Процедура : 2015/3035(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0050/2016

Внесени текстове :

B8-0050/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 536kWORD 136k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.952v01-00
 
B8-0050/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP))


Анджей Гжиб, Кристиан Дан Преда, Терез Комодини Какиа, Мария Габриел, Ласло Тьокеш, Тереса Хименес-Бесерил Барио, Давор Иво Щир, Богдан Брунон Вента, Фернану Руаш, Богдан Анджей Здройевски, Теодорос Загоракис, Рамон Луис Валкарсел Сисо от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP))  
B8-0050/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях,

–  като взе предвид Резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г.,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително резолюциите си относно разискванията във връзка със случаите на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава (съгласно член 135 от Правилника за дейността),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно годишния доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област(1),

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид годишния доклад за 2015 г. на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че 2015 и 2016 г. са години, в които се отбелязват важни годишнини по отношение на упражняването на правата на човека, мира и сигурността: 70-ата годишнина от основаването на Организацията на обединените нации, 50-ата годишнина от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и от Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП), 40-ата годишнина от Декларацията на ООН относно правото на развитие (1986 г.), 20-ата годишнина от Декларацията и Платформата за действие от Пекин (1995 г.), както и 15-ата годишнина от знаковата Резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността и от Целите на хилядолетието за развитие (2000 г.);

Б.  като има предвид, че подкрепата за зачитането на правата на човека, независимо от раса, произход, религия, пол или цвят на кожата е задължение на всички държави и като заявява отново подкрепата си за неделимостта на правата на човека (било то граждански, политически, икономически, социални или културни), които са взаимно свързани и взаимно зависими, и като има предвид, че лишаването от всяко едно от тези права оказва въздействие върху останалите права; като има предвид, че всички държави имат задължение да зачитат основните права на своето население и задължение да предприемат конкретни действия, за да способстват за зачитането на тези права на национално равнище, както и да си сътрудничат на международно равнище с оглед на премахването на пречките за упражняването на правата на човека във всички области;

В.  като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на всеобщия характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост;

Г.  като има предвид, че действията на Съюза в неговите отношения с трети държави се ръководят от член 21 от Договора от Лисабон, в който се утвърждават универсалният характер и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и са предвидени зачитането на човешкото достойнство, спазването на принципите на равенство и солидарност, както и на принципите на Устава на ООН и на международното право;

Д.  като има предвид, че зачитането на правата на човека следва да бъде включено във всички области на политиката, имащи отношение към мира и сигурността, сътрудничеството за развитие, търговията и инвестициите, хуманитарната дейност, изменението на климата и борбата срещу тероризма, тъй като те не могат да бъдат разглеждани отделно от зачитането на правата на човека;

Е.  като има предвид, че държавите – членки на ООН приеха „Програма 2030“ и се ангажираха с нейното изпълнение, като програмата предвижда изграждането на свят с всеобщо зачитане на правата на човека и човешкото достойнство, принципите на правовата държава, правосъдието, равенството и недискриминацията;

Ж.  като има предвид, че редовните сесии на Съвета на ООН по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за универсален периодичен преглед и специалните процедури, насочени или към положението в дадена държава, или към тематични въпроси, в своята цялост допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

З.  като има предвид, че някои от настоящите членове на Съвета на ООН по правата на човека имат съмнителна репутация в областта на правата на човека, включително по отношение на сътрудничеството със специалните процедури на ООН и спазването на изискванията за докладване пред органите на ООН по договорите за правата на човека;

Съвет на ООН по правата на човека

1.  приветства назначаването на посланик Чой Кионг-лим за председател на Съвета на ООН по правата на човека за 2016 г.;

2.  приветства годишния доклад на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН, обхващащ 28-ото, 29-ото и 30-ото заседание;

3.  отново заявява позицията си, че членовете на Съвета на ООН по правата на човека следва да се избират измежду държавите, които подкрепят зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията, и напомня на държавите – членки на ООН да насърчават, наред с другото, критериите, основаващи се на постигнатите в областта на правата на човека резултати, при избирането на дадена държава за член на Съвета на ООН по правата на човека; призовава за разработването на обвързващи процедури за проверка на съответствието с критериите за членство в Съвета на ООН по правата на човека; изразява загриженост относно положението с правата на човека в някои новоизбрани членове на Съвета на ООН по правата на човека и подчертава, че е важно да се защитава независимостта на Съвета на ООН по правата на човека, за да се гарантира, че той може да продължи да изпълнява мандата си ефективно и безпристрастно;

4.  отново изразява подкрепа за специалните процедури и независимия статут на мандатоносителите, който им позволява да изпълняват своите функции при пълна безпристрастност, и призовава всички държави да съдействат на тези процедури;

5.  отново потвърждава значението на всеобщия характер на Универсалния периодичен преглед (УПП) с оглед постигането на пълно разбиране на положението с правата на човека във всички държави – членки на ООН и отново заявява подкрепата си за втория цикъл на прегледа, който е съсредоточен върху изпълнението на препоръките, приети по време на първия цикъл; отново призовава обаче препоръките, които не са били приети от държавите през първия цикъл, да бъдат преразгледани в рамките на продължаването на процеса на УПП;

6.  подчертава необходимостта да се гарантира, че широк кръг от заинтересовани страни, и по-специално гражданското общество, участват пълноценно в процеса на УПП, както и да се избегнат всякакви ограничения в това отношение;

7.  призовава ЕС и Комисията да предприемат последващи действия във връзка с препоръките от УПП в рамките на политическия диалог на ЕС със съответните държави, за да се търсят начини и средства за изпълнение на препоръките чрез национални и регионални стратегии;

8.  приветства Инициативата за промяна, започната от върховния комисар на ООН за правата на човека, която има за цел да се подобри и засили световното присъствие на бюрата на ООН по правата на човека чрез създаването на осем регионални центъра за наблюдение и насърчаване на спазването на правата на човека, като се работи пряко с партньорите с цел препоръките на механизмите за права на човека да доведат до действителни промени по места;

Граждански и политически права

9.  изразява своята загриженост относно конституционните поправки, предприети в някои държави, които имат за цел да се измени въведеното ограничение за броя на президентските мандати – въпрос, който в някои случаи породи свързано с изборите насилие; подчертава, че спазването на гражданските и политическите права, включително личната и колективна свобода на изразяване на мнение и свободата на събранията и сдруженията, е показател за демократично, толерантно и плуралистично общество;

10.  отново изтъква, че свободните и действителни избори, провеждани периодично въз основа на всеобщо и равнопоставено гласуване, са основно право, от което трябва да се ползват всички граждани в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека (член 21, параграф 3) и Международния пакт за граждански и политически права (член 25); отново потвърждава, че наличието на свобода на изразяване и на една жизнена среда, допринасяща за развитието на независимо и плуралистично гражданско общество, са предпоставки за насърчаване на зачитането на правата на човека;

11.  припомня, че свободата на мисълта, на съвестта, на религията и на убежденията е основно право на човека, признато от Всеобщата декларация за правата на човека и гарантирано от член 18 от Международния пакт за граждански и политически права; изразява загриженост поради факта, че някои държави все още не спазват стандартите на ООН и използват държавни репресии, което може да включва физически наказания, лишаване от свобода, прекомерно високи глоби и дори смъртно наказание в нарушение на свободата на религията и убежденията; изразява загриженост по повод на зачестилите случаи на преследване на религиозни или изповядващи определени убеждения малцинства, включително християнски общности, както и по повод на неправомерното увреждане на техните места за събиране; подкрепя доклада на специалния докладчик на ООН за свободата на религията и убежденията относно насилието, извършвано „в името на религията“; призовава ЕС да изпълни препоръките си относно инициативите за диалог между религиите;

12.  приветства ангажимента на ЕС да насърчава свободата на религията и убежденията в рамките на международните форуми, включително като подкрепя мандата на специалния докладчик на ООН за свободата на религията и убежденията; подкрепя напълно практиката на ЕС да поема инициативата в рамките на Съвета на ООН по правата на човека и на Общото събрание на ООН по отношение на тематичните резолюции по този въпрос; изисква да се предприемат конкретни действия и мерки за ефективното изпълнение и усъвършенстване на насоките на ЕС за насърчаване и защита на свободата на религията и убежденията; счита, че следва да се предприемат действия в рамките както на международните, така и на регионалните форуми, като се поддържа отворен, прозрачен и редовен диалог с религиозните сдружения и общности, както е посочено в член 17 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

13.  осъжда продължаващите тормоз и задържане на защитници на правата на човека и на представители на опозицията от страна на правителствените сили в редица трети държави; изразява загриженост относно несправедливото и рестриктивно законодателство, включително ограниченията върху чуждестранното финансиране, което води до стесняване на пространството за дейности на гражданското общество; призовава всички правителства да насърчават и подкрепят свободата на медиите, организациите на гражданското общество и дейностите на защитниците на правата на човека и да им предоставят възможност да работят без страх, репресии или сплашване;

14.  отново потвърждава своето трайно противопоставяне на смъртното наказание, изтезанията и на жестокото, нечовешко и унизително отнасяне и наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства; отново подчертава, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепването на човешкото достойнство, и отново потвърждава своята подкрепа за правото на всяко лице на живот и човешко достойнство;

15.  приветства значителния напредък, постигнат досега, в резултат на който много държави преустановиха прилагането на смъртното наказание, докато други предприеха законодателни мерки за премахване на това наказание; изразява въпреки това своето съжаление във връзка с възобновяването на екзекуциите в някои държави през последните няколко години; призовава държавите, които са премахнали смъртното наказание или са наложили дългосрочен мораториум върху смъртното наказание, да потвърдят своите ангажименти;

16.  счита, че съвременните цифрови технологии носят предимства и същевременно пораждат предизвикателства за защитата на правото на неприкосновеност на личния живот, за упражняването на свободата на изразяване на мнение онлайн по целия свят и за сигурността, тъй като съвременните цифрови технологии често служат като средства за пропаганда на екстремисти и терористи, както и като канали за вербуване; приветства в този контекст назначаването на специален докладчик на ООН за правото на неприкосновеност на личния живот в цифровата епоха, чийто мандат включва въпроси, свързани с наблюдението и неприкосновеността на личния живот, които засягат хората онлайн или офлайн;

Социални и икономически права

17.  признава усилията на Съвета на ООН по правата на човека, насочени към постигането на равнопоставеност и на една и съща степен на важност на всички права на човека посредством въвеждането на мандатоносители по специалните процедури, свързани с икономическите, социалните и културните права;

18.  изразява дълбока загриженост във връзка с нарастването на крайната бедност, което застрашава пълноценното упражняване на всички права на човека; приветства във връзка с това доклада на специалния докладчик на ООН за правата на човека относно крайната бедност и правата на човека (A/HRC/29/31) и подкрепя предложенията му за премахване на крайната бедност; счита за важно да се предприемат мерки за преодоляване на нарастващите неравенства с цел да се води борба срещу бедността като цяло, както и да се насърчават социалните и икономическите права чрез улесняване на достъпа до храна, вода, образование, здравеопазване и жилищно настаняване;

19.  счита, че корупцията, отклонението от данъчно облагане, неправилното управление на публичните блага и липсата на отчетност са заплаха за равноправието при упражняването на правата на човека и подкопават демократичните процеси, като например принципите на правовата държава и справедливото управление или правосъдие; счита, че действията, които целят да се осигури зачитането на правата на човека, по-специално правото на информация, правото на свобода на изразяване на мнение и на събрания, на независима съдебна система и на демократично участие в обществения живот, са от основно значение за борбата срещу корупцията;

Стопанска дейност и права на човека

20.  изразява подкрепа за ефективното и всеобхватно прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека в ЕС и извън неговите граници, включително чрез разработването на национални планове за действие; подчертава необходимостта да се вземат всички необходими мерки, за да се преодолеят пропуските в ефективното прилагане на ръководните принципи на ООН, включително достъп до правосъдие и правни средства за защита;

21.  призовава ООН и ЕС да предприемат мерки във връзка с въпроса за защитниците на поземлените права, които са жертви на репресии, включително под формата на заплахи, тормоз, произволни арести, нападения и убийства; призовава за това механизмите на ООН и планът за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията да включват защитниците на поземлени права в своите проекти, свързани с правата на човека;

22.  приветства инициативата на върховния комисар на ООН за правата на човека, насочена към укрепване на Проекта за отчетност и правна защита с цел да се допринесе за справедлива и по-ефективна система за правна защита на национално равнище, по-специално в случаите на груби нарушения на правата на човека в стопанския сектор; призовава всички правителства да изпълняват своите задължения във връзка с гарантирането на зачитането на правата на човека и достъпа до правосъдие за жертвите, които са изправени пред практически и правни предизвикателства при получаването на достъп до средства за правна защита на национално и на международно равнище;

23.  отбелязва, че отворена междуправителствена работна група относно разработването на международен правно обвързващ инструмент за транснационалните корпорации и други стопански предприятия във връзка с правата на човека, създадена с резолюция на Съвета на ООН по правата на човека от 26 юни 2014 г., проведе първото си заседание през юли 2015 г.; призовава ЕС и неговите държави членки да следят разискванията относно посочения по-горе международен инструмент;

Миграция

24.  изразява тревога във връзка с най-тежката миграционна криза в периода след Втората световна война, създадена от нарастващия брой лица, принудени да напуснат домовете си в резултат на преследване, въоръжени конфликти и всеобщо насилие и в търсене на защита и по-добър живот, които рискуват живота си, като предприемат опасни пътувания;

25.  призовава всички държави да възприемат основан на правата на човека подход към миграцията, като отделят специално внимание на положението на маргинализираните групи мигранти и на групите мигранти в неравностойно положение, като например жените и децата; призовава всички държави да вземат мерки по отношение на свързаното с пола насилие срещу жени и момичета и подчертава значението на това да се разработва миграционната политика от гледна точка на пола, за да се отговори на техните специфични потребности;

26.  подчертава, че отговорността за настоящата безпрецедентна миграционна криза е на международната общност – както по отношение на причините, така и по отношение на средствата, необходими за справянето с кризата; призовава всички държави – членки на ООН да участват в предприемането на мерки по отношение на първопричините и въздействието на миграционната криза и да дадат своя принос за тези мерки; припомня, че всички държави имат задължението да зачитат и защитават правата на човека на всички лица под тяхна юрисдикция, независимо от тяхната националност или произход; припомня, че споразуменията за сътрудничество в областта на миграцията и за обратно приемане с държави извън ЕС са в съответствие с международното право;

27.  призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат своята подкрепа за борбата с трафика на хора чрез външните политики, като се постави особен акцент върху закрилата на жертвите, и по-специално на децата; счита, че ЕС следва да задълбочи сътрудничеството си с трети държави и с други имащи отношение участници с цел обмен на добри практики и осъществяване на принос за унищожаването на международните мрежи за трафик; приветства доклада от 3 август 2015 г. на специалния докладчик относно трафика на хора, особено жени и деца;

28.  призовава международната общност да предприеме всички необходими мерки, за да се предотврати допълнителен миграционен натиск, като се подсилят и разширят съответните агенции, например Върховния комисариат за бежанците на ООН и Frontex;

Изменение на климата и права на човека

29.  приветства Споразумението от Париж съгласно Рамковата конвенция на ООН относно изменението на климата (РКООНИК), което обхваща приспособяване, смекчаване, разработване и трансфер на технологии, както и изграждане на капацитет; призовава държавите – страни по Споразумението да изпълнят своите ангажименти;

30.  припомня, че неблагоприятното въздействие на изменението на климата представлява непосредствена и потенциално необратима глобална заплаха за пълноценното упражняване на правата на човека и че въздействието на това изменение върху уязвимите групи, при които положението с правата вече е несигурно, е значително; отбелязва със загриженост, че свързаните с климата съпровождащи явления, като например повишаването на морското равнище и драстичните промени във времето, предизвикващи суши и наводнения, се очаква да доведат до дори още по-голяма загуба на човешки животи и разселване на групи от населението, както и до недостиг на храна и вода;

Права на жените

31.  приветства неотдавнашната Резолюция 2242 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, която посочва жените като основен елемент в усилията за преодоляване на световните предизвикателства, включително засилващия се насилствен екстремизъм, изменението на климата, миграцията, устойчивото развитие, мира и сигурността; приветства констатациите на световното проучване на ООН относно прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, в които се подчертава значението на лидерството и участието на жените в разрешаването на конфликти и изграждането на мира, както и че тяхното участие е подобрило хуманитарната помощ, укрепило е усилията на мироопазващите мисии, засилило е приключването на мирни преговори и е спомогнало за борбата с насилствения екстремизъм;

32.  изразява тревога относно факта, че след възникването на насилствени екстремистки групировки като „Даеш“ в Сирия и Ирак или „Боко Харам“ в Западна Африка насилието срещу жените е приело ново измерение, тъй като сексуалното насилие се е превърнало в неразделна част от целите, идеологията и източника на приходи за тези екстремистки групировки, които изправят международната общност пред критично ново предизвикателство; призовава всички правителства и институциите на ООН да засилят своя ангажимент към борбата с тези престъпления и да възстановят достойнството на жените, така че те да получат справедливост, обезщетение и подкрепа;

33.  подчертава значение на това да се гарантира независимостта на жените, като се предприемат мерки за преодоляване на основните неравенства между жените и мъжете, които правят жените и момичетата уязвими във времена на конфликт, и призовава ООН и неговите държави членки да предприемат конкретни стъпки, за да гарантират независимостта на жените и тяхното значимо включване в предотвратяването и решаването на конфликти и в договарянето на мир и процеса на изграждане на мира чрез увеличаването на тяхното представителство на всички равнища на вземане на решения, включително в националните, регионалните и международните институции и механизми;

Права на децата

34.  припомня, че Конвенцията за правата на детето, която беше приета през 1989 г. и е най-широко ратифицираният международен договор за правата на човека, определя редица права на детето, включително правото на живот, здраве, образование и игри, както и правото на семейна среда, защита от насилие и дискриминация, както и правото мнението на детето да бъде изслушано; призовава всички страни по този договор да спазват своите задължения;

35.  приветства планираното глобално проучване, което ще бъде проведено от ООН с цел да се определи, посредством наблюдение и анализ за оценка по въпроса как действащото международно право и съществуващите стандарти се прилагат на място и да се извърши оценка на конкретните възможности за държавите да подобрят своите политики и ответни действия; настоятелно призовава всички държави активно да подкрепят проучването и да участват в него;

Борба срещу тероризма

36.  оценява положително документа с насоки относно борбата срещу тероризма, изготвен от Европейската служба за външна дейност и от Комисията, с цел гарантиране на зачитането на правата на човека при планирането и изпълнението на проекти за подпомагане на борбата срещу тероризма с трети държави; припомня в този контекст, че зачитането на основните права и свободи е в основата на успешните политики за борба срещу тероризма, включително използването на цифрови технологии за наблюдение; подчертава необходимостта от разработването на ефективни стратегии за комуникация, адаптирани към съвременните цифрови технологии – за борба срещу терористичната и екстремистката пропаганда и срещу методите за вербуване; подкрепя международните усилия за прекратяване на нарушенията на правата на човека, извършвани от ИДИЛ/Даиш;

Демократизация

37.  препоръчва ЕС да увеличи усилията си за разработване на по-цялостен подход към процесите на демократизация, като свободните и справедливи избори са само едно от измеренията на тези процеси, за да се допринесе по положителен начин за укрепването на демократичните институции; счита, че споделянето на най-добри практики за преход в рамките на политиките за разширяване и съседство следва да бъде използвано за подкрепа и консолидиране на другите процеси на демократизация по света;

Интегриране на въпросите за правата на човека в ЕС

38.  призовава ЕС да насърчава универсалният характер и неделимостта на правата на човека, в това число на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, в съответствие с член 21 от Договора от Лисабон и с Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза;

39.  отново призовава ЕС да приеме основан на правата подход и да включи зачитането на правата на човека в областите на търговията, инвестиционната политика, обществените услуги и сътрудничеството за развитие, както и в своята обща политика за сигурност и отбрана; подчертава също така, че политиката на ЕС в областта на правата на човека следва да гарантира съгласуваността на неговите вътрешни и външни политики в съответствие със задълженията съгласно Договора за ЕС;

40.  подчертава важността, която ЕС отдава на 16-ата цел от целите за устойчиво развитие в областта на мира и правосъдието от „Програма 2030“, която следва да бъде приоритет за всички външни и вътрешни действия, особено когато става дума за финансиране на сътрудничеството за развитие;

Държави, обхванати от Универсалния периодичен преглед (УПП)

Грузия

41.  приветства членството на Грузия в Съвета на ООН по правата на човека и неотдавнашния УПП относно Грузия; отбелязва значимите законодателни реформи, които доведоха до известен напредък и подобрения в областта на правосъдието и правоприлагането, дейността на прокуратурата, борбата с малтретирането, правата на детето, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, както и вътрешно разселените лица;

42.  настоятелно призовава грузинските органи да прекратят малтретирането, особено по отношение на задържането под стража в досъдебното производство и изправителните мерки спрямо служители, които са заемали длъжности при предишното правителство, което може да се счита за случаи на избирателно правосъдие; изразява дълбока загриженост относно инструментализирането на съдебната система за борба с политическите опоненти; продължава да изразява загриженост относно свободата на изразяване на мнение, медийния плурализъм и липсата на достъп от страна на наблюдатели до окупираните райони на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, където нарушаването на правата на човека продължава да бъде широко разпространено, и призовава грузинското правителство да предприеме подходящи мерки с оглед на гарантирането на последващи действия във връзка с препоръките, отправени в процеса на УПП;

Ливан

43.  приветства Ливан за дългогодишната политика на отворени граници и приемане по отношение на бежанците от Палестина, Ирак и Сирия, подчертава, че тази държава има най-високата концентрация на бежанци в световен мащаб на глава от населението, като всяко четвърто лице е бежанец, и призовава ЕС да разпредели повече ресурси и да работи в тясно сътрудничество с ливанските органи, за да помогне на страната да подкрепя защитата на правата на бежанците и лицата, търсещи убежище; в този контекст изразява загриженост относно докладвания значителен брой случаи на детски и/или принудителни бракове сред сирийските бежанци; насърчава правителството на Ливан да обмисли реформа на закона, уреждащ влизането, престоя и излизането от Ливан;

44.  подкрепя препоръките на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, в които се призовава за мерки за повишаване на осведомеността сред жените – мигранти, полагащи домашен труд, относно техните права на човека съгласно Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, по която Ливан е страна; подчертава по-конкретно необходимостта от премахване на системата „Кафала“ и гарантиране на ефективен достъп до правосъдие за жените – мигранти, полагащи домашен труд, включително чрез осигуряване на тяхната безопасност и пребиваване по време на правните и административни процедури, свързани с техния статут;

Мавритания

45.  подчертава, че въпреки постигнатия от правителството на Мавритания напредък в предприемането на законодателни мерки, насочени към борба с всички форми на робство и практики, подобни на робството, липсата на ефективно изпълнение допринася за продължаването на тези практики; призовава органите да приемат закон за борба с робството, да поставят началото на общонационално, системно и редовно събиране на данни, групирани по съответните признаци, за всички форми на робство и да проведат изчерпателно, основано на доказателства проучване на историята и естеството на робството, за да бъде изкоренена тази практика;

46.  настоятелно призовава мавританските органи да създадат условия за свобода на словото и на събранията в съответствие с международните конвенции и мавританското национално право; призовава също така за освобождаването на Бирам Дах Абеид, Билал Рамдане и Джиби Соу, така че те да могат да продължат ненасилствената си кампания срещу продължаването на робството без страх от тормоз или сплашване;

Мианмар

47.  приветства провеждането на състезателни избори на 8 ноември 2015 г., което е важен етап от демократичния преход в страната; оценява положително ангажираността на гласоподавателите в Мианмар към продължаващата демократизация на страната; продължава обаче да изразява загриженост относно конституционната рамка за тези избори, съгласно която 25 % от местата в парламента са запазени за военните; признава напредъка, постигнат по отношение на правата на човека, като същевременно посочва редица области, които продължават да пораждат тревога, включително правата на малцинствата и свободата на изразяване на мнение, на сдружения и на мирни събрания; подкрепя Мианмар в нейния продължаващ политически преход към демокрация, мир, стабилност и икономическо развитие;

48.  осъжда дискриминацията срещу общността рохингия, която е утежнена от факта, че тази общност няма законен статут, и от засилването на изказвания, проповядващи омраза срещу лицата, които не изповядват будизъм; призовава за пълни, прозрачни и независими разследвания на всички сигнали за нарушения на правата на човека спрямо рохингия и счита, че четирите закона, приети от парламента през 2015 г., които имат за цел „защита на расите и религията“, включват дискриминационни аспекти по отношение на пола; отново отправя искане да бъде позволено на Службата на върховния комисар за правата на човека (СВКПЧ) да открие бюро в тази държава; настоява, че е необходимо да се извърши пълна оценка на въздействието по отношение на устойчивостта, която да се извърши преди приключването на преговорите по инвестиционното споразумение между ЕС и Мианмар;

Непал

49.  приветства влизането в сила на 20 септември 2015 г. на новата конституция на Непал, която следва да постави основите за бъдещата политическа стабилност и икономическото развитие на страната; изразява надежда, че продължаващата загриженост относно политическото представителство на малцинствата, включително далитите, както и законите за гражданството, ще бъде преодоляна в близко бъдеще;

50.  изразява съжаление относно широко разпространената липса на отговорност за нарушенията на правата на човека, извършени и от двете страни по време на гражданската война, въпреки приемането през май 2014 г. на Закона за истината, помирението и изчезванията; настоятелно призовава правителството на Непал да се присъедини към Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване; осъжда ограниченията, наложени на основните свободи на тибетските бежанци; настоятелно призовава Индия да премахне неофициалната блокада на икономиката на Непал, която, съчетана с опустошителното земетресение от април 2015 г., причинява хуманитарна криза и тласка още близо един милион непалци към безизходица поради бедност;

Оман

51.  приветства Оман заради създаването на правителствената Национална комисия по правата на човека и заради поканата, която даде възможност за революционното посещение на специалния докладчик на ООН за правото на мирни събрания през септември 2014 г.; изразява надежда, че тези конструктивни стъпки ще доведат до по-активни отношения между Оман и представителите на ООН в областта на правата на човека и независимите правозащитни организации;

52.  насърчава Оман да предприеме необходимите стъпки, за да облекчи положението в страната, което специалният докладчик на ООН описа като повсеместна среда на страх и сплашване, като заяви, че лицата „се страхуват да изкажат мнението си, страхуват се да говорят по телефона, страхуват се да се срещат“; продължава да изразява загриженост относно забраната на всички политически партии и в този контекст призовава правителството да я преразгледа, както и новия закон за гражданството, приет през август 2014 г., който постановява, че гражданите, които се присъединяват към групи, считани за увреждащи националните интереси, могат да бъдат лишавани от гражданство; призовава институциите и държавите – членки на ЕС, да предложат техническа и правна помощ, за да се съдейства на Оман да създаде безопасна и благоприятна среда за организациите на гражданското общество;

Руанда

53.  изразява загриженост относно положението с правата на човека в Руанда, включително ограниченията на свободата на изразяване на мнение и сдружаване, свиване на демократичното пространство за опозиционните политически партии и дейности на независимото гражданско общество и липса на среда, благоприятстваща независимостта на съдебната власт; призовава правителството на Руанда да отвори демократично пространство, в което всички групи от обществото да могат да развиват свободна дейност;

54.  изразява загриженост във връзка с предложената конституционна промяна, която има за цел да се предостави възможност на действащия президент да се кандидатира за трети мандат; призовава правителството на Руанда да спазва Африканската харта за демокрация, избори и управление, член 5 от която изисква от държавите – страни по хартата да предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират конституционно управление, по-конкретно конституционно предаване на властта, а член 23 гласи, че всяко изменение на конституцията е нарушение на принципа на демократичната смяна на правителството;

Венецуела

55.  изразява загриженост относно изключително тежкото положение с правата на човека в държавата в резултат на влошената икономическа, политическа и социална обстановка през последните години; отново заявява, че свободата на изразяване на мнение, независимата съдебна система и принципите на правовата държава са най-важните елементи на всяко демократично общество; призовава в тази връзка органите на Венецуела да прекратят всякаква форма на ограничаване на свободата на пресата и на правото на информация, да спазват международното право във всички съдебни производства и незабавно да освободят всички политически затворници; приветства резултата от изборите на 6 декември 2015 г. и сформирането на новото Народно събрание; осъжда всеки опит да се подкопае пълното прилагане на изборните резултати, като например суспендирането на някои демократично избрани членове; призовава избраните членове на Народното събрание да започнат конструктивен диалог с цел преодоляване на икономическите, политическите и социалните предизвикателства и предизвикателствата в областта на сигурността, пред които е изправена Венецуела.

Беларус

56.  приветства освобождаването на останалите политически затворници през август 2015 г. и призовава правителството на Беларус да реабилитира освободените политически затворници и напълно да възстанови техните граждански и политически права; отбелязва недостатъците, наблюдавани по време на президентските избори през 2015 г. от независимите международни наблюдатели, и призовава Беларус да проведе предстоящите парламентарни избори в съответствие с международно признатите стандарти; настоятелно призовава Беларус, в качеството си на единствената държава в Европа, която все още прилага смъртното наказание, да се присъедини към световен мораториум върху изпълнението на смъртното наказание като първа стъпка към неговото окончателно премахване;

o

o  o

57.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета за сигурност на ООН, генералния секретар на ООН, председателя на 69-ото Общо събрание на ООН, председателя на Съвета на ООН по правата на човека, върховния комисар на ООН за правата на човека и на генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0470.

Правна информация - Политика за поверителност