Διαδικασία : 2015/3034(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0051/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0051/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 497kWORD 82k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0043/2016
14.1.2016
PE575.953v01-00
 
B8-0051/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/3034(RSP))


Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Boris Zala εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/3034(RSP))  
B8-0051/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 42 παράγραφος 7,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 4 και το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και τη ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση(1),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τις διατάξεις του κεφαλαίου VII και το άρθρο 51,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας ενώπιον του Γαλλικού Κογκρέσου στις 16 Νοεμβρίου 2015, ότι η Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19-20 Δεκεμβρίου 2013 και στις 25-26 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (κατά τη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας) στις 17 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Νοεμβρίου 2015 σημειώθηκαν πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 130 άνθρωποι από περισσότερες από 26 χώρες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου στο Παρίσι, η γαλλική κυβέρνηση επικαλέστηκε επισήμως τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την επίκληση από τη Γαλλία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, τα κράτη μέλη έχουν απέναντί της υποχρέωση για την παροχή βοήθειας και συνδρομής με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση βίας από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της είναι αποδεκτή μόνον αν δικαιολογείται νομικά βάσει του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, ατομικής ή συλλογικής, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· υπογραμμίζει ότι η πρόληψη των συγκρούσεων, των επιθέσεων και των καταστροφών είναι προτιμότερη από την αντιμετώπιση των συνεπειών τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη, η βοήθεια και η αμοιβαία συνδρομή των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της προσφυγής σε ενωσιακά μέσα, συγκαταλέγονται στις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια των κρατών μελών είναι αδιαίρετη και ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να απολαμβάνουν τις ίδιες εγγυήσεις ασφαλείας και ισότιμο επίπεδο προστασίας έναντι τόσο παραδοσιακών όσο και μη συμβατικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας και των επιθέσεων τόσο από κρατικούς όσο και από μη κρατικούς παράγοντες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας θεωρείται προτεραιότητα για την ΕΕ, και ότι η τήρηση της αρχής της αλληλεγγύης απαιτεί δράση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με βάση το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές και οι εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας της ΕΕ είναι αναγκαστικά και στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας που προβλέπεται από τις Συνθήκες δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης ειδικών καθηκόντων και αποστολών σε ομάδες κρατών, καθώς και την έννοια της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας σε στρατιωτικά θέματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη προόδου στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 παράγραφος 6 ΣΕΕ σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), προκειμένου οι πολιτικές ασφάλειας και άμυνας που θεσπίζονται στα δύο πλαίσια να καθίστανται διαρκώς πιο συμβατές, ιδίως όταν ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας, και να προωθήσουν την εφαρμογή όλων των διατάξεων της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον ιδιαίτερο ρόλο του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή και τη διατλαντική ασφάλεια και άμυνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να ενισχυθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζουν όλα τα κράτη μέλη στις προσπάθειές για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων·

1.  επιδοκιμάζει με μεγάλη ικανοποίηση την ομόθυμη και πλήρη υποστήριξη της Γαλλίας από όλα τα κράτη μέλη· επιδοκιμάζει ιδίως την προθυμία όλων των κρατών μελών να παρέχουν κάθε απαραίτητη ενίσχυση και συνδρομή·

2  επισημαίνει ότι κάθε ενέργεια που περιλαμβάνει τη χρήση βίας πρέπει να συμμορφώνονται προς τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

3.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για την πρώτη επίκληση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας· θεωρεί ότι η παρούσα υπόθεση θα αποτελέσει προηγούμενο για τη μελλοντική χρήση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας και θα εξυπηρετήσει επίσης στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας·

4.  επισημαίνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι κατά την επίκληση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας από τη Γαλλία διατέθηκαν συμπληρωματικές συνεισφορές ικανοτήτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τις συνεισφορές τους για όσο διάστημα είναι αναγκαίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η Γαλλία σε αυτό το κοινό εγχείρημα· παροτρύνει τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρέχουν και να διατηρούν την υποστήριξή τους όταν και για όσο απαιτείται·

5.  θεωρεί ότι η επίκληση των ρητρών αμοιβαίας άμυνας και αλληλεγγύης δυνάμει των Συνθηκών αποτελεί πρωτίστως πολιτικό θέμα· υπογραμμίζει ότι, όταν γίνεται επίκληση των ρητρών αυτών, τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν τον ενδεδειγμένο τόπο για πολιτικό διάλογο·

6.  υπενθυμίζει το αίτημά του, που περιλαμβάνεται σε προηγούμενα ψηφίσματα, προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης να προτείνει πρακτικές ρυθμίσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση αποτελεσματικής αντίδρασης σε περίπτωση επίκλησης από κάποιο κράτος μέλος της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, καθώς και να προβεί σε ανάλυση του ρόλου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε περίπτωση επίκλησης της ρήτρας αυτής· εκφράζει ωστόσο την απογοήτευσή του διότι δεν υπήρχαν αναλύσεις και κατευθυντήριες γραμμές κατά την πρώτη ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν εν προκειμένω κατά περίπτωση μέτρα, διαχείριση και συνεργασία·

7.  θεωρεί ότι η κατάρτιση πρακτικών ρυθμίσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη μελλοντική ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας εξακολουθεί να αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα· τονίζει ότι στην κατάρτιση των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πρώτη ενεργοποίηση του άρθρου 42, παράγραφος 7· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η υποχρέωση παροχής βοήθειας και συνδρομής, που εκφράζει πολιτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταχεία λήψη απόφασης στο Συμβούλιο για την υποστήριξη του κράτους μέλους που δέχεται επίθεση· θεωρεί ότι η διεξαγωγή διαβουλεύσεων σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 32 ΣΕΕ θα εξυπηρετούσε τον σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη του δικαιώματος κάθε κράτους μέλους να μεριμνά στο μεταξύ για τη νόμιμη άμυνά του·

8.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η διαχείριση της βοήθειας και συνδρομής δυνάμει της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας σε διμερή βάση –όπως εν προκειμένω– δεν θα είναι δυνατή για όλα τα κράτη μέλη, και, κατά συνέπεια, καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει ώθηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας και να αξιοποιήσει τα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ ως διαμεσολαβητές·

9.  ζητεί την παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με την ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ, για παράδειγμα μέσω ενός μηχανισμού όπως οι κοινές συνεδριάσεις διαβούλευσης.

10.  επισημαίνει ότι η ρήτρα αλληλεγγύης του άρθρου 222 ΣΛΕΕ θα καθιστούσε δυνατό να τεθούν όλα τα σχετικά μέσα της ΕΕ στη διάθεση της Γαλλίας και των άλλων κρατών μελών που συμμετέχουν άμεσα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

11.  ζητεί να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των φορέων διαχείρισης συνόρων, της αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου και πληροφοριών, και ζητεί αποτελεσματικότερη και διαρθρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν μηχανισμό συντονισμού και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών με ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας·

12.  ζητεί μια κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ σχετικά με το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, σε συντονισμό με όλους τους εμπλεκομένους φορείς· θεωρεί ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μελλοντικής παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ· επισημαίνει ότι ο ως τώρα συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών που έχουν συνεισφέρει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην περιοχή θα πρέπει να βελτιωθεί· επισημαίνει ότι η στρατιωτική υποστήριξη η οποία παρέχεται στη συμμαχία που προσπαθεί να ανακόψει την επέλαση του Daesh/ISIS στο Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη δεν έχει επιτύχει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης λόγω ανεπαρκούς οργάνωσης και συντονισμού·

13.  θεωρεί ότι η τρέχουσα ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ θα επιδράσει καταλυτικά στη μελλοντική αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τη σημασία της πλήρους και ορθής εφαρμογής της δέσμης για την άμυνα, η οποία απαρτίζεται από τις οδηγίες 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και 2009/43/ΕΚ για τις ενδοκοινοτικές μεταφορές·

14.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, που αποσκοπεί στον αποτελεσματικό έλεγχο των μεταφορών πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση· επιδοκιμάζει την επανεξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ περί πυροβόλων όπλων (μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την απενεργοποίηση, τις διοικητικές κυρώσεις και τα όπλα σηματοδότησης) και την πρόθεση για ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες στο θέμα του λαθρεμπορίου όπλων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ενισχύσει τις ικανότητες της Europol στον συγκεκριμένο τομέα·

15.  θεωρεί ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, ιδίως υπό το φως της τρομοκρατικής απειλής που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και του επιπέδου των συγκρούσεων στις γειτονικές χώρες, τονίζει επίσης την ανάγκη να εκφράζεται και η ΕΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για την προώθηση μιας ανανεωμένης κατανόησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, που να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες μη συμβατικές ένοπλες απειλές και τους κινδύνους από μη κρατικούς φορείς, όπως τρομοκρατικές ομάδες, και να εξασφαλίζει την κατάλληλη κατοχύρωσή της στο ισχύον διεθνές δίκαιο· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει το διεθνές πρότυπο ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την ευθύνη προστασίας (R2P) για επείγοντα ανθρωπιστικά μέτρα πρόληψης και δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Πρόεδρο και στον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών.

(1)

ΕΕ C 419, 16.12.2015, σ. 138.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου