Procedure : 2015/3035(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0050/2016

Indgivne tekster :

B8-0050/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0020

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 311kWORD 92k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.952v01-00
 
B8-0050/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 (2015/3035(RSP))


Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis, Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0050/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til FN's konventioner om menneskerettighederne og de valgfrie protokoller hertil,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 60/251 om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati (2015-2019),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om UNHRC,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om krænkelse af menneskerettigheder, herunder sine beslutninger om debatter om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (jf. artikel 135 i forretningsordenen),

–  der henviser til sin beslutning af 17. december 2015 om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og Den Europæiske Unions politik på området(1),

–  der henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 5, artikel 18, artikel 21, artikel 27 og artikel 47 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til UNHRC's årsberetning 2015 til FN's Generalforsamling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at 2015 og 2016 er år med vigtige årsdage, for så vidt angår udøvelse af menneskerettigheder, fred og sikkerhed: 70-året for stiftelsen af De Forenede Nationer og 50-året for den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) samt 30- og 20-året for henholdsvis FN's erklæring om retten til udvikling (1986) og Beijing-erklæringen og Beijing-handlingsprogrammet (1995) og 15-året for FN’s Sikkerhedsråds skelsættende resolution om kvinder, fred og sikkerhed (2000) og 2015-målene (2000);

B.  der henviser til, at beskyttelse af respekten for menneskerettighederne uanset race, oprindelse, religion, køn eller hudfarve er en forpligtelse, der påhviler alle stater; der fastholder sit standpunkt om, at menneskerettighederne er udelelige (det være sig politiske, civile, økonomiske, sociale eller kulturelle rettigheder) og indbyrdes forbundne og indbyrdes afhængige, og der henviser til, at berøvelse af én af disse rettigheder har konsekvenser for de øvrige; der henviser til, at alle stater er forpligtet til at respektere deres respektive befolkningers grundlæggende rettigheder og har en pligt til at tage konkrete skridt til at fremme respekten for disse rettigheder på nationalt plan, og til at samarbejde på internationalt niveau om at fjerne hindringer for gennemførelsen af menneskerettighederne inden for alle områder;

C.  der henviser til, at respekt for og fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske grundlag og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet;

D.  der henviser til, at Unionens optræden i dens forbindelser med tredjelande bygger på artikel 21 i Lissabontraktaten, som fastslår menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, og indeholder bestemmelser om respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for principperne i FN's pagt og folkeretten;

E.  der henviser til, at respekt for menneskerettighederne bør integreres i alle politikområder vedrørende fred og sikkerhed, udviklingssamarbejde, handel og investering, humanitær indsats, klimaændringer og bekæmpelse af terrorisme, da disse ikke kan behandles isoleret i forhold til respekten for menneskerettighederne;

F.  der henviser til, at FN's medlemsstater har vedtaget og forpligtet sig til 2030-dagsordenen, der indeholder en vision om en verden af universel respekt for menneskerettighederne og den menneskelige værdighed, retsstatsprincippet, retfærdighed, lighed og ikke-forskelsbehandling;

G.  der henviser til, at de ordinære samlinger i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), udnævnelsen af særlige ordførere, mekanismen med den universelle periodiske gennemgang (UPR), og de særlige procedurer, som enten behandler situationen i bestemte lande eller bestemte temaemner, alle bidrager til fremme af og respekt for menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

H.  der henviser til, at nogle af de nuværende medlemmer af UNHRC har et tvivlsomt ry på menneskerettighedsområdet, bl.a. med hensyn til samarbejde i forbindelse med FN's særlige procedurer og overholdelse af deres indberetningsforpligtelser over for FN's menneskerettighedsorganer;

FN's Menneskerettighedsråd

1.  glæder sig over udnævnelsen af ambassadør Choi Kyong–lim som formand for UNHRC i 2016;

2.  glæder sig over UNHRC’s årlige rapport til FN’s Generalforsamling, der dækker dens 28., 29. og 30. samling;

3.  gentager sin holdning om, at UNCHR-medlemmerne bør vælges blandt stater, som fastholder respekten for menneskerettigheder, retsstatsprincippet og demokratiet, og minder FN’s medlemsstater om bl.a. at fremme resultatbaserede kriterier for menneskerettigheder ved valg af stater til medlemmer af UNHRC; opfordrer til udvikling af bindende procedurer for kontrol af overholdelse af UNHRC's kriterier for medlemsskab; udtrykker sin bekymring over menneskerettighedssituationen i en række nyvalgte medlemmer af UNHRC, og understreger, at det er vigtigt at forsvare UNHRC's uafhængighed for at sikre, at det fortsat kan varetage sin opgave effektivt og upartisk;

4.  bekræfter sin støtte til de særlige procedurer og mandatindehavernes uafhængige status, der sætter dem i stand til at udføre deres hverv i fuld upartiskhed, og opfordrer alle stater til at samarbejde med disse procedurer;

5.  understreger betydningen af at bevare den universelle regelmæssige gennemgangs (UPR) universelle karakter med henblik på at nå frem til en fuldstændig forståelse af menneskerettighedssituationen i alle FN-medlemsstater og gentager sin støtte til den anden gennemgangsrunde, som fokuserer på gennemførelsen af de henstillinger, der blev accepteret i første runde; opfordrer imidlertid endnu en gang til, at de henstillinger, som staterne ikke kunne acceptere under den første runde, bliver taget op til fornyet behandling i løbet af den videre UPR-proces;

6.  understreger nødvendigheden af at sikre, at et bredt spektrum af interesseparter, og navnlig civilsamfundet, deltager fuldt ud i UPR-processen, og nødvendigheden af at undgå enhver form for begrænsninger i så henseende;

7.  opfordrer EU og Kommissionen til at følge op på UPR-henstillingerne i EU’s politiske dialoger med de berørte lande for at finde måder og midler til at gennemføre henstillingerne ved hjælp af landestrategierne og de regionale strategier;

8.  glæder sig over initiativet til forandring fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder, som skal forbedre og styrke tilstedeværelsen af FN’s menneskerettighedskontorer globalt med oprettelsen af otte regionale knudepunkter, der skal overvåge og fremme respekten for menneskerettighederne ved i direkte samarbejde med forskellige partnere at omsætte henstillinger fra menneskerettighedsmekanismerne til reelle forandringer på stedet;

Borgerlige og politiske rettigheder

9.  udtrykker bekymring over de forfatningsændringer, der er iværksat i visse lande, med henblik på at ændre den grænse, der er fastsat for præsidentens embedsperiode, hvilket i nogle tilfælde har ført til valgrelateret vold; bekræfter, at respekten for borgerlige og politiske rettigheder, herunder den individuelle og kollektive ytringsfrihed samt forsamlings- og foreningsfriheden, er indikatorer for et demokratisk, tolerant og pluralistisk samfund;

10.  gentager, at frie ægte valg, der afholdes regelmæssigt på grundlag af almindelig og lige valgret, er en grundlæggende rettighed, som alle borgere bør nyde godt af i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder (artikel 21, stk. 3) og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (artikel 25); bekræfter, at eksistensen af ytringsfrihed og et levende miljø, der er befordrende for et uafhængigt og pluralistisk civilsamfund, er forudsætninger for fremme af respekten for menneskerettighederne;

11.  minder om, at tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfrihed er grundlæggende menneskerettigheder, der er fastsat i verdenserklæringen om menneskerettigheder, og som er garanteret ved artikel 18 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; udtrykker sin bekymring over, at visse lande fortsat undlader at overholde FN's standarder og anvender statslig undertrykkelse, som kan omfatte fysisk afstraffelse, fængsling, urimeligt høje bøder og endog dødsstraf, i strid med religions- eller trosfriheden; er bekymret over den tiltagende forfølgelse af religiøse eller trosbaserede mindretal, herunder kristne trossamfund, samt over retsstridige skader på deres forsamlingssteder; støtter rapporten fra FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed om vold begået "i religionens navn"; opfordrer EU til at gennemføre sine henstillinger om interreligiøse dialoginitiativer;

12.  glæder sig over EU's indsats for at fremme religions- og trosfrihed i internationale fora, herunder ved at støtte mandatet til FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed; støtter fuldt ud EU's praksis med at stille sig i spidsen for tematiske resolutioner i UNHRC og FN's Generalforsamling om dette emne; anmoder om konkrete tiltag og foranstaltninger til effektiv gennemførelse og forbedring af EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed; mener, at der bør træffes foranstaltninger både i internationale og regionale fora ved at opretholde en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med religiøse sammenslutninger og samfund som anført i artikel 17 i TEUF;

13.  fordømmer regeringsstyrkernes fortsatte chikane og tilbageholdelse af menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsmedlemmer i en række tredjelande; udtrykker sin bekymring med hensyn til urimelig og restriktiv lovgivning, herunder restriktioner for udenlandsk finansiering, hvilket betyder færre muligheder for civilsamfundets aktiviteter; opfordrer alle regeringer til at fremme og støtte mediefrihed, civilsamfundsorganisationers frihed og menneskerettighedsforkæmperes aktiviteter og gøre det muligt for dem at udføre deres arbejde uden frygt, undertrykkelse og intimidering;

14.  bekræfter sin mangeårige modstand mod dødsstraf, tortur, grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling og straf i alle tilfælde og under alle omstændigheder; understreger endnu engang, at afskaffelse af dødsstraf bidrager til at fremme den menneskelige værdighed og bekræfter sit engagement i ethvert individs ret til liv og menneskelig værdighed;

15.  påskønner de væsentlige fremskridt, der hidtil er gjort, hvilket har medført, at mange lande har suspenderet dødsstraffen, mens andre har truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger til at afskaffe dødsstraffen; udtrykker ikke desto mindre sin beklagelse over genoptagelsen af henrettelser i en række lande i løbet af de seneste år; opfordrer de stater, der har afskaffet dødsstraf, eller har et længerevarende moratorium for dødsstraf, til at holde fast ved deres forpligtelser;

16.  mener, at moderne digitale teknologier frembyder fordele og udfordringer for beskyttelsen af retten til privatlivets fred og for udøvelsen af ytringsfrihed online i hele verden og for sikkerheden, fordi moderne digitale teknologier ofte anvendes til ekstremistisk og terroristisk propaganda og som rekrutteringskanaler; glæder sig i denne forbindelse over udpegelsen af FN’s særlige rapportør om retten til privatlivets fred i den digitale tidsalder, hvis mandat omfatter overvågning og beskyttelse af privatlivets fred, som har konsekvenser for mennesker online eller offline;

Sociale og økonomiske rettigheder

17.  anerkender UNHRC’s bestræbelser på, at sikre, at alle menneskerettigheder gives samme status og samme vægt, ved at indføre mandatindehavere for særlige procedurer vedrørende økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

18.  giver udtryk for sin dybe bekymring over stigningen i den ekstreme fattigdom, der truer den fulde udøvelse af alle menneskerettigheder; glæder sig i denne forbindelse over UNHRC’s særlige rapportørs rapport om ekstrem fattigdom og menneskerettigheder (A/HRC/29/31) og støtter hans forslag om afskaffelse af ekstrem fattigdom; anser det for vigtigt at gøre noget ved voksende uligheder med henblik på at bekæmpe fattigdom generelt og at fremme sociale og økonomiske rettigheder ved at lette adgangen til føde, vand, uddannelse, sundhedspleje og boliger;

19.  mener, at korruption, skatteunddragelse, lemfældig forvaltning af offentlige goder og manglende ansvarlighed truer muligheden for, at alle i lige grad kan nyde godt af menneskerettighederne, og underminerer demokratiske processer, såsom retsstatsprincippet og et retfærdigt retsvæsen; mener, at en indsats til sikring af respekten for menneskerettighederne, navnlig retten til information, ytrings- og forsamlingsfrihed, et uafhængigt retsvæsen og demokratisk deltagelse i offentlige anliggender, bidrager afgørende til at bekæmpe korruption;

Erhvervslivet og menneskerettighederne

20.  støtter en effektiv og fuldstændig gennemførelse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder både i og uden for EU, herunder gennem udvikling af nationale handlingsplaner; understreger behovet for at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe mangler i den praktiske gennemførelse af FN’s vejledende principper, herunder domstolsadgang og klagemuligheder;

21.  opfordrer FN og EU til at behandle spørgsmålet om forkæmpere for ejendomsret til jord, der er ofre for repressalier, herunder trusler, chikane, vilkårlige anholdelser, overfald og mord; opfordrer til, at FN’s mekanismer og EU’s handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati inddrager forkæmpere for ejendomsret til jord i deres menneskerettighedsprojekter;

22.  glæder sig over initiativet fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder om at fremme projektet om ansvarlighed og retsmidler med henblik på at bidrage til et retfærdigt og mere effektivt system af nationale retsmidler, navnlig i tilfælde af grove krænkelser af menneskerettighederne i erhvervslivet; opfordrer alle regeringer til at opfylde deres forpligtelser med hensyn til at sikre respekten for menneskerettighederne og adgangen til retlig prøvelse for ofre, der står over for både praktiske og retlige udfordringer i forbindelse med at få adgang til klagemidler på nationalt og internationalt plan;

23.  bemærker, at en åben mellemstatslig arbejdsgruppe for udarbejdelse af et internationalt juridisk bindende instrument om multinationale selskabers og andre erhvervsvirksomheders forhold til menneskerettighederne, der er nedsat ved en resolution fra UNHRC af 26. juni 2014, holdt sit første møde i juli 2015; opfordrer EU og dets medlemsstater til at følge debatten om ovennævnte internationale instrument;

Migration

24.  er alarmeret over den alvorligste migrationskrise siden Anden Verdenskrig, der skyldes, at et voksende antal personer er tvunget til at forlade deres hjem på grund af forfølgelse, væbnede konflikter og udbredt vold og søger beskyttelse og et bedre liv og sætter deres liv på spil på farlige rejser;

25.  opfordrer alle lande til at vedtage en menneskerettighedsbaseret tilgang til migration, idet der lægges særlig vægt på situationen for marginaliserede og dårligt stillede grupper af migranter såsom kvinder og børn; opfordrer alle stater til at bekæmpe kønsrelateret vold mod kvinder og piger og understreger betydningen af at udforme migrationspolitik ud fra et kønsperspektiv for at imødekomme deres særlige behov;

26.  understreger, at ansvaret for den nuværende og hidtil alvorligste migrationskrise påhviler det internationale samfund, både for så vidt angår årsagerne og de nødvendige midler til at imødegå den; opfordrer alle FN-medlemsstater til at engagere sig i og bidrage til at afhjælpe både årsagerne til og virkningerne af migrationskrisen; minder om, at alle stater har en forpligtelse til at respektere og beskytte menneskerettighederne for alle personer under deres jurisdiktion uanset deres nationalitet eller oprindelse; minder om, at al samarbejde på migrationsområdet og alle tilbagetagelsesaftaler med lande uden for EU skal overholde folkeretten;

27.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at øge deres støtte til kampen mod menneskehandel gennem eksterne politikker, idet der navnlig fokuseres på at beskytte ofrene og især mindreårige; mener, at EU bør styrke samarbejdet med tredjelande og andre relevante aktører med henblik på at bidrage til udveksling af god praksis og optrævling af internationale netværk af menneskehandlere; glæder sig over den rapport, der den 3. august 2015 blev offentliggjort af FN's særlige rapportør om menneskehandel, navnlig handel med kvinder og børn;

28.  opfordrer det internationale samfund til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forhindre, at migrationspresset øges yderligere ved at udvide og opgradere de relevante organer såsom UNHCR og Frontex;

Klimaændringer og menneskerettigheder

29.  glæder sig over Parisaftalen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som omfatter tilpasning, afbødning, teknologiudvikling og -overførsel samt kapacitetsopbygning; opfordrer alle signatarstaterne til at opfylde deres forpligtelser;

30.  minder om, at klimaændringernes negative indvirkning udgør en overhængende og potentielt uafvendelig global trussel mod den fulde udøvelse af menneskerettighederne, og at de har en betydelig indvirkning på sårbare grupper, hvis rettighedssituation allerede er usikker; bemærker med bekymring, at klimarelaterede hændelser såsom stigende havniveau og ekstreme klimatiske ændringer, der skaber tørke og oversvømmelser, forventes at føre til yderligere tab af menneskeliv og fordrivelse af befolkninger og mangel på mad og drikkevand;

Kvinders rettigheder

31.  glæder sig over FN’s Sikkerhedsråds nylige resolution 2242 om kvinder, fred og sikkerhed, som gør kvinder til det centrale element i alle bestræbelser på at tackle globale udfordringer, herunder stigende voldelig ekstremisme, klimaændringer, migration, bæredygtig udvikling, fred og sikkerhed; glæder sig over konklusionerne i FN’s globale undersøgelse om gennemførelsen af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, der understregede betydningen af kvinders ledelse og deltagelse i konfliktløsning og fredsopbygning og fremhævede, at deres inddragelse har forbedret den humanitære bistand, styrket fredsbevarende styrkers indsats, fremmet afslutningen af fredsforhandlinger og bidraget til at bekæmpe voldelig ekstremisme;

32.  giver udtryk for sin forfærdelse over den omstændighed, at vold mod kvinder siden fremkomsten af voldelige ekstremistiske grupper såsom Daesh i Syrien og Irak og Boko Haram i Vestafrika har fået en ny dimension, idet seksuelle overgreb er blevet en integrerende del af målene og ideologien og en indtægtskilde for disse ekstremistiske grupper, hvilket stiller det internationale samfund over for en stor ny udfordring; opfordrer alle regeringer og FN’s institutioner til at intensivere deres engagement i at bekæmpe disse forbrydelser og genoprette kvinders værdighed, således at de modtager retfærdighed, erstatning og støtte;

33.  påpeger betydningen af at garantere kvinders selvstændighed ved at bekæmpe den tilgrundliggende ulighed mellem mænd og kvinder, der gør kvinder og piger sårbare i tider med konflikter, og opfordrer FN og alle dets medlemsstater til at tage konkrete skridt til at sikre kvinders selvstændighed og deres meningsfulde inddragelse i forebyggelsen og løsningen af konflikter samt i fredsforhandlingerne og fredsopbygningsprocessen ved at øge deres repræsentation på alle niveauer i beslutningsprocessen, herunder i nationale, regionale og internationale institutioner og mekanismer;

Børns rettigheder

34.  minder om, at konventionen om barnets rettigheder, der blev vedtaget i 1989, og som er den mest ratificerede internationale menneskerettighedskonvention, indeholder en række af rettigheder for børn, herunder retten til liv, sundhed, uddannelse og til at lege, samt retten til respekt for familielivet, beskyttelse mod vold og forskelsbehandling og retten til at blive hørt; opfordrer alle signatarer af denne traktat til at opfylde deres forpligtelser;

35.  glæder sig over den planlagte globale undersøgelse, som FN vil iværksætte, for gennem overvågning og evaluering at kortlægge, hvordan eksisterende internationale love og standarder gennemføres i praksis, og vurdere, hvilke konkrete muligheder staterne har for at forbedre deres politikker og tiltag; opfordrer indtrængende alle stater til at støtte og deltage aktivt i undersøgelsen;

Bekæmpelse af terrorisme

36.  ser positivt på vejledningen om terrorbekæmpelse, som er udarbejdet af EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen med henblik på at sikre respekt for menneskerettighederne i planlægningen og gennemførelsen af bistandsprojekter til bekæmpelse af terrorisme sammen med tredjelande; minder i denne forbindelse om, at respekten for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder er grundlaget for vellykkede terrorbekæmpelsespolitikker, herunder anvendelse af digitale overvågningsteknologier; understreger, at det er nødvendigt at udvikle effektive kommunikationsstrategier - som er skræddersyet til de moderne digitale teknologier - for at imødegå terroristisk og ekstremistisk propaganda og rekrutteringsmetoder; støtter den internationale indsats for at standse de menneskerettighedskrænkelser, som bliver begået af ISIS/Daesh.

Demokratisering

37.  anbefaler, at EU øger sine bestræbelser på at udvikle en mere samlet tilgang til demokratiseringsprocesser, hvoraf frie og retfærdige valg kun udgør én dimension, for at bidrage positivt til at styrke de demokratiske institutioner; mener, at udveksling af bedste praksis for overgang til demokrati inden for rammerne af udvidelses- og naboskabspolitikkerne bør anvendes til at støtte og konsolidere andre demokratiseringsprocesser overalt i verden;

EU's integrering af menneskerettighederne

38.  opfordrer EU til at fremme menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, i overensstemmelse med Lissabontraktatens artikel 21 og de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil;

39.  gentager sin opfordring til EU om at anvende en rettighedsbaseret tilgang og til at integrere respekten for menneskerettigheder i handel, investeringspolitikker, offentlige tjenester og udviklingssamarbejde og i dets fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; understreger ligeledes, at EU’s menneskerettighedspolitik bør sikre, at dets interne og eksterne politikker er sammenhængende og i overensstemmelse med EU's traktatfæstede forpligtelser;

40.  understreger den betydning, som EU tillægger det bæredygtige udviklingsmål 16 om fred og retfærdighed i 2030-dagsordenen, som bør være en prioritet for alle interne og eksterne aktioner, navnlig når det drejer sig om finansiering af udviklingssamarbejde;

Lande under den universelle regelmæssige gennemgang (UPR)

Georgien

41.  glæder sig over Georgiens medlemskab af UNHRC og den nylige universelle regelmæssige gennemgang af Georgien; noterer sig de betydningsfulde lovgivningsmæssige reformer, der er resulteret i visse fremskridt med hensyn til retsvæsenet og den retshåndhævende sektor, anklagemyndigheden, bekæmpelse af mishandling, børns rettigheder og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og internt fordrevne personer (IDP'er);

42.  opfordrer indtrængende de georgiske myndigheder til at standse enhver form for mishandling, især i forbindelse med varetægtsfængsling og "forbedring" af embedsmænd, der gjorde tjeneste under den tidligere regering, hvilket kan betragtes som tilfælde af selektiv retfærdighed; udtrykker dyb bekymring over instrumentaliseringen af retssystemet til bekæmpelse af politiske modstandere; er fortsat bekymret med hensyn til ytringsfrihed, mediepluralitet og den manglende adgang for observatører til de besatte områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien, hvor der fortsat forekommer udbredte krænkelser af menneskerettighederne, og opfordrer den georgiske regering til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre en opfølgning af henstillingerne i UPR-processen;

Libanon

43.  roser Libanon for den politik med åbne grænser og modtagelse, som det har ført i årevis over for flygtninge fra Palæstina, Irak og Syrien; understreger, at Libanon har den største koncentration af flygtninge pr. indbygger i hele verden, idet én ud af fire personer er flygtning, og opfordrer EU til at afsætte flere ressourcer og til at arbejde tæt sammen med de libanesiske myndigheder om at hjælpe landet med at opretholde beskyttelsen af flygtninges og asylansøgeres rettigheder; er i denne forbindelse bekymret over det angiveligt betydelige antal børneægteskaber og/eller tvungne ægteskaber blandt de syriske flygtninge; opfordrer den libanesiske regering til at overveje en reform af den lovgivning, der regulerer indrejse og ophold i samt udrejse fra Libanon;

44.  støtter henstillingerne fra FN’s Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW-Komitéen), hvori der opfordres til at træffe foranstaltninger til at øge bevidstheden blandt kvindelige vandrende husarbejdere om deres menneskerettigheder i henhold til CEDAW-konventionen, som Libanon er part i; understreger især, at det er nødvendigt at afskaffe "kafala-systemet" og sikre effektiv adgang til retlig prøvelse for kvindelige vandrende husarbejdere, herunder ved at garantere deres sikkerhed og ophold i forbindelse med retlige og administrative procedurer vedrørende deres status;

Mauretanien

45.  understreger, at selv om den mauretanske regering har gjort fremskridt med at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at bekæmpe alle former for slaveri og slaverilignende forhold, bidrager den manglende reelle gennemførelse til, at denne praksis fortsætter; opfordrer myndighederne til at vedtage en lovgivning til bekæmpelse af slaveri, at iværksætte landsdækkende, systematisk og regelmæssig indsamling af opdelte data om alle former for slaveri, og at gennemføre en grundig evidensbaseret undersøgelse af baggrunden for og arten af slaveri for at udrydde denne praksis;

46.  opfordrer indtrængende de mauretanske myndigheder til at tillade ytringsfrihed og forsamlingsfrihed i overensstemmelse med internationale konventioner og Mauretaniens egen nationale lovgivning; opfordrer endvidere til løsladelse af Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane og Djiby Sow, for at de kan fortsætte deres ikke-voldelige kampagne mod videreførelsen af slaveri uden frygt for chikane eller intimidering;

Myanmar

47.  glæder sig over afholdelsen af konkurrenceprægede valg den 8. november 2015, hvilket er en vigtig milepæl i landets overgang til demokrati; noterer sig med tilfredshed de myanmarske vælgeres engagement i en fortsat demokratisering af landet; er dog stadig foruroliget over den forfatningsmæssige ramme for dette valg, i henhold til hvilken 25 % af pladserne i parlamentet er forbeholdt militæret; anerkender de fremskridt, der hidtil er gjort med hensyn til menneskerettigheder, samtidig med at det har identificeret en række områder, der stadig giver anledning til alvorlig bekymring, herunder mindretals rettigheder og ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger; støtter Myanmar i den igangværende politiske overgang til demokrati, fred, stabilitet og økonomisk udvikling;

48.  fordømmer forskelsbehandlingen af rohingyaerne, der forværres af, at dette samfund ikke har nogen juridisk status, og af en voksende forekomst af hadefulde udtalelser mod ikke-buddhister; opfordrer til en fuldstændig, gennemsigtig og uafhængig efterforskning af alle indberetninger om overtrædelser af menneskerettighederne mod rohingyaerne og mener, at de fire love, der blev vedtaget af parlamentet i 2015, og som tager sigte på "at beskytte race og religion" indeholder diskriminerende aspekter, for så vidt angår kønsaspektet; gentager sin anmodning om, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) får tilladelse til at oprette et kontor i landet; fastholder, at der er behov for en fuldstændig konsekvensanalyse, der skal gennemføres, inden forhandlingerne om bilaterale investeringsaftaler mellem EU og Myanmar er afsluttet;

Nepal

49.  glæder sig over ikrafttrædelsen den 20. september 2015 af Nepals nye forfatning, der bør danne grundlag for landets fremtidige politiske stabilitet og økonomiske udvikling; håber, at de resterende problemer omkring den politiske repræsentation af mindretal, herunder dalitterne, og love om statsborgerskab vil blive behandlet i den nærmeste fremtid;

50.  beklager den udbredte mangel på klare ansvarsforhold vedrørende menneskerettighedskrænkelser, der er blevet begået af begge parter under borgerkrigen trods vedtagelsen i maj 2014 af loven om sandhed, forsoning og forsvinding; opfordrer indtrængende Nepals regering til at tiltræde den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding; fordømmer begrænsningerne i de tibetanske flygtninges grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer indtrængende Indien til at ophæve sin uofficielle blokade af Nepals økonomi, som sammen med det altødelæggende jordskælv i april 2015 har skabt en humanitær krise og presser næsten en million flere nepalesere ind i en blindgyde af fattigdom;

Oman

51.  roser Oman for oprettelsen af den statslige nationale menneskerettighedskommission og for den indbydelse, der muliggjorde det banebrydende besøg af FN’s særlige rapportør om retten til fredelig forsamling i september 2014; udtrykker håb om, at disse konstruktive skridt vil føre til et mere intensivt engagement fra Omans side over for FN’s menneskerettighedsrepræsentanter og uafhængige menneskerettighedsorganisationer;

52.  tilskynder Oman til at tage de nødvendige skridt til at afbøde det, som FN’s særlige rapportør beskrev som en udpræget atmosfære af frygt og intimidering i landet, da han sagde, at enkeltpersoner var "bange for at sige deres mening, bange for at tale i telefon, bange for at mødes"; er fortsat bekymret over - og opfordrer regeringen til i denne forbindelse at genoverveje - forbuddet mod alle politiske partier og den nye lov om statsborgerskab, der blev vedtaget i august 2014, ifølge hvilken borgere, der tilslutter sig grupper, der anses for at skade nationale interesser, kan få frataget deres statsborgerskab; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at tilbyde teknisk og juridisk bistand for at bistå Oman med at skabe et sikkert og gunstigt klima for civilsamfundsorganisationer;

Rwanda

53.  udtrykker sin bekymring over menneskerettighedssituationen i Rwanda, herunder begrænsninger af ytrings- og foreningsfriheden, indskrænkningen af det demokratiske rum for oppositionens politiske partier og uafhængige civilsamfundsaktiviteter og manglen på et klima, der er befordrende for retsvæsenets uafhængighed; opfordrer den rwandiske regering til at etablere et demokratisk rum, hvori alle samfundsgrupper kan operere frit;

54.  er bekymret over de foreslåede forfatningsmæssige ændringer, der vil gøre det muligt for den siddende præsident at stille op til en tredje periode; opfordrer regeringen i Rwanda til at respektere det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse, som i artikel 5 foreskriver, at deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre et forfatning smæssigt styre, navnlig en forfatningsmæssig overdragelse af magten, og hvis artikel 23 fastslår, at enhver ændring af forfatningen er en krænkelse af princippet om demokratisk regeringsskifte;

Venezuela

55.  udtrykker sin bekymring over den dystre menneskerettighedssituation i landet som følge af det forværrede økonomiske, politiske og sociale klima i de seneste år; gentager, at ytringsfrihed, et uafhængigt retsvæsen og retsstatsprincippet er elementer af afgørende betydning for ethvert demokratisk samfund; opfordrer i denne forbindelse de venezuelanske myndigheder til at standse enhver for form for begrænsning af pressefriheden og retten til information, til at overholde folkeretten i forbindelse med alle retslige procedurer og til straks at løslade alle politiske fanger; glæder sig over resultatet af valget den 6. december 2015 og dannelsen af den nye nationalforsamling; fordømmer ethvert forsøg på at hindre, at resultatet af valget omsættes fuldt ud, f.eks. ved suspension af visse demokratisk valgte medlemmer; opfordrer de valgte medlemmer til at indgå i en konstruktiv dialog med henblik på at imødegå de økonomiske, politiske, sociale og sikkerhedsmæssige udfordringer, som Venezuela står overfor;

Hviderusland

56.  glæder sig over løsladelsen af de resterende politiske fanger i august 2015 og opfordrer den hviderussiske regering til at rehabilitere de løsladte politiske fanger og give dem deres fulde borgerlige og politiske rettigheder tilbage; noterer sig de mangler, der blev observeret af uafhængige internationale observatører under præsidentvalget i 2015, og opfordrer Hviderusland til at afholde det forestående parlamentsvalg i overensstemmelse med internationalt anerkendte normer; opfordrer indtrængende Hviderusland som det eneste land i Europa, der stadig anvender dødsstraf, til at tilslutte sig et fælles moratorium for gennemførelse af dødsstraf som et første skridt mod permanent afskaffelse af dødsstraffen;

o

o  o

57.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 69. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og generalsekretæren for Europarådets Parlamentariske Forsamling.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0470.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik