Forslag til beslutning - B8-0053/2016Forslag til beslutning
B8-0053/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om fredsprocessen i Colombia

14.1.2016 - (2015/3033(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0041/2016

Procedure : 2015/3033(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0053/2016
Indgivne tekster :
B8-0053/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0053/2016

Europa-Parlamentets beslutning om fredsprocessen i Colombia

(2015/3033(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine talrige beslutninger om situationen i Colombia, herunder menneskerettighedssituationen,

–  der henviser til flerpartshandelsaftalen mellem Colombia og Peru på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side, som blev undertegnet i Bruxelles den 26. juli 2012,

–  der henviser til punkt 44 i meddelelsen fra Europa-Parlamentets Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (Eurolat) til det andet topmøde mellem EU og CELAC i Bruxelles om afslutningen på den interne konflikt mellem Colombias regering og Colombias Væbnede Revolutionære Styrke (FARC) og Bruxelleserklæringen, som blev vedtaget ved afslutningen på det andet topmøde mellem EU og CELAC den 11. juni 2015,

–  der henviser til redegørelsen af 24. september 2015 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om aftalen om retsopgør i Colombia og hendes redegørelser af 1. oktober 2015 og 4. november 2015 om udnævnelse af Eamon Gilmore, tidligere vicepremierminister og tidligere udenrigsminister og minister for handel i Den Irske Republik, til hendes særlige udsending for fredsprocessen i Colombia,

–  der henviser til den nylige aftale om visumfritagelse mellem Den Europæiske Union og Colombia, som blev undertegnet den 2. december 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU og Colombia siden 2013 har haft et tæt økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, som blev etableret med flerpartshandelsaftalen mellem Colombia og Peru på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side, hvis endelige mål er at skabe alliancer, der rækker ud over samhandel og omfatter styrkelse af fred, menneskerettigheder, demokrati og velfærd for borgerne;

B.  der henviser til, at Colombias præsident, Juan Manuel Santos, besøgte Bruxelles den 4. november 2014 og fik fuld opbakning fra formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, og NF/HR Federica Mogherini;

C.  der henviser til, at disse tætte forbindelser omfatter internationalt samarbejde på områder af mange fælles mærkesager såsom kampen for fred og kampen mod terrorisme og narkotikahandel;

D.  der henviser til, at "Mesa de Diálogo" (rundbordsforhandlinger) mellem Colombias regering og FARC blev indledt i Havanna (Cuba) den 26. august 2012 efter undertegnelsen af den generelle aftale om afslutning af konflikten og opbygning af stabil og varig fred, hvilket dermed opfylder det colombianske folks ønske om at leve i fred;

E.  der henviser til, at forhandlerne under de forskellige faser i Havanna indgik aftaler om en omfattende landbrugsreform, politisk deltagelse og en demokratisk åbning for at skabe fred, en løsning på problemet med ulovlig narkotika, og om at få sandheden frem og sikre erstatning til ofrene for konflikten;

F.  der henviser til, at Colombias regering og FARC den 23. september 2015 meddelte, at de havde indgået en aftale om oprettelse af en særlig domstolsmyndighed for fred i henhold til folkeretten for at opfylde ofrenes rettigheder og bidrage til at skabe en stabil og varig fred; der henviser til, at parterne er blevet enige om at indføre et omfattende system for sandhed, retfærdighed og erstatning og ikkegentagelse, herunder nedsættelsen af en sandhedskommission for fredelig sameksistens og ikkegentagelse, samt aftaler om at sikre erstatning til ofre og sætte en stopper for straffrihed; der henviser til, at begge parter efter denne aftale blev enige om at opnå fred senest den 23. marts 2016;

G.  der henviser til, at det har højeste prioritet for Colombia, men også for Den Europæiske Union og det internationale samfund, at opnå stabil og varig fred i landet ved at finde en løsning på en intern konflikt, der har varet i mere end 50 år og har medført millioner af ofre; der henviser til, at NF/HR, Federica Mogherini, den 4. november 2015 mødtes med sin særlige udsending for fredsprocessen i Colombia, Eamon Gilmore, og klart understregede EU's prioritering om at yde støtte til fredsprocessen;

H.  der henviser til, at de hidtidige fremskridt kunne betragtes som et positivt eksempel på en konfliktløsningsproces; der henviser til, at fredsprocessen kræver en vedvarende indsats;

1.  støtter og glæder sig meget over den indsats, som Colombias regering og FARC har ydet for at indgå de hidtil opnåede aftaler om en omfattende landbrugsreform, politisk deltagelse og en demokratisk åbning for at skabe fred, en løsning på problemet med ulovlig narkotika og oprettelsen af en særlig domsmyndighed for fred, som omfatter nedsættelsen af en sandhedskommission for fredelig sameksistens og ikkegentagelse;

2.  fordømmer alle de lidelser, som konflikten har forårsaget; mener, at sådanne aftaler er afgørende skridt til at opnå en endelig stabil og varig fredsaftale uden straffrihed inden den 23. marts 2016, hvilket vil gøre en ende på et halvt århundrede med intern væbnet konflikt og især tage hensyn til konfliktens ofres ret til fuldstændig, retvisende og retfærdig erstatning for de fysiske, moralske og materielle skader, de har lidt;

3.  opfordrer indtrængende alle parter til at fortsætte med at arbejde konstruktivt hen imod en varig løsning på konflikten og den fulde gennemførelse af aftalerne med henblik på en langvarig og holdbar fred;

4.  understreger vigtigheden af arbejdet med programmer om social forsoning, eftersom de er afgørende for at komme den årelange vold til livs, som har medført et uhyre stort antal ofre;

5.  anerkender den politiske indsats, realistiske tilgang og vedholdenhed, som både Colombias regering og FARC har udvist, og den vigtige rolle, som foreninger for ofre, ngo'er og civilsamfundet har spillet i processen med at bringe deres modstridende synspunkter nærmere hinanden og gradvist skabe et rum for kompromiser, som har gjort det muligt at gøre fremskridt i forhandlingerne for at opnå en stabil og varig fred, som alle colombianere ønsker, og sikre, at konflikten ikke gentager sig;

6.  gentager på ny, at vold ikke er en legitim metode til politisk kamp, og opfordrer dem, der har været af den tro, til at gå ind for demokratiet med alle dets konsekvenser og krav, hvoraf det første er den endelige nedlæggelse og overdragelse af våben og beskyttelse af deres idéer og forhåbninger gennem demokratiske regler og retsstatsprincipper;

7.  anerkender den vigtige rolle, som henholdsvis Cuba og Norge og Chile og Venezuela hidtil har spillet som garantlande og ledsagere i fredsprocessen, og deres indsats for at bidrage til at skabe fred i Colombia;

8.  glæder sig over beslutningen af 1. oktober 2015 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant Federica Mogherini om udnævnelsen af Eamon Gilmore til hendes særlige udsending for fredsprocessen i Colombia; er fast besluttet på at gøre alle nødvendige bestræbelser for hurtigst muligt at give den nye særlige udsending de budgetmidler, der er nødvendige for en vellykket gennemførelse af dennes vigtige mission;

9.  gentager, at det er rede til at yde al mulig bistand til støtte for gennemførelsen af den endelige fredsaftale, og gentager sin opfordring til EU's medlemsstater om at oprette en trustfond, der skal ledsage postkonfliktfasen;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og Colombias regering og kongres.