Förfarande : 2015/3034(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0043/2016

Ingivna texter :

B8-0043/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 265kWORD 62k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0043/2016
13.1.2016
PE575.941v01-00
 
B8-0043/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz‑Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi, Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU‑fördraget) (2015/3034(RSP))  
B8-0043/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artikel 42.7,

–  med beaktande av artiklarna 2.4 och 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 november 2012 om EU:s klausuler om ömsesidigt försvar och solidaritet: politiska och operativa dimensioner(1),

–  med beaktande av FN:s stadga, särskilt bestämmelserna i kapitel VII och artikel 51,

–  med beaktande av uttalandet den 16 november 2015 från Republiken Frankrikes president till den franska kongressen om att Frankrike befinner sig i krig,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19–20 december 2013 och 25–26 juni 2015 om försvar och säkerhet,

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) möte (med försvarsministrarna) den 17 november 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 13 november 2015 ägde ett antal terrorattacker rum i Paris i vilka minst 130 personer från över 26 länder miste livet.

B.  Frankrikes regering åberopade officiellt klausulen om ömsesidigt försvar enligt artikel 42.7 i EU-fördraget efter terrorattackerna i Paris den 13 november 2015.

C.  Artikel 42.7 bör betraktas som EU:s motsvarighet till Natos artikel 5.

D.  Solidaritet, stöd och ömsesidigt bistånd mellan EU:s medlemsstater, bl.a. genom användning av unionens medel, tillhör Europeiska unionens grundvalar.

E.  Att bekämpa internationell terrorism anses vara en prioritering för EU, och att leva upp till principen om solidaritet kräver åtgärder både på hemmaplan och utomlands.

F.  Den säkerhets- och försvarsarkitektur som fördragen föreskriver har ännu inte genomförts. Medlemsstaterna ansvarar för att nå framsteg inom säkerhets- och försvarsområdet i unionen.

G.  EU behöver stärka sitt samarbete med Atlantpaktsorganisationen (Nato) för att kunna skapa större överensstämmelse mellan de båda organisationernas säkerhets- och försvarspolitik, i synnerhet när en medlemsstat utsätts för en väpnad attack på sitt territorium, vilket inkluderar terrorattacker.

H.  EU-institutionerna bör vara mer aktiva inom säkerhets- och försvarspolitiken, och främja genomförandet av alla bestämmelser om säkerhets- och försvarspolitik som finns i fördragen, inklusive dem om Natos särskilda roll för säkerhet och försvar i Europa och över Atlanten. EU-institutionerna måste stödja alla medlemsstater i deras arbete för att genomföra dessa bestämmelser fullt ut.

I.  Artikel 42.6 i EU-fördraget om ett permanent strukturerat samarbete bör aktiveras mellan de medlemsstater som önskar ha ett nära samarbete.

1.  Europaparlamentet ser med stor glädje på det enhälliga och fullständiga stöd som alla medlemsstater har gett Frankrike. Parlamentet välkomnar i synnerhet samtliga medlemsstaters beredskap att bidra med allt det stöd och bistånd som krävs.

2.  Europaparlamentet påminner om att klausulen om ömsesidigt försvar åberopades för första gången. Parlamentet anser att det nu aktuella fallet kommer att fungera som ett prejudikat för användning av klausulen om ömsesidigt försvar i framtiden i syfte att stärka säkerheten och försvaret i Europa.

3.  Europaparlamentet konstaterar med stor glädje att ytterligare resurser gjordes tillgängliga för kampen mot terrorism efter det att Frankrike hade åberopat klausulen om ömsesidigt försvar. Parlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att upprätthålla sitt stöd så länge det behövs. Parlamentet välkomnar Frankrikes roll som katalysator i denna gemensamma strävan. Behöriga EU-institutioner uppmuntras att ge och upprätthålla det stöd som krävs.

4.  Europaparlamentet anser att åberopande av fördragens klausuler om ömsesidigt försvar och solidaritet i första hand är en politisk fråga. Parlamentet understryker det faktum att när dessa klausuler åberopas bör den politiska debatten hållas i både Europeiska rådet och Europaparlamentet.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin oro för att hantering av stöd och bistånd enligt klausulen om ömsesidigt försvar på bilateral grund – vilket är fallet här – inte kommer att vara möjligt för alla medlemsstater, och uppmanar därför Europeiska rådet att driva på utvecklingen av klausulen om ömsesidigt försvar samt att stärka den roll de berörda EU-institutionerna spelar som underlättande aktörer.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja de europeiska institutionernas fulla potential. Parlamentet upprepar sina uppmaningar till vice ordföranden/den höga representanten, rådet och kommissionen att förtydliga de relevanta EU-medel och EU-förfaranden som behövs i detta syfte. Parlamentet efterlyser förslag till praktiska upplägg och riktlinjer för att garantera en kollektiv och ändamålsenlig reaktion för det fall att en medlemsstat åberopar klausulen om ömsesidigt försvar.

7.  Europaparlamentet beklagar dock att det inte fanns någon analys eller några riktlinjer tillgängliga när klausulen om ömsesidigt försvar aktiverades, vilket ledde till att tillfälliga lösningar, tillfällig ledning och tillfälligt samarbete krävdes i det aktuella fallet.

8.  Europaparlamentet konstaterar att solidaritetsklausulen i artikel 222 i EUF-fördraget skulle göra det möjligt att ge Frankrike och andra medlemsstater som är direkt engagerade i kampen mot terrorism tillgång till alla relevanta EU-medel.

9.  Europaparlamentet är övertygat om att EU, genom att utnyttja befintlig kapacitet i medlemsstaterna och på unionsnivå, behöver ett permanent civil-militärt högkvarter på strategisk och operativ nivå, och att denna struktur bör ges i uppdrag att planera för strategisk och operativ beredskap, inbegripet för kollektivt försvar i enlighet med artikel 42.7 och 42.2 i EU-fördraget och för framtida tillämpning av detta i nära samarbete med berörda Nato-strukturer.

10.  Europaparlamentet anser att det nuvarande åberopandet av artikel 42.7 i EU-fördraget bör fungera som en katalysator för att kunna tillämpa alla potentiella säkerhets- och försvarsrelaterade bestämmelser i fördragen som bör följa efter detta.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Natos generalsekreterare, FN:s generalsekreterare, Förenta staternas president och Förenta staternas försvarsminister.

(1)

EUT C 419, 16.12.2015, s. 138.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy