Projekt rezolucji - B8-0053/2016Projekt rezolucji
B8-0053/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie procesu pokojowego w Kolumbii

14.1.2016 - (2015/3033(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0041/2016

Procedura : 2015/3033(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0053/2016
Teksty złożone :
B8-0053/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0053/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie procesu pokojowego w Kolumbii

(2015/3033(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje liczne rezolucje w sprawie sytuacji w Kolumbii, w tym sytuacji w zakresie praw człowieka,

–  uwzględniając wielostronne porozumienie handlowe między Kolumbią i Peru a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, podpisane w Brukseli w dniu 26 lipca 2012 r.,

–  uwzględniając ust. 44 przesłania Delegacji PE do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EuroLat) na drugi szczyt UE–CELAC w Brukseli w sprawie zakończenia wewnętrznego konfliktu między rządem Kolumbii a Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii (FARC) oraz deklarację brukselską przyjętą na zakończenie drugiego szczytu UE–CELAC w dniu 11 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając oświadczenie wydane w dniu 24 września 2015 r. przez Wiceprzewodniczącą Komisji/ Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federikę Mogherini, dotyczące porozumienia w sprawie sprawiedliwości okresu przejściowego, oraz jej oświadczenia z dnia 1 października 2015 r. i 4 listopada 2015 r. dotyczące powołania Eamona Gilmore’a, byłego wiceministra i byłego ministra spraw zagranicznych i handlu Republiki Irlandii, na stanowisko Specjalnego Przedstawiciela ds. Procesu Pokojowego w Kolumbii,

–  uwzględniając zawartą niedawno umowę w sprawie zniesienia obowiązku wizowego między Unią Europejską a Kolumbią, podpisaną w dniu 2 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że od 2013 r. UE i Kolumbia utrzymują bliską współpracę gospodarczą i handlową na podstawie wielostronnej umowy handlowej między Kolumbią i Peru a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, której ostatecznym celem jest stworzenie sojuszy wykraczających poza handel i uwzględniających wzmacnianie pokoju, praw człowieka, demokracji i dobrobytu obywateli;

B.  mając na uwadze, że prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos złożył wizytę w Brukseli w dniu 4 listopada 2014 r. i otrzymał pełne poparcie ówczesnego przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya oraz Wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federiki Mogherini;

C.  mając na uwadze, że te bliskie stosunki obejmują międzynarodową współpracę w szeregu spraw ważnych dla obu stron, takich jak walka o pokój oraz zwalczanie terroryzmu i handlu narkotykami;

D.  mając na uwadze, że rozmowy między rządem Kolumbii a FARC („Mesa de Diálogo”) odbyły się w Hawanie (Kuba) w dniu 26 sierpnia 2012 r. po podpisaniu Porozumienia ogólnego w sprawie zakończenia konfliktu i budowania stabilnego i trwałego pokoju, co stanowiło spełnienie pragnienia narodu Kolumbii, aby żyć w pokoju;

E.  mając na uwadze, że na poszczególnych etapach negocjacji w Hawanie negocjatorzy zawarli porozumienia w sprawie całościowej reformy rolnej, udziału w życiu politycznym i demokratycznego otwarcia w celu budowania pokoju, rozwiązania problemu handlu narkotykami oraz w sprawie sprawiedliwości i odszkodowań dla ofiar konfliktu;

F.  mając na uwadze, że w dniu 23 września 2015 r. rząd Kolumbii i FARC ogłosili zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia specjalnej jurysdykcji na rzecz pokoju, podlegającej prawu międzynarodowemu, w celu zapewnienia praw ofiarom i przyczynienia się do stworzenia stabilnego i trwałego pokoju; mając na uwadze, że strony uzgodniły wdrożenie całościowego systemu na rzecz prawdy, sprawiedliwości, zadośćuczynienia i zapobiegania powtórzeniu konfliktu, obejmującego utworzenie komisji ds. ustalenia prawdy, współistnienia i zapobiegania powtórzeniu konfliktu, a także porozumienia w dziedzinie zadośćuczynienia ofiarom i położenia kresu bezkarności; mając na uwadze, że po zawarciu tego porozumienia obie strony zobowiązały się do osiągnięcia pokoju najpóźniej do 23 marca 2016 r.;

G.  mając na uwadze, że osiągnięcie stabilnego i trwałego pokoju w Kolumbii przez rozwiązanie wewnętrznego konfliktu, który trwał przez ponad 50 lat i spowodował miliony ofiar, jest największym priorytetem dla Kolumbii, ale również dla Unii Europejskiej i wspólnoty międzynarodowej; mając na uwadze, że dnia 4 listopada 2015 r. Wiceprzewodnicząca Komisji/ Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini spotkała się ze swoim Specjalnym Przedstawicielem ds. Procesu Pokojowego w Kolumbii Eamonem Gilmorem, wyraźnie podkreślając priorytetowy cel UE dotyczący zapewnienia wsparcia dla procesu pokojowego;

H.  mając na uwadze, że postępy poczynione do tej pory można uznać za pozytywny przykład procesu rozwiązywania konfliktów; mając na uwadze, że proces pokojowy wymaga podejmowania ciągłych wysiłków;

1.  wspiera i z dużym zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte przez kolumbijski rząd i FARC w celu zawarcia porozumień osiągniętych do tej pory w zakresie całościowej reformy rolnej, udziału w życiu politycznym i demokratycznego otwarcia na rzecz budowania pokoju, rozwiązania problemu handlu narkotykami oraz stworzenia specjalnej jurysdykcji na rzecz pokoju, obejmującej komisję ds. ustalenia prawdy, współistnienia i zapobiegania powtórzeniu konfliktu;

2.  wyraża oburzenie z powodu cierpień spowodowanych przez konflikt; uważa, że takie porozumienia są decydującymi krokami na drodze do osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie stabilnego i trwałego pokoju do dnia 23 marca 2016 r., które położy kres trwającemu pół wieku wewnętrznemu konfliktowi zbrojnemu i uwzględni przede wszystkim prawa ofiar konfliktu do pełnego, prawdziwego i sprawiedliwego zadośćuczynienia za doznane szkody fizyczne, moralne i materialne;

3.  wzywa wszystkie strony, by dalej konstruktywnie pracowały na rzecz trwałego rozwiązania konfliktu oraz pełnego wdrożenia porozumień dotyczących trwałego i stabilnego pokoju;

4.  podkreśla znaczenie pracy nad programami społecznego pojednania, ponieważ są one niezbędne do przezwyciężenia trwającej od lat przemocy, która spowodowała ogromną liczbę ofiar;

5.  wyraża uznanie dla starań politycznych, realizmu i wytrwałości, jakie wykazał rząd Kolumbii oraz FARC, i dla ważnej roli odgrywanej przez stowarzyszenia ofiar, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie w procesie godzenia ich sprzecznych poglądów i stopniowego tworzenia pola do kompromisu, co umożliwiło postępy w negocjacjach w celu osiągnięcia stabilnego i trwałego pokoju oczekiwanego przez wszystkich Kolumbijczyków, zapewniającego niepowtórzenie się konfliktu;

6.  ponownie przypomina, że przemoc nie jest uprawnioną metodą prowadzenia walki politycznej, i apeluje do tych, którzy podzielają to przekonanie, o przyjęcie demokracji wraz z wszystkimi jej konsekwencjami i wymogami, a przede wszystkim o trwałe zaniechanie używania i złożenie broni oraz o obronę idei i aspiracji w oparciu o zasady demokracji i praworządności;

7.  uznaje istotną rolę Kuby i Norwegii jako krajów będących gwarantami porozumienia oraz Chile i Wenezueli jako krajów towarzyszących procesowi pokojowemu i podejmowane przez nie wysiłki w celu wsparcia osiągnięcia pokoju w Kolumbii;

8.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 1 października 2015 r. dotyczącej powołania Eamona Gilmore’a na Specjalnego Przedstawiciela ds. Procesu Pokojowego w Kolumbii; jest zdecydowany podjąć wszelkie wysiłki konieczne do jak najszybszego zapewnienia nowemu specjalnemu przedstawicielowi środków budżetowych potrzebnych do pomyślnego wypełniania jego ważnej misji;

9.  przypomina, że jest gotów zapewnić wszelką pomoc potrzebną do wspierania wdrożenia ostatecznego porozumienia pokojowego, i ponawia swój apel do państw członkowskich UE o utworzenie funduszu powierniczego, aby zapewnić wsparcie w pokonfliktowym etapie procesu pokojowego;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Euro-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz rządowi i Kongresowi Kolumbii.