Procedură : 2015/3035(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0052/2016

Texte depuse :

B8-0052/2016

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 490kWORD 162k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.954v01-00
 
B8-0052/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP))  
B8–0052/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului și convențiile Organizației Națiunilor Unite asupra drepturilor omului și protocoalele opționale ale acestora, inclusiv Convenția cu privire la drepturile copilului și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW),

–  având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

–  având în vedere Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile adoptate în cadrul procedurii de urgență referitoare la aceste aspecte,

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(1),

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5), precum și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul anual pe 2015 prezentat de CDO Adunării Generale a ONU,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în anii 2015 și 2016 are loc o serie de aniversări importante privind drepturile omului, pacea și securitatea: cea de-a 70-a aniversare a înființării Organizației Națiunilor Unite, cea de-a 50-a aniversare a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), 40 de ani de la Declarația ONU privind dreptul la dezvoltare (1986) și 20 de ani de la Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune (1995), precum și cea de-a 15-a aniversare a Rezoluției emblematice a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (2000) și a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (2000);

B.  întrucât toate statele au obligația de a garanta respectarea drepturilor omului indiferent de rasă, origine, religie, sex sau culoare; întrucât își reiterează devotamentul față de indivizibilitatea drepturilor omului (fie aceste drepturi civile, economice, sociale sau culturale), ele fiind întrepătrunse și interdependente și întrucât privarea de oricare dintre aceste drepturi are un impact direct și negativ asupra celorlalte; întrucât toate statele au obligația de a respecta drepturile fundamentale ale cetățenilor lor, precum și datoria de a întreprinde acțiuni concrete pentru a facilita respectarea acestor drepturi la nivel național, dar și de a coopera pe plan internațional în vederea eliminării obstacolelor din calea exercitării drepturilor omului în toate domeniile;

C.  întrucât respectarea, promovarea și garantarea universalității drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al UE și reprezintă una din pietrele unghiulare ale unității și integrității europene;

D.  întrucât acțiunea Uniunii în relațiile sale cu țările terțe are la bază articolul 21 din Tratatul de la Lisabona, care reafirmă universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și prevede respectarea demnității umane, a principiilor egalității și solidarității, precum și a principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional;

E.  întrucât respectarea drepturilor omului ar trebui generalizată în toate domeniile de politică legate de pace și securitate, cooperarea pentru dezvoltare, comerț și investiții, acțiunile umanitare, schimbările climatice și combaterea terorismului, deoarece aceste aspecte nu pot fi tratate separat de respectarea drepturilor omului;

F.  întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO), numirea unor raportori speciali, mecanismul de evaluare periodică universală (UPR) și procedurile speciale care abordează fie situația din anumite țări, fie aspecte tematice, contribuie la promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

G.  întrucât, în mod regretabil, unii dintre actualii membri ai Consiliului pentru Drepturile Omului sunt recunoscuți ca aflându-se printre principalii autori de acte de încălcare a drepturilor omului și au o reputație dubioasă în ce privește cooperarea cu Procedurile speciale ale ONU și respectarea cerințelor de raportare față de organismele ONU pentru protecția drepturilor omului,

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

1.  salută numirea ambasadorului Choi Kyong-lim ca președinte al CDO pentru 2016;

2.  salută raportul anual prezentat de CDO Adunării Generale a ONU referitor la sesiunile 28, 29 și 30;

3.  își reiterează poziția conform căreia membrii CDO ar trebui aleși din rândul statelor care garantează respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației și îndeamnă statele membre ale ONU să aplice criterii de performanță în domeniul drepturilor omului cu prilejul alegerii viitorilor membri ai CDO; își exprimă îngrijorarea cu privire la încălcările drepturilor omului în unele state membre ale CDO alese recent și afirmă răspicat că este important să se apere independența CDO astfel încât să își poată exercita în continuare mandatul în mod eficace și imparțial;

4.  își reafirmă sprijinul în favoarea Procedurilor speciale și a statutului independent al titularilor de mandat, care le permite să își exercite funcția în deplină imparțialitate, și invită toate statele să coopereze cu aceste proceduri;

5.  reafirmă importanța universalității evaluării periodice universale (EPU) în vederea unei depline înțelegeri a situației drepturilor omului din toate statele membre ale ONU și își reiterează sprijinul pentru cel de-al doilea ciclu al evaluării, care se axează pe punerea în aplicare a recomandărilor acceptate pe parcursul primului ciclu; cu toate acestea, solicită din nou ca recomandările care nu au fost acceptate de state în cadrul primului ciclu să fie reexaminate în continuarea procesului EPU;

6.  subliniază necesitatea de a asigura participarea deplină la procesul EPU a unei palete largi de părți interesate, în special a societății civile, și se arată îngrijorat că limitările și restricțiile tot mai mari au împiedicat participarea societății civile la acest proces;

7.  în acest context, solicită tuturor statelor membre ale UE să folosească EPU ca un mijloc de evaluare a situației drepturilor omului și în statele membre ale UE, subliniind cât este de important ca toate statele membre ale UE să se implice activ în evaluările EPU ale statelor membre ale UE și să facă recomandări în cursul acestora și de aceea solicită UE și Comisiei să ofere asistență tehnică actorilor societății civile în activitatea lor legată de evaluările EPU ale statelor membre ale UE, inclusiv prin facilitarea prezenței la reuniunile de la Geneva;

8.  invită UE și Comisia să monitorizeze recomandările EPU în dialogurile privind politicile UE cu țările în cauză în scopul găsirii unor modalități de punere în aplicare a recomandărilor prin intermediul unor strategii specifice naționale și regionale;

9.  salută Inițiativa pentru schimbare a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, menită să îmbunătățească și să consolideze prezența la nivel mondial a birourilor ONU pentru drepturile omului prin crearea a opt centre regionale care vor monitoriza și vor promova respectarea drepturilor omului, colaborând direct cu partenerii pentru a transforma recomandările formulate în cadrul mecanismelor pentru drepturile omului în schimbări reale pe teren;

Drepturile civile și politice

10.  își exprimă îngrijorarea cu privire la modificarea constituției întreprinsă într-o serie de țări cu scopul de a mări limita stabilită pentru numărul de mandate prezidențiale, această inițiativă generând în unele situații acte de violență electorală; reafirmă că respectarea drepturilor civile și politice, inclusiv a libertății de exprimare individuale și colective și a libertății de întrunire și de asociere, constituie indicatorul unic al unei societăți democratice, tolerante și pluraliste;

11.  reafirmă că alegerea liberă a liderilor politici, prin organizarea periodică de alegeri cu adevărat libere, bazate pe vot universal și egal, constituie un drept fundamental de care ar trebui să se bucure toți cetățenii, potrivit Declarației universale a drepturilor omului [articolul 21 alineatul (3)] și Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (articolul 25), susținând, totodată, că garantarea libertății de exprimare și a unui mediu activ, favorabil unei societăți independente și pluraliste, reprezintă condiții prealabile pentru respectarea drepturilor omului;;

12.  condamnă hărțuirea și întemnițarea constantă a apărătorilor drepturilor omului și a personalităților opoziției de către forțele guvernamentale dintr-o serie de țări terțe; își exprimă preocuparea cu privire la existența unor dispoziții legislative nedrepte și restrictive, de exemplu restricțiile impuse finanțării externe, ceea ce duce la reducerea spațiului destinat activităților societății civile; invită toate guvernele să promoveze și să sprijine libertatea mass-mediei, organizațiile societății civile și activitățile apărătorilor drepturilor omului și să le permită să-și desfășoare activitățile fără teamă, represiuni sau intimidare;

13.  se arată extrem de îngrijorat de atacurile asupra personalului umanitar și a centrelor medicale, precum atacurile asupra centrului medical al Médicins sans Frontières (MSF) de la Kunduz (Afghanistan) din 3 octombrie 2015 și de la Razan (Yemen) din 10 ianuarie 2016; subliniază că orice atac îndreptat împotriva operațiunilor umanitare și a civililor este interzis de dreptul internațional umanitar (DIH) și face un apel la părțile în conflict să respecte principiile de bază ale DIH și să nu țintească deliberat infrastructurile civile; subliniază importanța îmbunătățirii securității personalului umanitar pentru a reacționa mai eficient la atacuri;

14.  consideră că actualele tehnologii digitale prezintă și avantaje, și dezavantaje, în domenii precum protecția vieții private și a dreptului la intimitate, precum și exercitarea libertății de exprimare în mediul online în întreaga lume; salută, în acest context, numirea unui raportor special al ONU pentru dreptul la viață privată în era digitală, al cărui mandat include aspecte legate de supraveghere și viața privată care afectează persoanele în mediul online sau offline;

15.  își reiterează opoziția de lungă durată față de pedeapsa cu moartea, tortură și tratamentul și pedepsele crude, inumane și degradante, în toate cazurile și în orice condiții; subliniază încă o dată că abolirea pedepsei capitale contribuie la apărarea demnității umane și își reafirmă devotamentul față de dreptul fiecărei persoane la viață și la demnitate umană;

16.  salută progresele importante înregistrate până în prezent, multe țări suspendând pedeapsa capitală, în timp ce altele au luat măsuri legislative în vederea abolirii pedepsei cu moartea; își exprimă, cu toate acestea, regretul cu privire la reinstituirea execuțiilor în unele țări în ultimii ani; invită statele în care pedeapsa cu moartea a fost abolită sau face obiectul unui moratoriu de lungă durată să nu o reintroducă;

Drepturile sociale și economice

17.  regretă faptul că, la peste 20 de ani de la adoptarea Declarației de la Viena privind caracterul universal, indivizibil, interdependent și corelat al tuturor drepturilor omului, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (ICESCR) nu este tratat în mod similar și nu se bucură de aceeași atenție ca Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP); recunoaște eforturile CDO de a pune toate drepturile omului pe picior de egalitate și de a le acorda aceeași atenție, prin desemnarea unor titulari de mandat pentru procedurile speciale aferente drepturilor economice, sociale și culturale;

18.  își exprimă îngrijorarea profundă față de creșterea proporției sărăciei extreme, ceea ce pune în pericol exercitarea deplină a tuturor drepturilor omului; salută, în această privință, raportul Raportorului special al CDO privind sărăcia extremă și drepturile omului (A/HRC/29/31) și sprijină propunerile sale privind eliminarea sărăciei extreme, printre care: să se acorde drepturilor economice, sociale și culturale aceeași greutate și prioritate ca drepturilor civile și politice; să se recunoască dreptul la protecție socială; să se introducă politici fiscale destinate reducerii inegalității; să se revitalizeze și să se concretizeze dreptul la egalitate; și să se pună chestiunile legate de redistribuirea resurselor în centrul dezbaterilor privind drepturile omului;

19.  consideră că evaziunea fiscală, corupția, proasta administrare a bunurilor publice și impunitatea contribuie la încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, deoarece deturnează fonduri de la bugetele de stat care ar trebui dedicate promovării drepturilor omului la nivelul unor servicii publice foarte necesare precum educația, serviciile medicale de bază și alte elemente de infrastructură socială; consideră că măsurile menite să asigure respectarea drepturilor omului, în special a dreptului la informare, la libertatea de exprimare și de întrunire, la un sistem judiciar independent și la participarea democratică la afacerile publice sunt esențiale pentru a combate corupția;

Mediul de afaceri și drepturile omului

20.  sprijină ferm implementarea integrală și efectivă a Principiilor directoare ale ONU privind mediul de afaceri și drepturile omului (UNGP) în interiorul și în afara UE, inclusiv prin dezvoltarea de planuri naționale de acțiune; subliniază necesitatea de a se lua toate măsurile necesare pentru eliminarea decalajelor în privința implementării efective a Principiilor directoare ale ONU, inclusiv în ceea ce privește accesul la justiție și la căi de atac;

21.  îndeamnă ONU și UE să trateze problema apărătorilor drepturilor funciare, care sunt victime ale unor acte de represiune (amenințări, hărțuiri, arestări arbitrare, agresiuni și asasinate) pentru că au protestat împotriva acaparării masive de terenuri în dauna drepturilor funciare și alimentare ale populațiilor rurale din țări terțe; cere ca mecanismele ONU și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația să includă în mod sistematic protecția apărătorilor drepturilor funciare în proiectele lor privind drepturile omului;

22.  salută inițiativa Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului de a da o dimensiune mai amplă proiectului privind răspunderea și căile de atac cu scopul de a contribui la un sistem mai echitabil și mai eficient de mecanisme de recurs la nivel național, în special în cazurile de încălcări grave ale drepturilor omului în sectorul economic; invită toate guvernele să își îndeplinească obligațiile în ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor omului și a accesului la justiție pentru victime, care se confruntă atât cu dificultăți practice, cât și juridice în accesarea căilor de atac la nivel național și internațional în legătură cu încălcările drepturilor omului legate de activitățile întreprinderilor;

23.  constată că grupul de lucru interguvernamental fără limită de membri, creat la 26 iunie 2014 prin intermediul unei rezoluții a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO) în scopul elaborării unui instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic pentru corporațiile transnaționale și alte întreprinderi în domeniul drepturilor omului, s-a reunit pentru prima dată în iulie 2015; invită UE și statele sale membre să se implice activ în negocierile legate de acest instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu;

Migrația

24.  își exprimă îngrijorarea cu privire la cea mai gravă criză umanitară înregistrată de la cel de-al Doilea război mondial încoace, declanșată de faptul că un număr tot mai mare de persoane sunt obligate să-și părăsească locuințele din cauza persecuțiilor, a conflictelor armate și a violențelor generalizate și se află în căutare de protecție și de o viață mai bună, riscându-și viețile în călătorii periculoase;

25.  invită toate țările să adopte o abordare a migrației din perspectiva drepturilor omului, care pune drepturile migranților în centrul politicilor și modalităților de gestionare ale migrației, acordând o atenție specială situației grupurilor marginalizate și defavorizate de migranți, precum femeile și copiii; invită toate statele să combată violența legată de gen care afectează femeile și fetele și insistă asupra importanței elaborării unor politici în materie de migrație care să țină cont de perspectiva de gen pentru a putea răspunde nevoilor lor specifice;

26.  reamintește că toate statele au obligația de a respecta și de a proteja drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția lor, indiferent de naționalitatea sau originea lor și indiferent de statutul lor de imigrant; reamintește că returnarea imigranților ar trebui să fie realizată numai cu respectarea deplină a drepturilor migranților, pe baza unor decizii libere și în cunoștință de cauză și numai în cazul în care le este garantată protecția drepturilor în țara de proveniență; invită guvernele să pună capăt arestării și reținerii arbitrare a migranților;

Schimbările climatice și drepturile omului

27.  salută acordul convenit la Paris în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care prevede acțiuni de adaptare, de atenuare, de transfer și dezvoltare a tehnologiilor și de dezvoltare a capacităților; insistă asupra punerii schimbărilor climatice în primplanul tuturor domeniilor de politică economică; îndeamnă toate părțile semnatare ale acestui acord să adopte măsuri urgente și ambițioase de adaptare și combatere a schimbărilor climatice, prin punerea schimbărilor climatice în primplanul tuturor domeniilor politice;

28.  reamintește că efectul negativ al schimbărilor climatice reprezintă o amenințare mondială imediată și potențial ireversibilă la adresa exercitării depline a drepturilor omului, iar impactul schimbărilor climatice asupra grupurilor vulnerabile este considerabil, având în vedere că situația drepturilor lor este deja precară; constată cu îngrijorare că incidentele legate de schimbările climatice, cum ar fi creșterea nivelului mărilor și fenomenele climatice extreme care provoacă secete și inundații, vor avea ca rezultat, probabil, pierderea a și mai multe vieți omenești, dislocarea populațiilor și deficitul de alimente și apă;

29.  invită comunitatea internațională să elimine carențele de natură juridică aferente termenului de „refugiat climatic”, printre altele să definească eventual acest termen în dreptul internațional sau în orice acord internațional cu efecte juridice obligatorii;

Drepturile femeilor

30.  salută recenta Rezoluție nr. 2242 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, care consideră femeile drept axa centrală a tuturor eforturilor de soluționare a provocărilor mondiale, inclusiv proliferarea extremismului violent, schimbările climatice, migrația, dezvoltarea durabilă, pacea și securitatea; salută concluziile studiului global efectuat de ONU privind transpunerea rezoluției nr. 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, prin care se sublinia cât sunt de importante rolul coordonator al femeilor și participarea lor la soluționarea conflictelor și la consolidarea păcii și îmbunătățirile constatate, grație implicării femeilor în acordarea de asistență umanitară, în consolidarea eforturilor forțelor de menținere a păcii, în încheierea de negocieri de pace și în combaterea extremismului violent;

31.  își exprimă consternarea cu privire la faptul că, de la apariția grupărilor extremiste violente precum Daesh în Siria și Irak și Boko Haram în vestul Africii, violența împotriva femeilor a căpătat o nouă dimensiune, mai înfiorătoare ca oricând, agresiunile sexuale devenind o parte integrantă a obiectivelor și ideologiei practicate de aceste grupări extremiste și o sursă de venituri pentru ele, punând comunitatea internațională în fața unei noi provocări critice; solicită tuturor guvernelor și instituțiilor ONU să-și întărească angajamentele privind combaterea acestor crime îngrozitoare și să reabiliteze demnitatea femeilor, astfel încât să li se facă dreptate și să li se acorde măsuri reparatorii și sprijin;

32.  consideră că garantarea autonomiei femeilor prin eliminarea diferențelor aferente dintre femei și bărbați care pun femeile și fetele într-o postură vulnerabilă pe timp de conflict reprezintă o modalitate de combatere a extremismului; invită ONU și toate statele sale membre să întreprindă măsuri concrete pentru a garanta autonomia femeilor și includerea efectivă a acestora în procesele de prevenire și soluționare a conflictelor, precum și în negocierile de pace și în procesele de reinstaurare a păcii, prin creșterea gradului de reprezentare a femeilor la toate nivelurile decizionale, inclusiv în instituțiile și mecanismele de la nivel național, regional și internațional;

Drepturile copiilor

33.  reamintește că Convenția cu privire la drepturile copilului, care a fost adoptată în 1989 și reprezintă tratatul internațional în domeniul drepturilor omului ratificat de cel mai mare număr de state, prevede o serie de drepturi ale copilului, printre care dreptul la viață, la sănătate, la educație și la joacă, precum și dreptul la viața de familie, dreptul de a beneficia de protecție împotriva violenței și discriminării și de a-și exprima propriile opinii; solicită tuturor semnatarilor acestui tratat să își respecte obligațiile ce le revin;

34.  salută studiul planificat de ONU care urmează a fi realizat la scară mondială și care va fi lansat pentru a stabili, prin intermediul unei analize bazate pe monitorizare și evaluare, modul în care legislația și standardele internaționale existente sunt puse în aplicare pe teren și pentru a examina posibilitățile concrete de care dispun statele pentru a-a își îmbunătăți politicile și strategiile; îndeamnă toate statele să sprijine realizarea acestui studiu și să participe în mod activ la desfășurarea lui;

Drepturile persoanelor LGBTI

35.  își exprimă îngrijorarea cu privire la persistența practicilor și a legilor discriminatorii, precum și a actelor de violență raportate în diferite țări, îndreptate împotriva anumitor persoane din motive legate de orientarea sexuală și identitatea de gen a acestora; sprijină adoptarea de măsuri pentru a asigura monitorizarea strictă a situației persoanelor LGBTI în țările în care legile anti-LGBTI introduse recent amenință viața minorităților sexuale; își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu așa-numitele „legi anti-propagandă”, care limitează libertatea de exprimare și de întrunire, inclusiv în țări de pe continentul european;

36.  își reafirmă sprijinul pentru activitatea neîntreruptă întreprinsă de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului cu scopul de a promova și a proteja exercitarea efectivă a tuturor drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI, în special prin declarații, rapoarte și campania „Liberi și egali”; încurajează Înaltul Comisar să-și continue lupta împotriva legilor și practicilor discriminatorii;

Dronele și armele autonome

37.  își reiterează apelul adresat Consiliului UE privind elaborarea unei poziții comune a UE în legătură cu utilizarea dronelor armate, care să acorde o importanță primordială respectării drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional și care să abordeze aspecte precum cadrul juridic, proporționalitatea, responsabilitatea, protecția civililor și transparența; îndeamnă UE, încă o dată, să interzică producerea, dezvoltarea și utilizarea unor arme pe deplin autonome, cu ajutorul cărora se pot lansa atacuri fără intervenție umană; insistă ca aspectele legate de drepturile omului să fie integrate în toate dialogurile cu țările terțe privind combaterea terorismului;

Integrarea aspectelor referitoare la drepturile omului în politicile UE

38.  solicită UE să promoveze universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul de la Lisabona și cu Dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii;

39.  își reiterează solicitarea adresată UE de a adopta o abordare bazată pe drepturi și de a integra obiectivul referitor la respectarea drepturilor omului în politicile privind comerțul, investițiile, serviciile publice și cooperarea pentru dezvoltare, precum și în politica sa de securitate și apărare comună; subliniază, de asemenea, că politica UE privind drepturile omului ar trebui să fie elaborată astfel încât să asigure coerența dintre politicile interne și cele externe ale UE, în conformitate cu obligațiile prevăzute de Tratatul UE;

Curtea Penală Internațională (CPI)

40.  reamintește prevederile punctului 6 din concluziile Consiliului din 16 noiembrie 2015 și își reafirmă sprijinul ferm pentru Curtea Penală Internațională (CPI), mandatată să promoveze asumarea responsabilității și să combată o cultură a impunității, și, în acest context, salută rolul jucat de CPI în ceea ce privește instaurarea păcii la nivel regional pe continentul african și asigurarea respectării statului de drept;

Țările care fac obiectul evaluării periodice universale („Universal Periodic Review” - UPR)

Georgia

41.  salută aderarea Georgiei la Consiliul pentru Drepturile Omului (CDO) și recenta UPR referitoare la Georgia; ia act de reformele legislative care au permis realizarea unor progrese în sectorul justiției și al aplicării legii, instituirea Parchetului, lupta împotriva relelor tratamente, protecția drepturilor copiilor și, de asemenea, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, precum și a persoanelor strămutate în interiorul țării (PSI); constată, cu toate acestea, că lipsa de progrese în cele mai multe dintre aceste sectoare se datorează faptului că elitele politice și economice sunt profund interconectate în țară;

42.  constată, cu toate acestea, că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura independența deplină a sistemului judiciar și pentru a remedia anumite probleme legate de relele tratamente, în special în contextul arestării preventive și al reabilitării victimelor; subliniază responsabilitatea care îi revine guvernului, în temeiul legislației internaționale privind drepturile omului, de a proteja toți copiii împotriva violenței și solicită ca guvernul și parlamentul Georgiei să realizeze un control al activității tuturor instituțiilor de caritate ai căror beneficiari sunt copiii, inclusiv a Bisericii Ortodoxe georgiene; își exprimă în continuare îngrijorarea în legătură cu respectarea libertății de exprimare și cu situația mass-mediei, remarcând faptul că observatorilor nu li se permite accesul în regiunile ocupate din Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud, unde încălcările drepturilor omului rămân larg răspândite; solicită guvernului georgian să ia măsuri adecvate cu scopul de a asigura o monitorizare a recomandărilor formulate în cadrul procesului UPR;

Liban

43.  felicită Libanul pentru politica pe care o aplică de mai mulți ani în legătură cu refugiații din Palestina, Irak și Siria și care are la bază deschiderea frontierelor și disponibilitatea de a primi refugiații și îndeamnă UE să aloce mai multe resurse și să coopereze îndeaproape cu autoritățile libaneze pentru a ajuta această țară să mențină în continuare măsurile de protecție a drepturilor refugiaților și ale solicitanților de azil; își exprimă îngrijorarea, în acest context, în legătură cu numărul ridicat de cazuri de căsătorii ale minorilor și/sau căsătorii forțate care au fost raportate în rândul refugiaților sirieni; încurajează guvernul libanez să examineze posibilitatea realizării unei reforme a legislației care reglementează intrarea în Liban, ieșirea din această țară și șederea pe teritoriul său, având în vedere faptul că această legislație nu face distincția între refugiați și solicitanți de azil, pe de o parte, și migranți, pe de altă parte;

44.  sprijină recomandările Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW), care a solicitat să se adopte măsuri menite să sensibilizeze femeile migrante care desfășoară activități casnice cu privire la faptul că Convenția CEDAW, pe care Libanul a ratificat-o, prevede obligația respectării drepturilor omului în ceea ce le privește; subliniază, în special, necesitatea de a elimina sistemul „Kafalaˮ și de a asigura accesul efectiv la justiție pentru femeile migrante care desfășoară activități casnice, inclusiv prin garantarea siguranței și a dreptului lor de ședere pe durata procedurilor juridice și administrative legate de statutul lor;

Mauritania

45.  subliniază că, deși guvernul Mauritaniei a realizat progrese în ceea ce privește adoptarea de măsuri legislative menite să combată toate formele de sclavie și practicile similare sclaviei, absența măsurilor de punere în aplicare eficace contribuie la persistența unor astfel de practici; invită autoritățile să adopte un act legislativ pentru a combate fenomenul sclaviei, să inițieze, la nivel național, un proces de colectare sistematică și regulată de date defalcate privind toate formele de sclavie și să efectueze un studiu aprofundat, pornind de la date verificabile, cu privire istoricul și natura sclaviei, pentru a putea eradica această practică;

46.  îndeamnă autoritățile din Mauritania să garanteze respectarea libertății de exprimare și de întrunire, în conformitate cu convențiile internaționale și cu legislația națională a țării; solicită, de asemenea, ca Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane și Djiby Sow să fie eliberați, pentru a-și putea continua campania non-violentă împotriva formelor de sclavie menținute în continuare, fără a fi expuși riscului hărțuirii sau intimidării;

Myanmar/Birmania

47.  salută faptul că, la 8 noiembrie 2015, au fost organizate alegeri într-un climat de competiție, ceea ce a constituit o etapă importantă în tranziția democratică a țării; recunoaște progresele realizate până în prezent în ceea ce privește drepturile omului și identifică, totodată, o serie de domenii care suscită în continuare o preocupare majoră, inclusiv drepturile minorităților, libertatea de exprimare și dreptul de asociere și de întrunire pașnică;

48.  condamnă discriminarea împotriva minorității Rohingya, care este agravată de faptul că această comunitate nu are un statut juridic, precum și de răspândirea pe scară tot mai largă a discursurilor de incitare la ură împotriva minorităților non-budiste; solicită să se realizeze anchete aprofundate, transparente și independente în toate cazurile în care au fost raportate încălcări ale drepturilor omului comise împotriva minorității Rohingya și își exprimă preocuparea cu privire la cele patru legi adoptate de parlament în 2015, care vizează „protejarea rasei și a religiei”, deoarece acestea pot duce la apariția discriminării pe criterii de gen; își reiterează solicitarea ca Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) să fie autorizat să înființeze un birou în această țară; subliniază că este necesar să se realizeze o evaluare completă a impactului asupra dezvoltării durabile, înainte ca negocierile privind acordul de investiții UE-Myanmar să fie finalizate;

Nepal

49.  salută intrarea în vigoare, la 20 septembrie 2015, a noii constituții a Nepalului, care ar trebui să pună bazele viitoarei stabilități politice și dezvoltări economice a țării; își exprimă speranța că preocupările care persistă în ceea ce privește reprezentarea politică a minorităților, inclusiv a persoanelor Dalit, precum și în ceea ce privește legile referitoare la cetățenie vor fi abordate în viitorul apropiat;

50.  regretă absența eforturilor de asumare a răspunderii, constatată pe scară largă în ceea ce privește încălcările drepturilor omului comise de ambele părți în timpul războiului civil, în pofida adoptării, în mai 2014, a Legii privind adevărul, reconcilierea și disparițiile; îndeamnă guvernul Nepalului să adere la Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate; condamnă impunerea unor restricții privind libertățile fundamentale ale refugiaților tibetani; îndeamnă India să ridice embargoul neoficial impus asupra economiei Nepalului, care, alături de cutremurul devastator din aprilie 2015, a declanșat o criză umanitară și a dus la creșterea numărului de cetățeni nepalezi împinși către o spirală a sărăciei cu aproape un milion;

Oman

51.  felicită Omanul pentru instituirea Comisiei naționale pentru drepturile omului (NHRC), încadrată în structura guvernului, precum și pentru lansarea invitației care a făcut posibilă vizita fără precedent a Raportorului special al ONU pentru drepturile de întrunire pașnică și de asociere, în septembrie 2014; își exprimă speranța că aceste etape constructive vor duce la o implicare mai puternică a Omanului în cooperarea cu reprezentanții ONU pentru drepturile omului și cu organizațiile independente active în domeniul drepturilor omului;

52.  încurajează Omanul să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți climatul predominant în această țară, care, potrivit Raportorului special al ONU, poate fi descris ca un climat generalizat de teamă și de intimidare, în care cetățenii „se tem să își exprime opiniile, să vorbească la telefon, să se întrunească”; este în continuare îngrijorat în legătură cu interdicția impusă tuturor partidelor politice și cu noua lege privind cetățenia, adoptată în august 2014, care stipulează că autoritățile pot să le retragă cetățenia persoanelor care aderă la grupări considerate a fi dăunătoare intereselor naționale; solicită guvernului, în acest context, să reexamineze aceste două inițiative; solicită instituțiilor UE și statelor membre să ofere asistența tehnică și juridică necesară pentru a-i permite Omanului să instituie un mediu sigur și propice pentru organizațiile societății civile;

Rwanda

53.  își exprimă îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului în Rwanda, inclusiv cu privire la restricționarea libertății de exprimare și de asociere, la restrângerea spațiului democratic pentru partidele politice de opoziție și pentru activitățile independente ale societății civile, precum și cu privire la absența unui mediu favorabil care să permită funcționarea independentă a sistemului judiciar; solicită guvernului ruandez să creeze un spațiu democratic în care toate segmentele societății să își poată desfășura activitatea în mod liber;

54.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu propunerea de modificare a constituției, al cărei scop este să îi permită președintelui în exercițiu să candideze pentru un al treilea mandat; încurajează guvernul ruandez să sprijine Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța;

Sudanul de Sud

55.  salută rezoluția CDO din iunie 2015 și desfășurarea unei misiuni a OHCHR menită să monitorizeze situația drepturilor omului din Sudanul de Sud și să raporteze cu privire la aceasta, precum și să efectueze o evaluare cuprinzătoare a acuzațiilor de încălcări ale drepturilor omului pentru a putea trage la răspundere vinovații;

56.  sprijină adoptarea, în cadrul celei de a 31-a sesiuni a CDO, a unei rezoluții de monitorizare prin care a fost stabilit un mandat al Raportorului special pentru Sudanul de Sud, astfel cum se prevede în rezoluția din iunie 2015, rolul său fiind de a asista guvernul în punerea în aplicare a recomandărilor care urmează a fi formulate de misiunea OHCHR privind modalitățile de îmbunătățire a situației drepturilor omului și de a furniza sprijin pentru demersurile regionale și internaționale care urmăresc asigurarea responsabilității, corelând finanțarea internațională acordată guvernului cu nivelul general de respectare a drepturilor omului în această țară;

57.  solicită CDO să sprijine numirea unui Raportor special pentru Sudanul de Sud, mandatat să monitorizeze încălcările comise, inclusiv recrutarea și utilizarea copiilor-soldați și utilizarea școlilor în scopuri militare, precum și să informeze publicul cu privire la acestea, formulând de asemenea recomandări pentru a asigura asumarea efectivă a responsabilității de către cei vinovați;

Siria

58.  este profund îngrijorat de deteriorarea continuă a situației umanitare și în materie de securitate din Siria; condamnă cu fermitate faptele reprobabile, precum abuzurile, masacrele, tortura, asasinatele și violența sexuală comise de către Statul Islamic, regimul Assad și alte organizații teroriste și miliții împotriva populației siriene; își reiterează solicitarea privind implementarea unei soluții durabile în conflictul sirian, prin intermediul unui proces politic coordonat de Siria, care să conducă la o reală tranziție politică, astfel încât să existe cadrul necesar pentru a respecta aspirațiile legitime ale poporului sirian și a-i permite acestuia să-și determine propriul viitor în mod independent și democratic;

59.  îndeamnă CDO să invite Consiliul de Securitate al ONU (CSONU) să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că persoanele responsabile pentru încălcări ale drepturilor omului, inclusiv pentru încălcări care pot fi considerate crime împotriva umanității și crime de război sunt trase la răspundere, unul dintre demersurile care trebuie întreprinse în acest scop fiind sesizarea Curții Penale Internaționale în legătură cu situația din Siria;

Venezuela

60.  își exprimă preocuparea cu privire la faptul că, începând de la 1 ianuarie 2016, Venezuela este membră a CDO pentru o perioadă de trei ani; ia act de intervenția președintelui Maduro în cadrul sesiunii speciale din 12 noiembrie și reamintește că statutul de membru al CDO implică responsabilitatea statului în cauză de a promova și de a proteja drepturile omului pe teritoriul său, astfel cum a afirmat în mod clar Înaltul Comisar Zeid Ra’ad Al Hussein;

61.  reamintește profunda sa preocupare cu privire la deteriorarea situației din Venezuela și la utilizarea violenței împotriva protestatarilor; invită autoritățile din Venezuela să-i elibereze imediat pe liderii opoziției, pe toți protestatarii pașnici și pe studenții care au fost privați de libertate în mod arbitrar ca urmare a faptului că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare și alte drepturi fundamentale, în conformitate cu cererile mai multor organizații internaționale și ale ONU;

Țările prioritare

Ucraina

62.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea atacurilor lansate în mod aleatoriu asupra zonelor civile, în special în estul Ucrainei; condamnă persistența încălcărilor drepturilor omului în cadrul acestui conflict și sprijină în totalitate Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului și Misiunea specială a OSCE de monitorizare în Ucraina; solicită statelor membre ale UE să acorde sprijin tuturor eforturilor depuse la nivelul ONU în scopul combaterii impunității și al desfășurării unor anchete imparțiale privind actele de violență și încălcările drepturilor omului comise în contextul reprimării demonstrațiilor care au avut loc în Piața Maidan și privind presupusa utilizare a munițiilor cu dispersie de către forțele proguvernamentale și de către militanții susținuți de Rusia pe durata conflictului armat din estul Ucrainei și să abordeze situația drepturilor omului în Crimeea și celelalte cazuri de încălcări legate de conflictul armat din estul Ucrainei;

Belarus

63.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea restricțiilor privind libertatea de exprimare și libertatea de asociere și de întrunire pașnică și condamnă, totodată, hărțuirea jurnaliștilor independenți și a jurnaliștilor din opoziție, cazurile de hărțuire și de detenție a unor activiști pentru drepturile omului, precum și menținerea în continuare a pedepsei cu moartea; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus în cadrul celei de a 32-a sesiuni a Consiliului și invită guvernul acestei țări să coopereze pe deplin cu Raportorul special și să își asume angajamentul de a realiza o serie de reforme îndelung așteptate pentru a proteja drepturile omului, inclusiv prin punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Raportorul special și de alte organisme competente în domeniul drepturilor omului;

Azerbaidjan

64.  salută declarația comună referitoare la situația drepturilor omului din Azerbaidjan făcută în cadrul celei de a 29-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, dar regretă faptul că un număr de state membre ale UE nu au sprijinit această declarație comună; solicită statelor membre ale UE și altor membri ai Consiliului să urmărească îndeaproape situația drepturilor omului din Azerbaidjan și să colaboreze în vederea adoptării unei rezoluții care să solicite eliberarea imediată a apărătorilor drepturilor omului, a activiștilor politici și civili, a jurnaliștilor și a bloggerilor care au fost arestați sau închiși pe baza unor acuzații motivate politic, anchetarea tuturor alegațiilor privind tortura în condiții de detenție și abrogarea legilor care restricționează în mod necorespunzător libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere în Azerbaidjan;

Bahrain

65.  salută declarația comună la care au subscris 33 de state la 14 septembrie 2015, cea de a cincea referitoare la situația drepturilor omului în Bahrain, în care semnatarii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la cazurile semnalate de hărțuire și de detenție a persoanelor care și-au exercitat dreptul la libertatea de opinie și de exprimare, precum și dreptul de asociere și de întrunire pașnică, inclusiv a apărătorilor drepturilor omului, fiind semnalate, de asemenea, lipsa unor garanții suficiente în ceea ce privește dreptul la un proces echitabil, neasumarea răspunderii pentru încălcările drepturilor omului și cazuri de tortură și de rele tratamente aplicate în detenție;

66.  reiterează solicitarea ca guvernul să accelereze punerea în aplicare deplină a recomandărilor Comisiei independente de anchetă din Bahrain (BICI);

67.  reiterează solicitarea ca guvernul să coopereze pe deplin cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) și cu procedurile speciale, inclusiv prin oficializarea acordului în ceea ce privește cooperarea cu OHCHR;

Burundi

68.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la atacurile direcționate împotriva apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor și a membrilor familiilor acestora; condamnă cu fermitate violențele politice, execuțiile sumare, abuzurile și încălcările drepturilor omului, precum și incitarea la violență pe motive politice, etnice sau de altă natură în Burundi și consideră condamnabilă impunitatea de care se bucură în continuare autorii acestor fapte, inclusiv poliția și forțele de securitate, grupurile de tineri afiliate partidelor politice și funcționarii;

69.  solicită autorităților burundeze să pună capăt acestor încălcări și abuzuri ca o chestiune de prioritate esențială și urgentă, inclusiv prin încetarea imediată a asasinatelor și atacurilor împotriva apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor, a persoanelor care fac parte sau despre care se presupune că fac parte din opoziție și a celor care formulează critici, precum și prin desfășurarea de anchete aprofundate, imparțiale și independente, cu scopul de a aduce în fața justiției pe cei responsabili și de a oferi victimelor căi de atac;

70.  salută organizarea, la 17 decembrie 2015, a unei sesiuni speciale a CDO, dedicată modalităților de prevenire a deteriorării suplimentare a situației drepturilor omului în Burundi, însă regretă întârzierea în desfășurarea acesteia;

71.  solicită mobilizarea rapidă a misiunii de experți independenți și solicită autorităților burundeze să coopereze pe deplin cu această misiune;

Arabia Saudită

72.  reiterează faptul că membrii CDO ar trebui să fie aleși din rândul statelor care apără drepturile omului, statul de drept și democrația; își exprimă dezaprobarea profundă față de decizia ONU de a conferi un rol cheie în domeniul drepturilor omului ambasadorului Arabiei Saudite pe lângă sediul ONU de la Geneva, care a fost ales președinte al unui grup de experți independenți din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului;

73.  este extrem de preocupat de creșterea numărului de cazuri în care a fost aplicată pedeapsa cu moartea și condamnă aceste execuții intolerabile; solicită Arabiei Saudite să impună un moratoriu privind pedeapsa cu moartea;

°

°  °

74.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 69-a Adunări Generale a ONU, Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0470.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate