Prijedlog rezolucije - B8-0043/2016Prijedlog rezolucije
B8-0043/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o klauzuli o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a)

13.1.2016 - (2015/3034(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi, Ramón Luis Valcárcel Siso u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0043/2016

Postupak : 2015/3034(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0043/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0043/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0043/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o klauzuli o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a)

(2015/3034(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir glavu V. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a posebno njegov članak 42. stavak 7.,

–  uzimajući u obzir članak 2. stavak 4. i članak 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2014. o klauzulama o uzajamnoj obrani i solidarnosti EU-a: politička i operativna dimenzija[1],

–  uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda, posebno odredbe poglavlja VII. i članak 51.,

–  uzimajući u obzir da je 16. studenoga 2015. predsjednik Francuske Republike u Francuskom kongresu izjavio da je Francuska u ratu;

–  uzimajući u obzir zaključke o obrani i sigurnosti koje je 19. i 20. prosinca i 25. i 26. lipnja 2015.usvojilo Europsko vijeće,

–  uzimajući u obzir ishod sjednice Vijeća za vanjske poslove (ministara obrane) održane 17. studenoga 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je 13. studenoga 2015. Pariz bio poprište višestrukih terorističkih napada u kojima je smrtno stradalo najmanje 130 osoba iz više od 26 različitih zemalja;

B.  budući da se nakon terorističkih napada u Parizu od 13. studenoga 2015. francuska vlada službeno pozvala na klauzulu o uzajamnoj obrani iz članka 42. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji;

C.  budući da bi se članak 42. stavak 7. UEU-a trebao smatrati istovjetnim članku 5. NATO-a;

D.  budući da solidarnost, potpora i uzajamna pomoć među državama članicama, među ostalim korištenjem instrumentima Unije, pripadaju temeljima Europske unije;

E.  budući da je borba protiv međunarodnog terorizma prioritet EU-a, a primjena načela solidarnosti iziskuje poduzimanje mjera kako na vlastitom području tako i u inozemstvu;

F.  budući da sigurnosna i obrambena infrastruktura predviđena Ugovorima nije uspostavljena; budući da su države članice odgovorne za postizanje napretka u području sigurnosti i obrane Unije;

G.  budući da EU treba ojačati suradnju s Organizacijom sjevernoatlantskog ugovora (NATO) radi usklađivanja sigurnosnih i obrambenih politika uspostavljenih u tim dvama okvirima, posebno kada je država članica žrtva oružane agresije, koja podrazumijeva terorističke napade na vlastitom teritoriju;

H.  budući da institucije EU-a trebaju biti aktivnije u području sigurnosne i obrambene politike i promicati provedbu svih odredbi o sigurnosnoj i obrambenoj politici sadržanih u Ugovorima, među ostalim odredbi o posebnoj ulozi NATO-a u europskoj i transatlantskoj sigurnosti i obrani; budući da institucije EU-a moraju podupirati sve države članice u njihovim nastojanjima da u potpunosti provedu te odredbe;

I.  budući da bi članak 42. stavak 6. UEU-a o stalnoj strukturiranoj suradnji trebale aktivirati one države članice koje žele međusobno prisnije surađivati;

1.  s velikim zadovoljstvom pozdravlja jednoglasnu i bezrezervnu potporu koju su sve države članice izrazile Francuskoj; posebno pozdravlja spremnost svih država članica da pruže svu potrebnu pomoć;

2.  podsjeća na to da je riječ o prvoj aktivaciji klauzule o uzajamnoj obrani; smatra da će taj slučaj poslužiti kao presedan za buduća pozivanja na klauzulu o uzajamnoj suradnji u svrhu jačanja europske sigurnosti i obrane;

3.  s velikim zadovoljstvom prima na znanje činjenicu da su, nakon što se Francuska pozvala na klauzulu o uzajamnoj suradnji, na raspolaganje stavljena dodatna sredstva za borbu protiv terorizma; potiče sve države članice da i dalje doprinose u istoj mjeri onoliko dugo koliko je to potrebno; pozdravlja ulogu Francuske kao pokretača u tom zajedničkom pothvatu; potiče nadležne institucije EU-a da sukladno razvoju događaja pruže i održe svoju potporu;

4.  smatra da je pozivanje na klauzulu o uzajamnoj suradnji i klauzulu o solidarnosti na temelju Ugovora prije svega političko pitanje; ističe činjenicu da su pri pozivanju na te klauzule Europsko vijeće i Europski parlament referentna mjesta za političke rasprave;

5.  izražava bojazan da sve članice neće moći raspolagati sredstvima za pomoć na bilateralnoj osnovi u okviru klauzule o uzajamnoj obrani, kao što je ovdje slučaj, te stoga poziva Europsko vijeće da potakne razradu klauzule o uzajamnoj obrani i da osnaži posredničku ulogu relevantnih institucija EU-a;

6.  poziva države članice da iskoriste sav potencijal europskih institucija; ponavlja svoj poziv potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici, Vijeću i Komisiji da u tu svrhu pojasne relevantne instrumente i postupke Unije; poziva na sastavljanje prijedloga o praktičnim aranžmanima i smjernicama kako bi se postiglo učinkovito zajedničko rješenje u slučaju da se neka država članica pozove na klauzulu o uzajamnoj obrani;

7.  međutim izražava žaljenje zbog činjenice da se u trenutku aktivacije klauzule o uzajamnoj obrani nije raspolagalo ni analizom ni smjernicama, što je u tom konkretnom slučaju rezultiralo ad-hoc donošenjem mjera, ad-hoc upravljanjem i ad-hoc suradnjom;

8.  napominje da bi se primjenom klauzule o solidarnosti iz članka 222. UFEU-a omogućilo da se Francuskoj i drugim državama članicama izravno uključenima u borbu protiv terorizma učine dostupnima svi relevantni instrumenti EU-a;

9.  uvjeren je da EU treba, oslanjajući se na postojeće kapacitete u državama članicama i čitavoj Uniji, uspostaviti stalno vojno i civilno sjedište na strateškom i operativnom planu, te da bi ono imalo zadaću provoditi strateško i operativno planiranje, među ostalim u svrhu zajedničke obrane predviđene člankom 42. stavkom 7. i člankom 42. stavkom 2. UEU-a te njihove buduće primjene u prisnoj suradnji s relevantnim strukturama NATO-a;

10.  stajališta je da bi sadašnja aktivacija članka 42. stavka 7. UEU-a trebala osloboditi potencijal svih odredbi Ugovora povezanih s pitanjima sigurnosti i obrane;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, predsjedniku Europske komisije, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, glavnom tajniku Organizacije sjevernoatlantskog ugovora, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država i ministru obrane SAD-a.