Menettely : 2015/3034(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0043/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0043/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2016 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 265kWORD 62k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0043/2016
13.1.2016
PE575.941v01-00
 
B8-0043/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


keskinäistä puolustusta koskevasta lausekkeesta (SEU:n 42 artiklan 7 kohta) (2015/3034(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma keskinäistä puolustusta koskevasta lausekkeesta (SEU:n 42 artiklan 7 kohta) (2015/3034(RSP))  
B8-0043/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osaston ja erityisesti sen 42 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2 artiklan 4 kohdan ja 222 artiklan,

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman "EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevat lausekkeet: poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus"(1),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja erityisesti sen VII luvun ja 51 artiklan määräykset,

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan presidentin Ranskan kansalliskongressissa 16. marraskuuta 2015 antaman julistuksen, jonka mukaan Ranska on sodassa,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 19.–20. joulukuuta 2013 ja 25.–26. kesäkuuta 2015 antamat päätelmät puolustuksesta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon (puolustusministerien) ulkoasiainneuvoston 17. marraskuuta 2015 pidetyn kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Pariisissa tehtiin 13. marraskuuta 2015 useita terrori-iskuja, joissa kuoli vähintään 130 ihmistä, jotka olivat kotoisin yli 26 maasta;

B.  ottaa huomioon, että Ranskan hallitus turvautui virallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan mukaiseen keskinäistä puolustusta koskevaan lausekkeeseen Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen;

C.  katsoo, että 42 artiklan 7 kohtaa olisi pidettävä EU:n vastineena Naton perustamissopimuksen 5 artiklalle;

D.  toteaa, että jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus, tuki ja keskinäinen avunanto, myös unionin välineiden avulla, kuuluvat tekijöihin, jotka muodostavat Euroopan unionin perustan;

E.  toteaa, että kansainvälisen terrorismin torjuntaa pidetään EU:n ensisijaisena tavoitteena ja että solidaarisuuden periaatteen noudattaminen edellyttää toimia niin kotimaassa kuin ulkomailla;

F.  toteaa, että perussopimuksissa määrättyä turvallisuus- ja puolustusarkkitehtuuria ei ole vielä pantu täytäntöön; toteaa, että jäsenvaltiot vastaavat edistymisestä unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla;

G.  toteaa, että EU:n on tehostettava yhteistyötään Pohjois-Atlantin puolustusliiton (Nato) kanssa, jotta molemmissa organisaatioissa toteutettavan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteentoimivuutta lisätään erityisesti, kun jäsenvaltio joutuu alueellaan sellaisen aseellisen hyökkäyksen uhriksi, johon liittyy terrori-iskuja;

H.  toteaa, että EU:n toimielinten on oltava aktiivisempia turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla ja edistettävä kaikkien perussopimuksiin sisältyvien turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvien määräysten täytäntöönpanoa, mukaan luettuina Naton erityistä roolia Euroopan ja transatlanttisen turvallisuuden ja puolustuksen alalla koskevat määräykset; toteaa, että EU:n toimielinten on tuettava kaikkia jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä panna kyseiset määräykset täysimääräisesti täytäntöön;

I.  toteaa, että niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat tehdä tiiviistä keskinäistä yhteistyötä, olisi pantava täytäntöön SEU:n 42 artiklan 6 kohta, joka koskee pysyvää rakenteellista yhteistyötä;

1.  pitää erittäin ilahduttavana kaikkien jäsenvaltioiden Ranskalle antamaa yksimielistä ja täyttä tukea; pitää erityisen ilahduttavana kaikkien jäsenvaltioiden valmiutta antaa kaikki tarvittava tuki ja apu;

2.  muistuttaa, että keskinäistä puolustusta koskevaa lauseketta käytettiin ensimmäisen kerran; katsoo, että tästä muodostuu ennakkotapaus keskinäistä puolustusta koskevan lausekkeen vastaiselle käytölle Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi;

3.  panee erittäin tyytyväisenä merkille, että sen jälkeen, kun Ranska turvautui yhteistä puolustusta koskevaan lausekkeeseen, terrorismin torjuntaan myönnettiin lisäresursseja; kannustaa kaikkia jäsenvaltioita jatkamaan panostustaan tähän niin kauan kuin on tarpeen; pitää ilahduttavana Ranskan roolia tämän yhteisen pyrkimyksen liikkeellepanijana; kannustaa asiasta vastaavia unionin toimielimiä tarpeen mukaan antamaan ja jatkamaan tukeaan;

4.  katsoo, että perussopimusten mukaiseen keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskeviin lausekkeisiin turvautuminen on ennen kaikkea poliittinen asia; korostaa, että lausekkeisiin turvautuminen merkitsee, että poliittista keskustelua on käytävä sekä Eurooppa-neuvostossa että Euroopan parlamentissa;

5.  on huolissaan, että keskinäistä puolustusta koskevan lausekkeen mukaisen tuen ja avunannon hallinnointi kahdenväliseltä pohjalta, kuten tässä tapauksessa, ei ole mahdollista kaikille jäsenvaltioille, ja kehottaa tästä syystä Eurooppa-neuvostoa tehostamaan keskinäistä puolustusta koskevan lausekkeen kehittämistä edelleen ja lujittamaan asiaankuuluvien unionin toimielinten roolia fasilitaattoreina;

6.  kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään kaikkia unionin toimielinten mahdollisuuksia; muistuttaa varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle antamastaan kehotuksesta selventää, mitä keinoja ja menettelyjä unionilla on tähän tarkoitukseen; kehottaa esittämään ehdotuksia käytännön järjestelyistä ja ohjeista, joilla varmistetaan kollektiivinen ja tehokas toiminta, jos jäsenvaltio turvautuu keskinäistä puolustusta koskevaan lausekkeeseen;

7.  pitää kuitenkin valitettavana, ettei analyysia tai ohjeita ollut saatavilla, kun keskinäistä puolustusta koskeva lauseke otettiin käyttöön, mikä johti siihen, että tässä tapauksessa toimenpiteet, hallinto ja yhteistyö jouduttiin luomaan tyhjästä;

8.  panee merkille, että SEUT-sopimuksen 222 artiklan yhteisvastuulauseke mahdollistaisi kaikkien asiaankuuluvien EU:n välineiden antamisen Ranskan ja muiden terrorismin torjuntaan suoraan osallistuvien jäsenvaltioiden käyttöön;

9.  on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioilla ja unionin tasolla olevien nykyisten valmiuksien hyödyntämiseksi EU tarvitsee pysyvän siviili- ja sotilastoimien päätoimipaikan strategisella ja operatiivisella tasolla ja että tämän rakenteen tehtäväksi olisi annettava strateginen ja operatiivinen valmiussuunnittelu muun muassa yhteistä puolustusta varten, sellaisena kuin siitä on määrätty SEU:n 42 artiklan 7 kohdassa ja 42 artiklan 2 kohdassa, sekä tällaisten suunnitelmien soveltaminen tiiviissä yhteistyössä Naton asiaankuuluvien rakenteiden kanssa;

10.  katsoo, että SEU:n 42 artiklan 7 kohdan nykyisen täytäntöönpanon olisi toimittava katalysaattorina perussopimuksen kaikkien niiden turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvien määräysten tarjoamien mahdollisuuksien käyttöönotossa, joita olisi niin ikään hyödynnettävä;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Pohjois-Atlantin liiton pääsihteerille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Yhdysvaltain presidentille ja Yhdysvaltain puolustusministerille.

(1)

EUVL C 419, 16.12.2015, s. 138.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö