Menettely : 2015/3035(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0052/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0052/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 388kWORD 101k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.954v01-00
 
B8-0052/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))  
B8–0052/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksia koskevat YK:n yleissopimukset ja valinnaiset pöytäkirjat, muun muassa yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2019,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostosta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuskysymyksistä,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle esittämän vuoden 2015 vuosikertomuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 2015 ja 2016 ovat tärkeitä juhlavuosia, jotka liittyvät ihmisoikeuksien, rauhan ja turvallisuuden toteutumiseen, koska näinä vuosina vietetään YK:n perustamisen 70. vuosipäivää, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 50. vuosipäivää, oikeudesta kehitykseen annetun julistuksen (1986) 40. vuosipäivää, Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman (1995) 20. vuosipäivää sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston keskeisen päätöslauselman (2000) ja vuosituhannen kehitystavoitteiden (2000) 15. vuosipäivää;

B.  toteaa, että ihmisoikeuksien turvaaminen rodusta, alkuperästä, sukupuolesta ja ihonväristä riippumatta on kaikkien valtioiden velvollisuus; toistaa sitoutumisensa ihmisoikeuksien jakamattomuuteen riippumatta siitä, onko kyse kansalaisoikeuksista vai taloudellisista, sosiaalisista tai kulttuurisista oikeuksista, sillä nämä oikeudet ovat yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan; katsoo, että minkä tahansa tällaisen oikeuden epääminen vaikuttaa suoraan ja kielteisesti muihin oikeuksiin; toteaa, että kaikki valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan väestönsä perusoikeuksia ja toteuttamaan käytännön toimia, joilla edistetään näiden oikeuksien kunnioittamista kansallisella tasolla, sekä tekemään kansainvälistä yhteistyötä ihmisoikeuksien toteutumisen esteiden poistamiseksi kaikilla aloilla;

C.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa EU:n eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä;

D.  ottaa huomioon, että unionin toiminta sen suhteissa kolmansiin maihin perustuu Lissabonin sopimuksen 21 artiklaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja määrätään ihmisarvon kunnioittamisesta, tasa-arvosta ja yhteisvastuusta sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamisesta;

E.  toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen olisi valtavirtaistettava kaikilla politiikanaloilla, jotka liittyvät rauhaan ja turvallisuuteen, kehitysyhteistyöhön, kauppaan ja investointeihin, humanitaarisiin toimiin, ilmastonmuutokseen ja terrorismin torjumiseen, sillä näitä kysymyksiä ei voida käsitellä erillään ihmisoikeuksien kunnioittamisesta;

F.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston säännölliset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleismaailmallista määräaikaistarkastelua koskeva mekanismi (UPR) ja joko jonkin tietyn maan tilannetta tai tiettyä asiaa koskevat erityismenettelyt edistävät kaikki osaltaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita sekä niiden kunnioittamista;

G.  toteaa, että eräät YK:n ihmisoikeusneuvoston nykyiset jäsenet kuuluvat valitettavasti maailman pahimpiin ihmisoikeuksien rikkojiin ja ovat olleet haluttomia YK:n erityismenettelyihin liittyvään yhteistyöhön ja noudattaneet huonosti vaatimuksia raportoida YK:n ihmisoikeussopimuksilla perustetuille elimille;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.  suhtautuu myönteisesti suurlähettiläs Choi Kyong-limin nimittämiseen YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2016;

2.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle esittämää vuosikertomusta, joka kattaa sen 28., 29. ja 30. istunnon;

3.  toteaa jälleen kerran, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava valtioista, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa; kehottaa YK:n jäsenvaltioita soveltamaan ihmisoikeuksien toteuttamiseen perustuvia kriteereitä valittaessa YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseniä; on huolissaan eräiden YK:n ihmisoikeusneuvoston vastavalittujen jäsenten ihmisoikeusrikkomuksista ja korostaa, että on tärkeää puolustaa YK:n ihmisoikeusneuvoston riippumattomuutta, jotta voidaan varmistaa, että se voi jatkaa tehtäviensä hoitamista tehokkaasti ja puolueettomasti;

4.  toistaa tukevansa erityistoimenpiteitä ja toimeksiannon haltijoiden riippumatonta asemaa, jonka avulla he voivat hoitaa tehtäviään täysin puolueettomasti, ja kehottaa kaikkia valtioita yhteistyöhön näiden menettelyjen yhteydessä;

5.  vahvistaa, että yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu on tärkeä väline, jonka avulla voidaan saada kokonaiskuva kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteesta, ja toteaa jälleen kannattavansa tarkastelun toista kierrosta, jossa keskitytään ensimmäisen vaiheen aikana annettujen suositusten täytäntöönpanoon; vaatii kuitenkin jälleen, että suosituksia, joita valtiot eivät hyväksyneet ensimmäisellä kierroksella, käsitellään uudelleen UPR-prosessin jatkuessa;

6.  tähdentää, että on varmistettava laajan sidosryhmien kirjon ja etenkin kansalaisyhteiskunnan täysipainoinen osallistuminen UPR-prosessiin, ja pitää huolestuttavina tiukkoja ja yhä lisääntyviä rajoituksia, jotka ovat haitanneet kansalaisyhteiskunnan osallistumista siihen;

7.  kehottaa tähän liittyen kaikkia jäsenvaltioita käyttämään UPR-prosessia keinona tarkastella ihmisoikeustilannetta myös EU:n jäsenvaltioissa ja pitää hyvin tärkeänä, että kaikki EU:n jäsenvaltiot osallistuvat aktiivisesti EU:n jäsenvaltioita koskevaan UPR-prosessiin ja suositusten esittämiseen; kehottaa siksi Euroopan unionia ja komissiota antamaan teknistä tukea kansalaisyhteiskunnan toimijoille työhön, joka liittyy EU:n jäsenvaltioita koskeviin UPR-tarkasteluihin, ja kehottaa tukemaan myös Genevessä järjestettäviä kokouksia;

8.  kehottaa unionia ja komissiota noudattamaan määräaikaistarkastelussa annettuja suosituksia aina, kun unioni käy poliittista vuoropuhelua kyseisten maiden kanssa, jotta voidaan kartoittaa menetelmiä ja tapoja suositusten panemiseksi täytäntöön maakohtaisten ja alueellisten strategioiden avulla;

9.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun muutosaloitetta, jolla pyritään parantamaan ja vahvistamaan YK:n ihmisoikeusvirastojen maailmanlaajuista läsnäoloa niin, että luodaan kahdeksan alueellista yhteyspistettä, jotka valvovat ja edistävät ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tekevät yhteistyötä suoraan kumppaneiden kanssa, jotta ihmisoikeusmekanismien suositusten avulla saadaan aikaan todellisia konkreettisia muutoksia paikalla;

Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

10.  on huolissaan eräiden maiden toteuttamista perustuslakiuudistuksista, joilla pyritään muuttamaan presidentin toimikausien enimmäismäärää, ja toteaa, että uudistukset ovat joissakin tapauksissa aiheuttaneet väkivaltaisuuksia vaalien yhteydessä; toistaa, että poliittisten ja kansalaisoikeuksien sekä yksilöllisen ja kollektiivisen sananvapauden, kokoontumisvapauden ja järjestäytymisvapauden kunnioittaminen ovat demokraattisen, suvaitsevaisen ja moniarvoisen yhteiskunnan ainoita tunnusmerkkejä;

11.  toteaa, että kaikilla kansalaisilla olisi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 21 artiklan 3 kohdan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti oltava oikeus valita vapaasti poliittiset johtajansa säännöllisesti pidettävillä aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus; toistaa, että sananvapaus sekä elävä ja riippumatonta ja moniarvoista kansalaisyhteiskuntaa tukeva ilmapiiri ovat edellytyksiä ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiselle;

12.  tuomitsee sen, että eräiden kolmansien maiden hallitusten joukot jatkavat ihmisoikeusaktivistien ja opposition edustajien ahdistelua ja pidätyksiä; on huolissaan epäoikeudenmukaisesta ja rajoittavasta lainsäädännöstä sekä ulkomaisen rahoituksen rajoittamisesta, mikä kaventaa kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia; kehottaa kaikkia hallituksia edistämään ja tukemaan tiedotusvälineiden vapautta, kansalaisyhteiskunnan organisaatioita sekä ihmisoikeusaktivistien toimintaa sekä mahdollistamaan sen, että nämä voivat toimia pelotta ja joutumatta sorretuiksi tai uhkailluiksi;

13.  on erittäin huolissaan humanitaarisiin avustustyöntekijöihin kohdistuneista hyökkäyksistä, joita on viime aikoina kohdistettu esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja -järjestön terveydenhuoltokeskuksiin Kunduzissa (Afganistanissa) 3. lokakuuta 2015 ja Razahissa (Jemenissä) 10. tammikuuta 2016; toteaa, että kaikki humanitaarisiin operaatioihin ja siviileihin kohdistetut hyökkäykset ovat selvästi kiellettyjä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla, ja kehottaa selkkausten osapuolia kunnioittamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden perusperiaatteita ja pidättäytymään hyökkäyksistä, jotka kohdistetaan tarkoituksella siviili-infrastruktuuriin; pitää tärkeänä avustustyöntekijöiden turvallisuuden parantamista, jotta hyökkäyksiin reagointia voidaan tehostaa;

14.  katsoo, että nykyiseen digitaaliseen tekniikkaan liittyy etuja ja haasteita, jotka koskevat ihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan ja sananvapauden toteutumista verkossa kaikkialla maailmassa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että on nimitetty oikeutta yksityisyyteen digitaalisella aikakaudella käsittelevä YK:n erityisraportoija, jonka tehtäviin kuuluvat valvonta- ja yksityisyyskysymykset, jotka vaikuttavat ihmisiin verkossa ja sen ulkopuolella;

15.  toistaa vastustaneensa jo kauan kuolemanrangaistusta, kidutusta sekä julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua rangaistuksena kaikissa tapauksissa ja kaikissa tilanteissa; korostaa jälleen kerran, että kuolemanrangaistuksen poistaminen edistää ihmisarvoa, ja vahvistaa pitävänsä kiinni jokaisen yksilön oikeudesta elämään ja ihmisarvoon;

16.  antaa tunnustusta tähän mennessä saavutetulle merkittävälle edistykselle, jonka myötä jotkin maat ovat keskeyttäneet kuolemanrangaistuksen soveltamisen ja toiset ovat toteuttaneet lainsäädäntötoimia sen poistamiseksi; pitää kuitenkin valitettavana, että jotkin maat ovat viime vuosina ottaneet jälleen käyttöön teloitukset; kehottaa maita, jotka ovat poistaneet kuolemanrangaistuksen tai olleet jo pitkään käyttämättä sitä, pidättäytymään sen uudesta käyttöönotosta;

Sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet

17.  pitää valitettavana, että yli 20 vuotta kaikkien ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudesta ja jakamattomuudesta sekä niiden keskinäisestä riippuvuudesta ja yhteydestä annetun Wienin julistuksen jälkeen taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevalla kansainvälisellä yleissopimuksella ei ole samaa asemaa eikä samaa painoarvoa kuin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevalla kansainvälisellä yleissopimuksella; antaa tunnustuksen YK:n ihmisoikeusneuvoston pyrkimyksille saada kaikille ihmisoikeuksille yhtäläinen asema ja painoarvo taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvien YK:n erityismenettelyjen toimeksiantojen avulla;

18.  on erittäin huolissaan äärimmäisen köyhyyden lisääntymisestä, koska se vaarantaa kaikkien ihmisoikeuksien täyden toteuttamisen; pitää tässä suhteessa myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan raporttia äärimmäisestä köyhyydestä ja ihmisoikeuksista (A/HRC/29/31) ja tukee hänen ehdotuksiaan äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi esimerkiksi antamalla taloudellisille, sosiaalisille ja sivistyksellisille oikeuksille sama asema ja etusija kuin kansalaisoikeuksille ja poliittisille oikeuksille, tunnustamalla oikeus sosiaaliseen suojeluun, toteuttamalla erityisesti eriarvoisuuden poistamiseen tähtäävää finanssipolitiikkaa, nostamalla jälleen esille oikeus tasa-arvoon ja toteuttamaan sitä käytännössä ja asettamalla resurssien jakautumista koskevat kysymykset keskeiselle sijalle ihmisoikeuksia koskevissa keskusteluissa;

19.  katsoo, että korruptio, verovilppi, julkishyödykkeiden huono hoito sekä vastuullisuuden puute ovat osaltaan syynä kansalaisten ihmisoikeuksien rikkomiseen, sillä ne vievät valtioiden talousarvioista varoja, joita olisi käytettävä ihmisoikeuksien edistämiseen ensiarvoisen tärkeissä julkisissa palveluissa, kuten koulutuksessa, perusterveydenhuollossa ja muun sosiaalisen infrastruktuurin ylläpidossa; katsoo, että keskeisellä sijalla korruption torjunnassa on ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mikä koskee erityisesti oikeutta tietoon, sananvapauteen, kokoontumisvapauteen, riippumattomaan oikeuslaitokseen ja demokraattiseen osallistumiseen yhteiskunnallisiin asioihin;

Liiketoiminta ja ihmisoikeudet

20.  tukee voimakkaasti liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen tehokasta ja kattavaa täytäntöönpanoa EU:ssa ja sen ulkopuolella esimerkiksi kansallisten toimintasuunnitelmien kehittämisen avulla; korostaa tarvetta toteuttaa kaikki tarvittavat toimet YK:n suuntaviivojen tehokkaan toteuttamisen puutteiden korjaamiseksi, oikeussuojan ja muutoksenhakukeinojen saatavuus mukaan lukien;

21.  kehottaa YK:ta ja EU:ta käsittelemään maaoikeuksien puolustajien kysymystä, sillä heihin kohdistetaan kostotoimia, kuten uhkailua, ahdistelua, mielivaltaisia pidätyksiä, pahoinpitelyjä ja murhia, heidän arvosteltuaan laajamittaista maanhankintaa, jolla heikennetään kolmansien maiden väestön oikeutta maahan ja ravinnon saantiin; kehottaa ottamaan maaoikeuksien puolustajat järjestelmällisesti huomioon toteutettaessa YK:n menettelyihin ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaan EU:n toimintaohjelmaan liittyviä ihmisoikeushankkeita;

22.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeuksien erityisedustajan aloitetta vastuuvelvollisuutta ja muutoksenhakua koskevan hankkeen laajentamisesta niin, että sillä edistetään oikeudenmukaista ja entistä tehokkaampaa kansallisen lainsäädännön muutoksenhakujärjestelmää erityisesti tapauksissa, joissa vakavia ihmisoikeusloukkauksia on tapahtunut yritystoiminnan yhteydessä; kehottaa kaikkia hallituksia täyttämään velvollisuutensa ja takaamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä oikeussuojakeinojen saatavuuden uhreille, joilla on sekä käytännöllisiä että oikeudellisia vaikeuksia käyttää muutoksenhakukeinoja kansallisesti ja kansainvälisesti silloin, kun on kyse liiketoiminnan yhteydessä tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista;

23.  toteaa, että ihmisoikeusneuvoston 26. kesäkuuta 2014 antamalla päätöslauselmalla perustettiin hallitusten välinen työryhmä (IGWG), joka käsittelee monikansallisia yhtiötä ja muita yrityksiä oikeudellisesti sitovan kansainvälisen ihmisoikeusasiakirjan valmistelua, ja että työryhmän ensimmäinen kokous oli heinäkuussa 2015; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti neuvotteluissa, jotka koskevat tätä oikeudellisesti sitovaa kansainvälistä välinettä;

Muuttoliike

24.  on huolissaan toisen maailmansodan jälkeen vakavimmasta humanitaarisesti kriisistä, joka on seurausta siitä, että yhä useammat joutuvat jättämään kotinsa vainon, aseellisten selkkausten ja yleisen väkivallan vuoksi etsien suojaa ja parempaa elämää vaarantaen samalla henkensä vaarallisilla matkareiteillä;

25.  kehottaa kaikkia maita suhtautumaan siirtolaisuuteen ihmisoikeuslähtöisellä tavalla siten, että siirtolaisten oikeudet asetetaan keskeiselle sijalle muuttoliikepolitiikassa ja muuttoliikkeen hallinnassa, ja kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota marginalisoituneisiin ja haavoittuviin siirtolaisryhmiin, kuten naisiin ja lapsiin; kehottaa kaikkia maita käsittelemään naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja korostaa sukupuolinäkökohtien huomioonottamista muuttoliikepolitiikassa, jotta naisten ja tyttöjen erityistarpeisiin voitaisiin vastata;

26.  muistuttaa, että kaikkien valtioiden velvollisuutena on kunnioittaa ja suojella kaikkien niiden oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluvien ihmisoikeuksia kansalaisuudesta, alkuperästä tai maahanmuuttaja-asemasta riippumatta; muistuttaa, että maahan tulleiden palauttamisessa on aina noudatettava täysin heidän oikeuksiaan ja että palautusten on perustuttava vapaaehtoisiin, oikeaan tietoon perustuviin päätöksiin ja niitä olisi toteutettava vain silloin kun näiden ihmisten oikeudet turvataan heidän omissa maissaan; kehottaa hallituksia lopettamaan siirtolaisten mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot;

Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet

27.  pitää myönteisenä ilmastonmuutosta koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksesta tehtyä Pariisin sopimusta, joka kattaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillitsemisen, tekniikan kehittämisen ja siirron sekä valmiuksien kehittämisen; vaatii ilmastopolitiikan valtavirtaistamista kaikilla talouspolitiikan aloilla; kehottaa kaikkia sopimuksen allekirjoittaneita valtioita ottamaan pikaisesti käyttöön kunnianhimoisia hillitsemis- ja sopeuttamistoimia ottamalla ilmastonmuutosasiat olennaiseksi osaksi kaikkia politiikanaloja;

28.  muistuttaa, että ilmastonmuutoksen kielteinen vaikutus on välitön ja mahdollisesti peruuttamaton maailmanlaajuinen uhka ihmisoikeuksien täydelle toteutumiselle ja sillä on huomattava vaikutus haavoittuviin ryhmiin, joiden oikeudet ovat jo nyt uhattuina; panee huolestuneena merkille, että ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt, kuten merenpinnan nousu ja kuivuutta ja tulvia aiheuttavat äärimmäiset säämuutokset, johtavat todennäköisesti yhä useampiin kuolonuhreihin, väestön siirtymiin sekä elintarvike- ja vesipulaan;

29.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä käsittelemään "ilmastopakolaisen" käsitteeseen liittyviä oikeudellisia puutteita ja myös sen mahdollista märittelyä kansainvälisessä oikeudessa tai oikeudellisesti sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa;

Naisten oikeudet

30.  pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston äskettäin naisista, rauhasta ja turvallisuudesta antamaa päätöslauselmaa 2242, jossa naiset asetetaan etusijalle kaikissa toimissa, joilla käsitellään globaaleja haasteita, kuten yleistyviä väkivaltaisia ääriliikkeitä, ilmastonmuutosta, muuttoliikettä, kestävää kehitystä, rauhaa ja turvallisuutta; pitää myönteisinä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 täytäntöönpanosta tehtyjä havaintoja, joissa korostetaan naisten johtajuuden ja osallistumisen tärkeyttä konfliktien ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa sekä sitä, että heidän osallistumisensa on parantanut humanitaarista apua, vahvistanut rauhanturvaajien työtä, edistänyt rauhanneuvotteluja ja auttanut torjumaan väkivaltaisia ääriliikkeitä;

31.  on tyrmistynyt siitä, että erilaisten väkivaltaisten ääriliikkeiden, kuten Da´eshin Syyriassa ja Irakissa ja Boko Haramin Länsi-Afrikassa, esiinnousun myötä naisiin kohdistuva väkivalta on saavuttanut uudet mittasuhteet ja on nyt pelottavampaa kuin koskaan, sillä seksuaalisesta väkivallasta on tullut olennainen osa näiden ääriliikkeiden tavoitteita, ideologiaa ja tulonlähteitä, mikä tuo kansainvälisellä yhteisölle merkittävän uuden haasteen; kehottaa kaikkia hallituksia ja YK:n toimielimiä tehostamaan sitoutumistaan näiden hirvittävien rikosten torjuntaan ja naisten ihmisarvon palauttamiseen niin, että he saavat oikeutta, hyvitystä ja tukea;

32.  katsoo, että yksi tapa torjua ääriliikkeitä on taata naisten itsenäisyys käsittelemällä naisten ja miesten eriarvoisuutta, joka tekee naisista haavoittuvia selkkausten yhteydessä; kehottaa YK:ta ja sen jäsenvaltiota toteuttamaan konkreettisia toimia, joiden avulla taataan naisten itsenäisyys, heidän mielekäs osallisuutensa konfliktien estämiseen ja ratkaisuun samoin kuin rauhanneuvotteluihin ja rauhanrakentamiseen lisäämällä heidän edustustaan kaikilla päätöksenteon tasoilla kansalliset, alueelliset ja kansainväliset elimet ja mekanismit mukaan lukien;

Lasten oikeudet

33.  muistuttaa, että vuonna 1989 hyväksytyssä lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa, joka on laajimmin ratifioitu kansainvälinen ihmisoikeussopimus, määrätään useista lapsen oikeuksista, kuten oikeudesta elämään, koulutukseen ja leikkiin sekä oikeudesta perhe-elämään, oikeudesta suojeluun väkivallalta ja syrjinnältä sekä oikeudesta tulla kuulluksi; kehottaa kaikkia yleissopimuksen allekirjoittajia noudattamaan velvoitteitaan;

34.  pitää myönteisenä suunniteltua YK:n käynnistämää maailmanlaajuista tutkimusta, jolla selvitetään seurannan ja arvioivan analyysin avulla, miten nykyisiä lakeja ja normeja pannaan täytäntöön käytännössä, ja arvioidaan valtioiden konkreettisia mahdollisuuksia parantaa politiikkaansa ja toimiaan; kehottaa kaikkia valtioita tukemaan tutkimusta ja osallistumaan siihen aktiivisesti;

HLBTI-ihmisten oikeudet

35.  on huolissaan edelleen esiintyvistä syrjivistä laeista ja käytännöistä sekä väkivallasta, jotka kohdistuvat henkilöihin heidän seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä vuoksi eri maissa; kehottaa seuraamaan tarkasti HLBTI-ihmisten tilannetta maissa, joissa äskettäin hyväksytyt HLBTI-ihmisiä vastaan suunnatut lait uhkaavat seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkeä; on erittäin huolissaan niin kutsutuista propagandan vastaisista laeista, jotka rajoittavat sananvapautta ja kokoontumisvapautta ja joita on myös joissakin Manner-Euroopan maissa;

36.  antaa jälleen tukensa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun jatkuvalle työlle HLBTI-ihmisten kaikkien ihmisoikeuksien toteutumisen edistämisen ja suojelemisen puolesta erityisesti julkilausumien, raporttien ja Free & Equal -kampanjan avulla; kannustaa ihmisoikeusvaltuutettua jatkamaan syrjivien lakien ja käytäntöjen vastaista toimintaa;

Miehittämättömät ilma-alukset ja itsenäisesti toimivat aseet

37.  kehottaa jälleen neuvostoa laatimaan aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevan EU:n yhteisen kannan ja painottamaan kannassa erityisen voimakkaasti ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamisen merkitystä sekä käsittelemään sellaisia kysymyksiä kuin oikeudellinen kehys, suhteellisuus, vastuuvelvollisuus, siviilien suojelu ja avoimuus; kehottaa jälleen kerran EU:ta kieltämään sellaisten täysin itsenäisesti toimivien aseiden tuotannon, kehittämisen ja käytön, jotka mahdollistavat iskut ilman ihmisten osallistumista; vaatii ottamaan ihmisoikeudet osaksi kaikkea kolmansien maiden kanssa terrorismin torjunnasta käytävää vuoropuhelua;

Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen EU:ssa

38.  kehottaa EU:ta edistämään ihmisoikeuksien, myös kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien, yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta Lissabonin sopimuksen 21 artiklan ja unionin ulkoisesta toiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti;

39.  kehottaa EU:ta ottamaan käyttöön oikeusperustaisen lähestymistavan ja sisällyttämään ihmisoikeuksien kunnioittamisen vaatimuksen kauppaa, investointeja ja julkisia palveluja koskevaan yhteistyöhön ja kehitysyhteistyöhön sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa; korostaa myös, että EU:n ihmisoikeuspolitiikan avulla olisi taattava, että EU:n sisäinen ja ulkoinen politiikka ovat keskenään johdonmukaisia ja vastaavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen velvoitteita;

Kansainvälinen rikostuomioistuin

40.  muistuttaa neuvoston 16. marraskuuta 2015 esittämien päätelmien 6. kohdasta ja toistaa tukevansa vakaasti kansainvälistä rikostuomioistuinta, jotta voidaan lisätä vastuuvelvollisuutta ja välttää rankaisemattomuutta; pitää tässä mielessä myönteisenä kansainvälisen rikostuomioistuimen roolia alueellisen rauhan saavuttamisessa Afrikan mantereella sekä oikeusvaltion toteuttamisessa;

Yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun piiriin kuuluvat maat

Georgia

  pitää myönteisenä Georgian jäsenyyttä YK:n ihmisoikeusneuvossa sekä Georgiasta äskettäin suoritettua yleistä määräaikaistarkastelua; panee merkille lainsäädäntöuudistukset, joiden avulla on saatu aikaan kehitystä liittyen oikeuteen ja lakien täytäntöönpanon valvontaan, syyttäjänvirastoon, huonon kohtelun torjuntaan ja lapsen oikeuksiin sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan sekä maan sisällä siirtymään joutuneisiin henkilöihin; panee kuitenkin merkille, että kehityksen puute useimmilla näistä aloista johtuu siitä, että maan poliittinen ja taloudellinen eliitti ovat hyvin läheisesti yhteydessä toisiinsa;

  panee kuitenkin merkille, että tarvitaan lisätoimia, jotka koskevat oikeuslaitoksen täyttä riippumattomuutta, huonoa kohtelua erityisesti oikeudenkäyntejä edeltävän pidätyksen yhteydessä sekä uhrien kuntouttamista; korostaa hallitukselle kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön nojalla kuuluvaa velvoitetta suojella kaikkia lapsia väkivallalta ja kehottaa hallitusta ja parlamenttia tutkimaan kaikkia lapsiin liittyvää hyväntekeväisyyttä tekeviä järjestöjä, Georgian ortodoksinen kirkko mukaan lukien; on edelleen huolissaan sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta sekä siitä, etteivät valvojat ole päässeet miehitetyille Abhasian ja Tskhinvalin/Etelä-Ossetian alueille, joilla ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleen yleisiä; kehottaa Georgian hallitusta toteuttamaan asianmukaisia toimia UPR-prosessin yhteydessä esitettyjen suositusten seurannan varmistamiseksi;

Libanon

43.  kiittää Libanonia avointen rajojen ja vastaanoton politiikasta, jota se on soveltanut jo vuosien ajan Palestiinasta, Irakista ja Syyriasta tuleviin pakolaisiin; kehottaa EU:ta ohjaamaan lisää resursseja tähän ja tekemään tiivistä yhteistyötä Libanonin viranomaisten kanssa ja auttamaan maata suojelemaan edelleenkin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia; on tässä yhteydessä huolissaan saaduista tiedoista, jotka koskeva lapsi- ja pakkoavioliittojen suurta määrää syyrialaisten pakolaisten keskuudessa; kehottaa Libanonin hallitusta harkitsemaan maahantuloa, maassa oleskelua ja maastapoistumista koskevan lainsäädännön uudistamista, sillä siinä ei tällä hetkellä tehdä eroa toisaalta turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ja toisaalta maahanmuuttajien välillä;

44.  tukee naisten syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean (CEDAW) suosituksia, joissa kehitettiin parantamaan maahan tulevien naispuolisten kotitaloustyöntekijöiden tietämystä heille CEDAW-yleissopimuksen, johon Libanonkin on liittynyt, nojalla kuuluvista ihmisoikeuksista; korostaa erityisesti tarvetta lopettaa "Kafala-järjestelmä" ja taata maahan tulevien kotiapulaisena työskentelevien naisten mahdollisuus käyttää oikeuskeinoja esimerkiksi takaamalla heidän turvallisuutensa ja oikeutensa oleskeluun heidän asemaansa koskevien oikeudellisen ja hallinnollisten menettelyjen yhteydessä;

Mauritania

45.  korostaa, että vaikka Mauritanian hallitus onkin saanut aikaan edistystä lainsäädäntötoimissa, joilla torjutaan orjuuden ja orjuutta muistuttavien käytäntöjen kaikkia muotoja, tehokkaan täytäntöönpanon puute mahdollistaa edelleen ilmiön olemassaolon; kehottaa viranomaisia panemaan täytäntöön orjuuden vastaisen lainsäädännön ja aloittamaan orjuuden kaikki muodot käsittävien eriteltyjen tietojen maanlaajuisen, järjestelmällisen ja säännöllisen keräämisen ja toteuttamaan perinpohjaisen ja todisteisiin perustuvan tutkimuksen orjuuden historiasta ja luonteesta sen kitkemiseksi;

46.  kehottaa Mauritanian viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä yleissopimuksia ja omaa lainsäädäntöään ja sallimaan sananvapauden ja kokoontumisvapauden; kehottaa myös vapauttamaan Biram Dah Abeidin, Bilal Ramdanen ja Djiby Sow´n, jotta he voivat jatkaa orjuudenvastaista väkivallatonta kampanjaansa ilman ahdistelua ja pelkoa;

Myanmar

47.  pitää myönteisenä kilpailuun perustuvien vaalien järjestämistä 8. marraskuuta 2015, mikä on tärkeä virstanpylväs maan siirtymisessä demokratiaan; panee merkille ihmisoikeuksien suhteen tähän mennessä saavutetun kehityksen, mutta toteaa, että on edelleen olemassa useita suurta huolta aiheuttavia kysymyksiä, kuten vähemmistöjen oikeudet, sananvapaus, yhdistymisvapaus ja oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen;

48.  tuomitsee rohingya-väestön syrjinnän, jota pahentavat kyseisen yhteisön oikeudellisen aseman puuttuminen sekä muihin kuin buddhalaisiin kohdistuvan vihapuheen lisääntyminen; kehottaa suorittamaan täyden, avoimen ja riippumattoman tutkimuksen kaikista väitetyistä rohingya-väestöön kohdistuneista ihmisoikeusloukkauksista ja on huolissaan parlamentin vuonna 2015 hyväksymistä laeista, joilla pyrittiin "suojelemaan rotua ja uskontoa", koska ne voivat johtaa sukupuoleen liittyvään syrjintään; toistaa pyyntönsä sallia YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston avaaminen maassa; korostaa, että on tehtävä täysimääräinen kestävyyteen liittyvien vaikutusten arviointi ennen kuin neuvottelut EU:n ja Myanmarin välisesti investointisopimuksesta saatetaan päätökseen;

Nepal

49.  pitää myönteisenä 20. syyskuuta 2015 voimaan tullutta Nepalin uutta perustuslakia, jonka on tarkoitus luoda pohja maan tulevalle poliittiselle vakaudelle ja talouskehitykselle; toivoo, että lähitulevaisuudessa ratkaistaan loputkin huolenaiheet, jotka koskevat vähemmistöjen, kuten kastittomien, poliittista edustusta ja kansalaisuuslakeja;

50.  pitää valitettavana, että sisällissodan aikana ihmisoikeusloukkauksiin puolin ja toisin syyllistyneet eivät yleisesti ole vieläkään joutuneet vastuuseen teoistaan, vaikka toukokuussa 2014 säädettiin laki totuudesta, sovinnosta ja katoamisista; kehottaa Nepalin hallitusta liittymään kansainväliseen yleissopimukseen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta; tuomitsee tiibetiläispakolaisten perusvapauksien rajoittamisen; kehottaa Intiaa lopettamaan Nepalin talouden epävirallisen saarron, joka yhdessä huhtikuussa 2015 sattuneen tuhoisan maanjäristyksen kanssa aiheuttaa humanitaarisen kriisin ja pakottaa taas lähes miljoona nepalilaista köyhyyden umpikujaan;

Oman

51.  antaa Omanille kiitosta hallituksen kansallisen ihmisoikeuskomitean perustamisesta ja kutsusta, joka mahdollisti oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen käsittelevän YK:n erityisedustajan uraauurtavan vierailun syyskuussa 2014; toivoo, että nämä rakentavat askeleet johtavat Omanin entistä tiiviimpään toimintaan YK:n ihmisoikeusedustajien sekä riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen kanssa;

52.  kehottaa Omania toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta voitaisiin lievittää, kuten YK:n erityisedustaja totesi, "maan pysyvää pelon ja uhkailun ilmapiiriä, jossa yksilöt eivät uskalla ilmaista mielipiteitään, puhua puhelimessa eivätkä tavata toisiaan"; on edelleen tähän liittyen huolissaan kaikkien poliittisten puolueiden kieltämisestä ja kehottaa hallitusta tarkastelemaan asiaa uudelleen, mikä koskee myös elokuussa 2014 esitettyä uutta kansallisuuslakia, jonka mukaan kansallisuus voidaan peruuttaa kaikilta kansalaisilta, jotka liittyvät kansallisten etujen kannalta haitallisiksi katsottuihin ryhmiin; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita antamaan Omanille teknistä ja oikeudellista apua turvallisen ja suotuisan ympäristön luomiseksi kansalaisyhteiskunnan järjestöille;

Ruanda

53.  on huolissaan Ruandan ihmisoikeustilanteesta ja sanan- ja järjestäytymisvapauden rajoituksista, demokraattisen poliittisten oppositiopuolueiden sekä riippumattoman kansalaisyhteiskunnan toiminnan tilan vähenemisestä sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden mahdollistavan ympäristön puuttumisesta; kehottaa Ruandan hallitusta luomaan demokraattisen tilan, jossa yhteiskunnan kaikki osat voivat toimia vapaasti;

54.  on huolissaan ehdotetusta perustuslain muutoksesta, jolla on tarkoitus sallia nyt vallassa olevalle presidentille kolmas toimikausi; kehottaa Ruandan hallitusta noudattamaan demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevaa Afrikan peruskirjaa;

Etelä-Sudan

55.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston kesäkuussa 2015 antamaa päätöslauselmaa ja asetettua YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ryhmää, joka tarkkailee Etelä-Sudanin ihmisoikeustilannetta, raportoi siitä ja suorittaa kattavan arvion väitetyistä ihmisoikeusrikkomuksista ja -loukkauksista vastuuseenasettamisen takaamiseksi;

56.  pitää myönteisenä, että ihmisoikeusneuvoston 31. istunnossa hyväksyttiin jatkopäätöslauselma, jolla perustettiin Etelä-Sudanin erityisedustajan mandaatti kesäkuussa 2015 esitetyn päätöslauselman mukaisesti; toteaa, että näin on tarkoitus auttaa hallitusta panemaan täytäntöön suositukset, joita YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ryhmä esittää ihmisoikeustilanteen parantamiseksi sekä alueellisten ja kansallisten toimien tukemiseksi tarkoituksena saada aikaan vastuullisuus ja yhdistää hallitukselle annettuja kansainvälisiä varoja niin, että maassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia kaikenkattavasti;

57.  kehottaa ihmisoikeusneuvostoa tukemaan sellaisen Etelä-Sudania käsittelevän erityisraportoijan nimittämistä, jonka tehtävänä on valvoa loukkauksia ja raportoida niistä julkisesti, mukaan lukien lapsisotilaiden värvääminen ja käyttö, sekä seurata koulujen käyttämistä sotilaallisiin tarkoituksiin ja esittää suosituksia todellisen vastuullisuuden aikaansaamiseksi;

Syyria

58.  on vakavasti huolestunut Syyrian turvallisuus- ja humanitaarisen tilanteen jatkuvasta pahenemisesta; tuomitsee jyrkästi pahoinpitelyt, verilöylyt, kidutuksen, murhat ja seksuaalisen väkivallan, joita Isis, Assadin hallinto ja muut terroristijärjestöt ja puolisotilaalliset joukot ovat kohdistaneet Syyrian väestöön; kehottaa jälleen pyrkimään Syyrian konfliktin kestävään ratkaisuun Syyrian johtamalla poliittisella prosessilla, joka johtaa todelliseen poliittiseen siirtymään tavalla, joka vastaa Syyrian kansan oikeutettuja pyrkimyksiä ja antaa heille mahdollisuuden päättää tulevaisuudestaan itsenäisesti ja demokraattisesti;

59.  pyytää ihmisoikeusneuvostoa kehottamaan YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että ihmisoikeusrikkomuksista sekä mahdollisesti sotarikoksiksi ja ihmisyyttä vastaan tehdyiksi rikoksiksi katsottaviin tekoihin syyllistyneet saatetaan vastuuseen myös käsittelemällä Syyrian tilannetta kansainvälisessä rikostuomioistuimessa;

Venezuela

60.  on huolissaan 1. tammikuuta 2016 alkaneesta Venezuelan kolmivuotisesta jäsenyydestä YK:n ihmisoikeusneuvostossa; panee merkille presidentti Maduron puheenvuoron 12. marraskuuta pidetyssä erityisistunnossa ja muistuttaa, että neuvoston jäsenyyteen liittyy velvoite edistää ja suojella ihmisoikeuksia omassa maassa, kuten päävaltuutettu Zeid Ra’ad selvästi totesi;

61.  on erittäin huolestunut Venezuelan tilanteen pahenemisesta ja tuomitsee väkivallan käytön mielenosoittajia vastaan; kehottaa monien YK:n virastojen ja kansainvälisten järjestöjen esittämien vaatimusten mukaisesti Venezuelan viranomaisia vapauttamaan välittömästi oppositiojohtajat ja kaikki rauhanomaiset mielenosoittajat, opiskelijat ja oppositiojohtajat, jotka on vangittu mielivaltaisesti, koska he ovat käyttäneet oikeuttaan sananvapauteen ja perusoikeuksiin;

Ensisijaiset maat

Ukraina

62.  on hyvin huolissaan jatkuvista summittaisista hyökkäyksistä siviilialueille erityisesti Itä-Ukrainassa; tuomitsee konfliktin aikana tapahtuneet jatkuvat ihmisoikeusrikkomukset ja tukee täysimääräisesti YK:n ihmisoikeustarkkailuryhmän ja Etyj:n erityistarkkailuryhmän läsnäoloa Ukrainassa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan kaikkia mahdollisia toimia YK:n tasolla, jotta voidaan torjua rankaisemattomuutta ja tutkia puolueettomasti Majdan-mielenosoitusten tukahduttamiseen liittyneet väkivaltaisuudet ja ihmisoikeusrikkomukset sekä hallitusta kannattavien joukkojen sekä Venäjän tukemien taistelijoiden mahdollinen rypäleammusten käyttö Itä-Ukrainan aseellisen konfliktin yhteydessä, ja kehottaa käsittelemään Krimin ihmisoikeustilannetta sekä muita Itä-Ukrainan aseelliseen konfliktiin liittyviä rikkomuksia;

Valko-Venäjä

63.  on erittäin huolissaan siitä, että maassa rajoitetaan edelleen sananvapautta, yhdistymisvapautta ja oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen, tuomitsee riippumattomien sekä oppositiota edustavien toimittajien ahdistelun sekä ihmisoikeusaktivistien pidätykset ja tuomitsee kuolemanrangaistuksen käytön jatkamisen; kehottaa uudistamaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisedustajan mandaatin neuvoston 32. kokouksessa ja kehottaa hallitusta täyteen yhteistyöhön erityisraportoijan kanssa ja sitoutumaan jo kauan kaivattuihin uudistuksiin ihmisoikeuksien suojelemiseksi esimerkiksi panemalla täytäntöön erityisraportoijan ja muiden ihmisoikeusmekanismien esittämät suositukset;

Azerbaidžan

64.  pitää myönteisenä Azerbaidžanin ihmisoikeustilannetta koskevaa yhteistä julkilausumaa, joka esitettiin YK:n ihmisoikeusneuvoston 29. istunnossa, mutta pitää valitettavana, että jotkin EU:n jäsenvaltioista eivät tukeneet sitä; vaatii EU:n jäsenvaltioita ja muita ihmisoikeusneuvoston jäseniä seuraamaan tiiviisti Azerbaidžanin ihmisoikeustilannetta ja pyrkimään siihen, että voidaan hyväksyä päätöslauselma, jossa vaaditaan vapauttamaan välittömästi ihmisoikeuksien puolustajat, poliittiset ja kansalaisaktivistit, toimittajat ja bloggaajat, jotka on pidätetty tai vangittu poliittisin perustein, tutkimaan täysin väitteet kidutuksesta säilöönoton aikana sekä kumoamaan lait, joilla Azerbaidžanissa rajoitetaan epäasianmukaisella tavalla sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta;

Bahrain

65.  pitää myönteisenä yhteistä julkilausumaa, jonka 33 maata esittivät 14. syyskuuta 2015 ja joka oli viides Bahrainin ihmisoikeustilannetta koskenut julkilausuma; panee merkille, että siinä esitettiin huoli kertomuksista, jotka koskivat sellaisten henkilöiden ahdistelua ja vangitsemista, jotka olivat käyttäneet oikeuttaan mielipiteen- ja sananvapauteen sekä rauhanomaiseen kokoontumiseen ja joiden joukossa oli myös ihmisoikeuksien puolustajia; panee merkille, että siinä todettiin myös oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien riittävien takuiden puuttuminen sekä ihmisoikeusrikkomuksia koskevan vastuun puuttuminen ja mainittiin kidutusta ja huonoa kohtelua vankeuden yhteydessä koskevat kertomukset;

66.  kehottaa jälleen hallitusta kiirehtimään Bahrainin riippumattoman tutkintakomission suositusten täyttä toteutusta;

67.  kehottaa jälleen hallitusta täyteen yhteistyöhön YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja erityismenettelyjen kanssa myös yhteistyötä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kanssa koskevan sopimuksen virallistamisen avulla;

Burundi

68.  on erittäin huolestunut ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja heidän perheenjäseniinsä kohdistetuista iskuista; tuomitsee jyrkästi poliittisen väkivallan, pikateloitukset, ihmisoikeusloukkaukset, väärinkäytökset ja väkivaltaan yllyttämisen poliittisin, etnisin tai muunlaisin perustein Burundissa sekä sen, että syylliset, kuten poliisi- ja turvallisuusjoukot, puolueisiin yhteydessä olevat nuorisoryhmät ja virkamiehet, ovat edelleenkin rankaisematta;

69.  kehottaa Burundin viranomaisia lopettamaan nämä loukkaukset ja väärinkäytökset ehdottomasti ja pikaisesti esimerkiksi lopettamalla välittömästi ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien ja todellisten tai epäiltyjen vastustajien ja arvostelijoiden murhat ja heihin kohdistetut iskut sekä toteuttamalla perusteellisen, puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan, jotta syylliset voidaan tuoda oikeuden eteen ja uhrit saavat oikeutta;

70.  on tyytyväinen siihen, että ihmisoikeusneuvosto kokoontui 17. joulukuuta 2015 erityisistuntoon, jossa käsiteltiin keinoja estää Burundin ihmisoikeustilanteen heikkeneminen entisestään, mutta pitää valitettavana, että istunnon järjestäminen viivästyi;

71.  vaatii lähettämään pikaisesti paikalle riippumattomien asiantuntijoiden valtuuskunnan ja kehottaa Burundin viranomaisia tekemään täysimääräisesti yhteistyötä sen kanssa;

Saudi-Arabia

72.  toteaa jälleen, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava valtioista, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa; ei hyväksy lainkaan YK:n päätöstä antaa ihmisoikeuksia koskeva keskeinen rooli Genevessä toimivalle Saudi-Arabian YK-suurlähettiläälle, joka valittiin YK:n ihmisoikeusneuvoston riippumattomien asiantuntijoiden paneelin puheenjohtajaksi;

73.  on erittäin huolissaan kuolemanrangaistuksiin liittyvien teloitusten yleistymisestä ja tuomitsee nämä teloitukset, joita ei voida missään tapauksessa hyväksyä; vaatii Saudi-Arabiaa määräämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanokiellon;

°

°  °

74.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 69. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteerille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0470.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö