NÁVRH UZNESENIA
PDF 241kWORD 61k
10.12.2015
PE575.948v01-00
 
B8-0046/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zavedení právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa dočasného vypožičiavania umeleckých diel, ktoré nie sú vystavené


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zavedení právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa dočasného vypožičiavania umeleckých diel, ktoré nie sú vystavené  
B8-0046/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru(1),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru(2),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže výstavné kapacity múzeí v Európe nie sú ani zďaleka postačujúce pre množstvo diel uchovávaných v archívoch múzeí;

B.  keďže podporovaním obehu a dočasného vypožičiavania takýchto umeleckých diel by členské štáty, ktoré ich vlastnia, získali ekonomické výhody a zároveň by sa znížili náklady na ich konzerváciu a údržbu;

C.  keďže predpisom Európskej únie v tejto oblasti by sa mala v prvom rade stanoviť výpožičná lehota, ako aj primeraná náhrada za dočasné vypožičanie týchto diel, a povinnosť žiadateľov diela správne uchovávať a náležite chrániť a znášať všetky náklady a výdavky, ktoré sú s vypožičaním spojené;

1.  žiada Komisiu, aby sa zapojila do vypracovania legislatívneho návrhu na zavedenie predpisu o dočasnom vypožičiavaní umeleckých diel, ktoré nie sú vystavené, medzi členskými štátmi alebo s tretími krajinami.

(1)

Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 324, 22.11.2010, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia