Предложение за резолюция - B8-0053/2016Предложение за резолюция
B8-0053/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно мирния процес в Колумбия

14.1.2016 - (2015/3033(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Йозо Радош, Марите Схаке, Павел Теличка, Йоханес Корнелис ван Бален от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0041/2016

Процедура : 2015/3033(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0053/2016
Внесени текстове :
B8-0053/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0053/2016

Резолюция на Европейския парламент относно мирния процес в Колумбия

(2015/3033(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите многобройни резолюции относно положението в Колумбия, включително положението с правата на човека,

–  като взе предвид многостранното споразумение за търговия между Перу и Колумбия, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано в Брюксел на 26 юли 2012 г.,

–  като взе предвид параграф 44 от посланието на делегацията на Европейския парламент в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат) до Втората среща на най-високо равнище ЕС-CELAC в Брюксел относно прекратяването на вътрешния конфликт между правителството на Колумбия и Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), както и Брюкселската декларация, приета в края на Втората среща на най-високо равнище на 11 юни 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението от 24 септември 2015 г. на Федерика Могерини, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП/ЗП), относно споразумението за преходното правосъдие в Колумбия и нейните изявления от 1 октомври 2015 г. и 4 ноември 2015 г. за назначаване на Иймън Гилмор, бивш заместник-министър и бивш министър на външните работи и търговията на Република Ирландия, в качеството му на специален пратеник за мирния процес в Колумбия,

–  като взе предвид неотдавнашното споразумение за премахване на визите между Европейския съюз и Колумбия, подписано на 2 декември 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че от 2013 г. насам ЕС и Колумбия поддържат рамка на тясно икономическо и търговско сътрудничество, установено с многостранното споразумение за търговия между Перу и Колумбия, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, чиято крайна цел е да бъдат създадени връзки, които надхвърлят търговията и включват укрепването на мира, правата на човека, демокрацията и благосъстоянието на техните граждани;

Б.  като има предвид, че президентът на Колумбия Хуан Мануел Сантос посети Брюксел на 4 ноември 2014 г. и получи пълната подкрепа на тогавашния председател на Европейския съвет, Херман ван Ромпьой, и на ЗП/ВП Федерика Могерини;

В.  като има предвид, че тези близки взаимоотношения включват международно сътрудничество в области от широки общи интереси, като например борбата за мир и борбата срещу тероризма и трафика на наркотици;

Г.  като има предвид, че „Масата на диалога“ (La Mesa de Diálogo) между правителството на Колумбия и ФАРК беше учредена в Хавана (Куба) на 26 август 2012 г. след подписването на Общото споразумение за прекратяване на конфликта и за изграждане на стабилен и траен мир, като по този начин се изпълнява желанието на народа на Колумбия да живее в мир;

Д.  като има предвид, че на отделните етапи в Хавана преговарящите постигнаха съгласие за цялостна реформа на селските райони, политическо участие и демократичен процес за изграждане на мира, за разрешаване на проблема с незаконната търговия с наркотици и за истина и компенсации за жертвите на конфликта;

Е.  като има предвид, че на 23 септември 2015 г. правителството на Колумбия и ФАРК обявиха сключването на споразумение относно създаването на специална юрисдикция за мир съгласно международното право с цел зачитане на правата на жертвите и оказване на принос за създаването на стабилен и траен мир; като има предвид, че страните се договориха за изпълнението на цялостна система на истина, справедливост, обезщетенията и неповтаряне, включително създаването на Комисия за изясняване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения, както и споразумения относно обезщетения за жертвите и прекратяване на безнаказаността; като има предвид, че след това споразумение двете страни се споразумяха да постигнат мир не по-късно от 23 март 2016 г.;

Ж.  като има предвид, че постигането на стабилен и траен мир в Колумбия чрез разрешаването на вътрешен конфликт, продължил повече от 50 години и причинил милиони човешки жертви, е първостепенен приоритет за Колумбия, а също и за Европейския съюз и международната общност; като има предвид, че на 4 ноември 2015 г. ЗП/ВП Федерика Могерини проведе среща със своя специален пратеник за мирния процес в Колумбия, Еймън Гилмор, и подчерта недвусмислено приоритета на ЕС за осигуряване на подкрепа за мирния процес;

З.  като има предвид, че постигнатият досега напредък може да се разглежда като положителен пример за процеса на разрешаване на конфликти; като има предвид, че мирният процес изисква непрестанни усилия;

1.  подкрепя и приветства горещо усилията, полагани от колумбийското правителство и ФАРК, за постигане на споразуменията, достигнати до настоящия момент,относно всеобхватните реформи в селските райони, политическото участие и демократичното отваряне за изграждане на мир, разрешаване на проблема с незаконните наркотици и създаването на специална юрисдикция за мир, която включва комисия за изясняване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения;

2.  осъжда всички страдания, причинени от конфликта; счита, че тези споразумения са решителни стъпки за постигане на окончателно стабилно и трайно мирно споразумение, без това да включва безнаказаност, в срок до 23 март 2016 г., което ще сложи край на продължилия половин столетие вътрешен въоръжен конфликт и ще зачете най-вече правото на жертвите на конфликта на пълно, истинско и справедливо обезщетение за физически, морални и материални вреди;

3.  настоятелно призовава всички страни в процеса да продължават да работят конструктивно за трайното уреждане на конфликта и за цялостното изпълнение на споразуменията за дългосрочен и траен мир;

4.  подчертава значението на работата по програми за обществено помирение, тъй като те са от съществено значение за преодоляване на продължилото с десетилетия насилие, които е причинило огромен брой жертви;

5.  признава политическите усилия, реализма и постоянството, демонстрирани и от правителството на Колумбия, и от ФАРК, както и важната роля на сдруженията на жертвите, на неправителствените организации и гражданското общество в процеса на примиряване на противоположните възгледи и постепенно създаване на пространство на ангажираност, което е направило възможно напредъка в преговорите за постигане на стабилен и траен мир за всички колумбийски граждани, който гарантира, че конфликтът няма да се повтори;

6.  подчертава отново, че насилието не е законен метод за политическа борба, и призовава тези, които са били изразители на подобни възгледи, да прегърнат демокрацията с всички нейни последици и изисквания като първа стъпка, да сложат оръжие и да предадат своите оръжия веднъж завинаги и да започнат да защитават своите идеи и въжделения в условията на демокрация и при зачитане на върховенството на закона;

7.  признава важната роля, изпълнявана досега от Куба и Норвегия като държави гаранти, и ролята на Чили и Венецуела като държави, съпътстващи мирния процес, и техните усилия за постигане на мир в Колумбия;

8.  приветства решението от 1 октомври 2015 г. на ВП/ЗП Федерика Могерини да назначи Иймън Гилмор за специален пратеник за мирния процес в Колумбия; и се ангажира да полага всички необходими усилия, за да осигури на новия специален пратеник възможно най-бързо необходимите бюджетни ресурси за успешното изпълнение на неговата важна мисия;

9.  изтъква отново своята готовност да осигурява всякаква възможна помощ в подкрепа на изпълнението на окончателното мирно споразумение и подновява своя призив към държавите — членки на ЕС, да създадат доверителен фонд, който да придружава фазата след конфликт;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, както и на правителството и Конгреса на Колумбия.