Предложение за резолюция - B8-0042/2016Предложение за резолюция
B8-0042/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно мирния процес в Колумбия

13.1.2016 - (2015/3033(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Ангел Джамбазки, Рафаеле Фито от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0041/2016

Процедура : 2015/3033(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0042/2016
Внесени текстове :
B8-0042/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0042/2016

Резолюция на Европейския парламент относно мирния процес в Колумбия

(2015/3033(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Колумбия,

–  като взе Споразумението за политика и сътрудничество между Европейския съюз и Андската общност,

–  като взе предвид изявлението от 15 декември 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за жертвите на конфликта в Колумбия,

–  като взе предвид изявлението от 20 януари 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно мирния процес в Колумбия,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че за последните 50 години колумбийските граждани са страдали от политическото насилие от страна на незаконни въоръжени групи на крайната левица (предимно от ФАРК и ELN) и на крайната десница (от групи за самоотбрана или от т.нар. военизирани отряди);

Б.  като има предвид, че повече от 220 000 души, 80% от които са цивилни лица, са загубили живота си при въоръжения конфликт, чиято човешка цена включва повече от 45 000 отвличания, огромен брой непризнати случаи на сексуално насилие и насилственото разселване на над 6 милиона души;

В.  като има предвид, че в началото на 1990-те години на миналия век бяха постигнати споразумения с редица партизански групи, включително с организацията „М 19“, ELP, движението за въоръжена борба „Кинтин Ламе“ (Movimiento Armado Quintin Lame, MAQL), а през 2003 г. сключването на мирно споразумение между правителството на Колумбия и паравоенните групировки доведе до демобилизацията на 31 000 членове на тези групи и до тяхното включване в програма за повторна интеграция, подпомагана и наблюдавана от Организацията на американските държави (ОАД); като има предвид все пак, че други паравоенни бойци се включиха в нови престъпни групи, замесени в трафик на наркотици, и че те продължават да допринасят за насилието в много части на Колумбия;

Г.  като има предвид, че на 15 декември 2015 г. правителството на Колумбия и ФАРК постигнаха споразумение относно обезщетения за жертвите на въоръжения конфликт, като преди това бяха постигнали съгласие по четири други ключови теми (относно поземлената реформа, политическото участие на бунтовниците, проблема с трафика на наркотици и преходното правосъдие); като има предвид, че двете страни са определили краен срок от 23 март 2016 г. за подписването на окончателен документ;

1.  отново изразява своята твърда подкрепа за мирния процес в Колумбия и насърчава страните да добавят точност и да запълнят пропуските във временните споразумения, постигнати до момента, по-специално що се отнася до правосъдието в условия на преход и обезщетенията за жертвите на въоръжения конфликт, и да подпишат в срок до март 2016 г. окончателно споразумение, включително относно демобилизация на партизаните от ФАРК и извеждането от експлоатация на техните оръжия;

2.  призовава страните да определят механизъм с участието на трети страни, които се ползват с легитимност и доверие, за назначаване на магистрати в специалните трибунали, които ще бъдат създадени, за да изправят пред съда лицата, заподозрени в извършването на престъпления, свързани с конфликта;

3.  счита, че Европейският съюз трябва да подкрепя цялостното прилагане на мирното споразумение, демобилизация и реинтеграцията на бившите бойци, включително психосоциални програми за децата войници и жените бойци, които са били жертва на сексуално малтретиране, програмата за разминиране, програмите за алтернативно развитие и развитието на селските райони и засилването на гражданския личен състав в градските и селските райони, и счита, че ЕС трябва да си сътрудничи също така и с оглед на сътрудничеството, координирано с други донори;

4.  насърчава правителството на Колумбия да извърши преход към нова и по-ограничена роля за въоръжените сили успоредно с разширяването на присъствието на гражданския личен състав в правоприлагащите органи в зоните след конфликт и да гарантира цялостното зачитане на правото на справедлив съдебен процес и гражданските и политическите права от страна на служители на полицията и въоръжените сили;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия, както и на правителството на Колумбия.