Διαδικασία : 2015/3035(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0052/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0052/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 558kWORD 156k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.954v01-00
 
B8-0052/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2016 (2015/3035(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0052/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔΗΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων του επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 και το 2016 είναι έτη με σημαντικές επετείους που συνδέονται με την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως: η 70ή επέτειος της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, η 50ή επέτειος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), η 30ή και η 20ή αντίστοιχα επέτειος της Διακήρυξης του Δικαιώματος στην Ανεξαρτησία (1986) και της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (1995), καθώς και η 15η επέτειος της θεμελιώδους απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (2000) και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (2000)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής, φύλου ή χρώματος· επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στο αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ανεξάρτητα από το αν είναι πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά – τα οποία είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα, και θεωρεί ότι η φαλκίδευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά έχει άμεσο και δυσμενή αντίκτυπο στα άλλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα στοιχειώδη δικαιώματα των πληθυσμών τους και το καθήκον να λαμβάνουν απτά μέτρα για τη διευκόλυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο, και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που τίθενται ως προς την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή και προστασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της ΕΕ και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες κατευθύνεται από το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο επαναβεβαιώνει την οικουμενικότητα και τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και προβλέπει τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης και ασφάλειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, του εμπορίου και των επενδύσεων, της ανθρωπιστικής δράσης, της κλιματικής αλλαγής και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απομονωμένα από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (ΣΑΔΗΕ), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης και οι Ειδικές Διαδικασίες που αντιμετωπίζουν είτε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε θεματικά ζητήματα συμβάλλουν όλες στην προώθηση και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, ορισμένα από τα τρέχοντα μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν αναγνωρισμένα διαπράξει βαρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν αμφίβολες επιδόσεις όσον αφορά την τήρηση των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων απέναντι σε φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.  χαιρετίζει το διορισμό του Πρέσβη Choi Kyong–lim ως Προέδρου του ΣΑΔΗΕ για το 2016·

2.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που καλύπτει την 28η, 29η και 30ή σύνοδο της·

3.  επιβεβαιώνει την θέση του βάσει της οποίας τα μέλη του ΣΑΔΗΕ θα πρέπει να εκλέγονται μεταξύ των εκπροσώπων κρατών που μεριμνούν για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, και της δημοκρατίας και, και παροτρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόζουν κριτήρια βασιζόμενα στις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εκλογή νέων μελών του ΣΑΔΗΕ· εκφράζει τις ανησυχίες του για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένα νεοεκλεγέντα μέλη του ΣΑΔΗΕ, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να προασπιστεί η ανεξαρτησία του ΣΑΔΗΕ έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να ασκεί την εντολή του αποτελεσματικά και αμερόληπτα·

4.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις Ειδικές Διαδικασίες και στο ανεξάρτητο καθεστώς των εντολοδόχων ώστε να τους επιτρέπεται να εκπληρώνουν την αποστολή τους με κάθε αμεροληψία και καλεί όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τις διαδικασίες αυτές·

5.  επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει η οικουμενικότητα της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) με στόχο να επιτευχθεί πλήρης κατανόηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τον δεύτερο κύκλο εξέτασης, ο οποίος εστιάζεται στην εφαρμογή των συστάσεων που έγιναν δεκτές στον πρώτο κύκλο· ωστόσο, ζητεί και πάλι, όσες συστάσεις δεν έγιναν δεκτές από τα κράτη κατά τον πρώτο κύκλο, να επανεξεταστούν στη συνέχιση της διαδικασίας UPR·

6.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι στην διαδικασία UPR συμμετέχει πλήρως ένα ευρύ φάσμα συμβαλλομένων μερών, κυρίως η κοινωνία των πολιτών, και διαπιστώνει με ανησυχία ότι τέθηκαν σοβαροί περιορισμοί και ολοένα αυξανόμενοι περιορισμοί στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην διαδικασία UPR·

7.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιούν την καθολική περιοδική εξέταση ως μέσο για την εκτίμηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετέχουν ενεργά και να προβαίνουν σε συστάσεις κατά τη διάρκεια των αναθεωρήσεων της καθολικής περιοδικής εξέτασης των κρατών μελών της ΕΕ· ως εκ τούτου, ζητεί από την ΕΕ και από την Επιτροπή να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων της καθολικής περιοδικής εξέτασης των κρατών μελών της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της διοργάνωσης συνεδριάσεων στη Γενεύη·

8.  καλεί την ΕΕ και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για την επακολούθηση των συστάσεων της UPR σε όλους τους διαλόγους πολιτικής της ΕΕ με τις εμπλεκόμενες χώρες έτσι ώστε να διερευνηθούν τρόποι και μέσα για την υλοποίηση των συστάσεων αυτών μέσω στρατηγικών ανά χώρα και περιφερειακών στρατηγικών·

9.  χαιρετίζει την Πρωτοβουλία για Αλλαγή, του Ύπατου Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, που αποβλέπει στη βελτίωση και ενίσχυση της συνολικής παρουσίας των υπηρεσιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με τη δημιουργία οκτώ περιφερειακών κόμβων για την παρακολούθηση και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άμεση συνεργασία με τους εταίρους έτσι ώστε να μετασχηματίζονται οι συστάσεις του μηχανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πραγματικές αλλαγές επιτόπου·

Αστικά και πολιτικά δικαιώματα

10.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την αναθεώρηση του συντάγματος που έχει δρομολογηθεί σε ορισμένες χώρες, με στόχο την τροποποίηση του ανώτατου αριθμού προεδρικών θητειών, ένα θέμα το οποίο, κατά καιρούς, έχει οδηγήσει σε βιαιότητες με την ευκαιρία εκλογών· επιβεβαιώνει ότι ο σεβασμός των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της ατομικής και συλλογικής ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, αποτελούν τους κατ' εξοχήν δείκτες μιας δημοκρατικής, ανεκτικής και πλουραλιστικής κοινωνίας·

11.  επαναλαμβάνει ότι η ελεύθερη εκλογή πολιτικών ηγετών μέσα από περιοδικά διεξαγόμενες γνήσιες εκλογές με βάση την καθολική και ίση ψηφοφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 21, παράγραφος 3) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρο 25), και επιβεβαιώνει ότι η ελευθερία της έκφρασης και ένα ζωντανό περιβάλλον που είναι πρόσφορο για μια ανεξάρτητη και πολυφωνική κοινωνία των πολιτών αποτελούν προαπαιτούμενα για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  καταδικάζει τη η συνεχιζόμενη όχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από τις κυβερνητικές δυνάμεις ορισμένων τρίτων χωρών· εκφράζει την ανησυχία του για την άδικη και περιοριστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη χρηματοδότηση από το εσωτερικό, η οποία οδηγεί σε συρρίκνωση του χώρου για τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να προωθούν και να υποστηρίζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους επιτρέπουν να λειτουργούν χωρίς φόβο, καταστολή ή εκφοβισμό·

13.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιθέσεις εναντίον εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και κατά ιατρικών εγκαταστάσεων, όπως για τις τελευταίες επιθέσεις κατά των κέντρων υγείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στην περιφέρεια Κουντούζ (Αφγανιστάν), στις 3 Οκτωβρίου 2015, και στην πόλη Ραζέχ (Υεμένη), στις 10 Ιανουαρίου 2016· τονίζει ότι όλες οι επιθέσεις που στοχεύουν ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και πολίτες απαγορεύονται ρητώς βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ΔΑΔ) και καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές να τηρούν τις βασικές αρχές του ΔΑΔ και να απέχουν από ενέργειες που στοχεύουν σκοπίμως μη στρατιωτικές υποδομές· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε η αντίδραση σε περίπτωση επιθέσεων να είναι πιο αποτελεσματική·

14.  φρονεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν πλεονεκτήματα και δημιουργούν προκλήσεις όσον αφορά την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον διορισμό Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στην ψηφιακή εποχή, η εντολή του οποίου περιλαμβάνει ζητήματα επίβλεψης και ιδιωτικής ζωής, που επηρεάζουν τους ανθρώπους στο Διαδίκτυο και εκτός αυτού·

15.  επαναλαμβάνει την από μακρού αντίθεσή του στη θανατική ποινή, στα βασανιστήρια και στην ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες· τονίζει για μία ακόμη φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στο δικαίωμα του κάθε ατόμου στη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

16.  επαινεί την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι πολλές χώρες έχουν αναστείλει τις θανατικές εκτελέσεις ενώ άλλες έχουν λάβει νομοθετικά μέτρα στην κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του σχετικά με την επαναφορά των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες τα λίγα τελευταία χρόνια· καλεί τα κράτη που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ή έχουν κηρύξει από μακρού μορατόριουμ στη θανατική ποινή να μην την επαναφέρουν·

Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα

17.  εκφράζει τη λύπη του διότι, πάνω από 20 χρόνια μετά την έγκριση της Διακήρυξης της Βιέννης για την οικουμενικότητα, το αδιαίρετο, την αλληλεξάρτηση και τον αλληλένδετο χαρακτήρα όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR) δεν αντιμετωπίζεται σε ίδια βάση και με την ίδια έμφαση όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)· αναγνωρίζει τις προσπάθειες του ΣΑΔΗΕ να θέσει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ίση βάση και να τους δώσει την ίδια έμφαση, μέσω της θέσπισης εντολοδόχων Ειδικών Διαδικασιών σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα·

18.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση της ακραίας φτώχειας, η οποία θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΣΑΔΗΕ για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα (A/HRC/29/31) και υποστηρίζει τις προτάσεις του για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, οι οποίες περιλαμβάνουν: να δοθεί στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα η ίδια προβολή και προτεραιότητα που δίδεται στα ατομικά και πολιτισμικά δικαιώματα· να αναγνωριστεί το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία· να υλοποιηθούν φορολογικές πολιτικές ειδικά στοχευμένες στον περιορισμό της ανισότητας· να αναζωογονηθεί και να καταστεί ουσιαστικό το δικαίωμα στην ισότητα· και να τεθούν τα ζητήματα αναδιανομής των πόρων στο κέντρο της συζήτησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

19.  είναι της γνώμης ότι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η κακοδιαχείριση των δημόσιων αγαθών και η έλλειψη λογοδοσίας συμβάλλουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, δεδομένου ότι εκτρέπουν κεφάλαια του κρατικού προϋπολογισμού που θα έπρεπε να αφιερωθούν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε απολύτως απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, οι βασικές υπηρεσίες υγείας και άλλες κοινωνικές υποδομές· θεωρεί ότι η δράση για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση, την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, σε μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή και στη δημοκρατική συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις είναι θεμελιώδης για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

20.  υποστηρίζει ένθερμα την ουσιαστική και συνολική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της ΕΕ, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης εθνικών προγραμμάτων δράσης· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στην αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα·

21.  καλεί τον ΟΗΕ και την ΕΕ να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη, οι οποίοι είναι θύματα αντιποίνων, μεταξύ άλλων με απειλές, όχληση, αυθαίρετες συλλήψεις, επιθέσεις και δολοφονίες, επειδή επικρίνουν τις μεγάλης κλίμακας αγορές εδαφών σε βάρος των δικαιωμάτων των αγροτικών πληθυσμών τρίτων χωρών στη γη και στα τρόφιμα· καλεί τους μηχανισμούς του ΟΗΕ και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία να περιλαμβάνουν συστηματικά τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων στη γη στα σχέδιά τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διευρύνει το Σχέδιο Λογοδοσίας και Επανόρθωσης έτσι ώστε να συμβάλλει σε ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα επανορθώσεων στο εγχώριο δίκαιο, ιδίως σε υποθέσεις κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα που αντιμετωπίζουν τόσο πρακτικές όσο και νομικές δυσκολίες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε μέτρα επανόρθωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όσον αφορά τις σχετικές με τις επιχειρήσεις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

23.  παρατηρεί ότι μια ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας (IGWG) με αντικείμενο την εκπόνηση ενός νομικά δεσμευτικού μηχανισμού για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρηματικές οντότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία συγκροτήθηκε με ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔΗΕ) στις 26 Ιουνίου 2014, πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2015· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετέχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον προαναφερθέντα νομικά δεσμευτικό διεθνή μηχανισμό·

Μετανάστευση

24.  εκφράζει την ανησυχία του από τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει προκληθεί από τον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που εξαναγκάζονται να αφήσουν τις εστίες τους εξαιτίας διωγμών, ένοπλης σύγκρουσης και γενικευμένης βίας, και σε αναζήτηση προστασίας και καλύτερης ζωής, οι οποίοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια·

25.  καλεί όλες τις χώρες να υιοθετήσουν μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στη μετανάστευση, θέτοντας τα δικαιώματα των μεταναστών στο κέντρο των μεταναστευτικών πολιτικών και της διαχείρισης της μετανάστευσης, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση περιθωριοποιημένων και μειονεκτικών ομάδων μεταναστών, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά· καλεί όλα τα κράτη να αντιμετωπίσουν την έμφυλη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδιασμού της μεταναστευτικής πολιτικής από τη σκοπιά του φύλου ώστε να ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες τους·

26.  υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων που βρίσκονται στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την προέλευσή τους και από το μεταναστευτικό καθεστώς τους· υπενθυμίζει ότι η επιστροφή μεταναστών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με πλήρη σεβασμό για τα δικαιώματα των μεταναστών, με βάση ελεύθερες και με επίγνωση αποφάσεις και μόνο όταν υπάρχει εγγύηση για την προστασία των δικαιωμάτων τους στη χώρα τους· καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τέρμα στην αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση μεταναστών·

Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), η οποία καλύπτει την προσαρμογή, τον μετριασμό, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων· επιμένει ότι το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς της οικονομικής πολιτικής· καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα συμβαλλόμενα κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία να θεσπίσουν επείγοντα και φιλόδοξα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής, ενσωματώνοντας την κλιματική αλλαγή σε όλους τους τομείς πολιτικής·

28.  υπενθυμίζει ότι ο δυσμενής αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει άμεση και δυνητικά αναντίστρεπτη παγκόσμια απειλή για την πλήρη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ότι ο αντίκτυπός της στις ευπαθείς ομάδες, που ήδη βρίσκονται σε επισφαλή θέση από πλευράς ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι αισθητός· παρατηρεί με ανησυχία ότι συμβάντα που συνδέονται με το κλίμα, όπως η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και οι ακραίες μετεωρολογικές αλλαγές που προκαλούν ξηρασίες και πλημμύρες, αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερες απώλειες ζωών, σε μετατοπίσεις πληθυσμών και σε ελλείψεις τροφής και νερού·

29.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τις νομικές ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου ορισμού της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ή κάποιας νομικώς δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας·

Δικαιώματα των γυναικών

30.  χαιρετίζει το πρόσφατο ψήφισμα 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, το οποίο ανάγει τις γυναίκες σε κεντρική συνιστώσα όλων των προσπαθειών για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων ο βίαιος εξτρεμισμός, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ειρήνη και η ασφάλεια· επαινεί τα πορίσματα της παγκόσμιας μελέτης των ΗΕ σχετικά με το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, η οποία τόνιζε τη σημασία του ηγετικού ρόλου και της συμμετοχής των γυναικών στη διευθέτηση συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης και ανέφερε ότι η συμμετοχή τους έχει βελτιώσει την ανθρωπιστική βοήθεια, έχει ενισχύσει τις προσπάθειες των ειρηνευτικών δυνάμεων, έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση ειρηνευτικών συνομιλιών και έχει βοηθήσει στην απόκρουση του βίαιου εξτρεμισμού·

31.  εκφράζει την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, μετά την εμφάνιση βίαιων εξτρεμιστικών ομάδων όπως το Daesh στη Συρία και το Ιράκ και η Boko Haram στη Δυτική Αφρική, η βία κατά των γυναικών έχει προσλάβει μια νέα διάσταση, πιο τρομακτική από ποτέ άλλοτε, δεδομένου ότι η σεξουαλική βία έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα των στόχων, της ιδεολογίας και των πηγών εσόδων αυτών των εξτρεμιστικών ομάδων, αντιπροσωπεύει δε μια καίρια νέα πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις και τα όργανα του ΟΗΕ να εντείνουν την προσήλωσή τους στην καταπολέμηση των απεχθών αυτών εγκλημάτων και στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των γυναικών ώστε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, και να λάβουν επανόρθωση και υποστήριξη·

32.  θεωρεί ότι ένας τρόπος για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι να εξασφαλιστεί η αυτονομία των γυναικών, με αντιμετώπιση των υποκείμενων ανισοτήτων ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες, οι οποίες καθιστούν ευπαθείς τις γυναίκες και τα κορίτσια σε περιόδους συγκρούσεων· καλεί τον ΟΗΕ και όλα τα κράτη μέλη του να λάβουν απτά μέτρα για να εξασφαλίσουν την αυτονομία των γυναικών, καθώς και την ουσιαστική τους ένταξη στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων και στη διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης, αυξάνοντας την αντιπροσώπευσή τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων σε εθνικά, περιφερειακά και διεθνή όργανα και μηχανισμούς·

Δικαιώματα των παιδιών

33.  υπενθυμίζει ότι η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία εγκρίθηκε το 1989 και αποτελεί την ευρύτερα κυρωμένη διεθνή συνθήκη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορίζει μια σειρά δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία, στην εκπαίδευση και το παιχνίδι, καθώς και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα προστασίας από τη βία και τις διακρίσεις, καθώς και το δικαίωμα να ακούγονται οι απόψεις του· καλεί όλους τους υπογράφοντες αυτής της συνθήκης να τιμήσουν την υποχρέωσή τους·

34.  χαιρετίζει την προγραμματισμένη παγκόσμια μελέτη που πρόκειται να δρομολογηθεί από τον ΟΗΕ προκειμένου να χαρτογραφηθεί, μέσω παρακολούθησης και ανάλυσης της αξιολόγησης, το πώς υλοποιούνται επί τόπου οι διεθνείς νόμοι και τα πρότυπα και να αξιολογηθούν οι απτές δυνατότητες των κρατών να βελτιώσουν τις πολιτικές και τις απαντήσεις τους· παροτρύνει όλα τα κράτη να υποστηρίξουν αυτή τη μελέτη και να συμμετάσχουν ενεργά·

Δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ

35.  εκφράζει την ανησυχία του για την εμμονή των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών καθώς και των βιαιοπραγιών εις βάρος ατόμων σε διάφορες χώρες με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους· ενθαρρύνει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε χώρες οι οποίες πρόσφατα θέσπισαν νόμους κατά των ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι απειλούν τη ζωή σεξουαλικών μειονοτήτων· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους λεγόμενους νόμους «κατά της προπαγάνδας» οι οποίοι περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, όπως αυτοί που έχουν θεσπιστεί στις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου·

36.  επαναβεβαιώνει τη στήριξή του για το συνεχιζόμενο έργο του Ύπατου Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων και με τη νέα εκστρατεία με θέμα «Ελευθερία και ισότητα»· ενθαρρύνει τον Ύπατο Αρμοστή να συνεχίσει τον αγώνα κατά των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών·

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτόνομα όπλα

37.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο της ΕΕ για την εκπόνηση κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την οποία θα αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και θα εξετάζονται θέματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η λογοδοσία, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την παραγωγή, ανάπτυξη και χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων, που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· επιμένει τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποτελούν μέρος όλων των διαλόγων που διεξάγονται με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ

38.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει τον οικουμενικό χαρακτήρα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική Δράση της Ένωσης·

39.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να υιοθετήσει μια βασιζόμενη στα δικαιώματα προσέγγιση και να ενσωματώσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των δημόσιων υπηρεσιών και της ανάπτυξης, καθώς και στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας· τονίζει επίσης ότι η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέπεια ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΕ·

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

40.  υπενθυμίζει την παράγραφο 6 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2015, και επαναλαμβάνει την ένθερμη υποστήριξή του προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), όσον αφορά την προαγωγή της λογοδοσίας και την αποφυγή της νοοτροπίας της ατιμωρησίας, και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο του ΔΠΔ στην εδραίωση της περιφερειακής ειρήνης στην αφρικανική ήπειρο και στην επιβολή του κράτους δικαίου·

Χώρες που υπόκεινται σε Καθολική Περιοδική Εξέταση (UPR)

Γεωργία

41.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της Γεωργίας στο ΣΑΔΗΕ και την πρόσφατη UPR σχετικά με τη Γεωργία· παρατηρεί τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν οδηγήσει σε κάποια πρόοδο στον τομέα της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, την Εισαγγελία, την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης, τα δικαιώματα του παιδιού, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των εσωτερικά εκτοπισμένων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η απουσία προόδου στην πλειονότητα των τομέων αυτών οφείλεται στο γεγονός ότι πολιτικές και επιχειρηματικές ελίτ έχουν βαθείς δεσμούς μεταξύ τους στη χώρα·

42.  παρατηρεί ωστόσο ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την πλήρη ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και την κακή μεταχείριση, ιδίως σε σχέση με την προφυλάκιση και με την αποκατάσταση των θυμάτων· υπογραμμίζει την ευθύνη που φέρει η κυβέρνηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία όλων των παιδιών από τη βία, και ζητεί ενδελεχή έλεγχο όλων των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων για παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της γεωργιανής ορθόδοξης εκκλησίας, από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Γεωργίας· εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη πρόσβασης παρατηρητών στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσκινβάλι/Νότιας Οσετίας, όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν εκτεταμένες· καλεί τη γεωργιανή κυβέρνηση να λάβει τα δέοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει επακολούθηση των συστάσεων που διατυπώνονται στη διαδικασία UPR·

Λίβανος

43.  συγχαίρει τον Λίβανο για την πολιτική ανοικτών συνόρων και υποδοχής που ακολουθεί επί έτη απέναντι στους πρόσφυγες από την Παλαιστίνη, το Ιράκ και τη Συρία και καλεί την ΕΕ να χορηγήσει περισσότερους πόρους και να συνεργαστεί στενά με τις λιβανικές αρχές ώστε να βοηθήσει τη χώρα να προστατεύει τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο· ως προς αυτό, εκφράζει την ανησυχία του για τις ειδήσεις που κάνουν λόγο για αυξημένο αριθμό γάμων παιδιών και/ή εξαναγκασμένων γάμων μεταξύ των Σύριων προσφύγων· ενθαρρύνει τη λιβανική κυβέρνηση να εξετάσει μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που διέπει την είσοδο και τη διαμονή στο Λίβανο, καθώς και την έξοδο από τη χώρα, η οποία να μην κάνει διάκριση μεταξύ αιτούντων άσυλο και προσφύγων αφενός και μεταναστών αφετέρου·

44.  υποστηρίζει τις συστάσεις της επιτροπής των ΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) όπου ζητούνται μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η επίγνωση των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους βάσει της Σύμβασης CEDAW, της οποίας ο Λίβανος είναι συμβαλλόμενο κράτος· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να καταργηθεί το «σύστημα Καφάλα» και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων στην δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων με εγγυήσεις για την ασφάλεια και την διαμονή τους κατά τη διάρκεια των νομικών και διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με το καθεστώς τους·

Μαυριτανία

45.  επισημαίνει ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η κυβέρνηση της Μαυριτανίας όσον αφορά την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση όλων των μορφών δουλείας και συναφών πρακτικών, η έλλειψη πραγματικής εφαρμογής συμβάλλει στην συνέχιση των πρακτικών αυτών· ζητεί από τις αρχές της χώρας να υιοθετήσουν έναν νόμο κατά της δουλείας, να δρομολογήσουν, σε εθνική κλίμακα, την συστηματική και τακτική συλλογή των δεδομένων ανά μορφή δουλείας διεξοδικά και να προβούν σε εμβριθή μελέτη της ιστορίας και και της φύσης της δουλείας, βάσει τεκμηρίων, με στόχο την εξάλειψη της εν λόγω πρακτικής·

46.  παροτρύνει τις αρχές της Μαυριτανίας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου και του συνέρχεσθαι, όπως ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και η ίδια η εσωτερική νομοθεσία της Μαυριτανίας· απευθύνει επίσης έκκληση για την ελευθέρωση των Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane και Djiby Sow, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την μη βίαιη εκστρατεία τους κατά της συνεχιζόμενης δουλείας, χωρίς τον φόβο παρενόχλησης ή εκφοβισμού·

Μιανμάρ

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πλουραλιστικές εκλογές που διενεργήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου 2015 και που αποτελούν ορόσημο στην πορεία της χώρας προς την δημοκρατία· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεσθεί μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπογραμμίζοντας παράλληλα και ορισμένα εναπομένοντα θέματα που συνιστούν αντικείμενα ανησυχίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

48.  καταδικάζει τις διακρίσεις κατά των Rohingya, οι οποίες οξύνονται από το γεγονός ότι η κοινότητα αυτή στερείται νομικού καθεστώτος και από την άνοδο της ρητορικής μίσους εναντίον των μη Βουδιστών· ζητεί την πλήρη, διαφανή και ανεξάρτητη έρευνα όλων των αναφορών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των Rohingya και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι τέσσερις νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο το 2015 αποβλέπουν στην «προστασία της φυλής και της θρησκείας», δεδομένου ότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακρίσεις με βάση το φύλο· επαναλαμβάνει το αίτημά του να επιτραπεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) να εγκαταστήσει γραφείο στην χώρα· τονίζει την ανάγκη να διεξαχθεί πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη, προτού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την συμφωνία επενδύσεων ΕΕ-Μιανμάρ·

Νεπάλ

49.  χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ, στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, του νέου συντάγματος του Νεπάλ, το οποίο θα πρέπει να θέσει τα θεμέλια για τη μελλοντική πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη της χώρας· εκφράζει την ελπίδα ότι θα ληφθούν υπόψη στο εγγύς μέλλον οι τελευταίες ανησυχίες σχετικά με την πολιτική εκπροσώπηση των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Dalits, και τους νόμους περί ιθαγένειας·

50.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη γενικευμένη έλλειψη της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξαν αμφότερα τα μέρη κατά τον εμφύλιο πόλεμο, τούτο δε παρά την υιοθέτηση, τον Μάιο του 2014, του νόμου περί αλήθειας, συμφιλίωσης και εξαφανίσεων· προτρέπει την κυβέρνηση του Νεπάλ να προσχωρήσει στην Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις βίαιες εξαφανίσεις· καταδικάζει τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στις θεμελιώδεις ελευθερίες των θιβετιανών προσφύγων· ζητεί επιμόνως από την Ινδία να άρει τον ανεπίσημο αποκλεισμό που έχει επιβάλει στην οικονομία του Νεπάλ, ο οποίος σε συνδυασμό με τον καταστροφικό σεισμό του Απριλίου του 2015 προκαλεί ανθρωπιστική κρίση και φέρνει σχεδόν 1 εκατομμύριο ακόμα Νεπαλέζους σε αδιέξοδο λόγω της φτώχειας·

Ομάν

51.  συγχαίρει την κυβέρνηση του Ομάν για την σύσταση της εθνικής επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρόσκληση που επέτρεψε την ιστορική επίσκεψη του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, τον Σεπτέμβριο 2014· εκφράζει την ελπίδα ότι τα εποικοδομητικά αυτά βήματα θα οδηγήσουν σε μια πιο έντονη δέσμευση του Ομάν, στο πλευρό των εκπροσώπων του ΟΗΕ και των ανεξαρτήτων οργανισμών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

52.  ενθαρρύνει το Ομάν να αναλάβει τις αναγκαίες ενέργειες για την διάλυση αυτού που ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ περιέγραψε ως ένα διάχυτο κλίμα φόβου και εκφοβισμού στην χώρα, δηλώνοντας ότι οι πολίτες «φοβούνται να εκφράσουν την άποψή τους, να μιλήσουν, να τηλεφωνηθούν μεταξύ τους ή να συναντηθούν»· εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση, και καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει, στο πλαίσιο αυτό, την απαγόρευση όλων των πολιτικών κομμάτων και τον νέο νόμο περί ιθαγένειας, εγκριθέντα τον Αύγουστο 2014, ο οποίος ορίζει ότι θα είναι δυνατή η ανάκληση της ιθαγένειας των πολιτών που προσχωρούν σε ομάδες οι οποίες θεωρούνται επιζήμιες για τα εθνικά συμφέροντα· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προσφέρουν την τεχνική και νομική αρωγή που χρειάζεται το Ομάν για να δημιουργήσει ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Ρουάντα

53.  Εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρουάντα, ειδικότερα όσον αφορά τους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, την συρρίκνωση του δημοκρατικού χώρου για τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και τις αδέσμευτες δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την έλλειψη ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντα να δημιουργήσει έναν δημοκρατικό χώρο στον οποίο να μπορούν να δρουν ελεύθερα όλες οι συνισταμένες της κοινωνίας·

54.  εκφράζει την ανησυχία του για την προτεινόμενη αλλαγή του συντάγματος η οποία αποβλέπει στο να καταστεί δυνατό για τον απερχόμενο Πρόεδρο να είναι για τρίτη φορά υποψήφιος στις εκλογές· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Ρουάντα να τηρεί τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

Νότιο Σουδάν

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ του Ιουνίου του 2015 και την ανάπτυξη αποστολής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στόχος της οποίας είναι να παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, καθώς να προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση των καταγγελιών για παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποσκοπώντας στη διασφάλιση της λογοδοσίας·

56.  υποστηρίζει τη θέσπιση, κατά την 31η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικού ψηφίσματος για τη θέσπιση εντολής Ειδικού Εισηγητή για το Νότιο Σουδάν, όπως προβλέπεται στο ψήφισμα του Ιουνίου του 2015, για να βοηθήσει την κυβέρνηση στην υλοποίηση των συστάσεων που θα γίνουν από την αποστολή της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να υποστηριχθούν οι περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη της λογοδοσίας, μέσω της σύνδεσης των διεθνών κονδυλίων που χορηγούνται στην κυβέρνηση με το συνολικό επίπεδο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

57.  ζητεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να υποστηρίξει τον διορισμό ειδικού εισηγητή για το Νότιο Σουδάν, η εντολή του οποίου θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με παραβιάσεις –περιλαμβανομένων της στρατολόγησης και χρησιμοποίησης ανήλικων στρατιωτών– και τη στρατιωτική χρήση των σχολείων, καθώς και τη διατύπωση συστάσεων για την επίτευξη αποτελεσματικής λογοδοσίας·

Συρία

58.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία· καταδικάζει έντονα τις παραβιάσεις, τις σφαγές, βασανιστήρια, δολοφονίες και τη σεξουαλική βία στις οποίες υποβάλλεται ο συριακός πληθυσμός από το ισλαμικό κράτος, το καθεστώς Άσαντ και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις και παραστρατιωτικές ομάδες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια βιώσιμη λύση στην συριακή σύγκρουση μέσω μια πολιτικής διαδικασίας υπό την ηγεσία της Συρίας, με στόχο μια πραγματική πολιτική αλλαγή που να ανταποκρίνεται στις νόμιμες φιλοδοξίες του συριακού λαού και του επιτρέπει να αποφασίζει για το μέλλον του ανεξάρτητα και δημοκρατικά·

59.  παροτρύνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) να αναλάβει κατάλληλη δράση προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, θα κληθούν να λογοδοτήσουν μέσω, μεταξύ άλλων, της παραπομπής της κατάστασης στη Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

Βενεζουέλα

60.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Βενεζουέλα θα είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για μία τριετία, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016· σημειώνει την παρέμβαση του Προέδρου Maduro κατά την έκτακτη σύνοδο της 12ης Νοεμβρίου και υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή στο Συμβούλιο συνδέεται με την ευθύνη της προώθησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ίδια τη χώρα μέλος, όπως δήλωσε σαφώς ο Ύπατος Αρμοστής Zeid Ra’ad Al Hussein·

61.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στη Βενεζουέλα και για τη χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών· ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να απελευθερώσουν άμεσα όλους τους ειρηνικούς διαδηλωτές, σπουδαστές και ηγέτες της αντιπολίτευσης που κρατούνται αυθαίρετα για την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διαφόρων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και διεθνών φορέων·

Χώρες προτεραιότητας

Ουκρανία

62.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις συνεχείς άνευ διακρίσεων επιθέσεις σε αστικές περιοχές, ιδίως στην ανατολική Ουκρανία· καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, και υποστηρίζει πλήρως την αποστολή παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και της ειδικής αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν κάθε δυνατή προσπάθεια σε επίπεδο ΟΗΕ για να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία και για να διενεργηθούν αμερόληπτες έρευνες σχετικά με τα βίαια επεισόδια και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την καταστολή των διαδηλώσεων της Πλατείας Ανεξαρτησίας (Maidan) και σχετικά με την πιθανή χρήση πυρομαχικών διασποράς από φιλοκυβερνητικές δυνάμεις και υποστηριζόμενους από τη Ρωσία μαχητές κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία και άλλες παραβιάσεις που σχετίζονται με την ένοπλη σύρραξη στην ανατολική Ουκρανία·

Λευκορωσία

63.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, καταδικάζει την παρενόχληση των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και των δημοσιογράφων της αντιπολίτευσης, και τις διώξεις και κρατήσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταδικάζει τη συνεχιζόμενη χρήση της θανατικής ποινής· ζητεί την ανανέωση της εντολής του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία κατά την 32η σύνοδο του Συμβουλίου, και καλεί την κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως με τον Ειδικό Εισηγητή, και να δεσμευτεί στη δρομολόγηση των, από καιρό αναμενόμενων, μεταρρυθμίσεων για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συστάσεων του Ειδικού Εισηγητή και άλλων μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Αζερμπαϊτζάν

64.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή δήλωση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν που διατυπώθηκε κατά την 29η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν υποστήριξαν την εν λόγω κοινή δήλωση· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν και να εργαστούν για την έγκριση ενός ψηφίσματος που απευθύνει έκκληση για την άμεση απελευθέρωση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων (bloggers) που έχουν συλληφθεί ή κρατούνται με βάση πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών για βασανιστήρια κατά την κράτησή τους, καθώς και για την κατάργηση των νόμων που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι στο Αζερμπαϊτζάν·

Μπαχρέιν

65.  χαιρετίζει την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν 33 χώρες, την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2015, η οποία είναι η πέμπτη που αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, στην οποία εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την παρενόχληση και τη φυλάκιση των προσώπων που ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικά και του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σχετικά με την έλλειψη επαρκών διασφαλίσεων δίκαιης δίκης, την έλλειψη λογοδοσίας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τις αναφορές βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης σε κέντρα κράτησης·

66.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση να επιταχύνει την πλήρη υλοποίηση των συστάσεων της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μπαχρέιν (BICI)·

67.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση να συνεργασθεί πλήρως με την Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Ειδικές Διαδικασίες, μεταξύ άλλων με την επισημοποίηση της συμφωνίας σχετικά με τη συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

Μπουρούντι

68.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις στοχευμένες επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και μελών των οικογενειών τους· καταδικάζει σθεναρά την πολιτική βία, τις συνοπτικές εκτελέσεις, τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την υποκίνηση σε βία για πολιτικούς, εθνοτικούς ή άλλους λόγους στο Μπουρούντι, καθώς και τη συνεχιζόμενη ατιμωρησία που των δραστών, συμπεριλαμβανομένων της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας, των ομάδων νέων που συνδέονται με τα πολιτικά κόμματα, καθώς και των υπαλλήλων·

69.  καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να θέσουν τέλος σε αυτές τις παραβιάσεις και καταχρήσεις ως ζήτημα κρίσιμης σημασίας και επείγουσας προτεραιότητας, μεταξύ άλλων με την άμεση παύση των δολοφονιών και των επιθέσεων κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και πραγματικών ή εικαζόμενων αντιφρονούντων και επικριτών και πραγματοποιώντας διεξοδικές, αμερόληπτες και ανεξάρτητες έρευνες με σκοπό να προσαχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης και να παρασχεθεί έννομη προστασία στα θύματα·

70.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της ειδικής συνόδου του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στις 17 Δεκεμβρίου 2015 για την πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την καθυστέρηση στη διοργάνωσή του·

71.  ζητεί την ταχεία ανάπτυξη της αποστολής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να συνεργαστούν πλήρως με την αποστολή αυτή·

Σαουδική Αραβία

72.  τονίζει εκ νέου ότι τα μέλη του ΣΑΔΗΕ πρέπει να εκλέγονται μεταξύ των κρατών που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· διαφωνεί έντονα με την απόφαση που ελήφθη από τον ΟΗΕ να παραδώσει το βασικό ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στον ΟΗΕ στη Γενεύη, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος μιας ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

73.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση των εκτελέσεων βάσει θανατικής ποινής και καταδικάζει αυτές τις απαράδεκτες τις εκτελέσεις· ζητεί από τη Σαουδική Αραβία να επιβάλει μορατόριουμ στη θανατική ποινή·

°

°  °

74.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου