Πρόταση ψηφίσματος - B8-0043/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0043/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ)

13.1.2016 - (2015/3034(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi, Ramón Luis Valcárcel Siso εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0043/2016

Διαδικασία : 2015/3034(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0043/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0043/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0043/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ)

(2015/3034(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 42 παράγραφος 7,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 4 και το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και τη ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση[1],

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τις διατάξεις του κεφαλαίου του VII και το άρθρο 51,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας ενώπιον του Γαλλικού Κογκρέσου στις 16 Νοεμβρίου 2015, ότι η Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19-20 Δεκεμβρίου 2013 και στις 25-26 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (τη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας) στις 17 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Νοεμβρίου 2015 σημειώθηκαν πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 130 άνθρωποι από περισσότερες από 26 χώρες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου στο Παρίσι, η γαλλική κυβέρνηση επικαλέστηκε επισήμως τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 παράγραφος 7 θα πρέπει να θεωρείται το ισοδύναμο της ΕΕ για το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη, η βοήθεια και η αμοιβαία συνδρομή των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της προσφυγής σε ενωσιακά μέσα, αποτελούν ένα από τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας θεωρείται προτεραιότητα για την ΕΕ, και ότι η τήρηση της αρχής της αλληλεγγύης απαιτεί δράση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας που προβλέπεται από τις Συνθήκες δεν έχει υλοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη προόδου στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), προκειμένου οι πολιτικές ασφάλειας και άμυνας που θεσπίζονται στα δύο πλαίσια να καθίστανται διαρκώς πιο συμβατές, ιδίως όταν ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας, και να προωθήσουν την εφαρμογή όλων των διατάξεων της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον ιδιαίτερο ρόλο του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή και τη διατλαντική ασφάλεια και άμυνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζουν όλα τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 παράγραφος 6 ΣΕΕ σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους·

1.  επιδοκιμάζει με μεγάλη ικανοποίηση την ομόθυμη και πλήρη υποστήριξη της Γαλλίας από όλα τα κράτη μέλη· επιδοκιμάζει ιδίως την προθυμία όλων των κρατών μελών να παρέχουν κάθε απαραίτητη ενίσχυση και συνδρομή·

2.  υπενθυμίζει ότι η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά· θεωρεί ότι η παρούσα υπόθεση θα αποτελέσει προηγούμενο για τη μελλοντική χρήση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας·

3.  επισημαίνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι κατά την επίκληση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας από τη Γαλλία διατέθηκαν συμπληρωματικές συνεισφορές ικανοτήτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τις συνεισφορές τους για όσο διάστημα είναι αναγκαίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η Γαλλία σε αυτό το κοινό εγχείρημα· παροτρύνει τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρέχουν και να διατηρούν την υποστήριξή τους όταν και για όσο απαιτείται·

4.  θεωρεί ότι η επίκληση των ρητρών αμοιβαίας άμυνας και αλληλεγγύης δυνάμει των Συνθηκών αποτελεί πρωτίστως πολιτικό θέμα· υπογραμμίζει ότι, όταν γίνεται επίκληση των ρητρών αυτών, τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν τον ενδεδειγμένο τόπο για πολιτικό διάλογο·

5.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η διαχείριση της βοήθειας και συνδρομής δυνάμει της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας σε διμερή βάση –όπως εν προκειμένω– δεν θα είναι δυνατή για όλα τα κράτη μέλη, και, κατά συνέπεια, καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει ώθηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας και να αξιοποιήσει τα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ ως διαμεσολαβητές·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση των δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΑΕ/ΥΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αποσαφηνίσουν τα σχετικά ενωσιακά μέσα και διαδικασίες για τον σκοπό αυτό· ζητεί να υποβληθούν προτάσεις για πρακτικές ρυθμίσεις και κατευθυντήριες γραμμές με στόχο τη διασφάλιση της συλλογικής και αποτελεσματικής αντίδρασης σε περίπτωση επίκλησης από κάποιο κράτος μέλος της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας·

7.  εκφράζει ωστόσο την απογοήτευσή του διότι δεν υπήρχαν αναλύσεις και κατευθυντήριες γραμμές κατά την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν εν προκειμένω κατά περίπτωση μέτρα, διαχείριση και συνεργασία·

8.  επισημαίνει ότι η ρήτρα αλληλεγγύης του άρθρου 222 ΣΛΕΕ θα καθιστούσε δυνατό να τεθούν όλα τα σχετικά μέσα της ΕΕ στη διάθεση της Γαλλίας και των άλλων κρατών μελών που συμμετέχουν άμεσα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

9.  είναι πεπεισμένο ότι με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης, η ΕΕ χρειάζεται ένα μόνιμο πολιτικοστρατιωτικό αρχηγείο τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, και ότι η συγκεκριμένη δομή θα πρέπει να επιφορτιστεί με στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων της συλλογικής άμυνας όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 7 και παράγραφος 2 ΣΕΕ και των μελλοντικών εφαρμογών της σε στενή συνεργασία με τις σχετικές δομές του ΝΑΤΟ·

10.  θεωρεί ότι η τρέχουσα ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ θα επιδράσει καταλυτικά στη μελλοντική αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Πρόεδρο και στον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών.