Förfarande : 2015/3033(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0053/2016

Ingivna texter :

B8-0053/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/01/2016 - 7.8
CRE 20/01/2016 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 257kWORD 66k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0041/2016
14.1.2016
PE575.955v01-00
 
B8-0053/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om fredsprocessen i Colombia (2015/3033(RSP))


Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om fredsprocessen i Colombia (2015/3033(RSP))  
B8-0053/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina många resolutioner om situationen i Colombia, däribland om situationen för de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av flerpartshandelsavtalet mellan Colombia och Peru, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat den 26 juli 2012 i Bryssel,

–  med beaktande av punkt 44 i meddelandet från Europaparlamentets delegation i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika (Eurolat) vid det andra toppmötet mellan Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (Celac) och EU i Bryssel om ett slut på de interna striderna mellan Colombias regering och Farc (Colombias väpnade revolutionära styrkor), och av den Brysseldeklaration som antogs i slutet av det toppmötet den 11 juni 2015,

–  med beaktande av uttalandet av den 24 september 2015 av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om avtalet om övergångsrättvisa i Colombia, och hennes uttalanden av den 1 oktober 2015 och 4 november 2015 om utnämningen av Eamon Gilmore, tidigare vice premiärminister och tidigare utrikes- och handelsminister i Irland, till sin särskilda representant för fredsprocessen i Colombia,

–  med beaktande av det nyligen ingångna avtalet mellan Europeiska unionen och Colombia om undantag från viseringskravet, undertecknat den 2 december 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan 2013 bedriver EU och Colombia ett nära ekonomiskt och handelsmässigt samarbete som fastställts i flerpartshandelsavtalet mellan å ena sidan Colombia och Peru och å andra sidan EU och dess medlemsstater. Det övergripande målet med detta avtal är att skapa allianser, som går utöver handel och omfattar stärkande av fred, mänskliga rättigheter, demokrati och välfärd för medborgarna.

B.  Colombias president, Juan Manuel Santos, besökte Bryssel den 4 november 2014 och mottog dåvarande ordföranden för Europeiska rådet Herman Van Rompuys och vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherinis fulla stöd.

C.  Dessa nära relationer omfattar internationellt samarbete inom områden av brett gemensamt intresse, som strävan efter fred och kamp mot terrorism och narkotikahandel.

D.  Rundabordssamtal (”Mesa de Diálogo”) inrättades mellan Colombias regering och Farc i Havanna (Kuba) den 26 augusti 2012, efter undertecknandet av det allmänna avtalet om ett slut på konflikten och upprättande av en stabil och varaktig fred, vilket uppfyllde det colombianska folkets önskan om att få leva i fred.

E.  Under de olika faserna i Havanna uppnådde förhandlarna överenskommelser om en genomgripande landsbygdsreform, politiskt deltagande och demokratisering i fredsbyggande syfte, en lösning på problemet med den olagliga narkotikahandeln samt om sanning och gottgörelse för konfliktens offer.

F.  Den 23 september 2015 tillkännagav Colombias regering och Farc ingåendet av ett avtal om inrättande av en särskild domstol för fred enligt internationell rätt för att uppfylla offrens rättigheter och bidra till skapandet av en stabil och varaktig fred. Parterna har enats om genomförandet av ett integrerat system för sanning, rättvisa, gottgörelse och icke-upprepning, inbegripet inrättandet av en kommission för sanning, samexistens och icke-upprepning, liksom överenskommelser om gottgörelse till offren och ett slut på straffrihet. Efter detta avtal kom båda sidor överens om att uppnå fred senast den 23 mars 2016.

G.  Att uppnå en stabil och varaktig fred i Colombia genom att få ett slut på den interna konflikt som har pågått i över 50 år och skördat miljontals offer är av högsta prioritet för Colombia, men även för Europeiska unionen och det internationella samfundet. Den 4 november 2015 mötte vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherini sin särskilda representant för fredsprocessen i Colombia, Eamon Gilmore, vilket tydligt betonade EU:s prioritering att stödja fredsprocessen.

H.  De framsteg som gjorts hittills kan ses som ett positivt exempel på en konfliktlösningsprocess. Fredsprocessen kräver dock fortsatta ansträngningar.

1.  Europaparlamentet stödjer och välkomnar varmt de insatser som Colombias regering och Farc gör för att uppnå de överenskommelser som uppnåtts hittills om en genomgripande landsbygdsreform, politiskt deltagande och demokratisering i fredsbyggande syfte, en lösning på problemet med den olagliga narkotikahandeln och inrättande av en särskild domstol för fred, vilket omfattar kommissionen för sanning, samexistens och icke-upprepning.

2.  Europaparlamentet fördömer allt lidande som orsakats av konflikten. Parlamentet anser att dessa avtal utgör avgörande steg i riktning mot ett slutligt stabilt och varaktigt fredsavtal utan straffrihet till den 23 mars 2016, som kommer att innebära slutet på mer än ett halvt sekel av en intern väpnad konflikt och som särskilt beaktar att konfliktens offer har rätt till fullständig, effektiv och rättvis gottgörelse för de fysiska, psykiska och materiella skador de åsamkats.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i processen att arbeta konstruktivt för en varaktig lösning på konflikten och för ett fullständigt genomförande av avtalen för en långvarig och bestående fred.

4.  Europaparlamentet betonar vikten av att arbeta för program för social försoning, eftersom de är avgörande för att övervinna åren av våld, som lett till ett enormt antal offer.

5.  Europaparlamentet uppskattar den politiska ansträngning, realistiska inställning och beslutsamhet som både Colombias regering och Farc visat prov på och den viktiga roll som offrens organisationer, frivilligorganisationer och civilsamhället spelat för att jämka samman sina motstridiga ståndpunkter och gradvis skapa utrymme för kompromisser, vilket har gjort det möjligt att gå framåt i förhandlingarna mot den stabila och varaktiga fred som hela det colombianska folket önskar, och samtidigt utgör en garanti för att konflikten inte kommer att upprepas.

6.  Europaparlamentet förklarar ännu en gång att våld inte är en legitim metod för den politiska kampen, och uppmanar alla dem som delat den övertygelsen att ta till sig demokratin med alla dess konsekvenser och krav, där det i ett första steg handlar om att för gott lägga ned och lämna in vapnen och att försvara sina idéer och ambitioner med stöd av demokratiska regler och rättsstatsprincipen.

7.  Europaparlamentet uppskattar den viktiga roll som garantländerna Kuba och Norge spelat hittills för fredsprocessen, liksom Chiles och Venezuelas beledsagande stöd till den, och deras insatser för att bidra till förverkligandet av fred i Colombia.

8.  Europaparlamentet gläder sig över beslutet av den 1 oktober 2015 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, att utnämna Eamon Gilmore till sin särskilda representant för fredsprocessen i Colombia. Parlamentet lovar att göra allt som krävs för att så snart som möjligt förse den nya särskilda representanten med de budgetmedel som är nödvändiga för att hans viktiga uppdrag ska lyckas.

9.  Europaparlamentet upprepar att det på alla sätt kommer att stödja tillämpningen av det slutgiltiga fredsavtalet, och förnyar sin uppmaning till EU:s medlemsstater att inrätta en förvaltningsfond till stöd för perioden efter konflikten.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och till regeringen och kongressen i Colombia.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy