е въпрос, който засяга цялото население, че държавата има задължението да насърчава правата на човека на цялата си територия и че икономическото и социално развитие, съпътствано от справедливост, е гаранция за мира и същевременно представлява необходимо условие за устойчив и приобщаващ растеж на страната;

  Д.  като има предвид, че на различните етапи преговарящите в Хавана се споразумяха относно обновяването на селските райони в Колумбия и всеобхватната селскостопанска реформа, относно политическото участие и демократичното отваряне за изграждането на мир и относно решението на проблема с незаконните наркотици;

  Е.   като има предвид, че на 2 септември 2015 г., сряда, правителството на Колумбия и ФАРК обявиха сключването на споразумение за създаване на специална юрисдикция за постигане на мир, която да зачете правата на жертвите и да допринесе за изграждането на стабилен и траен мир, като за тази цел страните се договориха да прилагат Цялостна система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения, която включва създаването на Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения, както и споразумения относно обезщетяването на жертвите;

  Ж.   като има предвид, че след постигането на горепосоченото споразумение относно тъй нареченото правосъдие в условията на преход преговарящите страни направиха категорична стъпка в посока към мира, която изглежда също така необратима, като се ангажираха с определянето на максимален срок от шест месеца и за двете страни за постигането на мир, най-късно до 23 март 2016 г.;

  З.  като има предвид, че създаването на специална юрисдикция за постигане на мир отговаря на необходимостта да се намери специална правосъдна система в съответствие с международното право, която да санкционира отговорните за тежките престъпления и да осигури компенсации на жертвите, като в същото време улесни слагането на оръжията;

  И.  като има предвид, че правителството на Колумбия, неговата законодателна камара и колумбийският народ имат суверенитета да установят параметрите на тази специална юрисдикция за постигане на мир, чиято основна функция ще бъде да се сложи край на безнаказаността, да се установи истината и да се подложат на съдебно преследване и наказателни санкции извършителите на престъпления по време на конфликта, особено когато се касае за най-тежките и емблематични, като се гарантира недопускане на повторни нарушения и се допринася също така за обезщетяването на жертвите;

  Й.  като има предвид, че постигането на стабилен и траен мир в Колумбия чрез преустановяването на вътрешен конфликт, продължил над 50 години и довел до милиони жертви, е първостепенен приоритет за Колумбия, но също и за Европейския съюз и международната общност, както е видно от многобройните изявления в подкрепа за мирния процес от страна на различни държави и регионални и международни органи, включително от страна на самия Европейски съюз;

  1.  горещо приветства споразумението, постигнато между правителството на Колумбия и „Революционните въоръжени сили на Колумбия“ (ФАРК) на 23 септември 2015 г., относно създаването на специална юрисдикция за постигане на мир, което решава в задоволителна степен основния и най-проблематичен въпрос на преговорите, и приветства общото решение да се даде срок от шест месеца за подписване на окончателно мирно споразумение преди 23 март 2016 г.;

  2.  смята, че подписването на неотдавнашното споразумение относно създаването на специална юрисдикция за постигане на мир, както и утвърждаването на другите споразумения, постигнати на по-ранен етап, относно селскостопанската реформа, политическото участие и демократичното отваряне за изграждане на мира и относно разрешаването на проблема с незаконните наркотици са решителни стъпки за постигане на окончателно мирно споразумение, което има одобрението на колумбийското общество и позволява постигането на стабилен и траен мир, който да сложи край на продължаващ повече от половин век вътрешен въоръжен конфликт и да вземе предвид, по-специално, правото на жертвите на конфликта на пълно, реално и справедливо обезщетение за понесените физически, морални и материални щети;

  3.  призовава „Армията за национално освобождение“ (АНО) без допълнителни оправдания или забавяне да поеме твърд и решителен ангажимент за мира в Колумбия, като започне процес на преговори с колумбийското правителство, който да доведе до нейната мирна социална и политическа интеграция;

  4.  изразява желанието си настоящите мирни преговори с ФАРК да приключат възможно най-бързо и във всички случаи в рамките на срока от шест месеца, определен на 23 септември в Хавана, така че на 23 март 2016 г. да се отбележи окончателното прекратяване на конфликта и повратен момент в съвременната история на Колумбия;

  5.  признава големите политически усилия, реализма и постоянството, показани както от правителството на Колумбия, така и от ФАРК, с цел сближаване на техните антагонистични позиции и постепенно постигане на компромиси, което позволи да се отбележи напредък в преговорите за търсене на стабилен и траен мир, толкова желан от всички колумбийски граждани, като се гарантира, че конфликтът няма да се повтори;

  6.  отново заявява, че насилието не е законен метод на политическа борба, и призовава онези, които са имали това убеждение, да възприемат демокрацията с всички нейни последици и изисквания, и на първо място – окончателно и завинаги слагане на оръжията и защита на идеите и стремежите си посредством демократичните стандарти и принципите на правовата държава;

  7.  признава също така важната роля, изпълнявана понастоящем от Куба и Норвегия като държави гаранти и от Чили и Венецуела както държави, съпътстващи мирния процес, и изказва специални благодарности за моралното водачество на папа Франциск и неговите усилия да допринесе за постигане на желания мир в Колумбия;

  8.  приветства решението от 1 октомври 2015 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, г-жа Федерика Могерини, да назначи Иймън Гилмор, бивш заместник министър-председател и бивш министър на външните работи и търговията на Ирландия, за специален пратеник на ЕС за мирния процес в Колумбия;

  9.  изтъква отново готовността си да осигури всякаква възможна помощ за прилагането на окончателното мирно споразумение и в тази връзка подновява своя призив към държавите – членки на Европейския съюз, да създадат доверителен фонд за подпомагане на етапа след конфликта и допринасяне за този етап;

  10.  отбелязва със задоволство изключването на възможността за амнистия или помилване при престъпления против човечеството, геноцид и и тежки военни престъпления, в съответствие с разпоредбите на международното наказателно и хуманитарно право и с международните инструменти и стандарти, приложими в областта на правата на човека;

  11.  счита, че е абсолютно необходимо наказателните санкции за извършителите на престъпленията да допринасят за обезщетяването на жертвите и за политическото помирение;

  12.  приветства споразумението, постигнато между страните, за създаване, след като се подпише окончателното мирно споразумение, на Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения като независим и безпристрастен механизъм с извънсъдебен характер, за да се изгради съвместно достоверно историческо описание на случилото се, защото само на основата на честно описание на миналото и поемане на цялата отговорност може да се изгради бъдещото помирение и да се зачетат правата на всички жертви;

  13.  изразява силната си подкрепа за текущите дискусии за постигане на окончателно споразумение за прекратяване на огъня и на военните действия преди 23 март 2016 г.;

  14.  признава усилията на правителството и институциите на Колумбия за постигане на напредък по отношение на пълното и постоянно гарантиране на правата на човека от страна на колумбийската политическа система и нейните институции в цялата страна; настоятелно призовава колумбийските институции да продължат по пътя на спазването на правата на човека, област, в която Колумбия все още е изправена пред сериозни предизвикателства, включително изкореняването на субкултурата на насилие, която през петдесетте години на конфликт е водила в някои случаи до реакции, излизащи от рамките на закона, и поведение и практики, които не съответстват на принципите на правовата държава и изискваното спазване на правата на човека; в тази връзка изисква закрилата на защитниците на правата на човека в Колумбия и призовава тези граждански организации за възможно най-добро и лоялно сътрудничество за възстановяване на съжителство в условия на помирение в Колумбия;

  15.  приветства неотдавнашното изявление на колумбийските въоръжени сили относно преразглеждането на военната доктрина на Колумбия, с цел да се приспособят и подготвят за въоръжените сили, за да реагират ефективно и гъвкаво на новите залози и предизвикателства в етапа след конфликта, като същевременно служат за гарант на мирните споразумения; счита също така, че неотдавнашното съобщение на ФАРК, че преустановят военните си курсове на обучение и ще се посветят занапред на политическо и културно обучение в рамките на процеса за прекратяване на въоръжения конфликт, е още една пораждаща надежда стъпка в правилната посока;

  16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ротационното председателство на ЕС, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, както и на правителството и Конгреса на Република Колумбия.