Procedure : 2015/3034(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0045/2016

Indgivne tekster :

B8-0045/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/01/2016 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 265kWORD 63k
13.1.2016
PE575.946v01-00
 
B8-0045/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om anvendelse af artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union (2015/3034(RSP))


Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om anvendelse af artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union (2015/3034(RSP))  
B8-0045/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), definitionen af ordninger for EU's gennemførelse af solidaritetsbestemmelsen i Rådets afgørelse 2014/415/EU samt EU's integrerede ordninger for politisk kriserespons (IPCR),

–  der henviser til Den Europæiske Unions terrorbekæmpelsesstrategi, EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme, EU-strategien for bekæmpelse af radikalisering og rekruttering til terrorisme og tilknyttede retningslinjer,

–  der henviser til Rådets konklusioner om den regionale EU-strategi for Syrien og Irak samt over for truslen fra ISIL/Da'esh, vedtaget 16. marts 2015,

–  der henviser til Den Franske Republiks præsidents erklæring til den franske kongres den 16. november 2015, hvor han henviste til artikel 42, stk. 7, TEU og pålagde den franske forsvarsminister at indlede konsultationer om gennemførelsen af denne artikel,

–  der henviser til konklusionerne fra EU-forsvarsministrenes møde den 17. november 2015, hvor ministrene udtrykte deres enstemmige og fulde støtte til Frankrig og deres beredvillighed til at yde al nødvendig hjælp og bistand,

–  der henviser til den højtstående repræsentants erklæring på EU-udenrigsministrenes møde den 17. november 2015, som understregede, at der ikke er tale om en FSFP-operation, men om aktivering af bilateral hjælp og bistand,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der den 13. november 2015 fandt en række koordinerede terrorangreb sted i Paris, som berøvede mindst 130 mennesker fra mere end 26 lande livet og sårede yderligere 368;

B.  der henviser til, at de nylige islamistiske terrorangreb i EU-medlemsstater, bl.a. Paris (Charlie Hebdo, Hyper Casher, 13. november 2015), København (synagoge, kulturcenter) og Bruxelles (jødisk museum), hovedsagelig blev udført af EU-borgere, som var født og havde boet i EU-medlemsstater;

C.  der henviser til, at EU's indenrigsministre på et uformelt møde om terrorbekæmpelse den 30. januar 2015 i Riga enedes om at styrke samarbejdet mellem politi og sikkerhedstjenester, forbedre informationsudvekslingen om farlige personer og træffe fælles foranstaltninger mod spredningen af ulovlige skydevåben og terrorfinansiering;

D.  der henviser til, at det ser ud til, at en række nationale politi- og efterretningstjenester i EU op til angrebene den 13. november i Paris ikke havde formået at samarbejde og koordinere på en hensigtsmæssig måde;

E.  der henviser til, at den franske præsident den 16. november 2015 besluttede sig for et militært svar på angrebene i Paris under henvisning til artikel 42, stk. 7, TEU;

F.  der henviser til, at den franske forsvarsminister og relevante franske ambassader som følge heraf betragteligt intensiverede de bilaterale kontakter med flere EU-medlemsstater, bl.a. Det Forenede Kongerige, Tyskland, Italien, Spanien og Nederlandene, for at søge om militær støtte og mandskab til indsættelse i Syrien, Irak og Sahel-regionen;

G.  der henviser til, at den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten, så vidt vides, ikke har været involveret i nogen aktiviteter i tilknytning til artikel 42, stk. 7, TEU, og at specialiserede EU-organer og -arbejdsgrupper såsom EU's Militærkomité ikke er blevet konsulteret hidtil;

H.  der henviser til, at EU har lagt sig fast på en terrorbekæmpelsesstrategi, som bygger både på fællesskabsinstrumenter og mellemstatslige aktiver inden for FSFP; der henviser til, at denne strategi indebærer, at EU's aktioner skal organiseres i forhold til fire målsætninger: forebyggelse, beskyttelse, forfølgelse og reaktion

I.  der henviser til, at EU's svar på terrorisme indbefatter fremme af demokrati, dialog og god forvaltningsskik med henblik på at bekæmpe de underliggende årsager til voldelig ekstremisme; der henviser til, at EU's tilgang kan karakteriseres som strafferetlig tilgang;

J.  der henviser til, at artikel 222 TEUF specifikt er udformet til at udløse en velkoordineret EU-aktion som svar på et terrorangreb med særligt fokus på politisamarbejde og civilbeskyttelse gennem anvendelse af en lang række fællesskabsinstrumenter og -fonde;

1.  er dybt rystet over de brutale og umenneskelige terrorangreb i Paris den 13. november 2015;

2.  udtrykker sin dybeste medfølelse med familier og venner til ofrene for alle islamistiske terrorangreb i EU-medlemsstater; udtrykker sin stærke solidaritet med Paris' indbyggere og hele den franske nation;

3.  fordømmer på det kraftigste terrorangrebene i Paris den 13. november 2015 og opfordrer Europa til at svare igen med mere demokrati, åbenhed, frihed og respekt for menneskerettigheder;

4.  opfordrer til et ægte europæisk svar på terrorangreb; mener, at der som konsekvens er behov for mere europæisk samarbejde om terrorbekæmpelse; opfordrer EU's medlemsstater, Rådet og Kommissionen til at udnytte de mange strategier, retningslinjer, instrumenter, fonde og procedurer, der allerede findes, til at retsforfølge de ansvarlige og forebygge flere terrorangreb;

5.  minder om, at flertallet af dem, der er involveret i islamiske terrorangreb i EU-medlemsstater, menes at være eller er EU-borgere og er født og har boet i EU;

6.  opfordrer til øgede bestræbelser med hensyn til afradikalisering, men også til overvågning af dem, der betragtes som farlige og er rede til at bruge vold eller rekruttere andre til terrorformål;

7.  er af den klare overbevisning, at EU's medlemsstater bør svare igen på terrorisme med fuld efterlevelse af FN's charter, folkeretten, international humanitær ret, international menneskerettighedsret, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og de værdier og principper, der er nedlagt i deres nationale forfatninger;

8.  bemærker med bekymring den rent militære karakter ved beslutningen om som svar at aktivere artikel 42, stk. 7; sætter spørgsmålstegn ved den nuværende tilgangs meget kraftige bilaterale karakter, som svækker de fælles EU-institutioner, -instrumenter, -principper og -værdier;

9.  er overbevist over, at de mange ekstremistgrupper og -aktører i Mellemøsten og Nordafrika, herunder den såkaldte Islamisk Stat, kun kan bekæmpes eller svækkes betydeligt, hvis EU og dens medlemsstater kraftigt og koordineret engagerer sig i at finde en løsning på konflikterne i Syrien, Irak, Yemen, Libyen og mellem Saudi-Arabien og Iran; opfordrer den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og EU's udenrigsministre til at intensivere deres diplomatiske bestræbelser i denne retning;

10.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til snarest at udvikle og vedtage en politikramme, som kan bistå gennemførelsen af artikel 42, stk. 7, TEU, og som indeholder en tidsramme, en revisionsbestemmelse og overvågningsmekanismer; er overbevist om, at alle nationale, bilaterale og multilaterale aktioner, der følger efter en aktivering af artikel 42, stk. 7, bør meddeles Rådet og offentliggøres samtidig;

11.  minder om, at artikel 42, stk. 7, ikke kan forpligte EU-medlemsstater til at intervenere militært i en tredjestat;

12.  fastholder, at det er nødvendigt med en samlet tilgang til antiradikalisering, forebyggelse af voldelig ekstremisme og bekæmpelse af terrorisme, som fokuserer på at styrke den sociale samhørighed, forebyggelse af kriminalitet, målrettet politi- og sikkerhedsindsats på grundlag af individuel mistanke eller konkrete trusler, som bestemmes af mennesker og ikke maskiner; understreger endvidere behovet for at stramme reglerne om erhvervelse og besiddelse af våben, eksportbestemmelserne og kampen mod ulovlig handel med våben;

13.  er fortaler for fremtidig anvendelse af solidaritetsbestemmelsen i artikel 222 TEUF i stedet for artikel 42, stk. 7, om gensidig bistand, da artikel 222 TEUF specifikt er udformet til at sætte ind over for terrortrusler i Europa og afhjælpe de ringe niveauer med hensyn til samarbejde og koordinering mellem de nationale retshåndhævende myndigheder i Europa; minder om, at artikel 222 TEUF ikke kan bruges som afsæt for yderligere militærbidrag til igangværende FN- og EU-missioner; opfordrer EU's medlemsstater til at øge bidragene til FN's og EU's missioner, navnlig i Mali og Den Centralafrikanske Republik, for eventuelt at kunne begrænse Frankrigs bidrag;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionens formand, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt FN's generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik