Procedură : 2015/3034(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0043/2016

Texte depuse :

B8-0043/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 21/01/2016 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 410kWORD 72k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0043/2016
13.1.2016
PE575.941v01-00
 
B8-0043/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi, Ramón Luis Valcárcel Siso în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP))  
B8-0043/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolul 42 alineatul (7),

–  având în vedere articolul 2 alineatul (4) și articolul 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale(1),

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite, în special dispozițiile din capitolul VII și de la articolul 51,

–  având în vedere declarația Președintelui Republicii Franceze, făcută în fața Congresului Francez la 16 noiembrie 2015, conform căreia Franța se află în război,

–  având în vedere concluziile privind apărarea și securitatea, adoptate de Consiliul European la 19-20 decembrie 2013 și 25-26 iunie 2015,

–  având în vedere rezultatul reuniunii Consiliului Afaceri Externe (miniștrii apărării) din 17 noiembrie 2015,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 13 noiembrie 2015, au avut loc multiple atacuri teroriste la Paris, în urma cărora și-au pierdut viața cel puțin 130 de persoane originare din peste 26 de țări;

B.  întrucât Guvernul francez a invocat în mod oficial, în urma atacurilor teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015, clauza de apărare reciprocă prevăzută la articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

C.  întrucât articolul 42 alineatul (7) ar trebui considerat echivalentul de la nivelul UE al articolului 5 al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO);

D.  întrucât solidaritatea, ajutorul și asistența reciprocă între statele membre, inclusiv prin recurgerea la mijloacele Uniunii, reprezintă una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene;

E.  întrucât combaterea terorismului internațional este considerată o prioritate pentru UE, iar respectarea principiului solidarității impune adoptarea de măsuri atât pe plan intern, cât și extern;

F.  întrucât arhitectura de securitate și apărare, prevăzută de tratate, nu este încă pe deplin transpusă în practică; întrucât statele membre sunt responsabile cu progresele din domeniul securității și apărării Uniunii;

G.  întrucât UE trebuie să își consolideze cooperarea cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), pentru a spori compatibilitatea politicilor de securitate și apărare stabilite în cadrul celor două organizații, îndeosebi atunci când un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, agresiune care poate lua și forma unor atacuri teroriste;

H.  întrucât instituțiile UE trebuie să se implice mai activ în politica de securitate și apărare și să promoveze transpunerea în practică a tuturor dispozițiilor din domeniul politicii de securitate și apărare consacrate în tratate, inclusiv a celor privind rolul special al NATO în securitatea și apărarea europeană și transatlantică; întrucât instituțiile UE trebuie să sprijine toate statele membre în eforturile lor de transpunere deplină în practică a acestor dispoziții;

I.  întrucât articolul 42 alineatul (6) din TUE privind cooperarea structurată permanentă ar trebui activat între acele state membre care doresc să instituie o cooperare bilaterală strânsă,

1.  salută cu deosebită satisfacție sprijinul unanim și deplin acordat Franței de către toate statele membre; salută, în special, disponibilitatea tuturor statelor membre de a furniza întreg ajutorul și asistența necesare;

2.  reamintește faptul că clauza de apărare reciprocă a fost invocată pentru prima oară; consideră că acest caz va servi drept precedent pentru utilizarea în viitor a clauzei de apărare reciprocă, în vederea consolidării securității și apărării europene;

3.  ia act cu deosebită satisfacție de faptul că, la invocarea de către Franța a clauzei de apărare reciprocă, au fost puse la dispoziție resurse suplimentare pentru combaterea terorismului; încurajează toate statele membre să își mențină aceste contribuții atât timp cât este necesar; salută rolul catalizator al Franței în acest efort comun; încurajează instituțiile UE competente să ofere și să își mențină sprijinul în funcție de necesități;

4.  consideră că invocarea clauzelor de apărare reciprocă și de solidaritate în temeiul tratatelor este în primul rând o chestiune politică; subliniază faptul că, atunci când se invocă aceste clauze, atât Consiliul European, cât și Parlamentul European sunt incintele adecvate pentru dezbaterile politice;

5.  se arată preocupat de faptul că gestionarea bilaterală – așa cum este cazul aici – a ajutorului și asistenței în temeiul clauzei de apărare reciprocă nu va fi posibilă pentru toate statele membre și invită, prin urmare, Consiliul European să dea un impuls dezvoltării în continuare a clauzei de apărare reciprocă și să consolideze rolul de facilitatori al instituțiilor UE competente în domeniu;

6.  invită statele membre să utilizeze la maximum potențialul instituțiilor europene; își reînnoiește apelul adresat ÎR/VP, Consiliului și Comisiei de a clarifica mijloacele și procedurile aplicabile de care dispune Uniunea în acest scop; solicită să se elaboreze propuneri privind modalitățile practice și orientări pentru a asigura o reacție colectivă eficace în cazul în care un stat membru invocă clauza de apărare reciprocă;

7.  cu toate acestea, regretă că, în momentul activării clauzei de apărare reciprocă, nu erau disponibile nicio analiză și nicio orientare, ceea ce a condus la situația actuală, în care se impun măsuri ad-hoc, un management ad-hoc și o cooperare ad-hoc;

8.  observă că, potrivit clauzei de solidaritate prevăzute la articolul 222 din TFUE, ar fi posibil să se pună toate mijloacele UE aplicabile la dispoziția Franței și a altor state membre angajate direct în lupta împotriva terorismului;

9.  este convins că, date fiind capacitățile existente în statele membre și la nivelul Uniunii, UE are nevoie de un comandament civil-militar permanent la nivel strategic și operațional și că acestei structuri ar trebui să i se încredințeze sarcina planificării strategice și operaționale de contingență, inclusiv pentru apărarea colectivă prevăzută la articolul 42 alineatul (7) și la articolul 42 alineatul (2) din TUE, precum și aplicarea sa viitoare în strânsă cooperare cu structurile NATO competente;

10.  este de părere că actuala activare a articolului 42 alineatul (7) din TUE ar trebui să constituie catalizatorul pentru eliberarea potențialului tuturor dispozițiilor din tratate legate de securitate și apărare care ar trebui să aibă același statut;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Președintelui Comisiei Europene, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Președintelui Statelor Unite ale Americii și Secretarului pentru Apărare al Statelor Unite ale Americii.

(1)

JO C 419, 16.12.2015, p. 138.

Notă juridică - Politica de confidențialitate