Διαδικασία : 2015/3034(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0045/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0045/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 488kWORD 80k
13.1.2016
PE575.946v01-00
 
B8-0045/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/3034(RSP))


Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Molly Scott Cato εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/3034(RSP))  
B8-0045/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον ορισμό των ρυθμίσεων για την εφαρμογή εκ μέρους της ΕΕ της ρήτρας αλληλεγγύης με την απόφαση του Συμβουλίου 2014/415/EΕ καθώς και τις ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πολιτικών κρίσεων της ΕΕ (IPCR),

–  έχοντας υπόψη την αντιτρομοκρατική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης καθώς και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και για την απειλή του ISIL/Da'esh που εγκρίθηκαν στις 16 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας ενώπιον του Γαλλικού Κογκρέσου στις 16 Νοεμβρίου 2015, επικαλούμενος το άρθρο 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ και αναθέτοντας στον Γάλλο Υπουργό Άμυνας να αρχίσει τις διαβουλεύσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις 17 Νοεμβρίου 2015 κατά την οποία οι υπουργοί εξέφρασαν την ομόφωνη και πλήρη υποστήριξή τους στη Γαλλία και την προθυμία τους να παράσχουν όλη την απαραίτητη βοήθεια και συνδρομή,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου στις 17 Νοεμβρίου 2015 στη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, που υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για μια επιχείρηση CSDP (ΚΠΑΑ), αλλά για την ενεργοποίηση της διμερούς βοήθειας και συνδρομής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Νοεμβρίου 2015 έλαβε χώρα μια σειρά συντονισμένων τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι, αφαιρώντας τη ζωή το λιγότερο 130 ατόμων από περισσότερο από 26 έθνη και προκαλώντας τον τραυματισμό άλλων 368·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες επιθέσεις από ισλαμιστές τρομοκράτες στα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Παρίσι (Charlie Hebdo, Hyper Casher, στις 13 Νοεμβρίου 2015), στην Κοπεγχάγη (Συναγωγή, πολιτιστικό κέντρο) και στις Βρυξέλλες (Εβραϊκό Μουσείο), πραγματοποιήθηκαν κυρίως από πολίτες της ΕΕ οι οποίοι είχαν γεννηθεί και ζήσει σε κράτη μέλη της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μία άτυπη συνεδρίαση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Ρίγα, στις 30 Ιανουαρίου 2015, οι Υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας, να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνα άτομα, και να αναλάβουν κοινή δράση κατά της εξάπλωσης των παράνομων όπλων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα φαινόμενα πριν από τις επιθέσεις στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015 πολλές εθνικές υπηρεσίες αστυνομίας και πληροφοριών στην ΕΕ απέτυχαν να συνεργαστούν και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους κατά τρόπο κατάλληλο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Νοεμβρίου 2015 ο Γάλλος Πρόεδρος αποφάσισε να επιλέξει τη στρατιωτική αντίδραση στις επιθέσεις του Παρισιού επικαλούμενος το άρθρο 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας και οι σχετικές γαλλικές πρεσβείες αύξησαν σημαντικά τις διμερείς επαφές με ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία προκειμένου να ζητήσουν στρατιωτική υποστήριξη και αντικαταστάσεις προσωπικού σε σχέση με τη Συρία, το Ιράκ και την περιφέρεια του Σαχέλ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος και η ΕΥΕΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμπλέκονταν σε οιεσδήποτε δραστηριότητες που συνδέονται με την ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ και ότι δεν έχουν κληθεί μέχρι σήμερα να γνωμοδοτήσουν εξειδικευμένοι φορείς της ΕΕ και ομάδες εργασίας όπως η στρατιωτική επιτροπή της ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια στρατηγική κατά της τρομοκρατίας η οποία βασίζεται τόσο στα κοινοτικά μέσα όσο και στους διακυβερνητικούς πόρους στον τομέα της ΚΕΠΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω στρατηγική προτείνει οι δράσεις της ΕΕ να οργανώνονται γύρω από τέσσερις στόχους, δηλαδή την πρόληψη, την προστασία, την καταδίωξη και την αντίδραση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της ΕΕ στην τρομοκρατία περιλαμβάνει την προώθηση της δημοκρατίας, του διαλόγου και της καλής διακυβέρνησης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια που δημιουργούν τον βίαιο εξτρεμισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση της ΕΕ μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία προσέγγιση ποινικής δικαιοσύνης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 222 της ΣΛΕΕ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να δώσει το έναυσμα μιας καλά συντονισμένης δράσης της ΕΕ σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, με ειδική έμφαση στην αστυνομική συνεργασία και την πολιτική προστασία, κάνοντας χρήση ταυτόχρονα πολλών κοινοτικών μέσων και πόρων·

1.  είναι βαθιά συγκλονισμένο από τη βίαιη και απάνθρωπη φύση των τρομοκρατικών επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη συμπάθεια και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων όλων των επιθέσεων από ισλαμιστές τρομοκράτες στα κράτη μέλη της ΕΕ· εκφράζει ιδιαίτερα την αλληλεγγύη του στον λαό του Παρισιού και όλο το Γαλλικό έθνος·

3.  καταδικάζει έντονα τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015 και καλεί όλους τους ευρωπαίους να αντιδράσουν με περισσότερη δημοκρατία, διαφάνεια, ελευθερία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  απευθύνει έκκληση για μια πραγματικά ευρωπαϊκή αντίδραση στις τρομοκρατικές επιθέσεις· πιστεύει ότι ως αποτέλεσμα υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας· προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν τις πολυάριθμες στρατηγικές, κατευθυντήριες γραμμές, μέσα, πιστώσεις και διαδικασίες που υφίστανται ήδη προκειμένου να προσαγάγουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης και να αποτρέψουν περαιτέρω τρομοκρατικές επιθέσεις·

5.  υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των εμπλεκομένων στις επιθέσεις από ισλαμιστές τρομοκράτες στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτες της ΕΕ και έχουν γεννηθεί και ζήσει στην ΕΕ·

6.  ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες στον τομέα της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, αλλά επίσης και όσον αφορά την παρακολούθηση των ατόμων που θεωρούνται επικίνδυνα και είναι έτοιμα να χρησιμοποιήσουν βία ή να στρατολογήσουν άλλους για τρομοκρατικούς σκοπούς·

7.  πιστεύει ακράδαντα ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αντιδρούν στην τρομοκρατία με πλήρη συμμόρφωση προς τον Χάρτη του ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στα εθνικά τους συντάγματα·

8.  σημειώνει, με ανησυχία, την καθαρά στρατιωτική φύση της αντίδρασης με την ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7· αμφισβητεί τον ιδιαίτερα ισχυρό διμερή χαρακτήρα της σημερινής προσέγγισης που εξασθενεί τα κοινά θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα διάφορα εργαλεία, τις αρχές και τις αξίες·

9.  είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι πολλές εξτρεμιστικές ομάδες και παράγοντες στην Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, συμπεριλαμβανομένου του αποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους, θα ηττηθούν ή θα εξασθενήσουν σημαντικά μόνο μέσω μιας ιδιαίτερα ισχυρής και συντονισμένης δέσμευσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στις συγκρούσεις στη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη, τη Λιβύη και μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, κ. Mogherini, και τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να ενισχύσουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση·

10.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν επειγόντως και να εγκρίνουν ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο θα συμβάλει στην εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ και θα περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα, μια ρήτρα αναθεώρησης και μηχανισμούς ελέγχου· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι όλες οι εθνικές, διμερείς ή πολυμερείς δράσεις σε συνέχεια της ενεργοποίησης του άρθρου 42 παράγραφος 7 θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Συμβούλιο και να καθίστανται δημόσιες ταυτόχρονα·

11.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 42 παράγραφος 7 δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένα κράτος μέλος της ΕΕ να παρεμβαίνει στρατιωτικά σε τρίτη χώρα·

12.  εμμένει στην ανάγκη για μια σφαιρική προσέγγιση προς την αποριζοσπαστικοποίηση, την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, που θα επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την πρόληψη της εγκληματικότητας, σε στοχοθετημένες δραστηριότητες αστυνόμευσης και ασφάλειας που βασίζονται σε εξατομικευμένες υποψίες ή ειδικές απειλές που θα καθορίζονται από άτομα και όχι μηχανές· υπογραμμίζει, εξάλλου, την ανάγκη να γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες για την απόκτηση και κατοχή όπλων, οι κανόνες για τις εξαγωγές και την πάταξη του λαθρεμπορίου όπλων·

13.  τάσσεται υπέρ της μελλοντικής χρήσης του άρθρου 222 της ΣΛΕΕ και της ρήτρας αλληλεγγύης αντί του άρθρου 42 παράγραφος 7 που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, επειδή το άρθρο 22 ΣΛΕΕ είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση των απειλών τρομοκρατίας στην Ευρώπη και του χαμηλού επιπέδου συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 222 της ΣΛΕΕ δεν μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω στρατιωτικές συνεισφορές σε εν εξελίξει αποστολές του ΟΗΕ και της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν τη συμβολή τους στις αποστολές του ΟΗΕ και της ΕΕ, ιδίως στο Μαλί και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με σκοπό την πιθανή μείωση της γαλλικής συνεισφοράς·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου