Postup : 2015/3034(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0045/2016

Predkladané texty :

B8-0045/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/01/2016 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 274kWORD 73k
13.1.2016
PE575.946v01-00
 
B8-0045/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o vykonávaní článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP))


Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP))  
B8-0045/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na článok 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na článok 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a vymedzenie podrobností vykonávania doložky o solidarite zo strany EÚ prostredníctvom rozhodnutia Rady 2014/415/EÚ, ako aj na integrované dojednania EÚ o politickej reakcii na krízu,

–  so zreteľom na stratégiu Európskej únie na boj proti terorizmu, akčný plán EÚ na boj proti terorizmu, stratégiu EÚ na boj proti radikalizácii a náboru a súvisiace usmernenia,

–  so zreteľom na závery Rady o regionálnej stratégii EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj pre hrozbu, ktorú predstavuje ISIL/Dá’iš, prijaté 16. marca 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie prezidenta Francúzskej republiky na francúzskom kongrese 16. novembra 2015, v ktorom sa odvolal na článok 42 ods. 7 ZEÚ a poveril francúzskeho ministra obrany začatím konzultácií o vykonávaní tohto článku,

–  so zreteľom na závery stretnutia ministrov obrany EÚ 17. novembra 2015, na ktorom ministri vyjadrili jednomyseľnú a plnú podporu Francúzsku a svoju ochotu poskytnúť všetku potrebnú pomoc a podporu,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky 17. novembra 2015 na stretnutí ministrov obrany EÚ, v ktorých zdôraznila, že nejde o operáciu SBOP, ale o aktivovanie dvojstrannej pomoci a podpory,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 13. novembra 2015 došlo v Paríži k sérii koordinovaných teroristických útokov, pri ktorých prišlo o život najmenej 130 ľudí z viac ako 26 krajín a ďalších 368 osôb utrpelo zranenia;

B.  keďže nedávne útoky islamských teroristov v členských štátoch EÚ vrátane Paríža (Charlie Hebdo, Hyper Casher, 13. novembra 2015), Kodane (synagóga, kultúrne centrum) a Bruselu (Židovské múzeum) vykonali prevažne občania EÚ, ktorí sa narodili a žili v členských štátoch EÚ;

C.  keďže ministri vnútra EÚ sa na neformálnom stretnutí zameranom na boj proti terorizmu, ktoré sa konalo 30. januára 2015 v Rige, dohodli na posilnení spolupráce medzi policajnými a bezpečnostnými službami, na zlepšení výmeny informácií o nebezpečných osobách a na prijatí spoločných opatrení proti šíreniu nezákonných strelných zbraní a financovaniu terorizmu;

D.  keďže sa zdá, že pred útokmi v Paríži 13. novembra 2015 viaceré národné policajné a spravodajské služby v EÚ nespolupracovali a nekoordinovali svoje kroky vhodným spôsobom;

E.  keďže 16. novembra 2015 sa francúzsky prezident rozhodol pre vojenskú reakciu na útoky v Paríži, pričom sa odvolal na článok 42 ods. 7 ZEÚ;

F.  keďže v dôsledku toho francúzske ministerstvo obrany a príslušné francúzske veľvyslanectvá výrazne zintenzívnili dvojstranné kontakty s niektorými členskými štátmi EÚ, ako napríklad so Spojeným kráľovstvom, s Nemeckom, Talianskom, so Španielskom a s Holandskom, aby získali vojenskú pomoc a náhradné oddiely v Sýrii, Iraku a v regióne Sahel;

G.  keďže vysoká predstaviteľka a ESVČ údajne neboli zapojené do žiadnej činnosti súvisiacej s aktivovaním článku 42 ods. 7 ZEÚ a špecializované orgány a pracovné skupiny EÚ ako Vojenský výbor EÚ doteraz neboli konzultované;

H.  keďže EÚ prijala protiteroristickú stratégiu, ktorá sa opiera o nástroje Spoločenstva i medzivládne zdroje v oblasti SZBP; keďže v rámci tejto stratégie sa navrhuje, aby opatrenia EÚ boli zamerané na štyri ciele, a to prevenciu, ochranu, stíhanie a reakciu;

I.  keďže reakcia EÚ na terorizmus zahŕňa podporu demokracie, dialógu a dobrej správy vecí verejných s cieľom riešiť základné príčiny násilného extrémizmu; keďže prístup EÚ možno charakterizovať ako prístup založený na trestnom súdnictve;

J.  keďže článok 222 ZFEÚ je špeciálne určený na aktivovanie náležite koordinovaných opatrení EÚ v reakcii na teroristický útok, a to s osobitným zameraním na policajnú spoluprácu a civilnú ochranu, pričom sa využijú mnohé nástroje a finančné prostriedky Spoločenstva;

1.  je hlboko otrasený brutálnym a neľudským charakterom teroristických útokov, ku ktorým došlo 13. novembra 2015 v Paríži;

2.  vyjadruje hlboký súcit a sústrasť rodinám a priateľom obetí všetkých útokov islamských teroristov v členských štátoch EÚ; rozhodne vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Paríža a celým francúzskym národom;

3.  dôrazne odsudzuje teroristické útoky v Paríži 13. novembra 2015 a vyzýva všetkých Európanov, aby odpovedali väčšou mierou demokracie, otvorenosti, slobody a dodržiavania ľudských práv;

4.  požaduje skutočne európsku reakciu na teroristické útoky; domnieva sa, že v dôsledku toho treba posilniť európsku spoluprácu v boji proti terorizmu; naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, Radu a Komisiu, aby využili mnohé stratégie, usmernenia, nástroje, finančné prostriedky a postupy, ktoré už existujú, s cieľom postaviť zodpovedné osoby pred súd a zabrániť ďalším teroristickým útokom;

5.  pripomína, že väčšinu osôb zapojených do útokov islamských teroristov v členských štátoch EÚ tvoria alebo údajne tvoria občania EÚ, ktorí sa narodili a žili v EÚ;

6.  vyzýva na zvýšené úsilie v oblasti deradikalizácie, ale aj na monitorovanie osôb, ktoré sa považujú za nebezpečné a sú pripravené použiť silu alebo získavať iných na teroristické účely;

7.  je pevne presvedčený, že členské štáty EÚ by mali reagovať na terorizmus pri plnom dodržiavaní Charty OSN, medzinárodného práva, medzinárodného humanitárneho práva, medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, Európskej charty základných práv a hodnôt a zásad zakotvených vo svojich národných ústavách;

8.  so znepokojením berie na vedomie čisto vojenský charakter reakcie na aktivovanie článku 42 ods. 7; vyjadruje pochybnosti, pokiaľ ide o výrazne dvojstranne zameraný súčasný prístup, ktorý oslabuje spoločné inštitúcie, nástroje, zásady a hodnoty EÚ;

9.  je hlboko presvedčený, že mnohé extrémistické skupiny a aktéri na Blízkom východe a v severnej Afrike vrátane tzv. Islamského štátu budú porazení alebo výrazne oslabení len prostredníctvom veľmi intenzívneho a koordinovaného zapojenia EÚ a jej členských štátov pri hľadaní politického riešenia konfliktov v Sýrii, Iraku, Jemene a Líbyi a medzi Saudskou Arábiou a Iránom; vyzýva vysokú predstaviteľku Mogherini a ministrov zahraničných vecí EÚ, aby posilnili svoje diplomatické úsilie v tomto smere;

10.  vyzýva Radu a členské štáty, aby urýchlene vypracovali a prijali politický rámec, ktorý pomôže pri usmerňovaní vykonávania článku 42 ods. 7 ZEÚ a bude obsahovať harmonogram, doložku o preskúmaní a monitorovacie mechanizmy; je hlboko presvedčený, že všetky vnútroštátne, dvojstranné alebo mnohostranné opatrenia, ktoré budú nasledovať po aktivovaní článku 42 ods. 7, by sa mali zároveň oznámiť Rade a zverejniť;

11.  pripomína, že článok 42 ods. 7 nemôže zaväzovať žiadny členský štát EÚ, aby vojensky zasiahol v tretej krajine;

12.  trvá na komplexnom prístupe k deradikalizácii, predchádzaniu násilnému extrémizmu a boju proti terorizmu, ktorý sa zameria na posilňovanie sociálnej súdržnosti, prevenciu trestnej činnosti, cielenú policajnú a bezpečnostnú činnosť založenú na individuálnom podozrení alebo konkrétnej hrozbe určenej ľuďmi, a nie strojmi; ďalej zdôrazňuje, že je potrebné sprísniť pravidlá pre nadobúdanie a držanie zbraní, pravidlá vývozu a boj proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami;

13.  vyslovuje sa za to, aby sa v budúcnosti namiesto doložky o vzájomnej pomoci uvedenej v článku 42 ods. 7 využívala doložka o solidarite obsiahnutá v článku 222 ZFEÚ, pretože článok 222 ZFEÚ je osobitne určený na boj proti teroristickým hrozbám v Európe a rieši problém nedostatočnej spolupráce a koordinácie medzi vnútroštátnymi agentúrami presadzovania práva v Európe; pripomína, že článok 222 ZFEÚ nemôže iniciovať ďalšie vojenské príspevky do prebiehajúcich misií OSN a EÚ; vyzýva členské štáty EÚ, aby sa vzhľadom na možné obmedzenie zapojenia zo strany Francúzska výraznejšie podieľali na misiách OSN a EÚ, najmä v Mali a v Stredoafrickej republike;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, predsedovi Európskej komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a generálnemu tajomníkovi OSN.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia