Menettely : 2015/3033(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0054/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0054/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/01/2016 - 7.8
CRE 20/01/2016 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 365kWORD 76k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0041/2016
14.1.2016
PE575.956v01-00
 
B8-0054/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


tuesta Kolumbian rauhanprosessille (2015/3033(RSP))


Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tuesta Kolumbian rauhanprosessille (2015/3033(RSP))  
B8-0054/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Kolumbian tilanteesta, myös ihmisoikeuksista Kolumbiassa antamansa lukuisat päätöslauselmat sekä päätöslauselmat aiempien rauhanprosessien tukemiseksi,

_  ottaa huomioon EU:ta ja Kolumbiaa yhdistävät erityissuhteet politiikan, kaupan ja yhteistyön tasolla,

_  ottaa huomioon Havannassa tähän mennessä saavutetut sopimukset kokonaisvaltaisesta maareformista, poliittisesta osallistumisesta ja demokratian kehittämisestä rauhan rakentamiseksi, ratkaisusta laittomien huumausaineiden ongelmaan sekä uhrien oikeuksista ja kattavasta oikeusjärjestelmästä,

_  ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa (EuroLat) toimivan Euroopan parlamentin valtuuskunnan Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön ja EU:n Brysselissä järjestetylle 2. huippukokoukselle osoittaman asiakirjan 44 kohdan Kolumbian hallituksen ja FARCin välisen sisäisen konfliktin lopettamisesta sekä huippukokouksen päätteeksi 11. kesäkuuta 2015 annetun Brysselin julkilausuman,

_  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 24. syyskuuta 2015 antaman julkilausuman Kolumbian siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä koskevasta sopimuksesta sekä Mogherinin 1. lokakuuta 2015 antaman julkilausuman Eamon Gilmoren nimittämisestä Kolumbian rauhanprosessia käsitteleväksi EU:n erityisedustajaksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU ja Kolumbia käyvät poliittista vuoropuhelua, joka perustuu keskinäiseen kunnioitukseen 28. marraskuuta 2009 laaditun yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti ja että vuodesta 2009 lähtien ne ovat käyneet ihmisoikeuksiin keskittynyttä poliittista vuoropuhelua;

B.  ottaa huomioon, että EU:lla ja Kolumbialla on vuodesta 2013 ollut kehys läheiselle taloudelliselle ja kaupalliselle yhteistyölle, joka perustettiin Kolumbian ja Perun ja EU:n ja sen jäsenvaltioiden välisen vapaakauppasopimuksen, johon sisältyy ihmisoikeuslauseke (1 artikla), erityisesti sen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun nojalla;

C.  ottaa huomioon, että Kolumbian hallituksen ja FARCin väliset neuvottelut käynnistettiin Havannassa (Kuuba) 19. marraskuuta 2012 sen jälkeen, kun oli allekirjoitettu yleinen sopimus konfliktin lopettamisesta ja vakaan ja pysyvän rauhan rakentamisesta, joka vastaa Kolumbian kansan tahtoa elää rauhassa ja jossa tunnustetaan erityisesti, että rauhan rakentaminen koskee koko väestöä, että valtiolla on velvollisuus edistää ihmisoikeuksia kaikkialla sen alueella ja että tasa-arvoinen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys takaa rauhan ja on samalla välttämätön edellytys maan kestävälle ja osallistavalle kasvulle;

D.  toteaa, että neuvottelijat Havannassa ovat päässeet yksimielisyyteen Kolumbian maaseudun uudistamisesta ja kattavasta maareformista, poliittisesta osallistumisesta ja demokratian kehittämisestä rauhan rakentamiseksi sekä ratkaisusta laittomien huumausaineiden ongelmaan;

E.  ottaa huomioon, että 15. joulukuuta 2015 Kolumbian hallitus ja FARC ilmoittivat tehneensä konfliktin uhreja koskevan sopimuksen nimeltään totuuteen, oikeuteen, korvauksiin ja tapahtumien toistumisen estämiseen perustuva kokonaisvaltainen järjestelmä, johon sisältyivät erityiset rauhanoikeusjärjestelyt ja ihmisoikeuksia koskeva sitoumus; toteaa, että sopimuksella perustetaan komissio, jonka tehtävänä on selvittää totuus, mahdollistaa rinnakkaiselo ja ehkäistä konfliktin toistuminen, erityisyksikkö konfliktin yhteydessä ja sen takia kadonneiksi ilmoitettujen henkilöiden etsimiseksi sekä rikollisjärjestöjen, mukaan lukien oikeistolaisten puolisotilaallisten joukkojen seuraajiksi nimetyt järjestöt, tutkimiseen ja hajottamiseen tarkoitettu yksikkö;

F.  katsoo, että tämä sopimus on merkittävä edistysaskel vakaan ja pysyvän rauhan rakentamisessa, jossa tunnustetaan kaikki konfliktin uhrit paitsi uhreiksi, myös – ja ennen kaikkea – kansalaisiksi, joilla on oikeuksia ja erityisesti oikeus osallistua totuuden selvittämiseen ja saada korvausta aseellisen, sosiaalisen ja poliittisen konfliktin yhteydessä kärsimistään vahingoista;

G.  ottaa huomioon, että Kolumbiassa ei ole takeita ihmisoikeusaktivistien työlle, etenkin niiden, jotka yrittävät suojella alueita teollisen maatalouden hankkeilta ja luonnonvarojen riistolta;

H.  ottaa huomioon järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan keskeisen roolin rauhan rakentamisessa, ja että siihen kuuluu ihmisoikeuksia puolustavia järjestöjä, naisjärjestöjä, viljelijäyhteisöjä sekä afrokolumbialaisten ja alkuperäiskansojen yhteisöjä, jotka ovat kehittäneet lukuisia aloitteita ja ehdotuksia paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla;

I.  ottaa huomioon, että Kolumbiassa vakaan ja pysyvän rauhan rakentamisprosessi, joka merkitsee paljon muutakin kuin yli 50 vuoden ajan jatkuneen ja miljoonia uhreja vaatineen maan sisäisen aseellisen selkkauksen lopettamista, on ensisijainen tavoite ennen kaikkea Kolumbialle, mutta myös Euroopan unionille ja kansainväliselle yhteisölle, mikä käy ilmi eri maista sekä alueellisista ja kansainvälisistä elimistä, kuten Euroopan unionista, tulleista lukuisista julkilausumista rauhanprosessin tukemiseksi;

1.  suhtautuu myönteisesti tähän mennessä saavutettuun yhteisymmärrykseen, joka on ratkaisevan tärkeää lopullisen rauhansopimuksen saavuttamisen kannalta;

 

2.  tuomitsee kaiken konfliktin aiheuttaman kärsimyksen ja katsoo, että nämä sopimukset ovat ratkaisevan tärkeitä askeleita edettäessä kohti sopimusta vakaasta ja pysyvästä rauhasta, jolla lopetetaan puoli vuosisataa kestänyt maan sisäinen aseellinen selkkaus ja jossa otetaan huomioon ennen kaikkea konfliktin uhrien oikeus saada täysimääräinen, todellinen ja oikeudenmukainen korvaus fyysisistä, henkisistä ja aineellisista vahingoista ja jolla varmistetaan, että tapahtumat eivät toistu;

 

3.  antaa tunnustusta Kolumbian hallituksen ja FARCin tekemälle merkittävälle poliittiselle työlle ja niiden osoittamalle realismille ja päättäväisyydelle, joiden avulla vastakkaisia näkemyksiä on voitu tuoda lähemmäksi toisiaan ja saatu aikaan vähitellen sitoutumista, jonka avulla neuvotteluissa on päästy eteenpäin;

 

4.  ilmaisee voimakkaan tukensa käynnissä oleville neuvotteluille, joilla pyritään pääsemään lopulliseen sopimukseen tulitauosta ja vihamielisyyksien lopettamisesta mahdollisimman pian; kehottaa tässä yhteydessä kaikkia Kolumbian poliittisia voimia ponnistelemaan yhteisymmärryksen saavuttamiseksi tästä sopimuksesta;

 

5.  vetoaa, että käynnissä oleva prosessi ulotetaan ELN:ään tai tarvittaessa aloitetaan rinnakkainen neuvotteluprosessi, joka voidaan toteuttaa vastaavin ehdoin, sillä pysyvää rauhaa ei voida saavuttaa ilman kaikkien konfliktin osapuolten ottamista mukaan;

 

6.  pitää myönteisenä erityisesti Kolumbian hallituksen ja Kolumbian vallankumouksellisten asevoimien (FARC) yleisen sopimuksen 5 kohdasta (uhrit) saavuttamaa yhteisymmärrystä, jolla perustetaan komissio, jonka tehtävänä on selvittää totuus, mahdollistaa rinnakkaiselo ja ehkäistä konfliktin toistuminen, erityisyksikkö konfliktin yhteydessä ja sen takia kadonneiksi ilmoitettujen henkilöiden etsimiseksi, erityiset rauhanoikeusjärjestelyt ja erityiset korvaustoimenpiteet ja takeet konfliktin toistumisen estämiseksi sekä yksikkö, jonka tehtävänä on tutkia ja hajottaa rikollisjärjestöt, mukaan lukien oikeistolaisten puolisotilaallisten joukkojen seuraajiksi nimetyt järjestöt;

 

7.  panee tyytyväisenä merkille, että rauhansopimukseen ei sisälly armahdusta joukkotuhonnasta, ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista ja vakavista sotarikoksista, joten se vaikuttaa olevan kansainvälisen rikosoikeuden ja humanitaarisen oikeuden sekä ihmisoikeuksien alalla sovellettavien kansainvälisten sopimusten ja standardien mukainen; muistuttaa voimassa olevan kansainvälisen oikeuden monenvälisille ihmisoikeuselimille ja Kansainväliselle rikostuomioistuimelle antaman toimivallan kansainvälisten normien noudattamisen valvomiseksi;

 

8.  korostaa, että on tarpeen perustaa tehokkaat järjestelmät, joiden avulla voidaan arvioida rikosten ja aseellisen konfliktin välisiä suhteita ja välttää se, että rauhanoikeusjärjestelyjen piiriin tuotaisiin tavanomaisia rikoksia, jotka on tehty aseellisen konfliktin ulkopuolella;

 

9.  panee tyytyväisenä merkille sopimuksen siitä, että perustetaan komissio, jonka tehtävänä on selvittää totuus, mahdollistaa rinnakkaiselo ja ehkäistä konfliktin toistuminen, riippumattomaksi ja puolueettomaksi tuomioistuinten ulkopuoliseksi mekanismiksi, jonka lähtökohtana on uhrien ääni ja totuudenmukainen kertomus siitä, mitä tapahtui, sillä vain rehellinen kuvaus menneisyydestä ja täyden vastuun ottaminen antaa mahdollisuuden rakentaa tulevaisuutta sovussa ja vastata kaikkien uhrien oikeuksiin sekä antaa vahvat takeet siitä, että tapahtumat eivät toistu;

 

10.  antaa myös tunnustusta Kuuban ja Norjan merkittävälle roolille sopimuksen takaajina, ja Chilen ja Venezuelan roolille rauhanprosessissa mukana olleina maina;

 

11.  pitää myönteisenä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin 1. lokakuuta 2015 tekemää päätöstä nimittää Eamon Gilmore, Irlannin entinen varapääministeri ja ulkoasiain- ja kauppaministeri Kolumbian rauhanprosessia käsitteleväksi EU:n uudeksi erityisedustajaksi; sitoutuu tekemään kaikkensa tarjotakseen mahdollisimman pian uudelle erityisedustajalle tarvittavat talousarviomäärärahat tämän tärkeän tehtävän menestyksekkääksi toteuttamiseksi; pyytää erityisedustajaa järjestämään tapaamisia molempien osapuolten ja Kolumbian järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa;

 

12.  toistaa olevansa valmis tarjoamaan kaikkea mahdollista apua lopullisen rauhansopimuksen täytäntöönpanon tukemiseksi ja sitä varten kehottaa jälleen Euroopan unionin jäsenvaltioita perustamaan rahaston tuen antamiseksi konfliktin jälkeisessä vaiheessa; katsoo, että tällaista rahastoa on hallinnoitava molempien osapuolten sopimuksella ja että yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on oltava suora pääsy rahastoon, jotta varmistetaan, että rahastossa otetaan huomioon uhrien esittämät prioriteetit, jotka koskevat totuutta, oikeudenmukaisuutta ja korvauksia ja konfliktin toistumisen estämisen takaamista, jotta voidaan rakentaa vakaa ja kestävä rauha;

 

13.  toistaa vielä kerran, että väkivalta ei ole oikeutettu poliittisen taistelun keino, ja kehottaa niitä, jotka ovat sitä siksi kuvitelleet, omaksumaan demokratian kaikkine seurauksineen ja vaatimuksineen, joista ensimmäinen on luopuminen aseista lopullisesti; kehottaa tässä yhteydessä kunnioittamaan opposition oikeutta harjoittaa poliittista toimintaa ilman järjestelmällistä vainoa, jota se on perinteisesti kokenut;

 

14.  vaatii jälleen kerran Kolumbian poliittista järjestelmää ja instituutioita takaamaan ihmisoikeudet täydellisesti ja pysyvästi kaikkialla maassa; katsoo, että väkivalta on kitkettävä kokonaan maasta, jossa puoli vuosisataa kestänyt konflikti synnytti joissakin valtion laitoksissa toisinaan laittomia toimintamalleja sekä tapoja ja käyttäytymistä, jotka eivät vastaa oikeusvaltioperiaatetta ja vaadittavaa ihmisoikeuksien kunnioittamista; vaatii tässä yhteydessä suojelua ihmisoikeuksien puolustajille Kolumbiassa ja takeet oikeudesta yhdistymisvapauteen ja rauhanomaisiin mielenosoituksiin; muistuttaa, että kuten monet YK:n raportoijat ovat todenneet, oikeus osoittaa mieltään rauhanomaisesti ja ilmaista mielipiteensä ovat välttämättömiä oikeuksia vapaassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa;(1)

 

15.  korostaa merkittävää roolia, joka YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolla voi olla Kolumbiassa ihmisoikeuksia koskevan tilanteen seurannassa rauhansopimusten jälkeen;

 

16.  kehottaa Kolumbian valtiota hajottamaan oikeistolaiset puolisotilaalliset ryhmät ja näin ollen noudattamaan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun asiassa tekemää suositusta: ”valtion on vastattava aseistariisunnan jälkeen järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytköksissä olevien ryhmien harjoittamaan väkivaltaan kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, jossa otetaan huomioon poliisin johdolla yleinen turvallisuus, oikeudellinen toiminta rankaisemattomuuden torjumiseksi, virkamiesten vastuu lahjonnan ehkäisemiseksi ja köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseksi toteutettavat toimet”;

 

17.  kehottaa Kolumbian valtiota olemaan säätämättä lakeja, jotka olisivat vastoin Havannassa sovittuja asioita, ja mukauttamaan kansallisen kehittämissuunnitelman tehtyihin sopimuksiin ja alueellisen rauhan rakentamiseen kunnioittamalla oikeutta ennakkokuulemiseen ja varmistamalla edellytykset maan sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten paluulle sekä maiden palauttaminen;

 

18.  on sitoutunut luomaan yhteisen parlamentaarisen ryhmän seuraamaan aikaansaatujen sopimusten täytäntöönpanoa ja Kolumbian ihmisoikeustilannetta tässä tärkeässä vaiheessa konfliktin jälkeen;

 

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n puheenjohtajavaltiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Kolumbian tasavallan hallitukselle ja kongressille.

 

(1)

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15597&LangID=S#sthash.z9gl94lu.dpuf

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö