Projekt rezolucji - B8-0054/2016Projekt rezolucji
B8-0054/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie procesu pokojowego w Kolumbii

14.1.2016 - (2015/3033(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0041/2016

Procedura : 2015/3033(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0054/2016
Teksty złożone :
B8-0054/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0054/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie procesu pokojowego w Kolumbii

(2015/3033(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje liczne rezolucje w sprawie sytuacji w Kolumbii, w tym w sprawie praw człowieka w Kolumbii, jak również rezolucje wyrażające poparcie dla wcześniejszych procesów pokojowych,

–  uwzględniając szczególne więzi łączące UE z Kolumbią w obszarach polityki, handlu i współpracy,

–  uwzględniając porozumienia osiągnięte dotychczas w Hawanie w sprawie całościowej reformy rolnej, udziału społeczeństwa w życiu politycznym i otwarcia demokratycznego w celu budowania pokoju, rozwiązania problemu narkotyków i praw ofiar oraz całościowego systemu wymiaru sprawiedliwości,

–  uwzględniając punkt 44 przesłania Delegacji PE do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (Eurolat) na II szczyt CELAC-UE w Brukseli w sprawie zakończenia konfliktu wewnętrznego między rządem Kolumbii a Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii (FARC) oraz deklarację brukselską przyjętą na zakończenie tego szczytu w dniu 11 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 24 września 2015 r. dotyczące porozumienia w sprawie sprawiedliwości okresu przejściowego w Kolumbii oraz jej oświadczenie z dnia 1 października 2015 r., dotyczące mianowania Eamona Gilmore’a Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej ds. Procesu Pokojowego w Kolumbii,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UE i Kolumbia prowadzą dialog polityczny oparty na wzajemnym szacunku na podstawie protokołu ustaleń z dnia 28 listopada 2009 r. i na istnieniu od 2009 r. szczególnego dialogu politycznego w dziedzinie praw człowieka;

B.  mając na uwadze, że w 2013 r. UE i Kolumbia ustanowiły bliską współpracę gospodarczą i handlową na podstawie porozumienia handlowego między Kolumbią i Peru a UE i jej państwami członkowskimi, obejmującego klauzulę praw człowieka (art. 1), a w szczególności na podstawie rozdziału poświęconego handlowi i zrównoważonemu rozwojowi;

C.  mając na uwadze, że w dniu 19 listopada 2012 r. rozpoczęto w Hawanie (Kuba) rozmowy przy okrągłym stole między rządem Kolumbii a FARC po podpisaniu porozumienia ogólnego w sprawie zakończenia konfliktu oraz budowy stabilnego i trwałego pokoju, realizując żywione przez naród Kolumbii pragnienie życia w pokoju i uznając w szczególności, że budowa pokoju jest sprawą całego narodu, że państwo ma obowiązek wspierania praw człowieka na całym swoim terytorium i że sprawiedliwy rozwój gospodarczy i społeczny jest gwarancją pokoju, stanowiąc jednocześnie konieczny warunek zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju sprzyjającego włączeniu społecznemu;

D.  mając na uwadze, że w Hawanie negocjatorzy doszli do porozumienia w sprawie programu odnowy kolumbijskich obszarów wiejskich i całościowej reformy rolnej, w sprawie udziału społeczeństwa w życiu politycznym i otwarcia demokratycznego w celu budowania pokoju oraz w sprawie rozwiązania problemu narkotyków;

E.  mając na uwadze, że w dniu 15 grudnia 2015 r. rząd Kolumbii i FARC ogłosiły zawarcie porozumienia w sprawie ofiar konfliktu („Całościowy system na rzecz prawdy, sprawiedliwości, zadośćuczynienia i zapobiegania powtórzeniu konfliktu”), które obejmuje specjalną jurysdykcję na rzecz pokoju i zobowiązanie dotyczące praw człowieka; mając na uwadze, że w porozumieniu tym powołano komisję ds. ustalenia prawdy, współistnienia i zapobiegania powtórzeniu konfliktu oraz jednostkę specjalną ds. poszukiwania osób uznanych za zaginione w związku z konfliktem i z przyczyn z nim związanych, jak również jednostkę śledczą i do spraw likwidacji organizacji przestępczych, w tym tych uznawanych za wywodzące się z bojówek paramilitarnych;

F.  mając na uwadze, że porozumienie to stanowi fundamentalny krok w kierunku budowy stabilnego i trwałego pokoju, w którym uznano wszystkie ofiary konfliktu nie tylko za ofiary, lecz także i przede wszystkim za obywateli mających prawa, w szczególności prawo do udziału w ustalaniu prawdy i do otrzymania zadośćuczynienia za szkody poniesione w wyniku konfliktu zbrojnego, społecznego i politycznego;

G.  mając na uwadze, że w Kolumbii nie istnieją gwarancje dla obrońców praw człowieka, zwłaszcza dla osób działających w obronie gruntów przeznaczanych na przedsięwzięcia rolno-przemysłowe i wydobywcze;

H.  mając na uwadze kluczową rolę, jaką w działaniach na rzecz pokoju odgrywa zorganizowane społeczeństwo obywatelskie skupiające organizacje obrońców praw człowieka, organizacje kobiece, społeczności wiejskie, afrokolumbijskie i ludność rdzenną, które opracowują liczne inicjatywy i propozycje o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym;

I.  mając na uwadze, że proces budowy stabilnego i trwałego pokoju w Kolumbii, wykraczający poza zakończenie wewnętrznego konfliktu zbrojnego trwającego od ponad 50 lat, który pociągnął za sobą miliony ofiar, jest przede wszystkim priorytetem dla Kolumbii, lecz także dla Unii Europejskiej i wspólnoty międzynarodowej, czego dowodzą liczne deklaracje wsparcia dla procesu pokojowego, złożone przez różne kraje i organizacje regionalne i międzynarodowe, w tym samą Unię Europejską;

1.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte do tej pory porozumienia stanowiące decydujące kroki w stronę osiągnięcia ostatecznego porozumienia pokojowego;

 

2.  wyraża oburzenie z powodu wszelkich cierpień spowodowanych konfliktem i uważa, że wspomniane porozumienia stanowią decydujące kroki w kierunku osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie stabilnego i trwałego pokoju, które położy kres wewnętrznemu konfliktowi zbrojnemu trwającemu od pół wieku, uwzględni przede wszystkim prawo ofiar konfliktu do pełnego, prawdziwego i sprawiedliwego zadośćuczynienia za poniesione szkody fizyczne, moralne i materialne oraz zagwarantuje, że w przyszłości nie dojdzie do podobnych sytuacji;

 

3.  wyraża uznanie dla ogromnego wysiłku politycznego, realizmu i wytrwałości, jakie wykazał zarówno rząd Kolumbii, jak i FARC, by zbliżyć antagonistyczne stanowiska i stopniowego utworzyć pole do kompromisu, umożliwiające postępy w negocjacjach;

 

4.  wyraża zdecydowane poparcie dla trwających rozmów zmierzających do ostatecznego porozumienia o zawieszeniu broni i zaprzestaniu wszelkich wrogich działań; w związku z tym zwraca się do wszystkich kolumbijskich sił politycznych o dążenie do konsensusu w sprawie tego porozumienia;

 

5.  apeluje o rozszerzenie trwającego procesu na Armię Wyzwolenia Narodowego (ELN) lub, w stosownym przypadku, o rozpoczęcie równoległego procesu negocjacji z tym ugrupowaniem, który mógłby przebiegać w podobnych terminach, ponieważ trwały pokój nie jest możliwy bez uwzględnienia wszystkich uczestników konfliktu;

 

6.  ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie pkt 5 („Ofiary”) planu porozumienia między rządem Kolumbii a Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii (FARC), który obejmuje utworzenie komisji ds. ustalenia prawdy, współistnienia i zapobiegania powtórzeniu konfliktu, jednostki specjalnej ds. poszukiwania osób uznanych za zaginione w związku z konfliktem i z przyczyn z nim związanych, specjalnej jurysdykcji na rzecz pokoju oraz konkretnych środków zadośćuczynienia i gwarancji niepowtórzenia konfliktu, jak również jednostki śledczej i do spraw likwidacji organizacji przestępczych, w tym tych uznawanych za wywodzące się z bojówek paramilitarnych;

 

7.  zauważa z zadowoleniem, że dzięki wyłączeniu z amnestii lub ułaskawienia zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa i zbrodni wojennych porozumienie pokojowe jest zgodne z międzynarodowym prawem karnym i humanitarnym, a także z międzynarodowymi instrumentami i normami mającymi zastosowanie w dziedzinie praw człowieka; przypomina o kompetencjach przyznanych na mocy obowiązującego prawa międzynarodowego podmiotom wielostronnym działającym w dziedzinie praw człowieka i Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem norm międzynarodowych;

 

8.  podkreśla potrzebę wdrożenia skutecznych systemów umożliwiających ocenę związków między przestępczością a konfliktem zbrojnym, by uniknąć objęcia właściwością jurysdykcji przestępstw popełnianych bez związku z konfliktem zbrojnym;

 

9.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte porozumienie o utworzeniu komisji ds. ustalenia prawdy, współistnienia i zapobiegania powtórzeniu konfliktu jako niezależnego i bezstronnego mechanizmu o charakterze pozasądowym, służącego opracowaniu, na podstawie świadectw ofiar, rzetelnej narracji historycznej dotyczącej wydarzeń, które miały miejsce, gdyż tylko na podstawie uczciwego opisu przeszłości i dzięki przyjęciu całej odpowiedzialności można budować zgodną przyszłość, zadośćuczynić prawom wszystkich ofiar oraz zagwarantować niepowtórzenie się podobnych sytuacji w przyszłości;

 

10.  wyraża też uznanie dla ważnej roli, jaką odegrały dotychczas Kuba i Norwegia jako państwa będące gwarantami procesu pokojowego oraz Chile i Wenezuela jako państwa towarzyszące temu procesowi;

 

11.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa/ Wiceprzewodniczącej Komisji Federiki Mogherini z dnia 1 października 2015 r. w sprawie mianowania Eamona Gilmore’a, byłego wicepremiera oraz byłego ministra spraw zagranicznych i handlu Republiki Irlandii, na stanowisko Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Procesu Pokojowego w Kolumbii; zobowiązuje się podjąć wszelkie starania niezbędne do możliwie szybkiego wyposażenia nowego specjalnego przedstawiciela w środki budżetowe konieczne do pomyślnej realizacji jego ważnej misji; zwraca się do specjalnego przedstawiciela o spotkanie z obiema stronami konfliktu oraz z przedstawicielami kolumbijskiego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego;

 

12.  powtarza, że jest gotów udzielić wszelkiej możliwej pomocy we wspieraniu stosowania ostatecznego porozumienia pokojowego, i ponawia w związku z tym apel do państw członkowskich Unii Europejskiej o utworzenie funduszu powierniczego w celu wsparcia pokonfliktowego etapu procesu pokojowego; uważa, że fundusz ten powinien być administrowany w porozumieniu z obiema stronami oraz że bezpośredni dostęp do niego powinny mieć wspólnoty i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przy zapewnieniu uwzględniania priorytetów wskazanych przez ofiary w zakresie dochodzenia prawdy, sprawiedliwości i zadośćuczynienia oraz gwarancji niepowtórzenia konfliktu, w celu budowania stabilnego i trwałego pokoju;

 

13.  zaznacza, że przemoc nie jest uprawnioną metodą walki politycznej, i wzywa osoby, które podzielają to przekonanie, aby opowiedziały się za demokracją ze wszystkimi jej konsekwencjami i wymogami, z których pierwszym jest ostateczne i nieodwołalne złożenie broni; apeluje w związku z tym o poszanowanie prawa opozycji do prowadzenia działalności politycznej bez ciągłych prześladowań, do których dochodziło w przeszłości;

 

14.  ponownie żąda całościowego i stałego zagwarantowania poszanowania praw człowieka przez kolumbijski system polityczny i jego instytucje w całym kraju; uważa, że należy całkowicie wyeliminować przemoc w kraju, w którym 50 lat konfliktu spowodowało powstanie w niektórych przypadkach pozaprawnych reakcji i zwyczajów oraz zachowań w niektórych instytucjach państwowych, niezgodnych z zasadami praworządności i z należytym poszanowaniem praw człowieka; w związku z tym żąda ochrony obrońców i obrończyń praw człowieka w Kolumbii oraz gwarancji poszanowania prawa do stowarzyszania się i pokojowych demonstracji; przypomina, że – jak stwierdzają liczni sprawozdawcy ONZ – „prawo do pokojowych demonstracji i wspólnego wyrażania opinii ma fundamentalne znaczenie dla istnienia wolnego i demokratycznego społeczeństwa”[1];

 

15.  zwraca uwagę na ważną rolę, jaką mógłby odegrać w Kolumbii Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, monitorując stan przestrzegania praw człowieka po podpisaniu porozumień pokojowych;

 

16.  wzywa państwo kolumbijskie do likwidacji oddziałów paramilitarnych i do respektowania związanego z tym zalecenia Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka: „państwo powinno reagować na przemoc stosowaną przez grupy powstałe po demobilizacji i powiązane z przestępczością zorganizowaną, przyjmując podejście całościowe, obejmujące bezpieczeństwo publiczne, nad którym czuwa policja, prowadzoną na drodze sądowej walkę z bezkarnością, pociąganie do odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych w celu uniknięcia korupcji oraz środki zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego”;

 

17.  apeluje do państwa kolumbijskiego, by nie przyjmowało przepisów niezgodnych z porozumieniami z Hawany i by dostosowało krajowy plan rozwoju do osiągniętych porozumień i budowania pokoju na całym terytorium, z poszanowaniem prawa do uprzednich konsultacji, przy zapewnieniu warunków do powrotu przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców oraz zwrotu ziemi;

 

18.  zobowiązuje się do powołania mieszanej grupy parlamentarnej mającej śledzić osiągnięte porozumienia oraz sytuację w dziedzinie praw człowieka w Kolumbii w tej ważnej fazie pokonfliktowej;

 

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rotacyjnej prezydencji UE, Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Euro-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz rządowi i Kongresowi Republiki Kolumbii.