Resolutsiooni ettepanek - B8-0041/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0041/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK toetuse kohta Colombia rahuprotsessile

13.1.2015 - (2015/3033(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0041/2016

Menetlus : 2015/3033(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0041/2016
Esitatud tekstid :
B8-0041/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0041/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon toetuse kohta Colombia rahuprotsessile

(2015/3033(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma arvukaid resolutsioone inimõiguste olukorra kohta Colombias, eelkõige 18. aprilli 1996. aasta, 12. juuni 1997. aasta, 12. märtsi ja 14. mai 1998. aasta, 11. märtsi 1999. aasta ning 7. septembri 2000. aasta resolutsiooni,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Colombias, eelkõige 14. märtsi ja 24. oktoobri 1996. aasta, 18. septembri 1997. aasta ja 14. jaanuari 1999. aasta resolutsiooni,

–  võttes arvesse oma 1. veebruari 2001. aasta resolutsiooni „Plan Colombia” ja Colombia rahuprotsessi toetamise kohta ning oma 4. oktoobri 2001. aasta ja 14. märtsi 2002. aasta resolutsiooni Colombia kohta,

–  võttes arvesse ELi ja Colombiat ühendavaid erilisi sidemeid, eelkõige 26. juulil 2012. aastal Brüsselis sõlmitud Colombia, Peruu ning ELi ja selle liikmesriikide vahelist mitmepoolset kaubanduslepingut,

–  võttes arvesse 23. septembril 2015. aastal Havannas vastu võetud ühisavaldust nr 60 eriotstarbelise rahukohtu loomise kokkuleppe kohta ja 15. detsembril 2015. aastal vastu võetud ühisavaldust nr 64, mis puudutab konflikti ohvreid käsitlevat lepingut „Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” (terviklik süsteem tõe väljaselgitamiseks, õigluse jaluleseadmiseks, hüvitise maksmiseks ja konflikti kordumise ärahoidmiseks), sealhulgas eriotstarbelist rahukohust ja inimõigustealaseid kohustusi,

–  võttes arvesse Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees esindatud Euroopa Parlamendi delegatsiooni sõnumi (mis edastati Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse ning ELi (CELAC-EL) Brüsselis toimuvale II tippkohtumisele) lõiget 44 sisekonflikti lõpetamise kohta Colombia valitsuse ja Colombia Revolutsiooniliste Relvajõudude (FARC) vahel,

–  võttes arvesse CELACi-ELi II tippkohtumise lõpus 11. juunil 2015. aastal Brüsselis vastu võetud deklaratsiooni,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 24. septembri 2015. aasta avaldust Colombias üleminekuperioodi õigusemõistmist käsitleva kokkuleppe kohta ning tema 1. oktoobri 2015. aasta avaldust Eamon Gilmore´i nimetamise kohta ELi eriesindajaks Colombia rahuprotsessis,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et EL ja Colombia tegutsevad alates 2013. aastast tiheda majandus- ja kaubandusalase koostöö raamistikus, mis loodi Colombia, Peruu ning ELi ja selle liikmesriikide vahelise kaubanduslepinguga, mille lõppeesmärk ei ole mitte ainult arendada osaliste vahelisi majandussuhteid, vaid luua pelgalt kaubandusest kaugemale ulatuv ühendus, et edendada rahu, demokraatiat ja kodanike heaolu;

B.  arvestades, et nimetatud leping hõlmab ka Euroopa Liidu viisanõude kaotatamist Colombia kodanikele, milles lepiti kokku 2015. aasta juunis toimunud CELACi-ELi II tippkohtumisel;

C.  arvestades, et kõnealused sidemed hõlmavad ka rahvusvahelist koostööd ühiste eesmärkide nimel, nt rahu edendamise ja terrorismivastase võitluse valdkonnas, kusjuures oluline on rõhutada, et pärast ELi kriisiohjeoperatsioonides osalemist käsitleva ELi-Colombia 2014. aasta raamlepingu sõlmimist teevad Colombia relvajõud rahvusvaheliste rahuoperatsioonide raames vastavalt ÜRO põhimõtetele koostööd Euroopa riikide relvajõududega;

D.  arvestades, et Havannas (Kuuba) loodi 26. augustil 2012. aastal Colombia valitsuse ja FARCi läbirääkimistelaud (Mesa de diálogo) vastavalt allkirjastatud dokumendile „Üldleping sõjategevuse lõpetamise ning stabiilse ja püsiva rahu tagamise kohta”, millega viidi ellu Colombia rahva soov elada rahus ja tunnistati, et rahu tagamine on kogu elanikkonda hõlmav küsimus, et riigil on kohustus edendada inimõigusi kogu oma territooriumil ning et õiglusel rajanev majanduslik ja ühiskondlik areng on rahu tagatis ja kujutab endast samaaegselt eeltingimust kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks riigis;

E.  arvestades, et eri etappide käigus jõudsid läbirääkijad Havannas kokkuleppele Colombia maapiirkondade kaasajastamise ja tervikliku maaelureformi, poliitilise osaluse, rahu tagamisele suunatud demokraatliku avanemise ning ebaseaduslike uimastite probleemi lahendamise suhtes;

F.  arvestades, et 23. septembril 2015. aastal teatasid Colombia valitsus ja FARC eriotstarbelise rahukohtu loomist käsitleva kokkuleppe sõlmimisest, et kaitsta ohvrite õigusi ning aidata kaasa stabiilse ja püsiva rahu tagamisele, mille saavutamiseks otsustasid osalised käivitada tervikliku süsteemi tõe väljaselgitamiseks, õigluse jaluleseadmiseks, hüvitise maksmiseks ja konflikti kordumise ärahoidmiseks (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), mis hõlmab kokkuleppeid ohvritele tekitatud kahju hüvitamise kohta ja komisjoni loomist, mille ülesanne on selgitada välja tõde, teha võimalikuks kooseksisteerimine ja hoida ära konflikti kordumine;

G.  arvestades, et nn üleminekuperioodi õigusemõistmist käsitleva lepingu sõlmimisega astusid läbirääkijad otsustava ja pöördumatu sammu rahu suunas, kohustudes saavutama rahu maksimaalselt kuue kuu jooksul ja määrates lõpptähtajaks 23. märtsi 2016;

H.  arvestades, et eriotstarbelise rahukohtu loomine vastab vajadusele luua õiguslik erisüsteem, mis on kooskõlas rahvusvahelise õigusega ning mille kaudu määratakse karistused tõsiste kuritegude toimepanijatele ja hüvitised ohvritele, soodustades samas sõjategevuse lõpetamist;

I.  arvestades, et Colombia valitsusel, seadusandlikul kojal ja rahval on suveräänne õigus määrata kindlaks eriotstarbelise rahukohtu toimimispõhimõtted, mille peamine eesmärk on lõpetada karistamatus, selgitada välja tõde ning mõista kohut sõja ajal kuritegusid, eeskätt kõige tõsisemaid ja märgilisemaid kuritegusid sooritanud isikute üle ja neid karistada, et vältida kuritegude kordumist ja aidata kaasa ohvrite kahju korvamisele;

J.  arvestades, et stabiilse ja püsiva rahu saavutamine Colombias ning üle 50 aasta kestnud ja miljoneid ohvreid nõudnud sisekonflikti lõpetamine on oluline eelkõige Colombia, aga ka Euroopa Liidu ja rahvusvahelise üldsuse jaoks, mis väljendub ka arvukates rahuprotsessi toetavates deklaratsioonides, mida on vastu võtnud eri riigid ning piirkondlikud ja rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas ka Euroopa Liit;

1.  väljendab suurt heameelt Colombia valitsuse ja Colombia Revolutsiooniliste Relvajõudude (FARC) vahel 23. septembril 2015. aastal saavutatud kokkuleppe üle eriotstarbelise rahukohtu loomise kohta, mis kujutab endast rahuldavat lahendust läbirääkimiste kõige tähtsamale ja keerulisemale küsimusele ning väljendab ühist otsust kehtestada kuuekuine tähtaeg lõpliku rahuleppe sõlmimiseks enne 23. märtsi 2016;

2.  on seisukohal, et nii hiljuti sõlmitud leping eriotstarbelise rahukohtu loomise kohta kui ka varasemate terviklikku maaelureformi, poliitilist osalust, rahu tagamisele suunatud demokraatlikku avanemist ning ebaseaduslike uimastite probleemi lahendamist käsitlevate lepingute kinnitamine kujutavad endast otsustava tähtsusega samme lõpliku rahuleppe saavutamiseks, mida toetab kogu Colombia ühiskond ja mis võimaldab tagada stabiilse ja püsiva rahu, lõpetades üle poole sajandi kestnud relvastatud sisekonflikti ja võttes arvesse eelkõige konflikti ohvrite õigust füüsilise, moraalse ja materiaalse kahju täielikule, tõelisele ja õiglasele korvamisele;

3.  kutsub Rahvuslikku Vabastusarmeed vastuväidete ja viivitusteta kindlalt ning otsustavalt ühinema Colombia rahuprotsessiga ning alustama Colombia valitsusega läbirääkimisi rahumeelse sotsiaalse ja poliitilise integratsiooni saavutamiseks;

4.  väljendab soovi, et praegused rahukõnelused FARCiga viidaks lõpule nii ruttu kui võimalik ja igal juhul 23. septembril Havannas sätestatud kuuekuise tähtaja jooksul, et 23. märts 2016 tähistaks konflikti täielikku lõppu ja tõelist teetähist Colombia kaasaegses ajaloos;

5.  tunnustab nii Colombia valitsuse kui ka FARCi suuri poliitilisi jõupingutusi, realistlikku suhtumist ja püsivust püüdlustes lähendada oma vastandlikke seisukohti ja luua järk-järgult kompromissiruum, mis on võimaldanud teha läbirääkimistes edusamme ning üritada saavutada Colombia elanikkonna poolt väga soovitud stabiilset ja püsivat rahu ning välistada konflikti kordumine;

6.  rõhutab veel kord, et vägivald ei ole legitiimne poliitilise võitluse vahend, ja palub vastupidisel veendumusel olnutel aktsepteerida demokraatiat koos kõigi selle järelmite ja nõuetega, eeskätt loobuda lõplikult ja alatiseks relvadest ning kaitsta oma ideid ja eesmärke vastavalt demokraatia reeglitele ja õigusriigi põhimõttele;

7.  tunnustab olulist rolli, mida on siiani etendanud rahuprotsessi suunajad Kuuba ja Norra ning abistavad riigid Tšiili ja Venezuela, ning väljendab erilist tänu paavst Franciscusele moraalse juhtimise ja jõupingutuste eest aidata kaasa kauaoodatud rahu saavutamisele Colombias;

8.  väljendab heameelt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini 1. oktoobri 2015. aasta otsuse üle nimetada Iiri Vabariigi endine asepeaminister ning endine välis- ja kaubandusminister Eamon Gilmore Euroopa Liidu eriesindajaks Colombia rahuprotsessis;

9.  kinnitab veel kord oma valmisolekut osutada igakülgset abi lõpliku rahuleppe rakendamisel ja kordab üleskutset Euroopa Liidu liikmesriikidele luua usaldusfond sõjajärgse üleminekuetapi jaoks ning anda sellesse oma panus;

10.  märgib rahuloluga, et kooskõlas rahvusvahelise kriminaal- ja humanitaarõigusega ning inimõiguste valdkonnas kohaldatavate õigusaktide ja rahvusvaheliste standarditega ei kohaldata amnestiat ega armuandmist inimsusevastaste kuritegude, genotsiidi ega tõsiste sõjakuritegude toimepanijate suhtes;

11.  peab äärmiselt oluliseks, et kuritegude sooritajatele määratud karistused aitaksid kaasa ohvrite kahju korvamise ja poliitilise leppimise eesmärgi saavutamisele;

12.  väljendab heameelt poolte saavutatud kokkuleppe üle asutada pärast lõpliku rahuleppe sõlmimist komisjon, mille ülesanne on selgitada välja tõde, teha võimalikuks kooseksisteerimine ja hoida ära konflikti kordumine, ehk sõltumatu ja erapooletu kohtuväline organ, mille eesmärk on ühiselt koostada toimunust tõepärane ajalooline käsitlus, sest üksnes mineviku ausa kirjeldamise ja kogu vastutuse võtmise kaudu on võimalik tulevikus kõigil osalistel leppida ja tagada kõikide ohvrite õigused;

13.  väljendab kindlat toetust käimasolevatele läbirääkimistele lõpliku lepingu üle, millega sõlmitakse relvarahu ja lõpetatakse täielikult kogu sõjategevus enne 23. märtsi 2016;

14.  tunnustab Colombia valitsuse ja riigiasutuste jõupingutusi, mis on suunatud Colombia poliitilise süsteemi raames inimõiguste täieliku ja pideva austamise tagamisele kogu riigis; nõuab tungivalt, et Colombia riigiasutused jätkaksid inimõiguste austamise edendamist, kuivõrd Colombia seisab kõnealuses valdkonnas ikka veel vastamisi suurte probleemidega, muu hulgas tuleb välja juurida vägivallal põhinev subkultuur, mis on 50 aastat väldanud konflikti jooksul tekitanud teatavatel juhtudel õigussüsteemi väliseid reaktsioone ning tavasid ja käitumist, mis ei ole kooskõlas õigusriigi põhimõtte ega inimõiguste austamisega; nõuab sellega seoses inimõiguste kaitsjate kaitsmist Colombias ja kodanikuühiskonna organisatsioonidelt võimalikult pühendunud ja lojaalset koostööd leppimisel rajaneva kooseksisteerimise taastamiseks Colombias;

15.  peab kiiduväärseks Colombia relvajõudude hiljutist teadet Colombia sõjalise doktriini läbivaatamisest eesmärgiga seda kohandada ja valmistada relvajõud ette mõjusalt ja kiiresti reageerima sõjajärgses etapis uutele väljakutsetele ja probleemidele, täites samal ajal ka rahulepingute tagaja rolli; on samas seisukohal, et ka FARCi hiljutine teade otsusest lõpetada sõjaline väljaõpe ja keskenduda edaspidi sõjalise konflikti lõpetamisele suunatud protsessi raames poliitilisele ja kultuurilisele haridusele kujutab endast samavõrd lootustandvat edusammu õiges suunas;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ELi eesistujariigile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa – Ladina-Ameerika Parlamentaarsele Assambleele ning Colombia Vabariigi valitsusele ja kongressile.