Resolutsiooni ettepanek - B8-0042/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0042/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Colombia rahuprotsessi kohta

13.1.2016 - (2015/3033(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0041/2016

Menetlus : 2015/3033(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0042/2016
Esitatud tekstid :
B8-0042/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0042/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon Colombia rahuprotsessi kohta

(2015/3033(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Colombia kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Andide Ühenduse vahelist poliitilise dialoogi ja koostöölepingut,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 15. detsembri 2015. aasta avaldust Colombia konflikti ohvreid käsitleva kokkuleppe kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 20. jaanuari 2016. aasta avaldust Colombia rahuprotsessi kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et viimase 50 aasta jooksul on colombialased kannatanud nii vasak- (peamiselt FARC ja Rahvuslik Vabastusarmee) kui ka paremäärmuslike (omakaitserühmitused või nn paramilitaarsed rühmitused) ebaseaduslike relvarühmituste poliitilist vägivalda;

B.  arvestades, et relvakonfliktis on hukkunud üle 220 000 inimese, kusjuures üle 80% nendest on tsiviilisikud, ning see on põhjustanud üle 45 000 inimese sunnitud kadunuks jäämise, tohutul hulgal registreerimata seksuaalvägivallajuhtumeid ning üle 6 miljoni inimese sunniviisilise ümberasustamise;

C.  arvestades, et 1990. aastate alguses jõuti kokkuleppele mitme mässulise rühmitusega, sealhulgas M-19, Rahvuslik Vabastusarmee ja Quintin Lame relvastatud liikumine, ning 2003. aastal Colombia valitsuse ja paramilitaarsete rühmituste vahel sõlmitud rahulepingu tulemusel demobiliseeriti nende rühmituste 31 000 liiget ning nad kaasati taasintegreerimisprogrammi, mida toetas ja jälgis Ameerika Riikide Organisatsioon; arvestades siiski, et teised paramilitaarsed võitlejad liitusid uute kuritegelike rühmitusega, mis tegelevad uimastiäriga ja panevad siiani mitmes riigi piirkonnas toime vägivallategusid;

D.  arvestades, et 15. detsembril 2015. aastal jõudsid Colombia valitsus ja FARC kokkuleppele relvakonflikti ohvrite kannatuste heastamises, olles eelnevalt saavutanud kokkuleppe nelja muu peamise küsimuse osas (maareform, mässuliste poliitiline osalemine, uimastiäri probleem ning üleminekuperioodi õigusemõistmine); arvestades, et osapooled on seadnud lõpliku dokumendi allkirjastamise tähtajaks 23. märtsi 2016;

1.  kordab oma kindlat toetust Colombia rahuprotsessile, ning ergutab osapooli muutma seni saavutatud ajutiste kokkulepete teksti täpsemaks ja kõrvaldama lüngad, eelkõige need, mis puudutavad üleminekuperioodi õigusemõistmist ja relvastatud konflikti ohvrite kannatuste heastamist, ning allkirjastama 2016. aasta märtsiks lõpliku kokkuleppe, mis puudutab FARCi liikmete demobiliseerimist ja nende relvade kasutusest kõrvaldamist;

2.  palub osalistel luua mehhanismi, mis võimaldab usaldusväärsetel ja seaduslikult tunnustatud kolmandatel osalistel määrata kohtunikud erikohtutesse, mis luuakse konfliktiga seotud kuritegudes kahtlustatavate isikute üle kohtumõistmiseks;

3.  on seisukohal, et Euroopa Liit peab toetama rahulepingu täielikku rakendamist, endiste võitlejate demobiliseerimist ja taasintegreerimist, sh psühholoogilised programmid lapssõduritele ja naisvõitlejatele, kes on langenud seksuaalse ärakasutamise ohvriks, demineerimisprogramm, alternatiivse ja maaelu arengu programmid ning riigi tsiviilstruktuuride tugevdamine maa- ja linna piirkondades, ning ta peab samuti aitama saavutada koordineeritud koostööd teiste abiandjatega;

4.  julgustab Colombia valitsust andma relvajõududele uue ja piiratuma rolli sedamööda, kuidas õiguskaitse tagamine laieneb konfliktijärgsetesse piirkondadesse, ja täielikult austama nõuetekohast kohtumenetlust ning tagama, et politsei ja relvajõud järgiksid kodaniku- ja poliitilisi õigusi;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Colombia valitsusele.