Forslag til beslutning - B8-0042/2016Forslag til beslutning
B8-0042/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om fredsprocessen i Colombia

13.1.2016 - (2015/3033(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0041/2016

Procedure : 2015/3033(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0042/2016
Indgivne tekster :
B8-0042/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0042/2016

Europa-Parlamentets beslutning om fredsprocessen i Colombia

(2015/3033(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Colombia,

–  der henviser til aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Andinske Fællesskab,

–  der henviser til redegørelsen af 15. december 2015 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om aftalen om ofrene for konflikten i Colombia,

–  der henviser til redegørelsen af 20. januar 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om fredsprocessen i Colombia,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at colombianerne i de seneste 50 år har lidt under politisk vold begået af ulovlige væbnede grupper fra både den yderste venstrefløj (navnlig FARC og ELN) og den yderste højrefløj (selvforsvarsgrupper eller såkaldt paramilitære grupper);

B.  der henviser til, at over 220 000 mennesker, heraf 80 % civile, har mistet livet under den væbnede konflikt, hvis menneskelige omkostninger omfatter mere end 45 000 tvungne forsvindinger, et enormt højt antal ikkeanerkendte tilfælde af seksuel vold og tvungen fordrivelse af over seks millioner mennesker;

C.  der henviser til, at der i begyndelsen af 1990'erne blev indgået aftaler med en række guerillaer, herunder M-19, EPL og Quintin Lame (MAQL), og at en fredsaftale mellem den colombianske regering og paramilitære grupper i 2003 resulterede i, at 31 000 af disse gruppers medlemmer blev demobiliseret og kom med i et reintegrationsprogram, som blev støttet og overvåget af OAS; der henviser til, at andre paramilitære krigere imidlertid blev medlemmer af nye kriminelle grupperinger, blev involveret i ulovlig narkotikahandel og fortsat begår vold i mange dele af landet;

D.  der henviser til, at Colombias regering og FARC den 15. december 2015 indgik en aftale om erstatning til ofrene for den væbnede konflikt, efter at de tidligere havde indgået aftaler om fire andre centrale emner (jordreform, oprørernes deltagelse i det politiske liv, problemet med narkotikahandel og retsopgør); der henviser til, at de to parter har givet sig selv en frist indtil den 23. marts 2016 til at undertegne det endelige dokument;

1.  gentager sin stærke støtte til fredsprocessen i Colombia, og opfordrer parterne til at præcisere og lukke smuthuller i de foreløbige aftaler, der hidtil er blevet indgået, især aftalerne om et retsopgør og om erstatning til ofrene for den væbnede konflikt, og til senest i marts 2016 at undertegne en endelig aftale om bl.a. demobilisering af FARC-guerillasoldaterne og konfiskering af deres våben;

2.  opfordrer parterne til at fastlægge en mekanisme, der involverer tredjeparter med legitimitet og troværdighed til at kunne udnævne dommere til særlige domstole, som vil blive oprettet med henblik på retsforfølgelse af de personer, der mistænkes for at have begået konfliktrelaterede forbrydelser;

3.  mener, at Den Europæiske Union skal støtte en fuldstændig og komplet gennemførelse af fredsaftalen, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter, herunder psykosociale programmer for børnesoldater og kvindelige kombattanter, der har været udsat for seksuelle overgreb, et minerydningsprogram, programmer for alternativ udvikling og udvikling af landdistrikter samt en styrkelse af den civile stat i landdistrikter og byområder, og at den også skal samarbejde med henblik på at opnå et koordineret samarbejde med andre donorer;

4.  opfordrer den colombianske regering til at give de væbnede styrker en ny og mere begrænset rolle, i takt med at den civile retshåndhævelse udbredes i postkonfliktområder, og til at sørge for, at medlemmerne af politistyrken og de væbnede styrker fortsat vil respektere en retfærdig rettergang og de borgerlige og politiske rettigheder fuldt ud;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til Colombias regering.