Процедура : 2015/3035(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0052/2016

Внесени текстове :

B8-0052/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 545kWORD 150k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.954v01-00
 
B8-0052/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността


относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP))


Беатрис Бесера Бастеречеа, Филиз Хакъева Хюсменова, Илхан Кючюк, Йозо Радош, Марите Схаке, Павел Теличка, Хилде Вотманс, Иво Вайгъл от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP))  
B8–0052/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи по този въпрос, включително Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

–  като взе предвид резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г.,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции по тези въпроси,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно годишния доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област(1),

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид годишния доклад на 2015 г. на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че 2015 и 2016 г. са години, в които се отбелязват важни годишнини по отношение на упражняването на правата на човека, мира и сигурността: 70-ата годишнина от основаването на Организацията на обединените нации, 50-ата годишнина от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и от Международния пакт за икономически, социални и културни права МПИСКП), 40-ата годишнина от Декларацията на ООН относно правото на развитие (1986 г.), 20-ата годишнина от Декларацията и Платформата за действие от Пекин (1995 г.), както и 15-ата годишнина от знаковата Резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността и Целите на хилядолетието за развитие (2000 г.);

Б.  като има предвид, че подкрепата за спазването на правата на човека, независимо от раса, произход, пол или цвят, е задължение за всички държави; като заявява отново подкрепата си за неделимостта на правата на човека, независимо дали са граждански, икономически, социални и културни, които са взаимосвързани и взаимозависими, и като се има предвид, че лишаването от всяко едно от тези права оказва пряко и отрицателно въздействие върху останалите права; като има предвид, че всички държави имат задължение да зачитат основните права на своето население и задължение да предприемат конкретни действия, за да се способства за зачитането на тези права на национално равнище, както и да си сътрудничат на международно равнище с оглед на премахването на пречките за упражняването на правата на човека във всички области;

В.  като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на всеобщия характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на ЕС и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост;

Г.  като има предвид, че дейността на Съюза в неговите отношения с трети държави се ръководи от член 21 от Договора от Лисабон, в който се утвърждават универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и са предвидени зачитането на човешкото достойнство, спазването на принципите на равенство и солидарност, както и на принципите на Устава на ООН и на международното право;

Д.  като има предвид, че зачитането на правата на човека следва да бъде включено във всички области на политиката, имащи отношение към мира и сигурността, сътрудничеството за развитие, търговията и инвестициите, хуманитарната дейност, изменението на климата и борбата срещу тероризма, тъй като те не могат да бъдат разглеждани отделно от зачитането на правата на човека;

Е.  като има предвид, че редовните сесии на Съвета на ООН по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за Универсален периодичен преглед (УПП) и специалните процедури, насочени или към положението в дадена държава или към тематични въпроси, допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, на демокрацията и на принципите на правовата държава;

Ж.  като има предвид, че за съжаление за някои от настоящите членове на Съвета по правата на човека е известно, че са сред извършителите на някои от най-тежките нарушения на правата на човека и до момента не са демонстрирали воля за сътрудничество със специалните процедури на ООН и за спазване на техните изисквания за докладване пред органите на ООН по договорите за правата на човека;

Съвет на ООН по правата на човека

1.  приветства назначаването на посланик Чой Кионглим за председател на Съвета на ООН по правата на човека за 2016 г.;

2.  приветства годишния доклад на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН, обхващащ 28-ото, 29-ото и 30-ото заседания;

3.  отново заявява позицията си, че членовете на Съвета на ООН по правата на човека следва да се избират измежду държавите, които подкрепят зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията, и призовава настоятелно държавите – членки на ООН, да прилагат критериите, основаващи се на постигнатите в областта на правата на човека резултати, когато избират членове на Съвета на ООН по правата на човека; изразява своята загриженост относно нарушенията на правата на човека в някои новоизбрани членове на Съвета на ООН по правата на човека и подчертава, че е важно да се защитава независимостта на Съвета на ООН по правата на човека, така че да се гарантира, че той може да продължи да изпълнява мандата си по ефективен и безпристрастен начин;

4.  отново изразява подкрепа за специалните процедури и независимия статут на мандатоносителите, който им позволява да изпълняват своите функции при пълна безпристрастност, и призовава всички държави да съдействат на тези процедури;

5.  отново утвърждава значението на всеобщия характер на Универсалния периодичен преглед (УПП) с оглед постигането на пълно разбиране на положението с правата на човека във всички държави – членки на ООН, и отново заявява подкрепата си за настоящия втори цикъл на прегледа, който се съсредоточава върху изпълнението на препоръките, приети по време на първия цикъл; при все това отново призовава препоръките, които не са били приети от държавите през първия цикъл, да бъдат преразгледани в рамките на продължаването на процеса на Универсалния периодичен преглед;

6.  подчертава необходимостта да се осигури пълноценното участие на широк спектър от заинтересовани страни, особено от гражданското общество, в процеса на УПП, и изразява загриженост, че участието на гражданското общество в процеса на УПП е възпрепятствано от строги ограничения и все по-големи рестрикции;

7.  призовава във връзка с това всички държави – членки на ЕС, да използват УПП като средство за оценяване на положението с правата на човека в държавите – членки на ЕС, като подчертава също така, че е важно всички държави – членки на ЕС, да се ангажират активно и да отправят препоръки по време на УПП на държавите – членки на ЕС, и следователно призовава ЕС и Комисията да предоставят техническа подкрепа на участниците от гражданското общество в работата им, свързана с УПП на държавите – членки на ЕС, включително чрез улесняване на срещите в Женева;

8.  призовава ЕС и Комисията да следят действията, предприети вследствие на препоръките на УПП, във всички политически диалози на ЕС със съответните страни, за да се търсят начини и средства за изпълнение на препоръките чрез национални и регионални стратегии;

9.  приветства инициативата за промяна, започната от върховния комисар на ООН за правата на човека и предназначена да подобри и засили световното присъствие на бюрата за права на човека със създаването на осем регионални центъра за наблюдение и насърчаване на спазването на правата на човека, като се работи пряко с партньорите, с цел да се превърнат препоръките на механизмите за права на човека в действителни промени на място;

Граждански и политически права

10.  изразява своята загриженост относно конституционните прегледи, предприети в някои страни, целящи изменение на ограничението върху броя на президентските мандати – въпрос, който в някои случаи породи свързано с изборите насилие; подчертава, че спазването на гражданските и политическите права, включително личната и колективна свобода на изразяване и свобода на събранията и на сдруженията, са единствените показатели за демократично, толерантно и плуралистично общество;

11.  отново изтъква, че свободното избиране на политическите лидери в периодично провеждани истински, всеобщи и преки избори е основно право, от което трябва да се ползват всички граждани в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека (член 21, параграф 3) и Международния пакт за граждански и политически права (член 25), и отново утвърждава, че свободата на изразяване на мнение и динамичната и благоприятна среда в полза на едно независимо и плуралистично гражданско общество са предпоставки за насърчаване на зачитането на правата на човека;

12.  осъжда продължаващия тормоз и задържането на защитници на правата на човека и представители на опозицията от страна на правителствените сили в редица трети държави; изразява загриженост относно несправедливото и ограничаващо законодателство, включващо ограничения върху чуждестранното финансиране, което води до ограничаване на пространството за дейности на гражданското общество; призовава всички правителства да насърчават и подкрепят свободата на медиите, организациите на гражданското общество и дейностите на защитниците на правата на човека и да им позволяват да развиват своята дейност без страх, репресии или сплашване;

13.  изразява силна загриженост относно нападенията над хуманитарни работници и медицински заведения, като например последните нападения на здравните центрове на „Лекари без граници“ в Кундуз (Афганистан) на 3 октомври 2015 г. и в Раза (Йемен) на 10 януари 2016 г.; подчертава, че всякакви нападения срещу хуманитарни операции и цивилни лица са изрично забранени съгласно международното хуманитарно право и призовава страните в конфликта да спазват основните принципи на международното хуманитарно право и да се въздържат от умишлени нападения над гражданска инфраструктура; подчертава значението на подобряването на сигурността на хуманитарните работници, за да се реагира по-ефективно на атаките;

14.  застъпва становището, че съвременните цифрови технологии предлагат предимства и предизвикателства за защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и за упражняването на свободата на изразяване онлайн навсякъде по света; приветства в този контекст назначаването на специален докладчик на ООН за правото на неприкосновеност на личния живот в цифровата епоха, чийто мандат включва въпроси, свързани с наблюдението и неприкосновеността на личния живот, които имат отражение върху хората онлайн или офлайн;

15.  потвърждава своето трайно противопоставяне на смъртното наказание, изтезанията и на жестокото, нечовешко и унизително отнасяне като наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства; изразява отново убеждението си, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепването на човешкото достойнство, и потвърждава своят ангажимент към правото на живот и човешко достойнство на всеки човек;

16.  приветства значителния напредък, постигнат досега, като много страни спряха изпълнението на смъртните наказания, а други предприеха законодателни мерки за премахване на смъртното наказание; въпреки това изразява своето съжаление във връзка с възобновяването на екзекуциите в някои страни през последните няколко години; призовава държавите, които са премахнали смъртното наказание или са наложили дългогодишен мораториум върху смъртното наказание, да не го въвеждат отново;

Социални и икономически права

17.  изразява съжаление, че повече от 20 години след приемането на Виенската декларация относно универсалността, неделимостта, взаимозависимостта и взаимосвързаността на всички права на човека Международният пакт за икономически, социални и културни права не се третира на същата основа и със същото внимание като Международния пакт за граждански и политически права; признава усилията на Съвета на ООН по правата на човека, насочени към постигането на равно отношение и отделянето на еднакво внимание на всички права на човека, като се въведат мандатоносители по специалните процедури, свързани с икономическите, социалните и културните права;

18.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с увеличаването на крайната бедност, което застрашава пълноценното упражняване на всички права на човека; във връзка с това приветства доклада на специалния докладчик на Съвета на ООН по правата на човека относно крайната бедност и правата на човека (A/HRC/29/31) и подкрепя предложенията му за премахване на крайната бедност, които включват: отдаване на същото значение и приоритет на икономическите, социалните и културните права, каквито се отдават на гражданските и политическите права; признаване на правото на социална закрила; прилагане на фискални политики, насочени специално към намаляване на неравенството; съживяване и придаване на същност на правото на равенство; и поставяне на въпросите, свързани с преразпределението на ресурсите, в центъра на дискусиите за правата на човека;

19.  счита, че корупцията, отклонението от данъчно облагане, лошото управление на обществени блага и липсата на отчетност допринасят за нарушаването на човешките права на гражданите, тъй като тези практики отклоняват средства от държавните бюджети, които следва да бъдат отделени за утвърждаването на правата на човека в така необходимите обществени услуги, като образование, основни здравни услуги и друга социална инфраструктура; счита, че действия, които целят да осигурят спазването на правата на човека, по-специално правото на информация, правото на свобода на изразяване на мнение и на събрания, на независима съдебна система и на демократично участие в обществения живот, са от основно значение за борбата с корупцията;

Стопанска дейност и права на човека

20.  изразява силна подкрепа за ефективното и всеобхватно прилагане на ръководните принципи на ООН относно предприятията и правата на човека във и извън ЕС, включително чрез разработване на национални планове за действие; подчертава нуждата да се вземат всички необходими мерки, за да се преодолеят пропуските в ефективното прилагане на ръководните принципи на ООН, включително достъп до правосъдие и правни средства за защита;

21.  призовава ООН и ЕС да се занимаят с въпроса за защитниците на поземлените права, които са жертви на репресии, включително заплахи, тормоз, произволно задържане, посегателства и убийства, за критиките към широкомащабното придобиване на земя за сметка на поземлените права и правата на поминък на селското население в трети държави; призовава механизмите на ООН и планът за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията да включват системно защитниците на поземлени права в своите проекти, свързани с правата на човека;

22.  приветства инициативата на върховния комисар на ООН по правата на човека за укрепване на Проекта за отчетност и правна защита с цел да се допринесе за справедлива и по-ефективна национална система за правна защита, по-специално в случаи на груби нарушения на правата на човека в стопанския сектор; призовава всички правителства да изпълняват своите задължения за гарантиране на зачитането на правата на човека и достъпа до правосъдие за жертвите, които са изправени пред практически и правни предизвикателства при получаването на достъп до средства за правна защита както на национално, така и на международно равнище, по отношение на нарушения на правата на човека, свързани със стопанска дейност;

23.  отбелязва, че през юли 2015 г. първото си заседание проведе отворена междуправителствена работна група относно разработването на международен правно обвързващ инструмент относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия във връзка с правата на човека, създадена с резолюция на Съвета по правата на човека от 26 юни 2014 г.; призовава ЕС и неговите държави членки да участват активно в преговорите по посочения по-горе правно обвързващ международен инструмент;

Миграция

24.  изразява загриженост във връзка с най-тежката хуманитарна криза от Втората световна война, създадена от нарастващия брой лица, принудени да напуснат домовете си в резултат на преследване, въоръжени конфликти и всеобщо насилие и в търсене на защита и по-добър живот, които рискуват живота си, като предприемат опасни пътувания;

25.  призовава всички страни да възприемат основан на правата на човека подход към миграцията, който поставя правата на мигрантите в центъра на политиката в областта на миграцията и на нейното управление, като обръща особено внимание на положението на маргинализираните групи мигранти и на групите мигранти в неравностойно положение, като например жените и децата; призовава всички държави да вземат мерки по отношение на свързаното с пола насилие срещу жени и момичета, и подчертава значението на разработването на миграционна политика от гледна точка на пола, за да се отговори на техните специфични потребности;

26.  припомня, че всички държави имат задължението да зачитат и защитават човешките права на всички лица под тяхна юрисдикция, независимо от тяхната националност или произход и независимо от техния имиграционен статут; припомня, че връщането на мигрантите следва да се осъществява единствено при пълно зачитане на правата на мигрантите, въз основа на свободни и информирани решения и само когато защитата на техните права е гарантирана в тяхната страна; призовава правителствата да прекратят произволните арести и задържането на мигранти;

Изменението на климата и правата на човека

27.  приветства Споразумението от Париж съгласно Рамковата конвенция на ООН относно изменението на климата (РКООНИК), което обхваща приспособяване, смекчаване, развитие и трансфер на технологии, както и изграждане на капацитет; настоява, че въпросът за изменението на климата следва да бъде включен последователно във всички области на икономическата политика; призовава настоятелно всички държави – страни по споразумението, да приемат неотложни и амбициозни мерки за смекчаване и приспособяване, като включат последователно изменението на климата във всички области на политиката;

28.  припомня, че отрицателните последствия от изменението на климата представляват непосредствена и потенциално необратима глобална заплаха за пълното упражняване на правата на човека и че тяхното въздействие върху уязвимите групи, положението с чиито права вече е несигурно, е значително; отбелязва със загриженост, че се очаква инциденти, свързани с климата, като повишаване на морското равнище и екстремни промени на климата, предизвикващи суши и наводнения, да доведат до още по-големи загуби на човешки живот, разселване на населението и недостига на храна и вода;

29.  призовава международната общност да разгледа правните пропуски в понятието „климатичен бежанец“, включително евентуалното дефиниране на това понятие в международното право или в правно обвързващи международни споразумения;

Права на жените

30.  приветства неотдавнашната Резолюция 2242 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, която посочва жените като основен елемент в усилията за преодоляване на световните предизвикателства, включително засилващия се насилствен екстремизъм, изменението на климата, миграцията, устойчивото развитие, мира и сигурността; приветства констатациите на световното проучване на ООН относно прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, в които се подчертава значението на лидерството и участието на жените в разрешаването на конфликти и изграждането на мира, както и че тяхното участие е подобрило хуманитарната помощ, укрепило е усилията на мироопазващите мисии, засилило е приключването на мирни преговори и е спомогнало за борбата с насилствения екстремизъм;

31.  изразява безпокойство относно факта, че от възникването на насилствени екстремистки групировки, като Даеш в Сирия и Ирак и Боко Харам в Западна Африка, насилието срещу жените прие ново измерение, което е по-ужасяващо от когато и да било, тъй като сексуалното насилие се превърна в неразделна част от целите, идеологията и източниците на приходи на тези екстремистки групировки, и което изправя международната общност пред критично ново предизвикателство; призовава всички правителства и институциите на ООН да укрепят своя ангажимент към борбата с тези ужасяващи престъпления и към възстановяването на достойнството на жените, така че те да получат справедливост, обезщетение и подкрепа;

32.  счита, че гарантирането на независимостта на жените, като се вземат мерки по отношение на съществените неравенства между жените и мъжете, които правят жените и момичетата уязвими по време на конфликт, е един от начините за противодействие на екстремизма; призовава ООН и нейните държави членки да предприемат конкретни стъпки, за да гарантират независимостта на жените и тяхното пълноценно включване в предотвратяването и разрешаването на конфликти и в мирните преговори и в процеса по укрепване на мира, като увеличат тяхното представителство на всички равнища на вземане на решения, включително в националните, регионалните и международните институции и механизми;

Права на децата

33.  припомня, че Конвенцията за правата на детето, която беше приета през 1989 г. и е най-широко ратифицираният международен договор за правата на човека, определя редица права на децата, включително правото на живот, на здраве, на образование и на игри, както и правото на семейна среда, на защита от насилие и дискриминация и правото да бъдат изслушвани; призовава всички страни по този договор да изпълняват своите задължения;

34.  приветства планираното глобално проучване, което ще бъде проведено от ООН с цел да се определи, посредством наблюдение и оценяващ анализ, как съществуващото международно право и стандарти се прилагат на място и да се извърши оценка на конкретните възможности за държавите да подобрят своите политики и ответни действия; настоятелно призовава всички държави активно да подкрепят и да участват в проучването;

Права на ЛГБТИ лицата

35.  изразява своята загриженост във връзка с продължаващото съществуване на дискриминационни закони и практики и на прояви на насилие срещу отделни лица в редица държави въз основа на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност; насърчава внимателното наблюдение на положението на ЛГБТИ в държави, в които въведени наскоро закони срещу ЛГБТИ лица застрашават живота на сексуалните малцинства; изразява силната си загриженост относно т. нар. „закони против пропагандата“, ограничаващи свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, включително в държави на европейския континент;

36.  потвърждава отново своята подкрепа за непрекъснатата работа на Върховния комисар за правата на човека за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от страна на ЛГБТИ лица, по-специално чрез изявления, доклади и кампанията „Свободни и равнопоставени“; насърчава Върховния комисар да продължи да се бори срещу дискриминационните закони и практики;

Безпилотни летателни апарати и автономни оръжия

37.  отново призовава Съвета на ЕС да разработи обща позиция на ЕС относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, като се отдава изключително значение на зачитането на правата на човека и на международното хуманитарно право и се предприемат действия по такива въпроси като нормативната уредба, пропорционалността, отчетността, защитата на цивилните лица и прозрачността; още веднъж настоятелно призовава ЕС да забрани производството, разработването и употребата на изцяло автономни оръжия, позволяващи осъществяването на нападения без човешка намеса; настоява правата на човека да бъдат част от всички диалози с трети държави относно борбата с тероризма;

Интегриране на въпросите за правата на човека в ЕС

38.  призовава ЕС да насърчава универсалността и неделимостта на правата на човека, включително на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, в съответствие с член 21 от Договора от Лисабон и Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза;

39.  отново призовава ЕС да приеме основан на правата подход и да включи зачитането на правата на човека в търговията, инвестиционната политика, обществените услуги и сътрудничеството за развитие, както и в своята обща политика за сигурност и отбрана; подчертава също така, че политиката на ЕС в областта на правата на човека следва да гарантира съгласуваността на неговите вътрешни и външни политики в съответствие със задълженията съгласно Договора за ЕС;

Международен наказателен съд

40.  припомня параграф 6 от заключенията на Съвета от 16 ноември 2015 г., отново изразява твърдата си подкрепа за Международния наказателен съд (МНС) в действията му за насърчаване на отчетността и предотвратяване на културата на безнаказаност и в тази връзка приветства ролята на МНС в установяването на регионален мир на Африканския континент и в укрепването на принципите на правовата държава;

Държави, обхванати от универсалния периодичен преглед (УПП)

Грузия

41.  приветства членството на Грузия в Съвета на ООН по правата на човека и неотдавнашния УПП относно Грузия; отбелязва законодателните реформи, които доведоха до известен напредък в сектора на правосъдието и правоприлагането, прокуратурата, борбата срещу малтретирането, правата на детето, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни и вътрешно разселените лица; отбелязва обаче, че липсата на напредък в повечето от тези сектори се дължи на факта, че политическите елити и бизнес елитите в страната са дълбоко взаимосвързани помежду си;

42.  отбелязва обаче, че са необходими по-нататъшни усилия по отношение на пълната независимост на съдебната власт, както и по отношение на малтретирането, по-специално на досъдебното задържане и реабилитацията на жертвите;подчертава отговорността на правителството по силата на международното право в областта на правата на човека да защитава всички деца от насилие и призовава грузинското правителство и грузинския парламент да извършат проверка на всички благотворителни институции за деца, включително грузинската православна църква; продължава да бъде загрижен за свободата на изразяване и свободата на печата, както и за липсата на достъп за наблюдатели до окупираните райони на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, където нарушенията на правата на човека продължават да бъдат широко разпространени; призовава грузинското правителство да предприеме подходящи мерки, за да бъдат гарантирани последващи действия във връзка с препоръките, отправени в процеса на УПП;

Ливан

43.  приветства Ливан за политиката на отворени граници и приема, който осигурява в продължение на години за бежанците от Палестина, Ирак и Сирия, и призовава ЕС да отпусне повече средства и да работи в тясно сътрудничество с ливанските органи, за да подпомогне тази страна в поддържането на защитата на правата на бежанците и търсещите убежище лица; в този контекст изразява загриженост относно докладвания значителен брой случаи на детски и/или принудителни бракове сред сирийските бежанци; насърчава ливанското правителство да обмисли реформа на закона, уреждащ влизането, престоя и напускането на Ливан, в който не се прави разлика между търсещи убежище и бежанци, от една страна, и мигранти, от друга страна;

44.  подкрепя препоръките на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, в които се призовава за мерки за повишаване на осведомеността сред жените – мигранти, полагащи домашен труд, относно техните човешки права съгласно Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, по която Ливан е страна; подчертава по-конкретно необходимостта от премахване на системата „Кафала“ и гарантиране на ефективен достъп до правосъдие за жените – мигранти, полагащи домашен труд, включително чрез гарантиране на тяхната безопасност и пребиваване по време на правните и административни процедури, свързани с техния статут;

Мавритания

45.  подчертава, че въпреки постигнатия от правителството на Мавритания напредък във вземането на законодателни мерки, насочени към борба с всички форми на робство и практики, подобни на робство, липсата на ефективно изпълнение допринася за продължаването на такива практики; призовава органите да въведат закон за борба с робството, да инициират общонационално, системно и редовно събиране на данни, разбити по съответните признаци, за всички форми на робство и да проведат изчерпателно, основано на доказателства проучване на историята и естеството на робството, за да бъде изкоренена тази практика;

46.  настоятелно призовава мавританските органи да позволят свободата на словото и на събранията в съответствие с международните конвенции и мавританското национално право; призовава също така за освобождаването на Бирам Дах Абеид, Билал Рамдане и Джиби Соу, така че те да могат да продължат ненасилствената си кампания срещу продължаването на робството без страх от тормоз или сплашване;

Мианмар

47.  приветства произвеждането на конкурентни избори на 8 ноември 2015 г., важен етап в демократичния преход на страната; признава напредъка, отбелязан по отношение на правата на човека, като същевременно установява редица области, които продължават да пораждат тревога, включително правата на малцинствата и свободата на изразяване, сдружаване и мирни събрания;

48.  осъжда дискриминацията срещу общността Рохингия, която се утежнява от факта, че тази общност не притежава законен статут, както и засилването на словото, подтикващо към омраза, срещу небудистите; призовава за пълни, прозрачни и независими разследвания на всички сигнали за нарушения на правата на човека спрямо общността Рохингия и изразява загриженост във връзка с четирите закона, приети от парламента през 2015 г., имащи за цел „защита на расите и религията“, тъй като те могат да доведат до дискриминация на основата на пола; отново отправя своето искане да бъде позволено на Службата на върховния комисар за правата на човека (СВКПЧ) да открие бюро в тази държава; подчертава необходимостта от пълна оценка на въздействието по отношение на устойчивостта, която да бъде извършена преди приключване на преговорите по инвестиционното споразумение между ЕС и Мианмар;

Непал

49.  приветства влизането в сила на 20 септември 2015 г. на новата конституция на Непал, която следва да постави основите за бъдещата политическа стабилност и бъдещото икономическо развитие на страната; изразява надежда, че оставащите тревоги около политическото представителство на малцинствата, включително далитите, и законите за гражданството, ще бъдат преодолени в близко бъдеще;

50.  изразява съжаление относно широко разпространената липса на търсене на отговорност за нарушенията на правата на човека, извършени и от двете страни по време на гражданската война, въпреки приемането през май 2014 г. на Закона за истината, помирението и изчезванията; призовава правителството на Непал да се присъедини към Международната конвенция на ООН за защита на всички лица от насилствено изчезване; осъжда ограниченията, наложени на основните свободи на тибетските бежанци; призовава Индия да премахне неофициалната блокада на икономиката на Непал, която, в съчетание с опустошителното земетресение от април 2015 г., е причина за хуманитарна криза и тласка близо милион непалци в свързана с бедност безизходица;

Оман

51.  приветства Оман за създаването на правителствената национална комисия по правата на човека и за поканата, която създаде възможност да се проведе историческото посещение на специалния докладчик на ООН по правото на мирни събрания през септември 2014 г.; изразява надеждата, че тези конструктивни стъпки ще доведат до по-интензивен ангажимент от страна на Оман към представителите на ООН за правата на човека и независимите правозащитни организации;

52.  насърчава Оман да предприеме необходимите мерки, за да облекчи положението, което специалният докладчик на ООН описва като повсеместен климат на страх и сплашване в страната, като заявява, че хората „се страхуват да изкажат мислите си, страхуват се да говорят по телефона, страхуват се да се срещат“; остава загрижен относно забраната на всички политически партии и в този контекст призовава правителството да я преразгледа, както и новия закон за гражданството, приет през август 2014 г., който постановява, че гражданите, които се присъединяват към групи, считани за увреждащи националните интереси, могат да бъдат лишавани от гражданство; призовава институциите и държавите – членки на ЕС, да предложат техническа и правна помощ, за да се съдействат на Оман да създаде безопасна и благоприятна среда за организациите на гражданското общество;

Руанда

53.  изразява своята загриженост относно състоянието на правата на човека в Руанда, включително относно ограниченията на свободата на изразяване и сдружаване, ограничаването на демократичното пространство за опозиционни политически партии и независима дейност на гражданското общество, както и липсата на благоприятна среда за независимост на съдебната власт; призовава правителството на Руанда да отвори демократичното пространство, в което всички сегменти на обществото да могат да развиват свободна дейност;

54.  изразява загриженост във връзка с предложената конституционна промяна, която има за цел да позволи на действащия президент да се кандидатира за трети мандат; насърчава правителството на Руанда да се придържа към Африканската харта за демокрация, избори и управление;

Южен Судан

55.  приветства резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от юни 2015 г. и разгръщането на мисията на Службата на върховния комисар за правата на човека, която има за задача да наблюдава и да докладва относно положението с правата на човека в Южен Судан и да извърши цялостна оценка на обвиненията в нарушения и потъпкване на правата на човека с оглед на това да се гарантира отчетност;

56.  подкрепя приемането по време на 31-та сесия на Съвета по правата на човека на резолюция относно последващите действия за създаване на мандат на специален докладчик за Южен Судан, както е предвидено в резолюцията от юни 2015 г., с цел да се съдейства на правителството в изпълнението на препоръките, които ще бъдат направени от мисията на Службата на върховния комисар за правата на човека относно начините за подобряване на положението с правата на човека, и да се окаже подкрепа за регионалните и международните усилия за постигане на отчетност, като международните средства, предоставяни на правителството, бъдат обвързани с общото ниво на зачитане на правата на човека в страната;

57.  призовава Съвета по правата на човека да подкрепи назначаването на специален докладчик за Южен Судан с мандат да наблюдава и да докладва публично за нарушения, включително набиране и използване на деца войници, както и за употреба на училища за военни цели, и да отправя препоръки за ефективно търсене на отговорност;

Сирия

58.  изразява своята дълбока загриженост относно продължаващото влошаване на сигурността и хуманитарното положение в Сирия; решително осъжда злоупотребите, масовите убийства, изтезанията, убийствата и сексуалното насилие, на които сирийското население е подложено от страна на ИД, режима на Асад и други терористични организации и военни групировки; отново призовава за постигане на устойчиво решение на конфликта в Сирия чрез воден от Сирия политически процес, насочен към истински политически преход, който да отговаря на законните стремежи на сирийския народ и да му позволи независимо и демократично да определи своето бъдеще;

59.  настоятелно призовава Съвета по правата на човека да отправи призив към Съвета за сигурност на ООН за предприемане на подходящи действия, за да се гарантира, че отговорните за нарушенията на правата на човека, включително нарушенията, които могат да се определят като престъпления срещу човечеството и военни престъпления, ще бъдат подведени под отговорност, включително чрез отнасяне на ситуацията в Сирия до Международния наказателен съд;

Венецуела

60.  изразява загриженост относно членството на Венецуела в Съвета на ООН по правата на човека за тригодишен срок, който започва на 1 януари 2016 г.; отбелязва изявлението на президента Мадуро, направено по време на извънредната сесия на 12 ноември, и припомня, че членството в Съвета е свързано с отговорност за насърчаване и защита на правата на човека в собствената страна, както ясно беше заявено от Върховния комисар Зеид Раад ал Хюсеин;

61.  припомня своята дълбока загриженост относно влошаващото се положение във Венецуела и използването на насилие срещу протестиращите; призовава венецуелските органи незабавно да освободят опозиционни лидери и всички мирни протестиращи, студенти и лидери на опозицията, задържани произволно заради упражнените от тях право на свобода на словото и основни права, в съответствие с исканията, отправени от редица органи на ООН и международни организации;

Приоритетни държави

Украйна

62.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващите произволни нападения в райони с цивилно население, по-специално в Източна Украйна; осъжда продължаващите нарушения на правата на човека по време на конфликта и изразява пълната си подкрепа за мисията на ООН за наблюдение на правата на човека и специалната мисия на ОССЕ за наблюдение в Украйна; призовава държавите – членки на ЕС, да подкрепят всички възможни усилия на равнището на ООН за борба с безнаказаността и да проведат безпристрастни разследвания на случаите на насилие и на нарушения на правата на човека, свързани с репресиите срещу демонстрациите на площад „Майдан“, както и на възможното използване на касетъчни боеприпаси от проправителствените сили и от подкрепяните от Русия бунтовници по време на въоръжения конфликт в Източна Украйна, както и да разгледат положението с правата на човека в Крим и други нарушения, свързани с въоръжения конфликт в Източна Украйна;

Беларус

63.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващите ограничения на свободата на изразяване на мнение и свободата на сдруженията и мирните събрания, осъжда тормоза, оказван на независими и опозиционни журналисти, и тормоза и задържането на активисти в областта на правата на човека и на критици на смъртното наказание; призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Беларус в рамките на 32-ата сесия на Съвета и приканва правителството да сътрудничи изцяло на специалния докладчик и да се ангажира с провеждането на дълго отлагани реформи за защита на правата на човека, включително чрез изпълнение на препоръките, направени от специалния докладчик, и други механизми за правата на човека;

Азербайджан

64.  приветства съвместното изявление относно положението с правата на човека в Азербайджан, представено по време на 29-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, но изразява съжаление, че редица държави – членки на ЕС, не подкрепиха това съвместно изявление; призовава държавите – членки на ЕС, и другите членове на Съвета да наблюдават внимателно положението с правата на човека в Азербайджан и да работят за приемането на резолюция, която да призовава за незабавното освобождаване на защитниците на правата на човека, на политическите и гражданските активисти, на журналистите и авторите на интернет блогове, които са задържани или лишени от свобода по политически мотивирани обвинения, за провеждането на цялостно разследване на твърденията за изтезания по време на задържане и за отмяната на законодателните актове, които ограничават неправомерно свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията и сдруженията в Азербайджан;

Бахрейн

65.  приветства съвместното изявление, направено от 33 държави на 14 септември 2015 г. – петото по ред относно положението с правата на човека в Бахрейн, в което се изразява загриженост относно съобщенията за тормоз и лишаване от свобода на лица, упражняващи своите права на свобода на изразяване на мнение и свобода на мирни събрания и сдружения, включително защитници на правата на човека, относно липсата на достатъчни гаранции за справедлив съдебен процес, липсата на търсене на отговорност за нарушения на правата на човека и съобщенията за изтезания и малтретирате по време на задържане;

66.  отново отправя призив към правителството да ускори пълното прилагане на препоръките на независимата анкетна комисия на Бахрейн;

67.  отново отправя призив към правителството да сътрудничи изцяло на Службата на върховния комисар за правата на човека и специалните процедури, включително като придаде официален характер на споразумението относно сътрудничеството със Службата на върховния комисар за правата на човека.

Бурунди

68.  изразява дълбока загриженост относно целенасочените нападения срещу защитници на правата на човека, журналисти и членове на техните семейства; категорично осъжда политическото насилие, екзекуциите по бърза процедура, нарушенията и незачитането на правата на човека, подбуждането към насилие по политически, етнически или други мотиви в Бурунди, както и продължаващата безнаказаност, с която се ползват извършителите, включително полицията и силите за сигурност, младежки групи, свързани с политическите партии, и длъжностни лица;

69.  настоятелно призовава бурундийските органи да сложат край на тези нарушения и злоупотреби като въпрос от решаващо значение и неотложен приоритет, включително чрез незабавно прекратяване на убийствата и нападенията срещу защитници на правата на човека, журналисти и действителни или предполагаеми опоненти и критиците, както и чрез провеждане на задълбочено, безпристрастно и независимо разследване с оглед подвеждането под съдебна отговорност на виновниците и предоставяне на защита на жертвите;

70.  приветства провеждането на специална сесия на Съвета по правата на човека на 17 декември 2015 г. относно предотвратяването на по-нататъшното влошаване на положението с правата на човека в Бурунди, но изразява съжаление във връзка с отлагане на провеждането на тази сесия;

71.  призовава за бързото разполагане на мисията от независими експерти и настоятелно призовава бурундийските органи да сътрудничат изцяло на тази мисия;

Саудитска Арабия

72.  отново заявява, че членовете на Съвета на ООН по правата на човека следва да бъдат избирани измежду държавите, които подкрепят правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; изразява категорично несъгласие с решението, взето от ООН, да се предостави ключова роля в областта на правата на човека на посланика на Саудитска Арабия в ООН в Женева, който беше избран за председател на група от независими експерти в рамките на Съвета на ООН по правата на човека;

73.  изразява изключителна загриженост относно нарастването на броя на изпълняваните смъртни присъди и осъжда тези недопустими екзекуции; призовава Саудитска Арабия да наложи мораториум върху смъртното наказание;

°

°  °

74.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 69-ото Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, на върховния комисар на ООН за правата на човека и на генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

 

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0470.

Правна информация - Политика за поверителност