Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0045/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0045/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalies taikymo

13.1.2016 - (2015/3034(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2015/3034(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0045/2016
Pateikti tekstai :
B8-0045/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0045/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalies taikymo

(2015/3034(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 42 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 222 straipsnį ir į ES solidarumo sąlygos įgyvendinimo tvarkos nustatymą remiantis Tarybos sprendimu 2014/415/ES ir naudojant ES integruotą politinio atsako į krizes mechanizmą (IPCR),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos kovos su terorizmu strategiją, ES kovos su terorizmu veiksmų planą, ES strategiją dėl kovos su radikalizacija ir verbavimu ir į susijusias gaires,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 16 d. priimtas Tarybos išvadas dėl Sirijai ir Irakui, taip pat ISIL / „Da'esh“ keliamos grėsmės klausimui skirtos ES regioninės strategijos,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos prezidento Prancūzijos Parlamento Kongrese 2015 m. lapkričio 16 d. padarytą pareiškimą, nurodant ES sutarties 42 straipsnio 7 dalį ir pavedant Prancūzijos gynybos ministrui pradėti konsultacijas dėl šio straipsnio įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 17 d. ES gynybos ministrų susitikimo, per kurį ministrai vieningai ir visapusiškai pritarė Prancūzijai ir pareiškė, jog yra pasirengę suteikti bet kokią reikalingą pagalbą ir paramą, išvadas,

–  atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės 2015 m. lapkričio 17 d. pareiškimą, kurį ji padarė per ES gynybos ministrų susitikimą ir kuriame pabrėžė, jog tai ne BSGP operacija, o dvišalės pagalbos ir paramos taikymas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2015 m. lapkričio 13 d. Paryžiuje įvykdyti keli koordinuoti teroristiniai išpuoliai, per kuriuos žuvo mažiausiai 130 daugiau kaip 26 tautybių asmenų ir 368 asmenys buvo sužeisti;

B.  kadangi dauguma nesenus islamistų teroristinius išpuolius ES valstybėse narėse, įskaitant Paryžių (žurnalas „Charlie Hebdo“, parduotuvė „Hyper Casher“, 2015 m. lapkričio 13 d.), Kopenhagą (sinagoga, kultūros centras) ir Briuselyje (Žydų muziejus), įvykdžiusių asmenų buvo ES piliečiai, gimę ir augę ES valstybėse narėse;

C.  kadangi per 2015 m. sausio 30 d. Rygoje vykusį neoficialų kovai su terorizmu skirtą susitikimą ES vidaus reikalų ministrai sutarė stiprinti policijos ir saugumo tarnybų bendradarbiavimą, gerinti keitimąsi informacija apie pavojingus asmenis ir imtis bendrų veiksmų, kovodami su neteisėtų šaunamųjų ginklų plitimu ir terorizmo finansavimu;

D.  kadangi žinoma, jog prieš 2015 m. lapkričio 13 d. išpuolius Paryžiuje kai kurios ES nacionalinės policijos ir žvalgybos tarnybos nesugebėjo tinkamai bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmų;

E.  kadangi 2015 m. lapkričio 16 d. Prancūzijos prezidentas nusprendė pasirinkti karinį atsaką į išpuolius Paryžiuje, nurodydamas ES sutarties 42 straipsnio 7 dalį;

F.  kadangi dėl tos priežasties Prancūzijos gynybos ministerija ir atitinkamos Prancūzijos ambasados labai suaktyvino dvišalius santykius su kai kuriomis ES valstybėmis narėmis, pvz., Jungtine Karalyste, Vokietija, Italija, Ispanija ir Nyderlandais, ieškodamos karinės paramos ir pamainos Sirijoje, Irake ir Sahelio regione;

G.  kadangi vyriausioji įgaliotinė ir EIVT, kaip pranešama, nedalyvavo jokioje veikloje, susijusioje su ES sutarties 42 straipsnio 7 dalies taikymu, ir kol kas nebuvo konsultuotasi su jokiomis specializuotomis ES įstaigomis ir darbo grupėmis, pvz., ES kariniu komitetu;

H.  kadangi ES priėmė kovos su terorizmu strategiją, paremtą Bendrijos priemonėmis ir tarpvyriausybiniais BUSP srities ištekliais; kadangi šioje strategijoje siūloma, kad ES veiksmai būtų vykdomi vadovaujantis keturiais tikslais, t. y., prevencija, apsauga, persekiojimu ir reagavimu;

I.  kadangi ES reagavimas į terorizmą apima demokratijos propagavimą, dialogą ir gerą valdymą siekiant pašalinti esmines smurtinio ekstremizmo priežastis; kadangi ES požiūris gali būti apibūdinamas kaip baudžiamosios teisenos požiūris;

J.  kadangi SESV 222 straipsnyje konkrečiai numatyta reaguojant į teroristinį išpuolį pradėti gerai koordinuotus ES veiksmus, ypatingą dėmesį skiriant politiniam bendradarbiavimui ir civilinei apsaugai ir tam naudojant daug Bendrijos priemonių ir fondų;

1.  yra labai sukrėstas 2015 m. lapkričio 13 d. teroristinio išpuolio Paryžiuje žiaurumo ir nežmogiškumo;

2.  reiškia gilią užuojautą visų islamistų teroristinių išpuolių ES valstybėse narėse aukų šeimoms ir draugams; reiškia didelį solidarumą su Paryžiaus gyventojais ir visa prancūzų tauta;

3.  griežtai smerkia 2015 m. lapkričio 13 d. teroristinį išpuolį Paryžiuje ir ragina visus Europos gyventojus reaguoti į jį skatinant didesnę demokratiją, atvirumą, laisvę ir pagarbą žmogaus teisėms;

4.  ragina į teroristinius išpuolius reaguoti tikrai europietiškai; atsižvelgdamas į tokius įvykius, mano, kad reikia stiprinti Europos lygmens bendradarbiavimą kovos su terorizmu srityje; ragina ES valstybes nares, Tarybą ir Komisiją naudoti daug parengtų strategijų, gairių, priemonių, fondų ir procedūrų siekiant patraukti atsakomybėn už juos atsakingus asmenis ir užkirsti kelią kitiems teroristiniams išpuoliams ateityje;

5.  primena, kad dauguma ES valstybėse narėse surengtuose islamistų teroristiniuose išpuoliuose dalyvavusių asmenų galbūt yra arba tikrai yra ES piliečiai, gimę ir gyvenę ES;

6.  ragina dėti daugiau pastangų deradikalizacijos srityje, tačiau taip pat stebėti tuos asmenis, kurie laikomi pavojingais ir yra pasirengę panaudoti jėgą ar verbuoti kitus asmenis teroristiniais tikslais;

7.  tvirtai tiki, kad ES valstybės narės turėtų reaguoti į terorizmą visapusiškai laikydamosi JT Chartijos, tarptautinės teisės, tarptautinės humanitarinės teisės, tarptautinės žmogaus teisių teisės, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir savo nacionalinėse konstitucijose įtvirtintų vertybių ir principų;

8.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad reagavimas į 42 straipsnio 7 dalies taikymą yra visiškai karinio pobūdžio; abejoja dėl išskirtinai dvišalio šiuo metu taikomo požiūrio pobūdžio, dėl kurio sumenkinamos bendros ES institucijos, priemonės, principai ir vertybės;

9.  yra tvirtai įsitikinęs, kad daug Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje esančių ekstremistinių grupuočių ir subjektų, įskaitant vadinamąją Islamo valstybę, bus nugalėtos ar labai susilpnintos tik tuo atveju, jei ES ir jos valstybės narės labai tvirtai ir koordinuotai veiks ieškodamos politinio Sirijos, Irako, Jemeno, Libijos konfliktų ir Saudo Arabijos ir Irano konflikto sprendimo; ragina vyriausiąją įgaliotinę F. Mogherini ir ES užsienio reikalų ministrus dėti didesnes diplomatines pastangas šioje srityje;

10.  ragina Tarybą ir valstybes nares skubiai parengti ir patvirtinti politikos programą, kuri padėtų geriau taikyti ES sutarties 42 straipsnio 7 dalį, ir joje numatyti veiklos terminą, peržiūros nuostatą ir stebėsenos mechanizmą; yra giliai įsitikinęs, kad apie visus nacionalinius, dvišalius ar daugiašalius veiksmus, kurių imamasi pradėjus taikyti 42 straipsnio 7 dalį, turėtų būti pranešama Tarybai ir tuo pat metu skelbiama viešai;

11.  primena, kad pagal 42 straipsnio 7 dalį jokia ES valstybė narė negali būti įpareigota vykdyti karinės intervencijos trečiojoje šalyje;

12.  primygtinai tvirtina, kad reikia visapusiško požiūrio į deradikalizaciją, smurtinio terorizmo prevenciją ir kovą su terorizmu, daugiausia dėmesio skiriant socialinės sanglaudos gilinimui, nusikaltimų prevencijai, tikslinėms policijos priemonėms ir saugumo užtikrinimo veiklai, vykdomoms atsižvelgiant į atskirus įtariamuosius ar konkrečią grėsmę, kurią nustatytų žmonės, o ne technika; be to, pabrėžia, jog būtina griežtinti ginklų įsigijimo ir laikymo bei jų eksporto taisykles ir kovą su neteisėta prekyba ginklais;

13.  skatina ateityje remtis SESV 222 straipsnyje numatyta solidarumo sąlyga, o ne 42 straipsnio 7 dalyje numatyta savitarpio pagalbos sąlyga, nes SESV 222 straipsnis konkrečiai skirtas kovai su terorizmo grėsmėmis Europoje ir jame aptariamas nepakankamo Europos nacionalinių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo ir koordinavimo klausimas; primena, kad remiantis SESV 222 straipsniu negalima pradėti teikti tolesnės karinės paramos vykdomoms JT ir ES misijoms; ragina ES valstybes nares daugiau prisidėti prie JT ir ES misijų, ypač misijų Malyje ir Centrinės Afrikos Respublikoje, atsižvelgiant į galbūt mažėsiantį Prancūzijos dalyvavimą;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Europos Komisijos pirmininkui, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.