Päätöslauselmaesitys - B8-0053/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0053/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kolumbian rauhanprosessista

14.1.2016 - (2015/3033(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0041/2016

Menettely : 2015/3033(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0053/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0053/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0053/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kolumbian rauhanprosessista

(2015/3033(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon antamansa lukuisat päätöslauselmat Kolumbian tilanteesta ja maan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon Brysselissä 26. heinäkuuta 2012 allekirjoitetun EU:n ja sen jäsenvaltioiden, Perun ja Kolumbian monenvälisen kauppasopimuksen,

–  ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa (EuroLat) toimivan Euroopan parlamentin valtuuskunnan Brysselissä järjestetylle toiselle EU–CELAC-huippukokoukselle osoittaman asiakirjan 44 kohdan Kolumbian hallituksen ja Kolumbian vallankumouksellisten asevoimien (FARC) välisen sisäisen konfliktin lopettamisesta sekä toisen EU–CELAC-huippukokouksen päätteeksi 11. kesäkuuta 2015 annetun Brysselin julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 24. syyskuuta 2015 antaman julkilausuman Kolumbian siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä koskevasta sopimuksesta sekä Mogherinin 1. lokakuuta 2015 ja 4. marraskuuta 2015 antamat julkilausumat Irlannin entisen varapääministerin ja entisen ulko- ja kauppaministerin Eamon Gilmoren nimittämisestä Kolumbian rauhanprosessista vastaavaksi EU:n erityisedustajaksi,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2015 allekirjoitetun EU:n ja Kolumbian viisumivapaussopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU:lla ja Kolumbialla on vuodesta 2013 ollut EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun vapaakauppasopimuksella luotu kehys läheiselle taloudelliselle ja kaupalliselle yhteistyölle, jonka perimmäisenä tarkoituksena on luoda myös muuta kuin kauppaa koskevia yhdyssiteitä ja lujittaa rauhaa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä lisätä kansalaisten hyvinvointia;

B.  ottaa huomioon, että Kolumbian presidentti Juan Manual Santos vieraili Brysselissä 4. marraskuuta 2014 ja sai neuvoston tuolloisen puheenjohtajan Herman Van Rompuyn ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin täyden tuen;

C.  ottaa huomioon, että tämä läheinen suhde kattaa kansainvälisen yhteistyön yhteisiä etuja käsittävillä aloilla, kuten rauhan edistäminen ja terrorismin ja huumekaupan torjunta;

D.  ottaa huomioon, että Kolumbian hallituksen ja FARCin väliset neuvottelut käynnistettiin Havannassa Kuubassa 26. elokuuta 2012 sen jälkeen kun oli allekirjoitettu yleissopimus konfliktin lopettamisesta ja vakaan ja pysyvän rauhan rakentamisesta, jotta voitaisiin täyttää Kolumbian kansa tahto elää rauhassa;

E.  ottaa huomioon, että Havannassa käydyissä monivaiheisissa neuvotteluissa päästiin sopimukseen kattavasta maareformista, poliittisesta osallistumisesta ja demokraattisesta avautumisesta, jotta voidaan rakentaa rauhaa, ratkaista laittomien huumausaineiden ongelma sekä taata totuus ja korvaukset konfliktin uhreille;

F.  ottaa huomioon, että Kolumbian hallitus ja FARC ilmoittivat 23. syyskuuta 2015 tehneensä sopimuksen erityisistä kansainvälisoikeudellisista järjestelyistä, joilla turvataan uhrien oikeudet ja autetaan luomaan vakaa ja pysyvä rauha; toteaa osapuolten sopineen totuuden, oikeuden, korvausten ja uusiutumattomuuden takaamisen järjestelmästä, mukaan lukien totuuskomissio, joka selvittää totuuden, mahdollistaa rinnakkainelon ja estää konfliktin uusiutumisen, sekä sopimukset uhreille maksettavista korvauksista ja rankaisemattomuuden lopettamisesta; panee merkille, että sopimuksen mukaan osapuolet ovat sopineet pääsevänsä rauhaan viimeistään 23. maaliskuuta 2016;

G.  katsoo, että erityisesti Kolumbialle mutta myös EU:lle ja kansainväliselle yhteisölle on ensisijaisen tärkeää saada aikaan vakaa ja pysyvä rauha ratkaisemalla Kolumbian sisäinen konflikti, joka on kestänyt yli 50 vuotta ja vaatinut miljoonia uhreja; toteaa, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja Federica Mogherini tapasi 4. marraskuuta 2015 Kolumbian rauhanprosessista vastaavan erityisedustajansa Eamon Gilmoren ja korosti EU:n tuen merkitystä rauhanprosessissa;

H.  katsoo, että tähänastista edistymistä voitaisiin pitää myönteisenä esimerkkinä konfliktinratkaisuprosessista; toteaa, että rauhanprosessissa tarvitaan jatkuvia ponnisteluja;

1.  pitää erittäin myönteisinä Kolumbian hallituksen ja FARCin toimia, joilla on päästy sopimukseen kattavasta maareformista, poliittisesta osallistumisesta ja demokraattisesta avautumisesta, jotta voidaan rakentaa rauhaa, ratkaista laittomien huumausaineiden ongelma ja luoda erityiset rauhanoikeusjärjestelyt, mukaan lukien komissio, joka selvittää totuuden, mahdollistaa rinnakkainelon ja estää konfliktin uusiutumisen;

2.  tuomitsee kaiken konfliktin aiheuttaman kärsimyksen; katsoo, että sopimukset ovat erittäin tärkeitä askeleita edettäessä kohti lopullista, vakaata ja pysyvä rauhansopimusta, joka on tarkoitus saada aikaan viimeistään 23. maaliskuuta 2016, jolla lopetetaan rankaisemattomuus ja puoli vuosisataa kestänyt maan sisäinen aseellinen selkkaus ja jossa otetaan huomioon ennen kaikkea konfliktin uhrien oikeus saada täysimääräinen, todellinen ja oikeudenmukainen korvaus heidän kärsimistään fyysisistä, henkisistä ja aineellisista vaurioista;

3.  kehottaa rauhanprosessin kaikkia osapuolia jatkamaan rakentavia neuvotteluja konfliktin ratkaisemiseksi lopullisesti ja panemaan sopimuksen täysimääräisesti täytäntöön pysyvän rauhan aikaansaamiseksi;

4.  pitää tärkeinä yhteiskunnallisia sovinto-ohjelmia, sillä sellaisia tarvitaan, jotta päästään yli vuosikausien väkivallasta, joka on vaatinut valtavat määrät uhreja;

5.  antaa tunnustusta niin Kolumbian hallituksen kuin FARCin poliittiselle työlle ja niiden osoittamalle realismille ja päättäväisyydelle sekä tunnustaa myös uhreja edustavien järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan merkittävän roolin prosessissa, jossa on onnistuttu lähentämään vastakkaisia näkemyksiä ja luomaan vähitellen sitoutuminen, jonka avulla on edistytty neuvotteluissa kaikkien kolumbialaisten toivoman vakaan ja pysyvän rauhan aikaansaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että konflikti ei uusiudu;

6.  toistaa jälleen kerran, että väkivalta ei ole oikeutettu poliittisen taistelun keino, ja kehottaa niitä, jotka ovat sitä siksi kuvitelleet, omaksumaan demokratian kaikkine seurauksineen ja vaatimuksineen, luopumaan aseista lopullisesti ja puolustamaan aatteitaan demokratian sääntöjä ja oikeusvaltioperiaatetta noudattaen;

7.  antaa tunnustusta Kuuban ja Norjan merkittävälle roolille sopimuksen takaajina, Chilen ja Venezuelan roolille rauhanprosessissa mukana olleina maina ja näiden kaikkien työlle Kolumbian rauhan puolesta;

8.  pitää myönteisenä varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin 1. lokakuuta 2015 tekemää päätöstä nimittää Eamon Gilmore EU:n Kolumbian-erityisedustajaksi; sitoutuu tekemään kaikkensa, jotta uusi erityisedustaja saa mahdollisimman pian tärkeän tehtävänsä toteuttamisessa tarvitsemansa talousarviomäärärahat;

9.  toistaa olevansa valmis antamaan kaiken mahdollisen avun lopullisen rauhansopimuksen täytäntöönpanon tukemiseen ja toistaa EU:n jäsenvaltioille osoittamansa kehotuksen perustaa erityisrahasto konfliktin jälkihoidon tukemiseksi;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Kolumbian hallitukselle ja parlamentille.