Menettely : 2015/3034(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0045/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0045/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2016 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 258kWORD 67k
13.1.2016
PE575.946v01-00
 
B8-0045/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanosta (2015/3034(RSP))


Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanosta (2015/3034(RSP))  
B8-0045/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 222 artiklan ja yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanojärjestelyt unionissa, jotka sisältyvät neuvoston päätökseen 2014/415/EU, sekä EU:n poliittisen kriisitoiminnan integroidut järjestelyt (IPCR),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin terrorisminvastaisen strategian, terrorismin torjuntaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman sekä EU:n strategian radikalisoitumisen ja terrorismiin värväyksen torjumiseksi ja sitä koskevat suuntaviivat,

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Syyriaa ja Irakia sekä ISILin/Daeshin muodostamaa uhkaa koskevasta EU:n alueellisesta strategiasta,

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan presidentin Ranskan kansalliskongressille 16. marraskuuta 2015 antaman julkilausuman, jossa vedottiin SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohtaan ja annettiin Ranskan puolustusministerille tehtäväksi aloittaa neuvottelut artiklan täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon päätelmät 17. marraskuuta 2015 pidetystä EU:n puolustusministerien kokouksesta, jossa ministerit antoivat yksimielisen ja täyden tukensa Ranskalle ja ilmoittivat olevansa valmiit antamaan sille kaiken tarvittavan avun ja tuen,

–  ottaa huomioon korkean edustajan 17. marraskuuta 2015 pidetyssä EU:n puolustusministerien kokouksessa antamat julkilausumat, joissa korostettiin, että kyse ei ole YTPP-operaatiosta vaan kahdenvälisen avun ja tuen antamisesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Pariisissa tehtiin 13. marraskuuta 2015 sarja koordinoituja terrori-iskuja, joissa kuoli vähintään 130 ihmistä yli 26 maasta ja haavoittui 368;

B.  ottaa huomioon, että islamististen terroristien viimeaikaiset iskut EU:n jäsenvaltioissa, muun muassa Pariisissa (Charlie Hebdo, Hyper Casher, 13. marraskuuta 2015), Kööpenhaminassa (synagoga, kulttuurikeskus) ja Brysselissä (juutalaismuseo), olivat pääasiassa EU:n jäsenvaltioissa syntyneiden ja asuneiden EU:n kansalaisten tekemiä;

C.  ottaa huomioon, että Riiassa 30. tammikuuta 2015 pidetyssä terrorismin torjuntaa koskevassa epävirallisessa kokouksessa EU:n sisäasiainministerit sopivat poliisin ja turvallisuuspalvelujen yhteistyön tiivistämisestä, vaarallisia henkilöitä koskevan tietojenvaihdon parantamisesta sekä yhteisten toimien toteuttamisesta laittomien ampuma-aseiden leviämisen ja terrorismin rahoituksen estämiseksi;

D.  ottaa huomioon, että vaikuttaa siltä, että useat kansalliset poliisivoimat ja tiedustelupalvelut EU:ssa eivät ennen Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehtyjä terrori-iskuja pystyneet tekemään yhteistyötä ja koordinoimaan toimintaansa asianmukaisella tavalla;

E.  ottaa huomioon, että vetoamalla 16. marraskuuta 2015 SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohtaan Ranskan presidentti valitsi sotilaallisen toiminnan Pariisin iskujen johdosta;

F.  ottaa huomioon, että tämän johdosta Ranskan puolustusministeriö ja asianomaiset Ranskan suurlähetystöt lisäsivät merkittävästi kahdenvälisiä yhteyksiä joihinkin EU:n jäsenvaltioihin, kuten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Saksaan, Italiaan, Espanjaan ja Alankomaihin, saadakseen sotilaallista tukea ja korvaavia joukkoja Syyriaan, Irakiin ja Sahelin alueelle;

G.  ottaa huomioon, että korkea edustaja ja Euroopan ulkosuhdehallinto eivät tiettävästi ole osallistuneet toimiin, jotka liittyvät SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan käyttöönottoon, ja EU:n erityiselimiä ja työryhmiä, kuten EU:n sotilaskomiteaa, ei ole tähän mennessä kuultu;

H.  ottaa huomioon, että EU on antanut terrorisminvastaisen strategian, joka perustuu sekä YUTP:n alan yhteisön välineisiin että hallitustenvälisiin voimavaroihin; ottaa huomioon, että strategiassa ehdotetaan, että EU:n toimet ryhmitellään neljään tavoitteeseen, jotka ovat ennalta ehkäisy, suojaus, toiminnan estäminen ja varautuminen;

I.  ottaa huomioon, että EU:n toimiin terrorismin torjumiseksi sisältyy muun muassa demokratian, vuoropuhelun ja hyvän hallinnon edistäminen, jotta voidaan puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden taustalla oleviin syihin; katsoo, että EU:n toimintaa voidaan luonnehtia rikosoikeudelliseksi lähestymistavaksi;

J.  ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 222 artiklan tarkoituksena on nimenomaan käynnistää terrori-iskun johdosta hyvin koordinoituja EU:n toimia, joissa keskitytään erityisesti poliisiyhteistyöhön ja pelastuspalveluun ja hyödynnetään monia yhteisön välineitä ja varoja;

1.  on syvästi järkyttynyt Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehtyjen terrori-iskujen julmuudesta ja epäinhimillisyydestä;

2.  ilmaisee syvän myötätuntonsa ja esittää surunvalittelunsa islamistiterroristien iskujen uhrien perheille ja ystäville kaikissa EU:n jäsenvaltioissa; ilmaisee vahvan solidaarisuutensa pariisilaisia ja koko Ranskan kansaa kohtaan;

3.  tuomitsee jyrkästi Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehdyt terrori-iskut ja kehottaa kaikkia eurooppalaisia reagoimaan niihin painottamalla entistä enemmän demokratiaa, avoimuutta, vapautta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista;

4.  edellyttää, että terrori-iskujen johdosta ryhdytään aidosti EU:n tason toimiin; katsoo, että sen vuoksi tarvitaan yhä laajempaa eurooppalaista yhteistyötä terrorismin torjunnassa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota käyttämään jo olemassa olevia monia strategioita, suuntaviivoja, välineitä, varoja ja menettelyjä, jotta voidaan saattaa syylliset oikeuden eteen ja estää uudet terroriteot;

5.  muistuttaa, että suurin osa EU:n jäsenvaltioissa islamistiterroristien iskuihin osallistuneista on ainakin tiettävästi EU:n kansalaisia ja he ovat syntyneet ja asuneet EU:ssa;

6.  kehottaa lisäämään radikalismista luopumiseen tähtääviä toimia mutta myös sellaisten henkilöiden seurantaa, joita pidetään vaarallisina ja jotka ovat valmiita käyttämään väkivaltaa tai värväämään muita terrorismitarkoituksiin;

7.  on vahvasti sitä mieltä, että EU:n jäsenvaltioiden olisi vastattava terrorismiin noudattamalla kaikilta osin YK:n peruskirjaa, kansainvälistä oikeutta, kansainvälistä humanitaarista oikeutta, ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaa sekä kunnioittamalla jäsenvaltioiden perustuslakeihin kirjattuja arvoja ja periaatteita;

8.  panee huolestuneena merkille, että 42 artiklan 7 kohdan käyttöönottoon liittyvät toimet ovat luonteeltaan puhtaasti sotilaallisia; kyseenalaistaa nykyisen lähestymistavan erittäin vahvan kahdenvälisen luonteen ja katsoo sen heikentävän EU:n yhteisiä toimielimiä, välineitä, periaatteita ja arvoja;

9.  on täysin vakuuttunut siitä, että monet ääriliikkeet ja ääriainekset Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, myös niin kutsuttu Islamilainen valtio, voidaan voittaa tai niitä voidaan merkittävästi heikentää vain EU:n ja sen jäsenvaltioiden erittäin vahvoilla ja koordinoiduilla toimilla poliittisen ratkaisun löytämiseksi konflikteihin Syyriassa, Irakissa, Jemenissä ja Libyassa sekä Saudi-Arabian ja Iranin välillä; kehottaa korkeaa edustajaa Federica Mogherinia ja EU:n ulkoasiainministereitä tehostamaan diplomaattisia toimiaan tässä asiassa;

10.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita kiireellisesti kehittämään ja ottamaan käyttöön toimintakehyksen, jonka avulla voidaan ohjata SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanoa ja joka sisältää aikataulun, uudelleentarkastelulausekkeen ja seurantamekanismit; on täysin vakuuttunut siitä, että kaikki kansalliset, kahdenväliset tai monenväliset toimet 42 artiklan 7 kohdan käyttöönoton jälkeen olisi ilmoitettava neuvostolle ja julkistettava samaan aikaan;

11.  muistuttaa, että 42 artiklan 7 kohta ei voi velvoittaa mitään EU:n jäsenvaltiota sotilaalliseen väliintuloon kolmannessa maassa;

12.  korostaa, että tarvitaan kokonaisvaltaista radikalismista luopumiseen, väkivaltaisten ääriliikkeiden estämiseen ja terrorismin torjuntaan liittyvää lähestymistapaa, jossa keskitytään sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseen sekä rikollisuuden ehkäisyyn, kohdennettuun poliisitoimintaan ja turvallisuutta tukeviin toimiin ihmisten eikä koneiden määrittämän yksittäisen epäilyn tai erityisen uhan perusteella; painottaa lisäksi tarvetta tiukentaa aseiden hankkimista ja hallussapitoa koskevia sääntöjä, vientisääntöjä ja laittoman asekaupan torjuntaa;

13.  kannattaa sitä, että tulevaisuudessa käytettäisiin SEUT-sopimuksen 222 artiklan yhteisvastuulauseketta 42 artiklan 7 kohdan keskinäistä avunantoa koskevan lausekkeen sijaan, sillä SEUT-sopimuksen 222 artiklan tarkoituksena on nimenomaan torjua terrorismin uhkaa Euroopassa ja siinä otetaan huomioon kansallisten lainvalvontaviranomaisten heikko yhteistyö ja koordinointi Euroopassa; palauttaa mieliin, että SEUT-sopimuksen 222 artiklan nojalla ei voida tarjota laajempaa sotilaallista tukea käynnissä oleville YK:n ja EU:n operaatioille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita lisäämään panostustaan YK:n ja EU:n operaatioissa, erityisesti Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa, koska Ranska saattaa supistaa osallistumistaan;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, Euroopan komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä YK:n pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö