RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 59k
10.12.2015
PE575.948v01-00
 
B8-0046/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


mitteeksponeeritavate kunstiteoste ajutist laenamist käsitleva ühenduse õigusakti kehtestamise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek mitteeksponeeritavate kunstiteoste ajutist laenamist käsitleva ühenduse õigusakti kehtestamise kohta  
B8-0046/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 116/2009 kultuuriväärtuste ekspordi kohta(1),

–  võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2012. aasta rakendusmäärust (EL) nr 1081/2012 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EÜ) nr 116/2009 kultuuriväärtuste ekspordi kohta)(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa muuseumide eksponeerimisalane suutlikkus on muuseumiarhiivides tegelikult hoitavate teoste kogusest tunduvalt väiksem;

B.  arvestades, et niisuguste teoste ringluse ja tähtajalise laenamise soodustamisega kaasneks majanduslik kasu omanikest liikmesriikidele ning ka teoste säilitus- ja hoolduskulude vähenemine;

C.  arvestades, et kõnealuse valdkonna ühenduse õigusaktis tuleks eelkõige määrata kindlaks niisuguse laenamise tähtaeg ning piisav hüvitis niisuguste väärtuste ajutise väljaandmise eest ning lõpuks teoste laenuks võtmist taotlevate isikute kohustus teoseid nõuetekohaselt säilitada ja kaitsta ning võtta enda kanda kõik seotud kulud ja kulutused;

1.  palub komisjonil võtta kohustus koostada õigusakti ettepanek niisuguse eeskirja kehtestamise kohta, mis käsitleb mitteeksponeeritavate kunstiteoste ajutist laenamist liikmesriikide vahel või kolmandatele riikidele.

(1)

ELT L 39, 10.2.2009, lk 1.

(2)

ELT L 324, 22.11.2012, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika