Förslag till resolution - B8-0055/2016Förslag till resolution
B8-0055/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om fredsprocessen i Colombia

14.1.2016 - (2015/3033(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0041/2016

Förfarande : 2015/3033(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0055/2016
Ingivna texter :
B8-0055/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-0055/2016

Europaparlamentets resolution om fredsprocessen i Colombia

(2015/3033(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Colombia,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet nr 60 om det avtal om inrättande av en särskild domstol för fred som undertecknades i Havanna den 23 september 2015,

–  med beaktande av de gemensamma meddelandena nr 61, 62, 63 och i synnerhet 64 om avtalet för konfliktens offer: ”ett integrerat system för sanning, rättvisa, gottgörelse och icke-upprepning”, med en särskild domstol för fred, och åtagandet om de mänskliga rättigheterna, undertecknat i Havanna den 15 december 2015, samt det gemensamma utkastet ”punkt 5: avtal för konfliktens offer” av samma datum,

–  med beaktande av Brysselförklaringen som antogs av vänsterns ledamöter i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika med avseende på fredsprocessen i Colombia i juni 2016,

–  med beaktande av punkt 44 i meddelandet från Europaparlamentets delegation i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika (Eurolat) vid det andra toppmötet mellan Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (Celac) och EU i Bryssel om ett slut på de interna striderna mellan Colombias regering och Farc,

–  med beaktande av Brysselförklaringen som antogs vid slutet av det andra toppmötet mellan EU och Celac den 11 juni 2015,

–  med beaktande av uttalandena från EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, av den 16 december 2015, om avtalet för konfliktens offer i Colombia, och av den 24 september 2015 om avtalet om övergångsrättvisa i Colombia samt hennes uttalande av den 1 oktober 2015 om Eamon Gilmores utnämning till unionens särskilda representant för fredsprocessen i Colombia,

–  med beaktande av flerpartsavtalet om handel mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, undertecknat i Bryssel den 26 juli 2012,

–  med beaktande av den elfte rapporten från den asturiska delegationen för övervakning av människorättssituationen i Colombia (2015),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Rundabordssamtalen mellan Colombias regering och Farc inleddes i Havanna (Republiken Kuba) den 19 november 2012, sedan man den 26 augusti 2012 hade undertecknat ett dokument kallat ”allmänt avtal om stridernas upphörande och upprättande av en stabil och varaktig fred”, som uppfyllde önskemålen hos Colombias befolkning om att få leva i fred. Texten erkände särskilt att det fredsskapande arbetet är hela folkets sak, att staten är skyldig att främja de mänskliga rättigheterna över hela sitt territorium och att en ekonomisk och social utveckling präglad av rättvisa är en garanti för fred.

B.  Under de olika faserna av förhandlingarna i Havanna har regeringen och Farc slutfört utkasten till avtal om ny colombiansk landsbygd och en fullständig landsbygdsreform, om politiskt deltagande och öppningar för demokrati i fredsbyggande syfte, om en lösning på problemet med den olagliga narkotikahandeln, om en särskild domstol för fred och om avtalet för konfliktens offer.

C.  Det sista delavtalet är av avgörande betydelse för offren, eftersom det tar upp möjligheten att inrätta en särskild domstol för fred och en domstol som kan döma samtliga ansvariga i konflikten, inbegripet militärer, paramilitärer, gerillasoldater och civila. Avtalet är antagligen det viktigaste framsteg som gjorts under de tre år som förhandlingarna pågått.

D.  Under denna etapp kommer de viktigaste återstående frågorna att vara under vilka villkor som en bilateral vapenvila ska utfärdas samt vilken mekanism som ska användas för att på demokratisk väg godkänna de överenskommelser som nåtts mellan regeringen och Farc.

E.  Samtalen i Havanna återupptogs den 13 januari och enligt uttalanden från den colombianska regeringens chefsförhandlare bör vapenvilan och upphörandet av fientligheterna vara bilaterala, gälla på obestämd tid och kunna kontrolleras. Detta kan komma att uppnås redan denna månad.

F.  Den 23 september 2015 tillkännagav den colombianska regeringen och Farc att man slutit ett avtal om inrättande av en särskild domstol för fred som ska tillgodose offrens rättigheter och bidra till skapandet av en stabil och varaktig fred. För detta har parterna kommit överens om att inrätta ett integrerat system för sanning, rättvisa, gottgörelse och icke-upprepning, som inbegriper inrättandet av en kommission för sanning, samexistens och icke-upprepning samt garantier för icke-upprepning av orsakerna till konflikten och den viktimisering som förekommit.

G.  Genom ingåendet av de ovan nämnda avtalen om rättvisa för fred och för konfliktens offer tog har förhandlarna tagit ett definitivt steg i riktning mot fred, och man tycks inte vilja avvika från den inslagna vägen eftersom båda parterna fastställt en tidsfrist på sex månader som maxgräns för att nå fred från och med ingåendet av avtalet om inrättande av en särskild domstol för fred, och satt upp den 23 mars 2016 som slutdatum.

H.   Gottgörelse för offren och garanti för icke-upprepning är av avgörande betydelse för att nå en rättvis och varaktig fred.

I.  Inrättandet av en särskild domstol för fred tillmötesgår behovet av att utforma ett särskilt rättssystem, i enlighet med internationell rätt, som straffar förövare av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och grova överträdelser av internationell humanitär rätt som förekommit under konflikten och som gottgör offren, samtidigt som en vapennedläggelse underlättas.

J.  Denna särskilda domstol för fred ska göra följande:

–  Erkänna behovet att döma förövarna av de brott som begåtts under konflikten genom att införa mekanismer för reparativ rättvisa tillsammans med mekanismer för retributiv rättvisa.

–  Beakta möjligheten att införa ett differentierat system för både frihetsbegränsning och frihetsberövande, på grundval av tidigt eller sent erkännande av sanning och ansvar för allvarliga brott, eller icke-erkännande av ett sådant ansvar, så att påföljderna vid fällande dom skulle variera mellan 5 och 8 år, respektive upp till 20 år, och så att även de platser och villkor för verkställande av påföljder i form av frihetsbegränsning eller frihetsberövande skulle variera beroende på graden av erkännande av sanning och ansvar.

–  Föreskriva att den colombianska staten, när fientligheterna upphört, ska bevilja största möjliga amnesti för politiska och liknande brott i enlighet med internationell humanitär rätt, och så att ingen amnesti ska kunna beviljas personer som gjort sig skyldiga till brott mot mänskligheten, folkmord och grova krigsförbrytelser, och inte heller andra allvarliga brott, såsom gisslantagande, tortyr, tvångsförflyttningar, påtvingade försvinnanden, utomrättsliga avrättningar, bortförande av barn och sexuellt våld.

K.  Antalet påtvingade försvinnanden i Colombia ökade under 2014 och en del av 2015. Det saknas konsoliderade uppgifter om antalet försvunna personer i landet, vilka enligt det nationella registret över försvunna personer uppgår till 21 000 personer, enligt det gemensamma registret över personer som fallit offer för försvinnanden till 44 841 personer och enligt den allmänna åklagarmyndigheten till 69 000 personer. Arbetet med påtvingade försvinnanden ger inte resultat. I över 80 % av de anmälda fallen befinner sig undersökningarna i en förundersökningsfas utan påtagliga resultat.

L.  Paramilitarismen fortsätter att tillämpas som den giltiga formeln för utövande av ekonomisk, politisk och social dominans över den colombianska befolkningen. De väpnade paramilitära grupperna har utnyttjats och utnyttjas av den politiska och ekonomiska eliten i Colombia och av utländska multinationella företag som med deras hjälp har lyckats genomdriva ekonomiska projekt relaterade till utvinningsverksamhet (storskalig gruvdrift), extensiv boskapsuppfödning och monokultur, genom beslagtagande och tvångsförsäljning av mark, vilket genererat massiva befolkningsförflyttningar, t.ex. i Stillahavsområdet.

M.  Colombia är efter Afghanistan det land som har det näst största antalet offer för personminor. En snabb och effektiv minröjning är av avgörande betydelse så snart som fred har uppnåtts för att man ska kunna undvika fler offer och undanröja tecken på konflikt.

N.  Sedan 2013 är ett flerpartsavtal om handel i kraft mellan EU och Colombia, vilket väckt kritik och motstånd inom sociala och fackliga rörelser, i både Latinamerika och Europa.

O.  Colombia är med sina 47 miljoner invånare, inbegripet 102 ursprungsbefolkningar som talar 64 officiella språk på sina territorier, 4,4 miljoner afrocolombianer och ca 5 000 romer, ett av de mest ojämlika länderna i världen enligt UNDP. Ojämlikheterna tenderar att öka till följd av effekterna av frihandelsavtalen och investeringsprojekten på området för gruvdrift och energi.

P.  Den ekonomiska tillväxten i landet kommer inte på långa vägar majoriteten av befolkningen till godo, utan ökar tvärtom den sociala konflikten i och med att andelen fattiga överstiger 30,7 %. Den historiska utestängningen och orättvisan är tillsammans med våldet från statens sida några av källorna till den väpnade konflikten.

Q.  Man har konstaterat en skärpning av den sociala konflikten i landet till följd av regeringens beslut att bevilja licenser för stora investeringsprojekt, utan någon transparens eller information till allmänheten om de sociala konsekvenserna och miljöpåverkan, och utan att på förhand ordna det samråd med folk och folkgrupper som föreskrivs i ILO:s konvention nr 169.

R.  De multinationella företagen agerar som mellanhänder för den våldsamma plundringen i landet genom att använda lagliga mekanismer i maskopi med institutioner som legaliserar tvångsförsäljningar av mark, godtyckliga gripanden och rättsprocesser grundade på beskyllningar och utpekanden.

S.  Återlämnandet av den mark som beslagtagits med våld går långsamt på grund av att den politiska viljan saknas på lokal nivå där de som gjort sig skyldiga till beslagtagandet bibehåller den politiska och militära kontrollen.

T.  Förföljelserna av fackföreningsmedlemmar fortsätter i olika former i landet, och de upprorsbekämpande maktinnehavarnas fackföreningsfientliga kultur har befäst fördomarna att de fackanslutna arbetstagarna utgör ett internt hot mot stabiliteten i landet. I Colombia mördas det största antalet fackföreningsmedlemmar i världen. Enligt fackförbundet CUT uppgår antalet mördade fackföreningsmedlemmar sedan 1986 till ca fyra tusen. Ett stort antal bondeledare faller även offer för mord. Det stora antalet sociala rörelser under de senaste åren har bemötts med repressiva och ibland brutala åtgärder från ordningsmaktens sida.

U.  Antalet tvångsförflyttningar per år är konstant, med över sex miljoner förflyttade personer, vilket innebär att landet har den näst största humanitära krisen i världen enligt uppgifter från Acnur. Endast krisen i Syrien är allvarligare.

V.  Enligt det gemensamma registret över personer som fallit offer för försvinnanden tvångsförflyttades ca 2 520 000 minderåriga mellan 1985 och 2012, och under de senaste 20 åren har ca 13 000 minderåriga rekryterats av olagliga väpnade grupper

1.  Europaparlamentet upprepar sitt starkaste stöd till fredsprocessen mellan Colombias regering och Farcgerillan. Parlamentet anser att den innebär ett viktigt steg i strävan efter ett slutgiltigt avtal som ska sätta stopp för den interna väpnade konflikten i Colombia.

2.  Europaparlamentet stöder en politisk utväg ur konflikten som ger offren upprättelse och gottgörelse, inbegripet en lösning på problemet med tillgång till mark, som är den strukturella grunden till konflikten, i syfte att uppnå stabil, varaktig fred som präglas av social rättvisa och garantier om icke-upprepning.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin önskan att förhandlingarna inom kort ska kulminera när man enas om allt som rör gottgörelse till offren och rättvisa.

4.  Europaparlamentet uppmanar regeringen och Farc att snarast enas om en bilateral vapenvila för att skapa ett gynnsamt klimat för det slutgiltiga avtalet, i linje med olika uttalanden från den colombianska sociala rörelsen.

5.  Europaparlamentet uppmanar både regeringen och Farc att avstå från att använda våld och vapen i den politiska verksamheten och att försvara sina idéer och ambitioner med hjälp av demokratiska regler och med respekt för rättsstaten.

6.  Europaparlamentet uppskattar den stora politiska ansträngning och den beslutsamhet som både Colombias regering och Farc visat prov på, liksom den viktiga roll som offrens organisationer och sociala rörelser har, som har lyckats jämka samman motstridiga ståndpunkter och gradvis skapa utrymme för kompromiss, vilket har gjort det möjligt att gå framåt i fredsförhandlingarna.

7.  Europaparlamentet vill att Nationella befrielsearmén (ELN) ska tas med i den pågående processen, eller att man vid behov inrättar en parallell förhandlingsprocess.

8.  Europaparlamentet upprepar sin övertygelse om att denna fredsprocess bör omfatta hela den colombianska befolkningen och att inte endast förhandlingsparterna utan även de sociala rörelserna i Colombia bör integreras i processen.

9.  Europaparlamentet uppmärksammar också den viktiga roll som Kuba och Norge hittills har spelat som garanter, och Chile och Venezuela som ledsagare i fredsprocessen.

10.  Europaparlamentet anser att även om avtalet mellan regeringen och Farc är ett avgörande och grundläggande villkor för att nå fred i landet, går konflikten mycket djupare än en konfrontation mellan gerillan och regeringen, och för att en verklig fred ska åstadkommas i landet kommer det att krävas ett stort antal åtgärder för att minska orättvisorna och främja en fredskultur efter konflikten.

11.  Europaparlamentet uttrycker oro över det fortsatta paramilitära våldet som utövas i samförstånd med landets ekonomiska elit och utländska, även europeiska, multinationella företag. Parlamentet betonar att paramilitarismen måste avvecklas i Colombia, något som är av avgörande betydelse för att åstadkomma fred.

12.  Europaparlamentet påminner den colombianska staten om dess ansvar för att skydda sin befolkning, i synnerhet aktivister inom sociala och politiska rörelser, fackföreningsmedlemmar och människorättsaktivister, inför de hot som de utsätts för på grund av sin verksamhet.

13.  Europaparlamentet uppmanar alla colombianska aktörer och organsationer och sociala rörelser att till fullo samarbeta för att återupprätta en samexistens grundad på försoning.

14.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att bevilja en omfattande amnesti eller benådning för politiska och liknande brott som begåtts i samband med konflikten, och uppmanar Colombias regering att anta en lag som tydligt definierar vad som menas med icke-politiska brott och även bringar klarhet i andra vanliga brott såsom narkotikahandel och dess eventuella koppling till de politiska brotten.

15.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att ingen amnesti eller benådning kommer att beviljas för brott mot mänskligheten, folkmord och grova krigsförbrytelser, vilket innebär att avtalet är i linje med internationella straffrättsliga och humanitärrättsliga bestämmelser och gällande internationella instrument och standarder på området för mänskliga rättigheter.

16.  Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att de påföljder som utfärdas mot brottsförövarna bidrar till målet att gottgöra offren och säkra politisk försoning. Parlamentet stöder därför idén om att inrätta mekanismer för reparativ rättvisa för dem som gjort sig skyldiga till allvarliga brott och som erkänner sanningen och sitt ansvar, så att dessa kan bidra till att gottgöra offren och återupprätta sina kontakter med samhället.

17.  Europaparlamentet upprepar sitt avvisande av flerpartsavtalet om handel mellan EU, Colombia och Peru, eftersom avtalet inte bidrar med fördelar för befolkningarna, utan tvärtom innebär en ökning av beslagtagandet av mark och ökad fattigdom för de colombianska arbetarklasserna, liksom en ökning av förföljelserna av fackföreningsmedlemmar och bondeledare. Parlamentet anser att detta avtal konkret måste kopplas till respekten för mänskliga rättigheter och rättsstaten, i enlighet med vad som fastställs i dess artikel 1, vilket inte är fallet.

18.  Europaparlamentet anser att alla former av stöd från EU till fredsprocessen bör ges under följande villkor: det konkreta undertecknandet av ett övergripande fredsavtal och inrättandet av mekanismer för internationell övervakning av avtalets effektiva genomförande.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s roterande ordförandeskap, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika, Unasur och Celac och till regeringen och kongressen i Republiken Colombia.