Предложение за резолюция - B8-0043/2016Предложение за резолюция
B8-0043/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС)

13.1.2016 - (2015/3034(RSP))

за приключване на разискванията по изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността

Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Михаел Галер, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Андрей  Пленкович, Сандра Калниете, Мишел Алио-Мари, Дейвид Макалистър, Туне Келам, Яромир Щетина, Андрей Ковачев, Ларс Адактусон, Габриелюс Ландсбергис, Дубравка Шуйца, Рамона Николе Мънеску, Богдан Анджей Здройевски, Фернанду Руаш, Даниел Каспари, Алойз Петерле, Давор Иво Щир, Ласло Тьокеш, Теодорос Загоракис, Лоренцо Чеза, Дариуш Росати, Франсиско Хосе Милян Мон, Токиа Саифи, Рамон Луис Валкарсел Сисо от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0043/2016

Процедура : 2015/3034(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0043/2016
Внесени текстове :
B8-0043/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0043/2016

Резолюция на Европейския парламент относно клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС)

(2015/3034(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член 42, параграф 7 от него,

–  като взе предвид член 2, параграф 4 и член 222 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение[1],

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации, и по-специално разпоредбите на глава VII и член 51,

–  като взе предвид изявлението на президента на Френската република, направено пред френския Конгрес на 16 ноември 2015 г., че Франция е в състояние на война,

–  като взе предвид заключенията относно сигурността и отбраната, приети от Европейския съвет на 19-20 декември 2013 г. и 25-26 юни 2015 г.,

–  като взе предвид резултатите от заседанието на Съвета по външни работи (на министрите на отбраната), проведено на 17 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 13 ноември 2015 г. в Париж бяха извършени множество терористични атаки, отнели живота на най-малко 130 души от над 26 нации;

Б.  като има предвид, че френското правителство официално се позова на клаузата за обща отбрана в член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз след терористичните нападения в Париж от 13 ноември 2015 г.;

В.  като има предвид, че член 42, параграф 7 следва да се разглежда като европейския еквивалент на член 5 на НАТО;

Г.  като има предвид, че солидарността, помощта и взаимното съдействие между държавите членки, включително чрез използване на средства на Съюза, са един от основополагащите принципи на Европейския съюз;

Д.  като има предвид, че борбата срещу международния тероризъм се разглежда като приоритет за ЕС и че прилагането на принципа на солидарност изисква предприемането на действия както на собствена, така и на чужда територия;

Е.  като има предвид, че заложените в Договорите структури за сигурност и отбрана не са използвани досега; като има предвид, че държавите членки са отговорни за постигането на напредък в областта на сигурността и отбраната на Съюза;

Ж.  като има предвид, че ЕС трябва да засили сътрудничеството си с Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) с цел осигуряване на по-голяма съвместимост на политиките на сигурност и отбрана, утвърдени в рамките на двете организации, по-специално в случаите, когато държава членка стане обект на въоръжено нападение на нейната територия, което включва извършването на терористични атаки;

З.  като има предвид, че европейските институции трябва да действат по-активно в областта на политиката на сигурност и отбрана и да насърчават прилагането на всички разпоредби на Договорите относно тази политика, включително разпоредбите относно особената роля на НАТО в европейската и трансатлантическата сигурност и отбрана; като има предвид, че европейските институции трябва да подкрепят всички държави членки в усилията им за пълно прилагане на тези разпоредби;

И.  като има предвид, че член 42, параграф 6 от ДЕС относно постоянното структурирано сътрудничество следва да се задейства от държави членки, които желаят да работят в тясно сътрудничество помежду си;

1.  приветства с голямо задоволство единодушната и пълна подкрепа, предоставена на Франция от всички държави членки; приветства по-специално готовността на всички държави членки да предоставят цялата необходима помощ и съдействие;

2.  припомня, че клаузата за обща отбрана се използва за първи път; счита, че този случай ще послужи като прецедент за бъдещо позоваване на клаузата за обща отбрана с цел укрепване на европейската сигурност и отбрана;

3.  отбелязва с голямо задоволство, че след като Франция се позова на клаузата за обща отбрана, бяха осигурени допълнителни ресурси за борбата с тероризма; насърчава всички държави членки да продължават да сътрудничат дотогава, докато това е необходимо; приветства ролята на Франция като катализатор в това общо начинание; насърчава компетентните европейски институции да осигурят непрекъсната подкрепа, когато това е необходимо;

4.  счита, че позоваването на клаузите за обща отбрана и солидарност в Договорите е преди всичко политически въпрос; подчертава факта, че Европейският съвет и Европейският парламент са мястото за провеждане на политически дебат във връзка с позоваването на тези клаузи;

5.  изразява загриженост за това, че не всички държави членки имат възможности за управление на помощта и съдействието, предоставяни по клаузата за обща отбрана на двустранна основа — както е в този случай — и следователно призовава Европейския съвет да даде допълнителен импулс за доразвиване на клаузата за обща отбрана, както и да засили ролята на съответните европейски институции за улесняване на процеса;

6.  призовава държавите членки да използват целия потенциал на европейските институции; отново призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета и Комисията да изяснят съответните средства и процедури на Съюза за тази цел; призовава за представяне на предложения относно практически мерки и насоки за осигуряване на ефективна колективна реакция в случаите, когато държава членка се позове на клаузата за обща отбрана;

7.  все пак изразява съжаление за това, че след задействане на клаузата за обща отбрана не бяха осигурени анализ и насоки, което доведе до ad hoc мерки, управление и сътрудничество в конкретния случай;

8.  отбелязва, че клаузата за солидарност в член 222 от ДФЕС дава възможност за предоставяне на съответни европейски средства на Франция и на други държави членки, пряко ангажирани в борбата срещу тероризма;

9.  изразява убеждението си, че за да може да ползва наличния капацитет в държавите членки и на равнището на Съюза, ЕС се нуждае от постоянен гражданско-военен щаб на стратегическо и оперативно равнище, и че тази структура следва да поеме стратегическото и оперативното планиране на действия при извънредни ситуации, включително и за колективна отбрана, както е предвидено в член 42, параграфи 2 и 7 от ДЕС, както и бъдещото ѝ прилагане в тясно сътрудничество със съответните структури на НАТО;

10.  счита, че това задействане на член 42, параграф 7 от ДЕС следва да се превърне в катализатор за използване на потенциала на всички разпоредби на Договора, свързани със сигурността и отбраната, като се последва този пример;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на председателя на Европейската комисия, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на НАТО, на генералния секретар на ООН, на президента на САЩ и на държавния секретар по отбраната на САЩ.