Процедура : 2015/3034(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0045/2016

Внесени текстове :

B8-0045/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/01/2016 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 490kWORD 77k
13.1.2016
PE575.946v01-00
 
B8-0045/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно прилагането на член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз (2015/3034 (RSP))


Бодил Валеро, Мишел Ривази, Барбара Лохбилер, Хейди Хаутала, Райнхард Бютикофер, Барт Стас, Индрек Таранд, Паскал Дюран, Игор Шолтес, Давор Шкърлец, Моли Скот Кейто от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз (2015/3034 (RSP))  
B8-0045/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 222 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и определянето на условията за прилагане от страна на ЕС на клаузата за солидарност посредством Решение № 2014/415/ЕС на Съвета и интегрираните договорености за реакция на ЕС на политическо равнище в кризисни ситуации (IPCR),

–  като взе предвид Стратегията на Европейския съюз за борба срещу тероризма, Плана за действие на ЕС за борба срещу тероризма, Стратегията на ЕС за борба срещу радикализацията и набирането на терористи и свързаните с нея насоки,

–  като взе предвид заключения на Съвета относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, както и за заплахата от ИДИЛ/Даиш, приети на 16 март 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на президента на Френската република, направено пред френския Конгрес на 16 ноември 2015 г., с което се позовава на член 42, параграф 7 от ДЕС и се възлага на френския министър на отбраната да започне консултации относно прилагането на този член,

–  като взе предвид заключенията от заседанието на министрите на отбраната на ЕС от 17 ноември 2015 г., на което министрите изразиха единодушната си и пълна подкрепа за Франция и своята готовност да предоставят цялата необходима помощ и съдействие,

–  като взе предвид изявленията, направени от върховния представител на 17 ноември 2015 г. по време на заседанието на министрите на отбраната на ЕС, в които се изтъкна, че това не е операция по линия на ОПСО, а задействане на двустранна помощ и съдействие,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 13 ноември 2015 г. в Париж бяха извършени редица координирани терористични нападения, в резултат на които загинаха най-малко 130 души от над 26 нации и бяха ранени 368 души;

Б.  като има предвид, че неотдавнашните нападения на ислямистки терористи в държавите – членки на ЕС, включително в Париж („Шарли Ебдо“, „Ипер Кашер“, 13 ноември 2015 г.), Копенхаген (синагога, културен център) и Брюксел (Еврейски музей), бяха извършени главно от граждани на ЕС, които са родени и живеят в държави – членки на ЕС;

В.  като има предвид, че на неофициалното заседание по въпросите на борбата срещу тероризма, проведено на 30 януари 2015 г. в Рига, министрите на вътрешните работи на ЕС се договориха да засилят сътрудничеството между полицията и службите за сигурност, да подобрят обмена на информация относно опасни лица и да предприемат съвместни действия срещу разпространението на незаконни огнестрелни оръжия и финансирането на тероризма;

Г.  като има предвид, че изглежда, че преди нападенията в Париж от 13 ноември 2015 г. няколко национални полицейски и разузнавателни служби в ЕС не са си сътрудничили и не са координирали дейността си по подходящ начин;

Д.  като има предвид, че на 16 ноември 2015 г. президентът на Франция реши да избере военен отговор на нападенията в Париж, като се позове на член 42, параграф 7 от ДЕС;

Е.  като има предвид, че вследствие на това френското Министерство на отбраната и съответните френски посолства значително увеличиха двустранните контакти с някои държави – членки на ЕС, като например Обединеното кралство, Германия, Испания, Италия и Нидерландия, за да търсят военна помощ и попълване с нови военни части в Сирия, Ирак и региона на Сахел;

Ж.  като има предвид, че според сведенията върховният представител и ЕСВД не са участвали в дейности, свързани със задействането на член 42, параграф 7 от ДЕС, и досега не са извършени консултации със специализирани органи на ЕС и работни групи, като например Военния комитет на ЕС;

З.  като има предвид, че ЕС прие стратегия за борба срещу тероризма, която се основава както на инструменти на Общността, така и на междуправителствени активи в областта на ОВППС; като има предвид, че в тази стратегия се предлага действията на ЕС да се организират съгласно четири цели, а именно предотвратяване, защита, преследване и реагиране;

И.  като има предвид, че реакцията на ЕС в отговор на тероризма включва насърчаването на демокрацията, на диалога и на доброто управление с цел справяне с първопричините за екстремисткото насилие; като има предвид, че подходът на ЕС може да се характеризира като подход, основан на наказателното правосъдие;

Й.  като има предвид, че с член 222 от ДФЕС се цели по-специално да се предприемат добре координирани действия от страна на ЕС в отговор на терористично нападение, със специален акцент върху полицейското сътрудничество и гражданската защита, като същевременно се използват множество общностни инструменти и финансови средства;

1.  изразява дълбока покруса от бруталното и нечовешко естество на терористичните нападения от 13 ноември 2015 г. в Париж;

2.  изразява дълбоката си съпричастност и най-искрените си съболезнования на семействата и приятелите на жертвите от всички нападения, извършени от ислямистки терористи в държави – членки на ЕС; категорично изразява своята солидарност към хората в Париж и цялата френска нация;

3.  решително осъжда терористичните нападения, извършени на 13 ноември 2015 г. в Париж, и призовава всички европейци да отговорят с повече демокрация, откритост, свобода и зачитане на правата на човека;

4.  призовава за създаване на истинска европейска реакция при терористични нападения; счита, че вследствие на това е необходимо по-тясно европейско сътрудничество в борбата срещу тероризма; настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, Съвета и Комисията да използват многобройните стратегии, насоки, инструменти, финансови средства и процедури, които вече съществуват, с цел да се подведат под отговорност виновните и да се предотвратят последващи терористични нападения;

5.  припомня, че по-голямата част от участниците в нападенията, извършени от ислямистки терористи в държавите – членки на ЕС, са посочени според сведенията като граждани на ЕС или са граждани на ЕС и са родени и живеят в ЕС;

6.  призовава за увеличаване на усилията в областта на дерадикализацията, но също така и за наблюдение на лицата, които се считат за опасни и са готови да използват сила или да набират други лица за терористични цели;

7.  изразява твърдото си убеждение, че държавите – членки на ЕС, следва да реагират на тероризма при пълно зачитане на Устава на ООН, на международното право, на международното хуманитарно право, на международното право в областта на правата на човека, на Европейската харта на основните права и на ценностите и принципите, предвидени в техните национални конституции;

8.  отбелязва със загриженост чисто военното естество на реакцията на задействането на член 42, параграф 7; поставя под въпрос много силния двустранен характер на настоящия подход, който отслабва общите институции, инструменти, принципи и ценности на ЕС;

9.  изразява дълбокото си убеждение, че многото екстремистки групи и участници в Близкия изток и Северна Африка, включително т.нар. „Ислямска държава“, могат да бъдат победени или значително отслабени единствено чрез много силен и съгласуван ангажимент от страна на ЕС и неговите държави членки за намиране на политическо решение на конфликтите в Сирия, Ирак, Йемен, Либия и между Саудитска Арабия и Иран; призовава върховния представител Могерини и министрите на външните работи на ЕС да засилят дипломатическите си усилия в това отношение;

10.  призовава Съвета и държавите членки спешно да разработят и приемат политическа рамка, която да служи като насока за прилагането на член 42, параграф 7 от ДЕС и да съдържа график, клауза за преглед и механизми за наблюдение; изразява дълбоко убеждение, че всички национални, двустранни или многостранни действия след задействането на член 42, параграф 7 следва да се съобщават на Съвета и същевременно да се оповестяват;

11.  припомня, че член 42, параграф 7 не може да налага задължение на никоя държава – членка на ЕС, за военна намеса в трета държава;

12.  настоява за цялостен подход по отношение на дерадикализацията, предотвратяването на екстремисткото насилие и борбата срещу тероризма, който да акцентира върху укрепване на социалното сближаване, превенция на престъпността, целенасочени действия на полицейските органи и органите на сигурността въз основа на индивидуално подозрение или конкретна заплаха, установени от хора, а не от машини; подчертава освен това необходимостта от въвеждане на по-строги правила за придобиването и притежаването на оръжия, по-строги правила за износа и за борбата срещу незаконния трафик на оръжия;

13.  насърчава бъдещото използване на клаузата за солидарност по член 222 от ДФЕС вместо клаузата за взаимно съдействие по член 42, параграф 7, тъй като с член 222 от ДФЕС се цели по-специално борба срещу терористичните заплахи в Европа и се обръща внимание на ниското равнище на сътрудничество и координация между националните правоприлагащи агенции в Европа; припомня, че въз основа на член 222 от ДФЕС не може да се предприеме по-нататъшно военно участие в текущи мисии на ООН и ЕС; призовава държавите ­– членки на ЕС, да увеличат приноса си за мисиите на ООН и ЕС, особено в Мали и Централноафриканската република, с оглед на евентуално намаленото френско участие;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на председателя на Европейската комисия, на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на генералния секретар на ООН.

Правна информация - Политика за поверителност