Menetlus : 2015/3034(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0045/2016

Esitatud tekstid :

B8-0045/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/01/2016 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 258kWORD 67k
13.1.2016
PE575.946v01-00
 
B8-0045/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 rakendamise kohta (2015/3034(RSP))


Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 rakendamise kohta (2015/3034(RSP))  
B8-0045/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artiklit 21,

–  võttes arvesse ELi lepingu artikli 42 lõiget 7,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklit 222 ja solidaarsusklausli rakendamise korda, mis on sõnastatud nõukogu otsuses 2014/415/EL, ning ELi integreeritud korda poliitiliseks reageerimiseks kriisidele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse strateegiat, Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse tegevuskava, radikaliseerumise ja terroristide värbamise vastast Euroopa Liidu strateegiat ning sellega seotud suuniseid,

–  võttes arvesse nõukogu järeldusi ELi piirkondliku strateegia kohta Süürias ja Iraagis ning ISILi/Da’eshi ohu kohta, mis võeti vastu 16. märtsil 2015,

–  võttes arvesse Prantsuse Vabariigi presidendi 16. novembril 2015 Prantsusmaa parlamendi ees tehtud avaldust, milles ta teatas ELi lepingu artikli 42 lõike 7 kasutuselevõtmisest ning tegi Prantsusmaa kaitseministrile ülesandeks alustada konsultatsioone selle artikli rakendamiseks,

–  võttes arvesse ELi kaitseministrite 17. novembri 2015. aasta koosoleku järeldusi, milles ministrid avaldasid Prantsusmaale üksmeelset ja täielikku toetust ning kinnitasid oma valmisolekut anda mis tahes vajalikku abi,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 17. novembril 2015 ELi kaitseministrite kohtumisel tehtud avaldusi, milles ta rõhutas, et tegemist ei ole ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsiooniga, vaid kahepoolse abi aktiveerimisega,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 13. novembril 2015 pandi Pariisis toime rida koordineeritud terrorirünnakuid, milles kaotas elu vähemalt 130 inimest enam kui 26 rahvusest ning 368 inimest sai vigastada;

B.  arvestades, et islamiterroristide hiljutised rünnakud ELi liikmesriikides, sh Pariisis (Charlie Hebdo, Hyper Casher, 13. november 2015), Kopenhaagenis (sünagoog, kultuurikeskus) ja Brüsselis (juudi muuseum) on toime pannud peamiselt ELi kodanikud, kes on sündinud ja elanud ELi liikmesriikides;

C.  arvestades, et 30. jaanuaril 2015 Riias toimunud mitteametlikul terrorismivastase võitluse koosoleku leppisid ELi siseministrid kokku koostöö tugevdamises politsei ja julgeolekujõudude vahel, teabevahetuse parandamises ohtlike isikute kohta ning ühismeetmetes ebaseaduslike tulirelvade leviku ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks;

D.  arvestades, et enne Pariisis 13. novembril 2015 toimunud rünnakuid ei teinud mitme riigi politsei ja luureteenistused ELis ilmselt piisavat koostööd ega kooskõlastanud oma tegevust;

E.  arvestades, et Prantsusmaa president otsustas 16. novembril 2015 reageerida Pariisi rünnakutele sõjaliselt, tuginedes ELi lepingu artikli 42 lõikele 7;

F.  arvestades, et Prantsusmaa kaitseministeerium ja asjaomased Prantsusmaa saatkonnad on oluliselt suurendanud kahepoolseid kontakte mõnede ELi liikmesriikidega, nt Ühendkuningriigi, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Madalmaadega, et paluda sõjalist toetust ja asendamist Süürias, Iraagis ning Saheli piirkonnas;

G.  arvestades, et kõrge esindaja ja Euroopa välisteenistus ei ole väidetavalt ELi lepingu artikli 42 lõike 7 kasutuselevõtmisega kuidagi seotud ning et siiani ei ole ELi asjaomaste organite ja töörühmadega, nt ELi sõjalise komiteega konsulteeritud;

H.  arvestades, et EL on võtnud vastu terrorismivastase võitluse strateegia, mis tugineb nii ühenduse vahenditele kui ka valitsustevahelistele varadele ÜVJP valdkonnas; arvestades, et selles strateegias on soovitatud jagada ELi meetmed nelja eesmärgi alla, nimelt ennetamine, kaitse, jälitamine ja reageerimine;

I.  arvestades, et ELi reageering terrorismile hõlmab demokraatia, dialoogi ja hea valitsemistava edendamist, et tegeleda vägivaldse äärmusluse algpõhjustega; arvestades, et ELi lähenemisviisi võib pidada kriminaalõigusel põhinevaks;

J.  arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 222 eesmärk on käivitada terrorirünnaku korral ELi hästikoordineeritud vastutegevus, keskendudes eriti politsei koostööle ja elanikkonna kaitsele, kasutades selleks paljusid ühenduse vahendeid ja fonde;

1.  on sügavalt šokeeritud Pariisis 13. novembril 2015 toime pandud julmadest ja ebainimlikest terrorirünnakutest;

2.  väljendab sügavaimat kaastunnet ja poolehoidu kõikide ELis toime pandud islamiterroristide rünnakute ohvrite perekondadele ja sõpradele; väljendab tugevat solidaarsust Pariisi elanike ja kogu Prantsuse rahvaga;

3.  mõistab karmilt hukka Pariisis 13. novembril 2015 toime pandud terrorirünnakud ja kutsub kõiki eurooplasi üles vastama veelgi suurema demokraatia, avatuse, vabaduse ja inimõiguste austamisega;

4.  nõuab, et reageering terrorirünnakutele oleks tõeliselt euroopalik; usub, et nüüd on terrorismi vastu võitlemiseks vaja Euroopa tihedamat koostööd; nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid, nõukogu ja komisjon kasutaksid arvukaid olemasolevaid strateegiaid, suuniseid, vahendeid, fonde ja menetlusi, et tuua süüdlased kohtu ette ja hoida ära terrorirünnakuid tulevikus;

5.  tuletab meelde, et enamik isikuid, kes on seotud ELi riikides toimunud islamiterroristide rünnakutega, väidetakse olevat või on liidu kodanikud, kes on ELis sündinud ja elanud;

6.  nõuab, et suurendataks jõupingutusi deradikaliseerimise valdkonnas ning tugevdataks järelevalvet ohtlikuks peetavate isikute üle, kes on valmis kasutama jõudu või värbavad teisi inimesi terroristideks;

7.  usub kindlalt, et ELi liikmesriigid peaksid terrorismile reageerides järgima täielikult ÜRO põhikirja, rahvusvahelist õigust, rahvusvahelist humanitaarõigust, rahvusvahelist inimõigustealast õigust, Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning riikide põhiseaduses sätestatud väärtusi ja põhimõtteid;

8.  märgib murelikult, et reageering artikli 42 lõike 7 kasutuselevõtmisele on eranditult sõjalise iseloomuga; ei pea õigeks, et praegune lähenemisviis on olemuselt valdavalt kahepoolne, mis nõrgestab ELi ühiseid institutsioone, vahendeid, põhimõtteid ja väärtusi;

9.  on kindlalt veendunud, et Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika arvukaid äärmusrühmitusi ja osalejaid, sealhulgas nn Islamiriiki, saab võita või oluliselt nõrgestada ainult siis, kui EL ja liikmesriigid tegutsevad väga jõuliselt ja kooskõlastatult, et leida poliitiline lahendus konfliktidele Süürias, Iraagis, Jeemenis, Liibüas ning Saudi Araabia ja Iraani vahel; kutsub kõrget esindajat Moghernit ja ELi välisministreid üles tugevdama selleks diplomaatilisi jõupingutusi;

10.  palub nõukogul ja liikmesriikidel töötada kiiresti välja ja võtta vastu poliitikaraamistik, mis aitaks suunata ELi lepingu artikli 42 lõike 7 rakendamist ning sisaldaks ajakava, läbivaatamisklauslit ja järelevalvemehhanisme; on täiesti veendunud, et kõikidest artikli 42 lõike 7 kasutuselevõtmisele järgnevatest riiklikest, kahepoolsetest või mitmepoolsetest meetmetest tuleb nõukogule teada anda ja need samal ajal avalikustada;

11.  tuletab meelde, et artikli 42 lõige 7 ei saa kohustada ühtegi ELi liikmesriiki kolmandas riigis sõjaliselt sekkuma;

12.  rõhutab, kui oluline on töötada välja deradikaliseerimise, vägivaldse äärmusluse ennetamise ja terrorismivastase võitluse terviklik lähenemisviis, keskendudes sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele, kuritegevuse ennetamisele, sihtotstarbelistele poliitika- ja julgeolekumeetmetele, mis põhinevad konkreetsel kahtlusel või ohul, mille teevad kindlaks inimesed ja mitte masinad; rõhutab lisaks sellele vajadust muuta rangemaks relvade omandamise ja omamise ning relvaekspordi eeskirju ning tõhustada võitlust ebaseadusliku relvakaubanduse vastu;

13.  on selle poolt, et artikli 42 lõike 7 vastastikuse abi klausli asemel kasutataks edaspidi pigem ELi toimimise lepingu artikli 222 solidaarsusklauslit, kuna viimane on koostatud spetsiaalselt terroriohu vastu võitlemiseks Euroopas ning on mõeldud Euroopa riiklike õiguskaitseorganite ebapiisava koostöö ja koordineerimise parandamiseks; tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artikli 222 alusel ei saa suurendada sõjalist panust ÜRO ja ELi käimasolevatele missioonidele; kutsub ELi liikmesriike üles suurendama toetust ÜRO ja ELi missioonidele, eriti Malis ja Kesk-Aafrika Vabariigis, et Prantsusmaa panust oleks võimalik vähendada;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, Euroopa Komisjoni presidendile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile ning ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika