Процедура : 2015/3033(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0054/2016

Внесени текстове :

B8-0054/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/01/2016 - 7.8
CRE 20/01/2016 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 503kWORD 93k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0041/2016
14.1.2016
PE575.956v01-00
 
B8-0054/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно подкрепата за мирния процес в Колумбия (2015/3033(RSP))


Ернест Уртасун, Барбара Лохбилер, Улрике Луначек, Тамаш Месерич, Моли Скот Кейто, Жорди Себастиа, Игор Шолтес, Жозеп-Мария Терикабрас, Бодил Валеро от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно подкрепата за мирния процес в Колумбия (2015/3033(RSP))  
B8‑0054/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид многобройните резолюции относно положението в Колумбия, включително относно правата на човека в Колумбия, както и резолюциите в подкрепа на предишните мирни процеси,

–  като взе предвид специалните отношения, които свързват ЕС с Колумбия на политическо и търговско равнище и в сферата на сътрудничеството,

–  като взе предвид споразуменията, постигнати досега в Хавана във връзка с всеобхватната селскостопанска реформа, политическото участие и отварянето към демокрацията с оглед на изграждането на мира, разрешаването на проблема с незаконните наркотични вещества и правата на жертвите, както и във връзка с цялостната система за справедливост,

–  като взе предвид точка 44 от изявлението на делегацията на ЕП в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, участваща във втората среща на високо равнище на Общността на латиноамериканските и карибските държави и Европейския съюз в Брюксел, относно прекратяването на вътрешния конфликт между правителството на Колумбия и ФАРК (Революционни въоръжени сили на Колумбия), както и Брюкселската декларация, приета в края на срещата на високо равнище, а именно на 11 юни 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението от 24 септември 2015 г. на Федерика Могерини, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, относно споразумението за правосъдието в условията на преход в Колумбия, както и нейното изявление от 1 октомври 2015 г., в което се обяви назначаването на Еймън Гилмор за специален пратеник на Съюза за мирния процес в Колумбия,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС и Колумбия поддържат политически отношения на диалог, основаващи се на взаимно уважение в рамките на Меморандума за разбирателство от 28 ноември 2009 г. и на водения от 2009 г. насам политически диалог, насочен към правата на човека,

Б.  като има предвид, че от 2013 г. насам съществува рамка за тясно икономическо и търговско сътрудничество между ЕС и Колумбия, създадена по силата на търговското споразумение между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга, което включва клауза за правата на човека (член 1), по-специално в главата за търговията и устойчивото развитие;

В.  като има предвид, че масата за диалог между правителството на Колумбия и ФАРК беше организирана в Хавана (Куба) на 19 ноември 2012 г. след подписването на Общото споразумение за прекратяване на конфликта и изграждане на стабилен и траен мир, като по този начин се даде израз на желанието на колумбийския народ да живее в мир и по-специално се отчете, че изграждането на мира е въпрос, който засяга цялото население, че държавата има задължението да способства за правата на човека на цялата си територия и че икономическото и социалното развитие, съпътствано от справедливост, е гаранция за мира и същевременно представлява необходима предпоставка за устойчив и приобщаващ растеж в страната;

Г.  като има предвид, че преговарящите страни в Хавана се споразумяха относно обновяването на селските райони в Колумбия и всеобхватната селскостопанска реформа, политическото участие и отварянето към демокрацията с оглед на изграждането на мира, както и относно разрешаването на проблема с незаконните наркотични вещества;

Д.  като има предвид, че на 15 декември 2015 г. правителството на Колумбия и ФАРК обявиха сключването на споразумение относно жертвите на конфликта под наименованието Цялостна система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения, включително специална юрисдикция за постигане на мир и ангажимент по отношение на правата на човека; като има предвид, че с това споразумение се създава Комисията за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения, както и специално звено за издирване на лица, обявени за безследно изчезнали в контекста и вследствие на конфликта, както и звено за разследвания и разформироване на престъпните организации, включително на организациите, които се считат за приемници на паравоенните структури;

Е.  като има предвид, че това споразумение представлява важна стъпка напред за изграждането на стабилен и траен мир, че то признава всички жертви на конфликта не само в качеството им на жертви, но също така и най-вече в качеството им на граждани с полагаемите им се права, и по-специално с право на участие в установяването на истината и на получаване на обезщетение за вредите, които са претърпели в рамките на политическия, социалния и въоръжения конфликт;

Ж.  като има предвид, че в Колумбия липсват гаранции за закрила на правозащитниците, и по-специално на лицата, които се стремят да защитят земята от проектите на хранителната и добивната промишленост;

З.  като има предвид ключовата роля на организираното гражданско общество в подкрепа на мира, което включва организации за защита на правата на човека, организации на жените, селски общности, африкано-колумбийски общности и общности на коренното население, които са разработили многобройни инициативи и предложения на местно, регионално и национално равнище;

И.  като има предвид, че процесът на изграждане на стабилен и траен мир в Колумбия, който надхвърля обхвата на преустановяването на вътрешния въоръжен конфликт, продължил над 50 години и довел до милиони жертви, е първостепенен приоритет за Колумбия, но също и за Европейския съюз и международната общност, както е видно от многобройните изявления в подкрепа на мирния процес от страна на различни държави и регионални и международни организации, включително от страна на самия Европейски съюз;

1.  посреща със задоволство постигнатите до момента споразумения, които представляват решителни стъпки напред за постигането на окончателно мирно споразумение;

2.  осъжда всички страдания, причинени в рамките на конфликта, и счита, че тези споразумения са решителни стъпки за постигането на стабилен и траен мир, който да сложи край на въоръжения конфликт, продължил вече половин век, и да въплъти преди всичко правото на жертвите на конфликта на пълно, действително и справедливо обезщетение за причинените физически, морални и материални щети, както и да гарантира, че подобни случаи няма да се повторят;

3.  отчита големите политически усилия, реализма и постоянството от страна както на правителството на Колумбия, така и на ФАРК, за сближаване на противоположните им позиции и за постепенно изграждане на пространство за постигане на компромисни решения, които позволиха да се отбележи напредък в преговорите;

4.  изразява твърдата си подкрепа за текущите преговори за постигането на окончателно споразумение за прекратяване на огъня и на враждебните действия във възможно най-кратки срокове; във връзка с това призовава всички колумбийски политически сили да положат усилия за постигането на съгласие по това споразумение;

5.  призовава да се разшири настоящият процес, за да се включи в него „Армията за национално освобождение“ (АНО), или по целесъобразност да се положи началото на паралелен процес на преговори, който да се провежда при сходни условия, тъй като трайният мир няма да бъде осъществим, ако не бъдат включени всички участници в конфликта;

6.  посреща с особено задоволство споразумението, постигнато по точка 5 (Жертви) от дневния ред на общото споразумение между правителството на Колумбия и Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), което включва създаването на Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения, специално звено за издирване на лица, обявени за безследно изчезнали в контекста и вследствие на конфликта, специална юрисдикция за постигане на мир и специални мерки за обезщетение и гаранции за недопускане на повторни нарушения, както и звено за разследвания и разформироване на престъпните организации, включително на организациите, които се считат за приемници на паравоенните структури;

7.  отбелязва със задоволство, че чрез изключването на възможността за амнистия или помилване при престъпления против човечеството, геноцид и и тежки военни престъпления, мирното споразумение изглежда е в съответствие с международното наказателно и хуманитарно право и международните инструменти и стандарти, приложими в областта на правата на човека; отново изтъква, че съгласно действащото международно право многостранните организации за защита на правата на човека и Международният наказателен съд са компетентни да следят за спазването на международните норми;

8.  изтъква необходимостта да се въведат ефективни системи за оценка на връзката между престъпленията и въоръжения конфликт, като се избегне включването в обхвата на юрисдикцията на престъпления от общ характер, извършени извън контекста на въоръжения конфликт;

9.  посреща със задоволство споразумението, постигнато във връзка със създаването на Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения като независим и безпристрастен механизъм с извънсъдебен характер, с цел да се създаде достоверно историческо описание на случилото се, използвайки показанията на жертвите като отправна точка, тъй като само въз основа на искреното описание на миналото и поемането на цялата полагаема отговорност може да се изгради бъдещото помирение, да се зачетат правата на всички жертви и да се установят надеждни гаранции за недопускане на повторни нарушения;

10.  отчита също така важната роля, изпълнявана досега от Куба и Норвегия като гаранти и от Чили и Венецуела като страни, съпътстващи мирния процес;

11.  приветства решението от 1 октомври 2015 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, Федерика Могерини, да назначи Еймън Гилмор, бивш заместник министър-председател и бивш министър на външните работи и търговията на Република Ирландия, за специален пратеник на Европейския съюз за мирния процес в Колумбия; поема ангажимент да положи всички необходими усилия, за да предостави възможно най-бързо на новия специален пратеник бюджетните средства, необходими за успешното изпълнение на неговата важна мисия; призовава специалния пратеник да се срещне и с двете страни, както и с представители на организираното гражданско общество в Колумбия;

12.  изтъква отново готовността си да оказва съдействие по всички възможни начини в подкрепа на изпълнението на окончателното мирно споразумение и за тази цел подновява своя призив към държавите – членки на Европейския съюз, да създадат доверителен фонд за подпомагане на етапа след края на конфликта; счита, че този фонд следва да бъде администриран в съгласие и с двете страни и че общностите и организациите на гражданското общество следва да имат пряк достъп до фонда, за да се гарантира, че неговото използване отразява приоритетите, заявени от жертвите по отношение на истината, справедливостта, обезщетяването и гарантирането, че няма да се допуснат повторни нарушения, с оглед на изграждането на стабилен и траен мир;

13.  отново заявява, че насилието не е законен метод за политическа борба, и призовава всички, които са имали това убеждение, да възприемат демокрацията с всички нейни последици и изисквания начело с окончателното слагане на оръжията; във връзка с това призовава да се зачита правото на опозицията да извършва своята политическа дейност, без да бъде подлагана на системното преследване, на каквото е била обект в миналото;

14.  отново изисква пълно и постоянно гарантиране на правата на човека от страна на колумбийската политическа система и нейните институции в цялата страна; счита, че насилието трябва да бъде напълно изкоренено в тази държава, в която конфликтът, продължил пет десетилетия, понякога е предизвиквал реакции, излизащи извън рамките на закона, и поведение и практики в някои държавни институции, които не съответстват на принципите на правовата държава и изискваното спазване на правата на човека; във връзка с това изисква закрила за защитниците на правата на човека в Колумбия и гаранции за правото на свободно сдружаване и мирен протест; припомня, че както заявяват редица докладчици на ООН, „правото на мирен протест и правото на колективно изразяване на мнение са от съществено значение за съществуването на свободно и демократично общество“(1),

15.  подчертава, че след сключването на мирните споразумения Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека ще може да извършва важна дейност, свързана с мониторинга на ситуацията с правата на човека в Колумбия;

16.  призовава колумбийската държава да разформирова паравоенните групировки и по този начин да изпълни препоръката на върховния комисар на ООН за правата на човека в това отношение: „В отговор на насилието през периода след демобилизацията от страна на групировките, свързани с организираната престъпност, държавата следва да отговори с цялостен подход, който да обхваща обществената сигурност под ръководството на полицията, борбата по съдебен път срещу безнаказаността, отговорността на държавните служители за предотвратяването на корупцията и мерките за борба срещу бедността и изключването“;

17.  призовава колумбийската държава да се въздържа от приемането на законодателство в разрез с преговорите в Хавана и да приведе Националния план за развитие в съответствие с постигнатите споразумения и изграждането на мир на териториално равнище, като зачита правото на предварителна консултация и обезпечи подходящи условия за завръщането на вътрешно разселените лица и бежанците, както и за реституцията на земята;

18.  поема ангажимент да създаде смесена парламентарна група за проследяване на изпълнението на постигнатите споразумения, както и на положението с правата на човека в Колумбия през периода след края на конфликта, който представлява много важен етап;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ротационното председателство на ЕС, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, както и на правителството и Конгреса на Република Колумбия.

(1)

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15597&LangID=S#sthash.z9gl94lu.dpuf

Правна информация - Политика за поверителност