Návrh usnesení - B8-0045/2016Návrh usnesení
B8-0045/2016

NÁVRH USNESENÍ o provádění čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii

13.1.2016 - (2015/3034(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE

Postup : 2015/3034(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0045/2016
Předložené texty :
B8-0045/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0045/2016

Usnesení Evropského parlamentu o provádění čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii

(2015/3034(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na čl. 42 odst. 7 SEU,

–  s ohledem na článek 222 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a na definici způsobu provádění doložky solidarity ze strany EU prostřednictvím rozhodnutí Rady 2014/415/EU a integrovaných opatření EU pro politickou reakci na krize (IPCR),

–  s ohledem na strategii Evropské unie pro boj proti terorismu, akční plán EU pro boj proti terorismu, strategii EU pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů a související pokyny,

–  s ohledem na závěry Rady o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje ISIL/Dá'iš, přijaté dne 16. března 2015,

–  s ohledem na prohlášení prezidenta Francouzské republiky učiněné dne 16. listopadu 2015 před francouzským parlamentem, ve kterém se odvolal na čl. 42 odst. 7 SEU a pověřil francouzského ministra obrany, aby zahájil konzultace ve věci provádění tohoto článku,

–  s ohledem na závěry zasedání ministrů obrany EU konaného dne 17. listopadu 2015, na kterém ministři vyjádřili Francii svou jednomyslnou a plnou podporu, jakož i připravenost poskytnout veškerou nezbytnou pomoc,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, které učinila dne 17. listopadu 2015 na zasedání ministrů obrany EU a v němž zdůraznila, že se nejedná o operaci v rámci SBOP, ale o uplatnění dvoustranné pomoci a podpory,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 13. listopadu 2015 došlo v Paříži k sérii koordinovaných teroristických útoků, které si vyžádaly životy nejméně 130 lidí více než 26 národností a při nichž bylo zraněno dalších 368 osob;

B.  vzhledem k tomu, že nedávné útoky islamistických teroristů v členských státech EU, včetně útoků v Paříži (Charlie Hebdo, Hyper Casher, 13. listopad 2015), v Kodani (synagoga, kulturní centrum) a v Bruselu (židovské muzeum), byly převáženě spáchány občany EU, kteří se narodili a žili v členských státech EU;

C.  vzhledem k tomu, že se ministři vnitra EU na neformálním zasedání o boji proti terorismu, které se uskutečnilo dne 30. ledna 2015 v Rize, dohodli na posílení spolupráce mezi policií a bezpečnostními službami, zlepšení výměny informací o nebezpečných jedincích a na podniknutí společných kroků proti šíření nelegálních střelných zbraní a financování terorismu;

D.  vzhledem k tomu, že se zdá, že před pařížskými útoky uskutečněnými dne 13. listopadu 2015 zanedbalo několik vnitrostátních policejních a zpravodajských služeb v EU řádnou spolupráci a koordinaci;

E.  vzhledem k tomu, že dne 16. listopadu 2015 se francouzský prezident rozhodl pro vojenskou reakci na pařížské útoky, neboť se odvolal na čl. 42 odst. 7 SEU;

F.  vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto rozhodnutí posílilo francouzské ministerstvo obrany a příslušná francouzská velvyslanectví významným způsobem dvoustranné kontakty s některými členskými státy EU, jako je Spojené království, Německo, Itálie, Španělsko a Nizozemsko, s cílem získat vojenskou podporu a posily v Sýrii, Iráku a oblasti Sahelu;

G.  vzhledem k tomu, že vysoká představitelka a ESVČ se údajně dosud nezapojily do žádných činností souvisejících s uplatněním čl. 42 odst. 7 SEU a specializované subjekty a pracovní skupiny EU, jako např. Vojenský výbor EU, nebyly dosud konzultovány;

H.  vzhledem k tomu, že EU přijala strategii pro boj proti terorismu, která spoléhá jak na nástroje Společenství, tak na mezivládní opatření v oblasti SZBP; vzhledem k tomu, že tato strategie navrhuje, aby byly kroky EU organizovány s ohledem na čtyři cíle, konkrétně prevenci, ochranu, stíhání a reakci;

I.  vzhledem k tomu, že k reakci EU na terorismus patří podpora demokracie, dialogu a řádné správy věci veřejných s cílem potírat základní příčiny násilného extremismu; vzhledem k tomu, že přístup EU může být charakterizován jako trestněprávní;

J.  vzhledem k tomu, že článek 222 SFEU byl speciálně navržen za účelem aktivace řádně koordinovaných opatření EU v reakci na teroristický útok, se zvláštním zaměřením na policejní spolupráci a civilní ochranu a s využitím mnoha nástrojů a fondů Společenství;

1.  je hluboce šokován brutálností a krutostí teroristických útoků, k nimž došlo v Paříži dne 13. listopadu 2015;

2.  vyjadřuje své nejhlubší sympatie a soustrast rodinám a přátelům obětí všech útoků spáchaných islamistickými teroristy v členských státech EU; vyjadřuje svou plnou solidaritu s obyvateli Paříže a s celým francouzským národem;

3.  ostře odsuzuje teroristické útoky, k nimž došlo v Paříži dne 13. listopadu 2015, a vyzývá všechny Evropany, aby jejich odpovědí na tyto události byla větší demokratičnost, otevřenost, svoboda a dodržování lidských práv;

4.  vyzývá ke skutečně evropské odezvě na teroristické útoky; domnívá se, že v důsledku těchto útoků je v rámci boje proti terorismu zapotřebí větší spolupráce na evropské úrovni; naléhavě vyzývá členské státy EU, Radu a Komisi, aby využily velkého množství strategií, pokynů, nástrojů, fondů a postupů, které již existují, k přivedení osob odpovědných za tyto činy před soud a k prevenci dalších teroristických útoků;

5.  připomíná, že většina osob zapojených do útoků páchaných islamistickými teroristy v členských státech EU údajně či skutečně jsou občané EU, kteří se v EU narodili a žili;

6.  vyzývá k většímu úsilí v oblasti deradikalizace, ale rovněž k monitorování osob, které jsou považovány za nebezpečné a připravené k použití síly nebo k náboru dalších pro teroristické účely;

7.  vyjadřuje své pevné přesvědčení, že členské státy EU by na terorismus měly reagovat plným dodržováním Charty OSN, mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva, mezinárodního práva v oblasti lidských práv, Listiny základních práv Evropské unie a hodnot a zásad zakotvených ve svých vnitrostátních ústavách;

8.  bere se znepokojením na vědomí čistě vojenský charakter reakce po uplatnění čl. 42 odst. 7; nahlíží s pochybnostmi na velmi výrazně dvoustranný charakter stávajícího přístupu, který oslabuje společné instituce, nástroje, zásady a hodnoty EU;

9.  je hluboce přesvědčen, že daný velký počet extremistických skupin a subjektů na Blízkém východě a v severní Africe, včetně tzv. Islámského státu, bude poražen či výrazně oslaben pouze tehdy, pokud se EU a její členské státy budou velmi důrazně a koordinovaně angažovat za nalezení politického řešení konfliktů v Sýrii, Iráku, Jemenu, Libyi a mezi Saúdskou Arábií a Íránem; vyzývá vysokou představitelku Mogheriniovou a ministry zahraničí EU, aby v tomto ohledu zintenzivnili své diplomatické úsilí;

10.  vyzývá Radu a členské státy, aby bezodkladně vypracovaly a přijaly politický rámec, který napomůže řídit provádění čl. 42 odst. 7 SEU a bude obsahovat časový harmonogram, doložku o přezkumu a mechanismy monitorování; je hluboce přesvědčen, že by veškerá vnitrostátní, dvoustranná či mnohostranná opatření navazující na uplatnění čl. 42 odst. 7 měla být oznámena Radě a zároveň zveřejněna;

11.  připomíná, že žádný členský stát EU není čl. 42 odst. 7 povinován k vojenskému zásahu ve třetí zemi;

12.  trvá na komplexním přístupu k deradikalizaci, prevenci násilného extremismu a k boji proti terorismu, který se zaměří na posílení sociální soudržnosti, prevenci kriminality a na cílená policejní a bezpečnostní opatření prováděná na základě individuálních podezření či konkrétních hrozeb vyhodnocovaných lidmi, nikoli stroji; dále zdůrazňuje, že je třeba zpřísnit pravidla pro nabývání a držení zbraní a jejich vývoz a posílit boj proti nelegálnímu obchodování se zbraněmi;

13.  prosazuje, aby byla v budoucnu místo doložky vzájemné pomoci v čl 42. odst. 7 SEU využívána doložka solidarity v článku 222 SFEU, která byla speciálně vytvořena pro boj proti teroristickým hrozbám v Evropě a která se zabývá špatnou úrovní spolupráce a koordinace mezi vnitrostátními donucovacími orgány v Evropě; připomíná, že článek 222 SFEU nemůže iniciovat další vojenské příspěvky k probíhajícím misím OSN a EU; vyzývá členské státy EU, aby navýšily své příspěvky k misím OSN a EU, zejména v Mali a ve Středoafrické republice, za účelem případného snížení příspěvku Francie;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi Evropské komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a generálnímu tajemníkovi OSN.