Postup : 2015/3033(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0041/2016

Předložené texty :

B8-0041/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/01/2016 - 7.8
CRE 20/01/2016 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0016

NÁVRH USNESENÍ
PDF 275kWORD 85k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0041/2016
2.10.2015
PE575.939v01-00
 
B8-0041/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o podpoře mírového procesu v Kolumbii (3033/2015(RSP))


Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Vacárcel Siso za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o podpoře mírového procesu v Kolumbii (3033/2015(RSP))  
B8-0041/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá početná usnesení o lidskoprávní situaci v Kolumbii, především na usnesení ze dne18. dubna 1996, 12. června 1997, 12. března a 14. května 1998, 11. března 1999 a 7. září 2000,

–  s ohledem na svá předešlá usnesení o situaci v Kolumbii, především na usnesení ze dne 14. března a 24. října 1996, 18. září 1997 a 14. ledna 1999,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. února 2001 na téma „Plan Colombia“ a o podpoře mírového procesu v Kolumbii, jakož i na své usnesení o Kolumbii ze dne 4. října 2001 a 14. března 2002,

–  s ohledem na zvláštní vazby, jež EU s Kolumbií spojují, a především na mnohostrannou obchodní dohodu mezi EU a jejími členskými státy, Kolumbií a Peru, jež byla podepsána v Bruselu dne 26. července 2012,

–  s ohledem na společná prohlášení č. 60 o dohodě o vytvoření zvláštních mírových soudů, jež byla podepsána v Havaně dne 23. září 2015, a č. 64 ze dne 15. prosince 2015, jež se týká dohody o obětech konfliktu s názvem Komplexní dohoda o pravdě, spravedlnosti, odškodnění a zabránění opakování minulosti zahrnující zvláštní mírové soudy; s ohledem na závazky v oblasti lidských práv;

–  s ohledem na odstavec 44 sdělení delegace EP v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika (EuroLat) na 2. summitu CELAC–EU, jenž se konal v Bruselu, o ukončení interního konfliktu mezi kolumbijskou vládou a organizací Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC),

–  s ohledem na Bruselské prohlášení, jež bylo jako výsledek 2. summitu EU-CELAC přijato dne 11. června 2015,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Federiky Mogheriniové o dohodě o přechodném soudnictví v Kolumbii ze dne 24. září 2015, jakož i na její prohlášení ze dne 1. října 2015 v návaznosti na jmenování Eamona Gilmora zvláštním vyslancem Unie pro otázky mírového procesu v Kolumbii,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mezi EU a Kolumbií probíhá od roku 2013 úzká hospodářská a obchodní spolupráce, jež je zakotvena v obchodní dohodě mezi Kolumbií, Peru a EU a jejími členskými státy, jejímž cílem není pouze zintenzívnit obchodní vztahy mezi smluvními stranami, ale rovněž vytvářet spojenectví přesahující pouhou obchodní výměnu, jejichž smyslem je posílení míru, demokracie a dobrých životních podmínek občanů těchto zemí;

B.  vzhledem k tomu, že v rámci této dohody je kladen důraz na odstranění vízové povinnosti pro občany Kolumbie ze strany EU, jak bylo dohodnuto na 2. summitu CELAC–EU v červnu 2015;

C.  vzhledem k tomu, že uvedený úzký vztah zahrnuje i mezinárodní spolupráci v závažných záležitostech společného zájmu, jako je boj za mír a proti terorismu, přičemž je třeba zdůraznit, že od podpisu rámcové dohody mezi EU a Kolumbií o účasti na operacích Evropské unie pro řešení krizí v roce 2014 spolupracují kolumbijské a evropské vojenské síly při mezinárodních mírových operacích, a to v souladu se zásadami OSN;

D.  vzhledem k tomu, že kolumbijská vláda a organizace FARC zasedly k jednacímu stolu dne 26. srpna 2012, po podpisu dokumentu s názvem Obecná dohoda pro ukončení konfliktu a nastolení stabilní a udržitelné mírové situace, což odráží přání kolumbijského lidu žít v míru a především to, že nastolení míru je záležitostí obyvatelstva jako celku, že úkolem státu je podporovat lidská práva na celém svém území a že spravedlivý hospodářský a sociální rozvoj je zárukou míru a představuje současně podmínku nezbytnou pro trvale udržitelný růst země podporující začlenění;

E.  vzhledem k tomu, že v průběhu jednání dosáhly strany v Havaně dohod, jež se týkají obnovy kolumbijského venkova a jeho celkové reformy, politické účasti a demokratického procesu s cílem nastolení míru, a rovněž dohody o řešení problému nelegálních drog;

F.  vzhledem k tomu, že ve středu 23. září 2015 oznámila kolumbijská vláda a organizace FARC uzavření dohody o vytvoření zvláštních mírových soudů, což uspokojí právní nároky obětí a přispěje k vytvoření stabilní a udržitelné mírové situace; následně se smluvní strany shodly na zavedení Komplexní dohody o pravdě, spravedlnosti, odškodnění a zabránění opakování minulosti, jež zahrnuje založení Komise pro pravdu, soužití a zabránění opakování minulosti, jakož i dohody v oblasti odškodnění obětí;

G.  vzhledem k tomu, že v důsledku toho, že se podařilo uzavřít uvedenou dohodu o tzv. přechodném soudnictví, zahájily jednající strany jednoznačný mírový proces, který nelze zvrátit, jelikož se obě strany zavázaly k maximální lhůtě šesti měsíců k nastolení míru, a sice nejpozději do 23. března 2016;

H.  vzhledem k tomu, že vytvoření zvláštních mírových soudů reaguje na potřebu nalézt zvláštní systém v oblasti spravedlnosti vztahující se k mezinárodnímu právu, jenž potrestá osoby, které se dopustily závažných trestných činů, odškodní oběti a zároveň přispěje k odzbrojení;

I.  vzhledem k tomu, že kolumbijská vláda, zákonodárný sbor i kolumbijský lid odpovídají za zavedení parametrů uvedených zvláštních mírových soudů, jejichž základní funkcí je ukončit beztrestnost, dobrat se pravdy a odsoudit i potrestat pachatele trestných činů, k nimž během konfliktu došlo, a to především těch nejzávažnějších a exemplárních, což zaručí, že se situace nebude opakovat a oběti budou odškodněny;

J.  vzhledem k tomu, že nastolení stabilní a udržitelné mírové situace v Kolumbii v důsledku ukončení vnitřního konfliktu, který přetrvává více než 50 let a jsou mu přičítány miliony obětí, je prioritou číslo jedna jak pro tuto zemi, tak pro Evropskou unii a mezinárodní společenství, jak vyplývá z početných deklarací o podpoře mírového procesu ze strany rozličných zemí a regionálních i mezinárodních subjektů, včetně EU;

1.  s velkým uspokojením vítá dohodu, k níž došlo mezi kolumbijskou vládou a organizací Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) ve středu 23. září 2015 ohledně vytvoření zvláštních mírových soudů, což uspokojivě řeší nejdůležitější a nejproblematičtější bod jednání, a vítá společné rozhodnutí stanovit šestiměsíční lhůtu pro podpis definitivní mírové dohody nejpozději do 23. března 2016;

2.  cení si toho, že jak nedávný podpis dohody o vytvoření zvláštních mírových soudů, tak i potvrzení jiných dohod, jež byly již dříve uzavřeny o celkové reformě venkova, politické účasti a demokratickém procesu s cílem nastolení míru a rovněž o řešení problému nelegálních drog, představují rozhodující kroky k dosažení definitivní mírové dohody, která ochrání kolumbijskou společnost a umožní dosažení stabilní a udržitelné mírové situace, jež ukončí více jak půl století trvající ozbrojený vnitřní konflikt, a sice při zvláštním zohlednění práv obětí konfliktu na komplexní, přiměřené a spravedlivé odškodnění za fyzické, morální i materiální škody, jež utrpěly;

3.  vyzývá Národně osvobozeneckou armádu (ELN), aby se bez veškerých dalších výmluv či zpoždění rozhodným a definitivním způsobem zavázala k nastolení míru v Kolumbii a zahájila proces jednání s kolumbijskou vládou, který povede k jejímu mírovému sociálnímu a politickému začlenění;

4.  vyslovuje přání, aby současná mírová jednání s organizací FARC byla co nejdříve dokončena, a to v každém případě nejpozději v šestiměsíční lhůtě stanovené 23. září v Havaně, aby se tak 23. březen 2016 stal definitivním dnem ukončení konfliktu a skutečným milníkem moderních kolumbijských dějin;

5.  uznává nesmírné politické úsilí, realistický přístup i vytrvalost, kterou projevila kolumbijská vláda i organizace FARC při sbližování svých protichůdných postojů a postupném vytváření prostoru pro kompromis, což umožnilo pokrok při jednáních o nastolení stabilní a udržitelné mírové situace, kterou si rozhodně přejí všichni Kolumbijci, a zaručení toho, že se konflikt nebude opakovat;

6.  znovu opakuje, že násilí není legitimní metodou politického boje, a žádá všechny, kteří jsou přesvědčeni o opaku, aby se přihlásili k demokracii se všemi následky a požadavky s tím spojenými, jako je v prvé řadě definitivní a trvalé odzbrojení, jakož i obrana vlastních postojů a aspirací prostřednictvím demokratických pravidel a právního státu;

7.  uznává rovněž důležitou úlohu, kterou dosud hrají Kuba a Norsko v pozici zemí garantujících a Chile a Venezuela zemí doprovázejících mírový proces, přičemž obzvláště oceňuje morální vedení papeže Františka a jeho úsilí přispět k dosažení kýženého míru v Kolumbii;

8.  s uspokojením bere na vědomí rozhodnutí vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové ze dne 1. října 2015 jmenovat bývalého místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí a obchodu Irské republiky Eamona Gilmora zvláštním vyslancem Unie pro otázky mírového procesu v Kolumbii;

9.  opakuje, že je připraven poskytnout veškerou možnou pomoc při uplatňování definitivní mírové dohody, a opakovaně vyzývá členské státy Evropské unie, aby vytvořily svěřenský fond a prostřednictvím příspěvků tak doprovázely fázi po konfliktu;

10.  s uspokojením bere na vědomí vyloučení jakékoli amnestie a milosti v případě zločinů proti lidskosti, genocidy a závažných válečných zločinů a porušování lidských práv v souladu s mezinárodním humanitárním a trestním právem a mezinárodními nástroji a normami uplatňovanými v oblasti lidských práv;

11.  považuje za zásadní, aby postihy uložené pachatelům trestných činů přispěly k cíli, jímž je odškodnění obětí a politické usmíření;

12.  s uspokojením vítá dohodu dosaženou mezi smluvními stranami spočívající v tom, že poté, co bude podepsána konečná mírová dohoda, bude zřízena Komise pro pravdu, soužití a zabránění opakování minulosti jako nezávislý a nestranný mimosoudní mechanismus, který umožní společně pravdivě rekonstruovat minulost, protože věrohodná rekonstrukce historických událostí a převzetí všech odpovědností jsou jedinou možností, jak dosáhnout budoucího usmíření a uznat práva všech obětí;

13.  vyjadřuje svou přesvědčenou podporu probíhajícím debatám směřujícím k dosažení definitivní dohody o úplnému příměří a ukončení všech nepřátelských akcí před 23. březnem 2016;

14.  uznává úsilí kolumbijské vlády i orgánů dosáhnout pokroku, pokud jde o komplexní a stálé zaručení lidských práv ze strany kolumbijského politického systému po celé zemi; apeluje na kolumbijské orgány, aby pokračovaly v zahájeném směřování k dodržování lidských práv, což je oblast, ve které Kolumbie dosud čelí velkým výzvám, k nimž patří i vymýcení subkultury násilí, která během padesátiletého konfliktu v některých případech podnítila právně nepřípustné reakce a zvyky i chování, jež jsou v rozporu s právním státem i dodržováním lidských práv; v tomto smyslu požaduje ochranu obhájců lidských práv v Kolumbii a požaduje od příslušných občanských organizací co nejlepší a nejloajálnější spolupráci s cílem obnovit mírové soužití v Kolumbii;

15.  hodnotí pozitivně nedávné oznámení kolumbijských ozbrojených sil o revizi kolumbijské vojenské doktríny s cílem upravit ji a připravit ozbrojené síly na to, aby na nové výzvy ve fázi po ukončení konfliktu reagovaly účinně a rychle a aby byly současně zárukou mírových dohod; domnívá se rovněž, že nedávné oznámení organizace FARC o zastavení vojenských cvičení s cílem věnovat se v rámci procesu, jehož cílem je ukončení ozbrojeného konfliktu, vzdělávání v oblasti politiky a kultury, představuje další obdobně očekávaný krok vpřed správným směrem;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, současnému předsednictví EU, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Parlamentnímu shromáždění EU-Latniská Amerika, jakož i vládě a kongresu Kolumbijské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí