Resolutsiooni ettepanek - B8-0043/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0043/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK vastastikuse kaitse klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohta

13.1.2016 - (2015/3034(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi, Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0043/2016

Menetlus : 2015/3034(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0043/2016
Esitatud tekstid :
B8-0043/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0043/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon vastastikuse kaitse klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohta

(2015/3034(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) V jaotist ning eriti selle artikli 42 lõiget 7,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 2 lõiget 4 ja artiklit 222,

–  võttes arvesse oma 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni ELi vastastikuse kaitse klausli ja solidaarsusklausli poliitilise ja operatiivse mõõtme kohta[1],

–  võttes arvesse ÜRO põhikirja, eelkõige selle VII peatüki ja artikli 51 sätteid,

–  võttes arvesse Prantsuse Vabariigi presidendi 16. novembril 2015 Prantsusmaa parlamendi ees tehtud avaldust, milles ta teatas, et Prantsusmaa on sõjas,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu poolt 19.–20. detsembril 2013. aastal ja 25.–26. juunil 2015. aastal vastu võetud julgeoleku ja kaitse teemalisi järeldusi,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu (välisministrite) 17. novembri 2015. aasta kohtumise tulemusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 13. novembril 2015 pandi Pariisis toime mitu terrorirünnakut, milles kaotas elu vähemalt 130 inimest enam kui 26 rahvusest;

B.  arvestades, et pärast 13. novembril 2015. aastal Pariisis toimunud terrorirünnakuid võttis Prantsusmaa valitsus ametlikult kasutusele Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 kohase vastastikuse kaitse klausli;

C.  arvestades, et artikli 42 lõiget 7 tuleks pidada samaväärseks NATO artikliga 5;

D.  arvestades, et liikmesriikidevaheline solidaarsus, toetus ja vastastikune abi, sealhulgas liidu vahendeid kasutades, on Euroopa Liidu üks alusväärtusi;

E.  arvestades, et rahvusvahelise terrorismi vastane võitlus on ELi prioriteet ning solidaarsusprintsiibi järgimine eeldab tegutsemist nii oma riigis kui ka väljaspool;

F.  arvestades, et aluslepingutes ette nähtud julgeoleku- ja kaitsestruktuuri ei ole veel rakendatud; arvestades, et liikmesriigid vastutavad liidu julgeoleku ja kaitse edendamise eest;

G.  arvestades, et EL peab tugevdama koostööd Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga (NATO), et mõlemas raamistikus kujundatav julgeoleku- ja kaitsepoliitika omavahel paremini kokku sobitada, eelkõige juhul, kui mõni liikmesriik satub oma territooriumil relvastatud agressiooni, sealhulgas terrorirünnaku ohvriks;

H.  arvestades, et ELi institutsioonid peavad olema julgeoleku- ja kaitsepoliitikas aktiivsemad ning edendama kõigi aluslepingutes kehtestatud julgeoleku- ja kaitsepoliitika alaste sätete rakendamist, kaasa arvatud nende, mis käsitlevad NATO konkreetset rolli Euroopa ja Atlandi-üleses julgeolekus ja kaitses; arvestades, et ELi institutsioonid peavad toetama kõiki liikmesriike nende püüdlustes kõnealuseid sätteid täielikult rakendada;

I.  arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 6, mis käsitleb alalist struktureeritud koostööd, tuleks kasutusele võtta nendes liikmesriikides, kes soovivad omavahel tihedamat koostööd teha;

1.  tunneb heameelt selle üle, et kõik liikmesriigid on avaldanud Prantsusmaale üksmeelselt ja täielikult toetust; on eriti rahul sellega, et kõik liikmesriigid olid valmis pakkuma igakülgset abi ja toetust;

2.  tuletab meelde, et vastastikuse kaitse klauslit kasutati esimest korda; on seisukohal, et praegune juhtum saab vastastikuse kaitse klausli edaspidisel kasutamisel pretsedendiks Euroopa julgeoleku ja kaitse tugevdamise eesmärgil;

3.  märgib suure rahuloluga, et kui Prantsusmaa võttis kasutusele vastastikuse kaitse klausli, tehti terrorismivastase võitluse jaoks kättesaadavaks täiendavaid ressursse; julgustab kõiki liikmesriike jätkama oma panuse andmist niikaua kui vaja; tervitab Prantsusmaa kui käivitaja rolli selles ühises ettevõtmises; ergutab pädevaid ELi institutsioone pakkuma vajaduse korral püsivat toetust;

4.  on seisukohal, et aluslepingutest tulenevate vastastikuse kaitse ja solidaarsuse klauslite rakendamine on esmajoones poliitiline küsimus; rõhutab, et nende klauslite kasutuselevõtmisel peab toimuma poliitiline arutelu nii Euroopa Ülemkogus kui ka Euroopa Parlamendis;

5.  on mures selle pärast, et vastastikuse kaitse klausli kohase abi ja toetuse kahepoolne haldamine, nagu antud juhul, ei ole kõigi liikmesriikide puhul võimalik, mistõttu palub Euroopa Ülemkogul hoogustada vastastikuse kaitse klausli edasiarendamist ja tugevdada asjaomaste ELi institutsioonide rolli selle korraldamisel;

6.  kutsub liikmesriike üles Euroopa institutsioonide kogu potentsiaali ära kasutama; palub veel kord, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, nõukogu ja komisjon täpsustaksid selleks vastavaid liidu vahendeid ja menetlusi; nõuab, et tehtaks ettepanekuid praktilise korra ja suuniste kohta, et tagada ühine ja tõhus tegutsemine juhul, kui mõni liikmesriik rakendab vastastikuse kaitse klauslit;

7.  peab siiski kahetsusväärseks, et vastastikuse kaitse klausli kasutuselevõtuni ei olnud sellist analüüsi ega suuniseid olemas, mistõttu on praegusel juhul vaja ajutisi meetmeid, ajutist juhtimist ja ajutist koostööd;

8.  märgib, et ELi toimimise lepingu artiklist 222 tulenev solidaarsusklausel võimaldaks anda Prantsusmaa ja teiste otseselt terrorismivastase võitlusega tegelevate liikmesriikide käsutusse kõik asjaomased ELi vahendid;

9.  on veendunud, et EL vajab alalist tsiviil- ja sõjalise valdkonna peakorterit strateegilisel ja tegevuslikul tasandil, lähtuvalt liikmesriikide ja liidu tasandi olemasolevatest võimalustest, ning et sellele struktuurile tuleks teha ülesandeks strateegiline ja tegevuslik erandolukorra planeerimine, kaasa arvatud kollektiivkaitseks, nagu on sätestatud ELi lepingu artikli 42 lõikes 7 ja artikli 42 lõikes 2, ning selle edasine kohaldamine tihedas koostöös vastavate NATO struktuuridega;

10.  on seisukohal, et ELi lepingu artikli 42 lõike 7 praegust rakendamist tuleks kasutada selleks, et kasutada ära kõigi julgeoleku ja kaitse alaste aluslepingu sätete edasise rakendamise kogu potentsiaal;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, Euroopa Komisjoni presidendile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, NATO peasekretärile, ÜRO peasekretärile, USA presidendile ja USA kaitseministrile.