Postupak : 2015/3034(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0045/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0045/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 265kWORD 76k
13.1.2016
PE575.946v01-00
 
B8-0045/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o provedbi članka 42. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP))


Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Molly Scott Cato u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o provedbi članka 42. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP))  
B8-0045/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članak 42. stavak 7. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članak 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Odluku Vijeća 2014/415/EU kojom su utvrđeni aranžmani Unije za provedbu klauzule solidarnosti te integrirane aranžmane EU-a za politički odgovor na krize (IPCR),

–  uzimajući u obzir Strategiju Europske unije za borbu protiv terorizma, Akcijski plan EU-a o borbi protiv terorizma, Strategiju EU-a za borbu protiv radikalizacije i novačenja te povezane smjernice,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o regionalnoj strategiji EU-a za Siriju i Irak, kao i o prijetnji koju predstavlja ISIL/Daiš usvojene 16. ožujka 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je predsjednik Francuske Republike 16. studenog 2015. dao pred Francuskim kongresom i u kojoj se pozvao na članak 42. stavak 7. UEU-a te dao zadatak francuskom ministru obrane da započne s razgovorima o primjeni tog članka,

–  uzimajući u obzir zaključke sa sastanka ministara obrane EU-a od 17. studenog 2015. u kojima svi ministri izražavaju jednoglasnu i potpunu podršku Francuskoj te svoju spremnost da pruže svu potrebnu pomoć i potporu,

–  uzimajući u obzir izjave Visoke predstavnice od 17. studenog 2015. na sastanku ministara obrane EU-a u kojima je naglasila da se ne radi o operaciji zajedničke sigurnosne i obrambene politike, nego o bilateralnoj pomoći i potpori,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su se 13. studenog 2015. u Parizu dogodili koordinirani teroristički napadi u kojima je smrtno stradalo najmanje 130 osoba iz više od 26 zemalja te je ranjeno 368 osoba;

B.  budući da su nedavne napade islamističkih terorista u državama članicama EU-a, među ostalim u Parizu (Charlie Hebdo, Hyper Casher, 13. studenog 2015.), Kopenhagenu (sinagoga, kulturni centar) i Bruxellesu (Židovski muzej) uglavnom izveli građani EU-a koji su rođeni u državama članicama EU-a i koji su u njima živjeli;

C.  budući da su se ministri unutarnjih poslova EU-a na neslužbenom sastanku o borbi protiv terorizma održanom 30. siječnja 2015. u Rigi složili oko jačanja suradnje između policijskih i sigurnosnih službi, poboljšanja razmjene informacija o opasnim pojedincima i poduzimanja zajedničkih mjera protiv širenja nezakonitog vatrenog oružja i financiranja terorizma;

D.  budući da se čini da prije napada u Parizu 13. studenog 2015. određene policijske i obavještajne službe u EU-u nisu surađivale i usklađivale svoje djelovanje na odgovarajući način;

E.  budući da se francuski predsjednik 16. studenog 2015., pozivajući se na članak 42. stavak 7. UEU-a, odlučio za vojni odgovor na napade u Parizu;

F.  budući da su francusko Ministarstvo obrane i nadležna francuska veleposlanstva, kao posljedica toga, znatno povećali bilateralne kontakte s nekim državama članicama EU-a, kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Italija, Španjolska i Nizozemska u cilju dobivanja vojne pomoći i potpore u Siriji, Iraku i regiji Sahel;

G.  budući da nema navoda da su Visoka predstavnica i ESVD do sada bili uključeni u aktivnosti povezane s člankom 42. stavkom 7. UEU-a niti je zatražen savjet specijaliziranih tijela i radnih skupina EU-a kao što je Vojni odbor EU-a;

H.  budući da je EU usvojio strategiju za borbu protiv terorizma koja se temelji na instrumentima Zajednice i međudržavnim resursima u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike; budući da se tom strategijom predlaže organizirati djelovanje EU-a na temelju četiriju načela, a to su prevencija, zaštita, progon i odgovor;

I.  budući da odgovor EU-a na terorizam uključuje promicanje demokracije, dijaloga i dobrog upravljanja kako bi se uhvatilo u koštac s temeljnim razlozima nasilnog ekstremizma; budući da se pristup EU-a može opisati kao kaznenopravni pristup;

J.  budući da je članak 222. UFEU-a predviđen konkretno za uvođenje dobro usklađenog odgovora EU-a na teroristički napad s posebnim naglaskom na policijsku suradnju i civilnu zaštitu, uz upotrebu mnogih instrumenata i fondova Zajednice;

1.  duboko je potresen brutalnim i neljudskim terorističkim napadima koji su se dogodili 13. studenog 2015. u Parizu;

2.  izražava najdublje suosjećanje i sućut obiteljima i prijateljima žrtava svih napada islamističkih terorista u državama članicama EU-a; izražava snažnu solidarnost sa stanovnicima Pariza i cijelim francuskim narodom;

3.  oštro osuđuje terorističke napade koji su se dogodili 13. studenog 2015. u Parizu i poziva sve Europljane da na njih odgovore s još više demokracije, otvorenosti, slobode i poštovanja ljudskih prava;

4.  poziva na uistinu europski odgovor na terorističke napade; vjeruje da nakon takvih događanja treba unaprijediti europsku suradnju u borbi protiv terorizma; apelira na države članice EU-a, Vijeće i Komisiju da se koriste brojnim već postojećim strategijama, smjernicama, instrumentima, fondovima i postupcima kako bi se odgovorne osobe privelo pravdi i spriječili daljnji teroristički napadi;

5.  podsjeća na to da se za većinu osoba uključenih u napade islamističkih terorista u državama članicama EU-a pretpostavlja ili je dokazano da su građani EU-a te da su rođeni i živjeli u EU-u;

6.  poziva na pojačane napore u području deradikalizacije, ali i na praćenje onih osoba koje se smatra opasnima i koje su spremne upotrijebiti nasilje ili novačiti druge u terorističke svrhe;

7.  čvrsto vjeruje da bi države članice EU-a na terorizam trebale odgovoriti pridržavajući se u potpunosti Povelje UN-a, međunarodnog prava, međunarodnog humanitarnog prava, međunarodnog prava o ljudskim pravima, Europske povelje o temeljnim pravima i vrijednosti te načela iz svojih nacionalnih ustava;

8.  sa zabrinutošću primjećuje da je primjena članka 42. stavka 7. za posljedicu imala samo odgovore vojne prirode; smatra upitnom naglašeno bilateralnu narav trenutačnog pristupa kojim se oslabljuju zajedničke institucije EU-a, instrumenti, načela i vrijednosti;

9.  duboko je uvjeren da će mnogobrojne ekstremističke skupine i akteri na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi, uključujući i takozvanu Islamsku državu, biti poražene ili znatno oslabljene samo ako se EU i njegove države članice snažno i koordinirano zauzmu za pronalaženje političkog rješenja sukoba u Siriji, Iraku, Jemenu, Libiji i između Saudijske Arabije i Irana; poziva Visoku predstavnicu Mogherini i ministre vanjskih poslova EU-a da u tom pogledu pojačaju svoje diplomatske napore;

10.  poziva Vijeće i države članice da hitno osmisle i donesu politički okvir za provedbu članka 42. stavka 7. UEU-a koji će sadržavati vremenski okvir, klauzulu o reviziji i mehanizme nadzora; duboko je uvjeren da bi trebalo obavijestiti Vijeće, a istodobno i javnost, o svim nacionalnim, bilateralnim ili multilateralnim djelovanjima u vezi s primjenom članka 42. stavka 7.;

11.  podsjeća na to da se člankom 42. stavkom 7. ne može obvezati nijednu državu članicu EU-a na vojnu intervenciju u trećoj državi;

12.  ustraje na potrebi sveobuhvatnog pristupa u pogledu deradikalizacije, prevencije nasilnog ekstremizma i borbe protiv terorizma koji je usmjeren na jačanje socijalne kohezije, sprečavanje kriminala, ciljane policijske i sigurnosne radnje koje se temelje na konkretnim indicijama ili konkretnoj prijetnji koju određuju ljudi, a ne strojevi; naglašava, osim toga, potrebu da se postrože pravila o kupnji i posjedovanju oružja, izvozna pravila i borba protiv nezakonitog trgovanja oružjem;

13.  poziva na buduću upotrebu klauzule solidarnosti iz članka 222. UFEU-a umjesto klauzule o uzajamnoj pomoći iz članka 42. stavka 7., s obzirom na to da je članak 222. UFEU-a izričito namijenjen suzbijanju terorističkih prijetnji u Europi i njime se rješava pitanje niske razine suradnje i koordinacije među nacionalnim tijelima kaznenog progona u Europi; podsjeća na to da se člankom 222. UFEU-a ne mogu pokrenuti dodatni vojni doprinosi misijama UN-a ili EU-a koje su u tijeku; poziva države članice EU-a da povećaju svoj doprinos misijama UN-a i EU-a, posebno u Maliju i Srednjoafričkoj Republici s obzirom na moguće smanjenje francuskog doprinosa;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, predsjedniku Europske Komisije, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti