ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 59k
10.12.2015
PE575.948v01-00
 
B8-0046/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over EU-regels voor de uitleen van niet tentoongestelde kunstwerken


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over EU-regels voor de uitleen van niet tentoongestelde kunstwerken  
B8-0046/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen(1),

–  gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1081/2012 van de Commissie van 9 november 2012 voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen(2),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de expositiecapaciteit van de musea in Europa duidelijk te klein is in verhouding tot het aantal kunstwerken dat in de archieven van musea wordt bewaard;

B.  overwegende dat het stimuleren van het circuleren en de uitleen van die werken economisch voordeel zou opleveren voor de lidstaten die eigenaar zijn van die werken, alsook een besparing op de kosten voor het restaureren en bewaren ervan;

C.  overwegende dat EU-regels ter zake in de eerste plaats betrekking zouden moeten hebben op de tijdsduur van zo'n uitleenoperaties, alsook op een passende vergoeding voor het tijdelijk afstaan van die goederen en op de verplichting voor de gegadigden om de werken op de juiste wijze te bewaren en te beschermen en alle daarmee verband houden kosten te dragen;

1.  verzoekt de Commissie met een wetgevingsvoorstel te komen inzake de tijdelijke uitleen van niet tentoongestelde kunstwerken aan andere lidstaten of derde landen.

(1)

PB L 39 van 10.2.2009, blz. 1.

(2)

PB L 324 van 22.11.2012, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid