Διαδικασία : 2015/3035(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0056/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0056/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 650kWORD 178k
14.1.2016
PE575.958v01-00
 
B8-0056/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2016 (2015/3035(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλόυ, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0056/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1953,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000 (A/Res/55/2) και τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τα επείγοντα ψηφίσματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την επερχόμενη 31η σύνοδο του ΣΑΔ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 29 Φεβρουαρίου έως τις 24 Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων σε βάρος των γυναικών (CEDAW), το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης των αυτοχθόνων λαών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Rio +20) και την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξήντα χρόνια μετά την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο αγώνας κατά των διακρίσεων και για την πλήρη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών – παραμένει καθημερινός·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ότι ο σεβασμός τους οδηγεί τουλάχιστον στην πλήρη εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), ιδίως δε: εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της και παντού στον κόσμο, εξάλειψη της πείνας και κατοχύρωση της επισιτιστικής ασφάλειας, διασφάλιση της καλής υγείας, διασφάλιση μιας ποιοτικής εκπαίδευσης, προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, μείωση των ανισοτήτων, επίτευξη της ισότητας μεταξύ των φύλων, επείγουσα λήψη μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής, προαγωγή της ειρήνης και της δικαιοσύνης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις χώρες του ΟΟΣΑ, ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας από τη δεκαετία του 1930· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ εκτιμά πως, λόγω των περασμένων αυξήσεων στο κόστος των τροφίμων και της ενέργειας, πάνω από 100 εκατομμύρια άτομα βυθίστηκαν εκ νέου στη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που αποκαλούμε στην τρέχουσα γλώσσα «οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση» είναι στην πραγματικότητα μια παγκόσμια συστημική κρίση που πλήττει όλους τους τομείς της κοινωνίας και έχει συνέπειες σε όλα τα πεδία: πολιτικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, διατροφικό, ενεργειακό, κ.λπ.·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να προάγουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τους τις πολιτικές, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, και να μεριμνούν για τη συνεκτικότητα των πολιτικών αυτών, προκειμένου να ενισχυθεί και να καταστεί αξιόπιστη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της εντός του ΣΑΔ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μεταβεί στη Γενεύη με την ευκαιρία της 31ης τακτικής συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔ), όπως έγινε και κατά τα προηγούμενα έτη για τις προηγούμενες συνόδους του ΣΑΔ και ακόμη πιο πριν για την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ κράτη μέλη διαθέτουν έδρα σήμερα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ήτοι: η Γερμανία (έως το 2018), το Βέλγιο (έως το 2018), η Γαλλία (έως το 2016), η Λετονία (έως το 2017), οι Κάτω Χώρες (έως το 2017), η Πορτογαλία (έως το 2017), το Ηνωμένο Βασίλειο (έως το 2016) και η Σλοβενία (έως το 2018); λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, κατά την οργανωτική του σύνοδο, στις 8 Δεκεμβρίου 2014, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε εκλέξει τα μέλη του Προεδρείου για τον ένατο γύρο που διεξήχθη από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, και ιδίως τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, Joachim Rücker (Γερμανία)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από 1ης Ιανουαρίου 2016, αυτός αντικαταστάθηκε από τον Choi Kyong-lim, από τη Νότιο Κορέα, και ότι δύο αντιπρόεδροι και μέλη του Προεδρείου εκπροσωπούν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι Bertrand de Crombrugghe (Βέλγιο) και Janis Karklins (Λετονία)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της Ένωσης και των κρατών μελών της στο πλαίσιο του ΣΑΔ θα πρέπει να ενισχυθεί, όχι μόνο για να υπογραμμισθεί το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι συστάσεις του ΣΑΔ και να τίθενται καλύτερα σε εφαρμογή στο πλαίσιο της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο·

Το έργο και η οργάνωση του ΣΑΔ

1.  καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιταχθούν ενεργά σε κάθε προσπάθεια προσβολής των εννοιών της οικουμενικότητας, του αδιαιρέτου και της αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προτρέψουν ενεργά το ΣΑΔ να πολεμήσει με τον ίδιο τρόπο όλες τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως των λόγων στους οποίους αυτές θεμελιώνονται·

2.  προειδοποιεί για τυχόν χειραγώγηση του ΣΑΔ· τονίζει τη σημασία των ανά χώρα ψηφισμάτων του προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τρόπο αντικειμενικό, χαρακτηριζόμενο από διαφάνεια, μη επιλεκτικό, εποικοδομητικό, χωρίς αντιπαραθέσεις, με βάση αξιόπιστες πληροφορίες που προκύπτουν από έναν αμφίδρομο διάλογο και με οικουμενική κάλυψη και ισότιμη μεταχείριση όλων των κρατών· καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην εφαρμογή των συμπεφωνημένων αυτών αρχών σε σχέση με το ΣΑΔ·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των ριζικών αιτιών της πολιτικής αστάθειας σε ορισμένες χώρες μέσω αναπτυξιακών πολιτικών συμβατών με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ) και μέσω άλλων κοινωνικοοικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών μέτρων ικανών να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα αποτρέψει την επανάληψη των συγκρούσεων και αποσκοπούντων στην εξάλειψη της φτώχειας, στην ενθάρρυνση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου μόνο με ειρηνικά μέσα·

4.  διαπιστώνει ότι η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έως το 2016· καταδικάζει απερίφραστα τις γενικευμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας· καταδικάζει ιδίως τις 47 πρόσφατες εκτελέσεις στη χώρα, εκ των οποίων αυτή του σεΐχη Nimr Al-Nimr, και εκφράζει την ανησυχία του για την άνοδο των εντάσεων στην περιοχή ως αντίδραση προς τις εκτελέσεις αυτές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για οικουμενική κατάργηση της θανατικής ποινής και ζητεί την άμεση αναστολή της εκτέλεσης των θανατικών ποινών στη χώρα αυτή· καταδικάζει το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή για ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων τις οποίες θεωρεί ως εγκλήματα, και συγκεκριμένα την ομοφυλοφιλία, τα αδικήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά, την αποστασία ή τη μαγεία· ζητεί με έμφαση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσουν την εκτέλεση όλων των σωματικών τιμωριών στη χώρα και να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, ομοίως, από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να απολύσουν άμεσα όλους τους κρατουμένους συνείδησης, ιδίως δε τον μπλόγκερ Raïf Badawi·

5.  χαιρετίζει τις ετήσιες εκθέσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· θεωρεί, ιδίως, θεμελιώδη τα σημεία για την οικονομική κρίση και τις συνέπειές της στους λαούς, πιο συγκεκριμένα στην έκθεση του 2015: «Οι αυξανόμενες ανισότητες και ο πολιτικός, οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός των περιθωριοποιημένων ομάδων έβλαψαν την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των λαών σε πολλά κράτη και αποτελούν σε μεγάλο βαθμό την αιτία για τις προαναφερθείσες ταραχές και συγκρούσεις. Τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, καθώς και το δικαίωμα στην ανάπτυξη, επλήγησαν από πολιτικές λιτότητας που λειτούργησαν δυσανάλογα εις βάρος των φτωχών και των ατόμων που έχουν περιθωριοποιηθεί, όπως και η διαφθορά· δεν δόθηκε προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες ούτε αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των λαών να συμμετέχουν στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. Οι μετανάστες εξακολούθησαν να υφίστανται μεγάλα δεινά, με τα πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν στη θάλασσα να μαρτυρούν μια κυνική περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή και τα δικαιώματα του ανθρώπου.»· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς ανθρώπινους, υλικούς και χρηματοδοτικούς πόρους για επιχειρήσεις που θα έχουν ως μόνο στόχο τη θαλάσσια διάσωση· ζητεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη να ανοίξουν νομικές οδούς για τους αιτούντες άσυλο, ιδίως μέσω μιας σημαντικής αύξησης των θέσεων για την επανεγκατάσταση των προσφύγων και της χορήγησης ανθρωπιστικών θεωρήσεων, καθώς και να αναπτύξουν νομικές οδούς για την οικονομική μετανάστευση·

6.  απορρίπτει τη χρήση της έννοιας «ευθύνη προστασίας», διότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν παρέχει επαρκή νομική βάση ώστε να δικαιολογήσει τη μονομερή χρήση βίας, που σε πολλές περιπτώσεις έχει ως στόχο την αλλαγή καθεστώτος· καταγγέλλει τον ρόλο του παγκόσμιου αστυνομικού που σκοπεύουν να αναλάβουν μονομερώς τα ισχυρά κράτη, όπως οι ΗΠΑ, ή οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ· καταδικάζει επίσης τα υποτιθέμενα «στοχευμένα αεροπορικά χτυπήματα» και την εισαγωγή ξένων στρατευμάτων στο έδαφος· καταγγέλλει την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να υποκαταστήσει τα καθήκοντα ειρήνευσης και σταθεροποίησης, όταν αυτά δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή με ευρεία συναίνεση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων στρατολόγησης παιδιών και νέων· υπενθυμίζει την ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας των παιδιών και των γυναικών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις·

7.  καταδικάζει εκ νέου την εκτεταμένη χρήση, στο πλαίσιο των αποκαλούμενων πολιτικών «ασφαλείας», ιδιωτικών στρατιωτικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων ασφαλείας, ενώ πρόκειται για κυρίαρχες αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία των κρατών, και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον τερματισμό των πρακτικών αυτών· εκτιμά ότι οι ιδιωτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζουν στον τομέα αυτό, και υπό την ευθύνη των κρατών, τους κανόνες για τα δικαιώματα του ανθρώπου, όλως ιδιαιτέρως για ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής· θεωρεί ότι, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση αποστολών του δημόσιου τομέα, τα κράτη όπως και οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών·

8.  τονίζει, επιπλέον, το γεγονός ότι η χαμηλή ρύθμιση, η αδιαφάνεια και ο μη έλεγχος στον τομέα του εμπορίου όπλων προκάλεσαν ανθρώπινα δεινά, τροφοδότησαν τις ένοπλές συγκρούσεις, την αστάθεια και τη διαφθορά, ανέκοψαν τις ειρηνευτικές διαδικασίες και οδήγησαν στην ανατροπή δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων και την παραβίαση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου·

Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημασία που αποδίδει το ΣΑΔ στην προώθηση και την προστασία των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και στο θέμα της αλληλεξάρτησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου· υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη να αντιμετωπίζονται σε ισότιμη βάση τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, αστικά και πολιτικά δικαιώματα· επιμένει στο ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η όλο και δυσχερέστερη πρόσβαση σε προσιτές από οικονομική άποψη δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, της παιδείας, της στέγασης, των μεταφορών και του πολιτισμού και η υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών αποτελούν βασικές προκλήσεις· επισημαίνει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις και η ελευθέρωση συνέβαλαν στην υποβάθμιση της πρόσβασης σε ορισμένα από τα δικαιώματα αυτά, ότι η τάση αυτή πρέπει να αντιστραφεί και ότι μια καλύτερη κατανομή του πλούτου, λογικοί μισθοί και ποιοτικές θέσεις εργασίας, αποτελούν σημαντικά μέσα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών· διαπιστώνει, κατά τον ίδιο τρόπο, ότι τα προγράμματα λιτότητας που τέθηκαν σε εφαρμογή τόσο σε κράτη μέλη της Ένωσης, όσο και σε άλλες χώρες, μεταξύ άλλων και υπό την πίεση της Ένωσης, συνέβαλαν στο να ενταθούν οι ανισότητες και η φτώχεια·

10.  υπογραμμίζει ακόμη ότι η θέσπιση ρητρών δημοκρατίας/ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που υπογράφει η Ένωση με τρίτες χώρες ήταν αποτυχία, όχι μόνο διότι ελάχιστα ελήφθησαν υπόψη, αλλά και διότι αυτές οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών οδήγησαν ακόμη και σε παραβιάσεις των οικονομικών και κοινωνικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη φτωχοποίηση των σχετικών κοινοτήτων και στη μονοπώληση των πόρων από τις πολυεθνικές· θεωρεί ότι, πέραν των ρητρών αυτών, είναι απαραίτητο να τεθούν σε εφαρμογή νέες μορφές συνεργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τρίτων χωρών επί τη βάσει των αναγκών των λαών τους· θεωρεί ότι, πέραν του αντικτύπου των προγραμμάτων λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με τη μελέτη και την καταγγελία των επιπτώσεων των υφιστάμενων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών·

11.  σημειώνει ότι, ενόψει του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που συνέρχεται κάθε χρόνο στο Νταβός, η οργάνωση OXFAM δήλωσε ότι, το 2016, η περιουσία του 1% των πλέον πλουσίων του κόσμου θα υπερβαίνει σωρευτικά την περιουσία του υπόλοιπου 99%· διευκρινίζει ότι, το 2016, το μερίδιο του παγκόσμιου πλούτου το οποίο θα κατέχει το 1% των πιο πλουσίων θα υπερβεί το 50%, έναντι 48% το 2015 και 44% το 2009· υπογραμμίζει ότι η κρίση επιβεβαίωσε τους κινδύνους του υφιστάμενου πολιτικού και οικονομικού συστήματος και αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες – που ωστόσο ήταν ήδη δραματικές – προς όφελος των μεγαλύτερων εισοδημάτων, των οποίων η ανέλιξη είναι ιλιγγιώδης σε σχέση με τα μέσα εισοδήματα· εκτιμά ότι το ζήτημα της κατανομής του πλούτου στον κόσμο θα πρέπει να αποτελεί μείζονα προτεραιότητα των συνόδων του ΣΑΔ το 2016, στο μέτρο που αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την πραγμάτωση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, και ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία της έκθεσης σχετικά με το δικαίωμα αξιοπρεπούς στέγης· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και των κρατών μελών της να προωθήσει το θεμελιώδες δικαίωμα όλων, χωρίς διακρίσεις, στην αξιοπρεπή στέγη, και να προβεί σε μια αξιολόγηση της πρόσβασης στη στέγαση εντός της Ένωσης (ιδίως μετά την έναρξη της κρίσης και την εφαρμογή μέτρων λιτότητας), ώστε να δεσμευτεί για την επίλυση του ενδημικού αυτού προβλήματος που επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο κατά τα τελευταία έτη· επιβεβαιώνει επίσης την ανάγκη επίταξης των κενών κατοικιών και παγώματος των εξώσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης σε ορισμένα κράτη μέλη·

13.  χαιρετίζει επίσης την έκθεση σχετικά με το δικαίωμα στην τροφή· τονίζει ότι τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να προωθήσουν περισσότερο την πρόσβαση στους φυσικούς και ζωτικούς πόρους, την πρόσβαση στη γη, καθώς και την επισιτιστική κυριαρχία και την επισιτιστική ασφάλεια ως μέσα για τη μείωση της φτώχειας και της ανεργίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ατόμων δεν έχει ή έπαψε να έχει πρόσβαση σε ορισμένους πόρους, συμπεριλαμβανομένων βασικών αγαθών όπως το νερό, λόγω της αρπαγής των πόρων αυτών από επιχειρήσεις ή οντότητες ιδιωτικού δικαίου που μπορεί να επωφελούνται της υποστήριξης των πολιτικών αρχών στα συγκεκριμένα κράτη, κατάσταση που προκαλεί κυρίως επισιτιστική ένδεια και αύξηση της τιμής των τροφίμων· ζητεί, κατά συνέπεια, από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να τεθεί τέρμα στην αρπαγή των πόρων, κυρίως της γης – ιδιαίτερα από ευρωπαϊκές εταιρείες – και να στηρίξει προτάσεις στα διεθνή και περιφερειακά φόρουμ και διασκέψεις (Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΕ, ΔΗΕΕΑ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, κ.λπ.) για την αναγνώριση των θεμελιωδών δημόσιων αγαθών και την εγγραφή τους σε ειδική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί επίσης από την Ένωση και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το ψήφισμα αριθ. 64/292 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 28ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την αναγνώριση του ύδατος ως θεμελιώδους δικαιώματος και να πράξουν τα πάντα για την εφαρμογή του με δεσμευτική ισχύ·

14.  τονίζει τη σημασία του σημείου για τις «επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους και των άλλων συναφών διεθνών χρηματοπιστωτικών υποχρεώσεων των κρατών στην πλήρη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», και ανησυχεί έντονα για το γεγονός ότι η πληρωμή των «τόκων του χρέους» των κρατών πλήττει σήμερα τις περισσότερες χώρες και χρησιμεύει ως πρόσχημα για την επιβολή προγραμμάτων λιτότητας που αποκαλούνται «σχέδια διαρθρωτικών προσαρμογών»· επαναλαμβάνει τη θέση του, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, υπέρ της διαγραφής του χρέους των χωρών του τρίτου κόσμου αλλά, επίσης, των χωρών (ιδίως των κρατών μελών της Ένωσης) που βρίσκονται στη δυσχερέστερη θέση, προκειμένου να αποσοβηθεί η επιδείνωση της κρίσης και να διασφαλισθεί η πραγματική άσκηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

15.  εκτιμά ότι, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών της και των ευθυνών ορισμένων κρατών μελών για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που έχει οδηγήσει σε λαϊκές εξεγέρσεις στις χώρες της αποκαλούμενης «Αραβικής Άνοιξης», η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να βοηθήσει τα θεσμικά όργανα των εν λόγω χωρών να διενεργήσουν ελέγχους των οφειλών τους και δη των ευρωπαϊκών οφειλών, προκειμένου να εντοπιστεί το παράνομο τμήμα των εν λόγω χρεών, το οποίο δεν ωφέλησε τον λαό, καθώς και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία διαγραφή αυτών των παράνομων χρεών· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες με στόχο τη διευκόλυνση της επιστροφής στον λαό των χωρών της Αραβικής Άνοιξης των υπεξαιρεθέντων από τα πρώην καθεστώτα περιουσιακών στοιχείων, εντός λογικού χρονικού διαστήματος· εκφράζει την ανησυχία του ότι οι κατευθυντήριες γραμμές των εταιρικών σχέσεων φαίνεται να ακολουθούν αυτές των συζητήσεων που είχαν διεξαχθεί στο παρελθόν·

Αστικά και πολιτικά δικαιώματα

16.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να αγωνιστούν κατά των βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαπράττονται στην επικράτεια των κρατών μελών· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και των κρατών μελών της να συμπεριλάβει στη συζήτηση σχετικά με τα βασανιστήρια και με τις άλλες απάνθρωπες ποινές και εξευτελιστικές μεταχειρίσεις, το ζήτημα της απαγόρευσης, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, του εμπορίου προϊόντων που ενδέχεται να χρησιμεύσουν για βασανιστήρια·

17.  καλεί την αντιπροσωπεία της Ένωσης και των κρατών μελών της να επαναβεβαιώσει τη θέση της κατά της θανατικής ποινής, υπέρ της κατάργησής της σε οικουμενική κλίμακα και υπέρ της άμεσης θέσης σε ισχύ μορατόριουμ στις χώρες που η ποινή αυτή εξακολουθεί να ισχύει· εκφράζει την ανησυχία του διότι ορισμένες χώρες που είχαν αναστείλει τη θανατική ποινή ξανάρχισαν τις θανατικές εκτελέσεις, ή ακόμα και αποκατέστησαν την ποινή του θανάτου, ιδίως με το αιτιολογικό της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και στο πλαίσιο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών·

18.  εμμένει στην ανάγκη να συζητηθεί, κατά την παρούσα σύνοδο του ΣΑΔ, το ζήτημα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της καταπολέμησης όλων των μορφών καταπίεσης, περιλαμβανομένης της δολοφονίας συνδικαλιστών, πολιτικών και συνεταιριστικών ακτιβιστών, καλλιτεχνών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

19.  σημειώνει τη σημασία που αποδίδεται, κατά την 31η σύνοδο, στην ελευθερία θρησκείας ή συνείδησης, και υπενθυμίζει ότι αυτή καλύπτει τόσο το δικαίωμα της πίστης ή της μη πίστης όσο και αυτό της προώθησης των θρησκευτικών πεποιθήσεων και της αλλαγής τους· υπογραμμίζει εκ νέου την προσήλωσή του στον διαχωρισμό κράτους και θρησκείας ως θεμελιώδους χαρακτηριστικού ορισμένων κρατών και πολιτισμών και που ορίζεται ως ο αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ πολιτικών και θρησκευτικών αρχών, που συνεπάγεται την απόρριψη οιασδήποτε θρησκευτικής παρέμβασης στην λειτουργία της κυβέρνησης και οιασδήποτε πολιτικής παρέμβασης στα θρησκευτικά ζητήματα, εκτός εάν πρόκειται για τη διατήρηση των κανόνων ασφαλείας και της δημόσιας τάξης (του σεβασμού της ελευθερίας του άλλου συμπεριλαμβανομένου) και εξασφαλίζει σε όλους (θρησκευόμενους, αγνωστικιστές ή αθέους) ίση ελευθερία συνειδήσεως καθώς και δημόσια έκφραση των πεποιθήσεων·

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών

 

20.   σημειώνει τη σημασία που αποδίδει η 31η σύνοδος στη σχέση μεταξύ τρομοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει εκ νέου τις επιθέσεις που διαπράττουν η οργάνωση του λεγόμενου «ισλαμικού κράτους» και όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις, και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στα θύματα των εγκλημάτων αυτών και στους οικείους τους· υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τον περιορισμό των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η «πολεμική» απάντηση των δυτικών χωρών – με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της – όχι μόνο δεν μειώνει την τρομοκρατική απειλή αλλά αυξάνει και τον φαύλο κύκλο της βίας· υπογραμμίζει εκ νέου το γεγονός ότι ένα αποτελεσματικό σχέδιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να εφαρμοσθεί παρά μόνον αφ' ης στιγμής κλείσουν οι κάνουλες της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδίως με την αναστολή κάθε εμπορικής συμφωνίας ή συμφωνίας εταιρικής σχέσης με τις χώρες που στηρίζουν τις οργανώσεις αυτές· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες πληροφοριών, ασφαλείας και δικαιοσύνης, και ότι είναι ακόμη αναγκαίο να εφαρμοσθούν προγράμματα πρόληψης και να ιδρυθούν κέντρα χρηματοδοτούμενα από τις δημόσιες αρχές, με στόχο να εντοπίζουν από τα πρώτα στάδια τις μεθόδους στρατολόγησης των τρομοκρατικών ομάδων, να μπορούν να θέτουν τέρμα στα κυκλώματα στρατολόγησης και να καθιστούν δυνατή την επανένταξη των στρατολογημένων· υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα όχι μόνο στην ασφάλεια αλλά και στην έλλειψη φόβου είναι θεμελιώδη και καταδικάζει κάθε δημόσια πολιτική που αποβλέπει στη δημιουργία διακρίσεων εις βάρος ενός τμήματος του πληθυσμού λόγω της καταγωγής ή της θρησκείας του·

21.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό το σημείο για την «προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας»· εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία για την υποβάθμιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοσίων ελευθεριών υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και, όλο και περισσότερο, του οργανωμένου εγκλήματος, χωρίς οι έννοιες αυτές να έχουν διευκρινιστεί με σαφήνεια, και τούτο ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών με ορισμένα κράτη, όπου οι κανόνες για τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν εφαρμόζονται· εκφράζει ιδιαίτερα την ανησυχία του για την παραβίαση, στον τομέα αυτό, των κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής·

22.  θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την έκθεση σχετικά με το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στην ψηφιακή εποχή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τεχνολογίες και υπηρεσίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ιδίως ευρωπαϊκές, χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως μέσω της λογοκρισίας και της μαζικής παρακολούθησης· καταδικάζει, ομοίως, τη μαζική κατασκοπία εκατομμυρίων ανθρώπων από την National Security Agency (Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας) των ΗΠΑ· εκφράζει την ανησυχία του για τη διάδοση των τεχνολογιών παρακολούθησης και φιλτραρίσματος, που αποτελούν διογκούμενη απειλή για τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θίγουν συχνά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή· ζητεί να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες αυτές κατά την εξέταση του συγκεκριμένου σημείου της συνόδου·

23.  εκφράζει τη λύπη του γιατί η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να μην έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, και καλεί την αντιπροσωπεία της Ένωσης και των κρατών μελών της να εργασθεί για την εκπόνηση ενός τέτοιου πλαισίου, σε συνεργασία με τους διεθνείς ομολόγους της·

24.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι εργασίες για τις παγκόσμιες πρακτικές, κυρίως όσον αφορά τη χρήση της μυστικής κράτησης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· ζητεί από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν τη δέουσα παρακολούθηση των υφισταμένων εκθέσεων, σύμφωνα με τις θέσεις που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει κατά το παρελθόν σχετικά με το ζήτημα αυτό, συγκεκριμένα δε με τα ψηφίσματά του για τη χρησιμοποίηση από τη CΙΑ ευρωπαϊκών χωρών για τη μεταφορά, παράνομη κράτηση και βασανιστήρια κρατουμένων· καταδικάζει, ομοίως, τη συστηματική χρήση βασανιστηρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη στρατιωτική βάση του Γκουαντάναμο· υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά τον παράνομο χαρακτήρα της βάσης αυτής· ζητεί το άμεσο κλείσιμό της και την αποκατάσταση της ακεραιότητας του εδάφους της Κούβας·

Καταπολέμηση των διακρίσεων υπό όλες τις μορφές τους

 

25.  θεωρεί θεμελιώδη την προσοχή που δίδεται το 2016 στην ενίσχυση της ισότητας και στην καταπολέμηση όλων των διακρίσεων, είτε είναι φυλετικές είτε στρέφονται κατά μειονοτήτων, που έχουν ως βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη σεξουαλική ταυτότητα, ή ακόμη την αναπηρία· υπογραμμίζει ότι, και σε αυτόν τον τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να εφαρμόζουν τις συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HCDH)· υπογραμμίζει ειδικότερα τη σημασία, κατά την 31η σύνοδο, της ομάδας συζήτησης για το ασυμβίβαστο μεταξύ δημοκρατίας και ρατσισμού·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημασία που αποδίδεται στο ζήτημα του ρατσισμού και των διακρίσεων κατά τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2016· καταδικάζει εκ νέου τα περιστατικά ρατσιστικής, αντισημιτικής, ομοφοβικής και ξενοφοβικής βίας, καθώς και βίας κατά των μεταναστών, που έχουν φθάσει σε ανησυχητικά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη, λόγω της μη ανάληψης αποφασιστικής δράσης εκ μέρους των αρχών· εκφράζει την ανησυχία του για το διογκούμενο κύμα της ρητορικής μίσους και του στιγματισμού μειονοτήτων και πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και για την αυξανόμενη επιρροή των φαινομένων αυτών στα μέσα ενημέρωσης και σε πολλά πολιτικά κινήματα και κόμματα, που αντικατοπτρίζονται στο υψηλότερο επίπεδο πολιτικής ευθύνης σε ορισμένα κράτη μέλη και τα οποία έχουν οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε περιοριστικές νομοθεσίες·

27.  θεωρεί επίσης θεμελιώδη την προσοχή που θα δοθεί, κατά την 32η σύνοδο του ΣΑΔ (από τις 13 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2016), στο ζήτημα των διακρίσεων κατά των γυναικών και στην εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών· πιστεύει ότι η καθολική πρόσβαση στην υγεία, καθώς και στη γενετήσια και αναπαραγωγική φροντίδα, πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης πρόσβασης στη σεξουαλική αγωγή, στις μεθόδους αντισύλληψης και στο δικαίωμα στην έκτρωση· υπογραμμίζει ότι η εξάλειψη της βίας που ασκείται σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, καθώς και η καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων, πρέπει να συνιστούν προτεραιότητα και να έχουν ως στόχο την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών· ζητεί, ως εκ τούτου, από το ΣΑΔ και τη διεθνή κοινότητα να δρομολογήσουν τις διαδικασίες ICPD+20 (Διεθνής Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη), Πεκίνο+20 και Ρίο+20· υπογραμμίζει ομοίως τη σημασία που έχει η εφαρμογή από τα κράτη μέλη της Ένωσης της σύστασης του ΣΑΔ του 2002 σχετικά με τη διεθνή προστασία όσον αφορά τις διώξεις λόγω φύλου, ιδίως στο πλαίσιο των μεταναστευτικών πολιτικών·

28.  χαιρετίζει τη σημασία που αποδίδεται στα δικαιώματα του παιδιού κατά την 31η σύνοδο και τη βούληση, ύστερα από την έγκριση του ψηφίσματος 25/6, να παρακολουθούνται ενδελεχώς τα ζητήματα της εμπορίας και πώλησης παιδιών, της πορνείας και της πορνογραφίας στην οποία εμπλέκονται παιδιά·

29.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με συγκεκριμένες ενέργειες εκ μέρους του ΣΑΔ με σκοπό να τερματισθούν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου που πλήττουν τους πολίτες, και ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παιδιά, σε καταστάσεις πολέμου και βίαιων συγκρούσεων· ζητεί να αναληφθούν κατά προτεραιότητα δράσεις για να τερματισθεί η στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών και να εξασφαλισθεί η προστασία τους·

30.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ζητήματα που συνδέονται με τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ δεν αποτελούν θέμα συζήτησης κατά τις διασκέψεις του ΣΑΔ του 2016· καταδικάζει τη βία και τις διακρίσεις που υφίστανται τα άτομα ΛΟΑΔΜ σε ολόκληρο τον κόσμο· καταδικάζει ιδίως τον εξαναγκασμό σε στείρωση των διεμφυλικών, η οποία συνεχίζεται σε ορισμένα κράτη, μεταξύ άλλων και σε κράτη της Ένωσης, και ζητεί να τεθεί άμεσα τέλος σε αυτή την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί τις χώρες όλου του κόσμου να εξετάσουν τα μέσα προσαρμογής του οικογενειακού τους δικαίου στην εξέλιξη των σύγχρονων μοτίβων και μορφών οικογένειας, μεταξύ άλλων στη δυνατότητα των ατόμων του ίδιου φύλου να συνάπτουν νομικές μορφές ένωσης και να υιοθετούν· υπογραμμίζει ότι οι λεσβίες αντιμετωπίζουν συχνά πολλαπλές διακρίσεις (ως γυναίκες και ως λεσβίες) και ότι οι δράσεις υπέρ της ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ πρέπει να συμβαδίζουν με τις δράσεις για την ίση μεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών, με στόχο την επίτευξη της ισότητας και της μη διάκρισης· εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη αύξηση των νόμων, των πρακτικών και των πράξεων βίας εις βάρος ατόμων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και το φύλο τους· επαναβεβαιώνει τη στήριξή του για το συνεχιζόμενο έργο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων και με την εκστρατεία «Ελευθερία και Ισότητα»· ενθαρρύνει τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών να συνεχίσει τον αγώνα κατά των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών·

Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση

 

31.  καταδικάζει την επίπτωση των πολιτικών της εξωτερικής ανάθεσης της διαχείρισης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συνεπάγονται μια αυξημένη ανάληψη κινδύνου από τα πρόσωπα που προσπαθούν να εισέλθουν με ασφάλεια στην Ευρώπη και έχουν ως συνέπεια την αύξηση του αριθμού των θανάτων στη θάλασσα και στην ξηρά καθ' οδόν προς την Ευρώπη· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει ή αγνοούνται πάνω από 25.000 άνθρωποι στη Μεσόγειο, εκ των οποίων τουλάχιστον 3.771 το 2015, στοιχείο που καθιστά την Ευρώπη την πλέον επικίνδυνη μεταναστευτική οδό στον κόσμο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης·

32.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζει κάθε μεταναστευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των συνόρων, σε μια συνεκτική και εναρμονισμένη προσέγγιση, η οποία θα στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τις διεθνείς της δεσμεύσεις· καταδικάζει, υπό την έννοια αυτή, τη «διαδικασία του Χαρτούμ», η οποία περιλαμβάνει ειδικότερα μια συνεργασία με τα καθεστώτα της Ερυθραίας και του Σουδάν σε θέματα «μεταναστευτικής διαχείρισης»· καλεί για μία ακόμη φορά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενεργοποιήσουν σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες, ανεξάρτητα του χαρακτήρα τους, τις ρήτρες «δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου» και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο των εσωτερικών και εξωτερικών τους πολιτικών, ειδάλλως η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΣΑΔ και κάθε άλλου διεθνούς φορέα που ασχολείται με τα δικαιώματα του ανθρώπου θα αποδυναμωθεί·

33.  ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη της να ωθήσουν τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει νομικές και ασφαλείς οδούς πρόσβασης για τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, ιδίως μέσω της χορήγησης ανθρωπιστικών θεωρήσεων και θέσεων επανεγκατάστασης· ζητεί από τα κράτη μέλη της Ένωσης να ενεργήσουν επειγόντως προς αυτήν την κατεύθυνση·

Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον

 

34.  θεωρεί, παρομοίως, εξαιρετικά σημαντικό το σημείο σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και το περιβάλλον, και εκτιμά ότι αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το δικαίωμα των λαών να διαθέτουν τους φυσικούς πόρους τους, γαίες και ένα βιώσιμο περιβαλλοντικό σύστημα· θεωρεί, επομένως, πρωταρχικής σημασίας την κύρωση και την εφαρμογή από όλους της διαδικασίας του Κιότο, καθώς και άλλων διεθνών συμβάσεων που καθιστούν δυνατή την πραγματική άσκηση των δικαιωμάτων αυτών·

35.  συμμερίζεται την άποψη του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος συγκρίνει την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή με την ενέργεια ενός πυρομανούς ο οποίος βάζει φωτιά στο σπίτι του· θεωρεί ότι οι συμφωνίες που συνήφθησαν κατά την COP21 στο Παρίσι παραμένουν ανεπαρκείς, εάν θέλουμε να θέσουμε τέρμα στην κλιματική αλλαγή και να διασφαλίσουμε τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα των λαών· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και από τους εκπροσώπους των κρατών μελών να στηρίξουν, στο πλαίσιο του ΣΑΔ, την πρόταση ίδρυσης διεθνούς περιβαλλοντικού δικαστηρίου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και να εργασθούν για την καθιέρωση ενός δεσμευτικού νομικού μέσου, προκειμένου να επιβάλλονται κυρώσεις στα κράτη και τις επιχειρήσεις που ρυπαίνουν περισσότερο·

36.  υπενθυμίζει ότι 17,5 εκατομμύρια άτομα εγκατέλειψαν τις εστίες τους το 2014 εξαιτίας καταστροφών που προκλήθηκαν από τις κλιματικές συνθήκες· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω μετακινήσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές του Νότου, οι οποίες είναι οι πλέον εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι το 85% αυτών των μετακινήσεων πραγματοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες και αποτελούν κυρίως μετακινήσεις στο εσωτερικό ή σε μέρος του εσωτερικού μιας χώρας· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, τα κράτη μέλη της Ένωσης δεσμεύτηκαν να παρέχουν χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή βοήθεια, ύψους 0,7% του ακαθάριστου εθνικού τους εισοδήματος (ΑΕΕ)· εκφράζει τη λύπη του διότι πολλά κράτη μέλη της Ένωσης δεν έχουν επιτύχει τον στόχο να διατεθεί το 0,7% του ΑΕΕ τους και διότι ορισμένα έχουν μειώσει το ποσοστό βοήθειάς τους προς την ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση της συμμετοχής των κρατών μελών στα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας· ζητεί η βοήθεια από πλευράς Ένωσης και κρατών μελών να έχει τη μορφή δωρεάς και όχι δανείων, προκειμένου να μην αυξηθεί το άχθος του χρέους· ζητεί με έμφαση να μη χρησιμοποιηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια για το κλείσιμο ή τον έλεγχο των συνόρων ή για τη διασφάλιση της επανεισδοχής των μεταναστών·

37.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, 200 εκατομμύρια άτομα θα εκτοπισθούν για κλιματικούς λόγους έως το 2050· υπογραμμίζει την ανάγκη μιας παγκόσμιας προσέγγισης που να επιτρέπει την επίλυση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, της φτώχειας, της εκμετάλλευσης και της πρόσβασης στους πόρους και της καταπολέμησης της αρπαγής γαιών και πλούτου από τις πολυεθνικές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και η πρόσβαση των πληθυσμών στα θεμελιώδη αγαθά, δικαιώματα και υπηρεσίες· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης στο ΣΑΔ και από τους εκπροσώπους των κρατών μελών να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», προκειμένου να εκπονηθεί ένας νομικά δεσμευτικός ορισμός στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου·

Δικαιώματα των λαών στην αυτοδιάθεση και καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαιτούν την προσοχή του Συμβουλίου

 

38.  υπογραμμίζει εκ νέου το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, καθώς και επιλογής των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών τους προσανατολισμών χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, επ' ευκαιρία των συνόδων του ΣΑΔ του 2016, να προωθήσουν αποφασιστικά το δικαίωμα αυτό αντί των σημερινών πολιτικών· απορρίπτει, επιπλέον, την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη εις βάρος τρίτων χωρών, με στόχο να προστατεύσουν τα γεωπολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα ανεξαρτήτως της ανθρωπιστικής κατάστασης·

39.  εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης των υπερασπιστών, αγωνιστών, οργανώσεων και ιδρυμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και αυτής των δημοσιογράφων, με διάφορες μορφές και σε διαφορετικά επίπεδα σε όλο τον κόσμο, ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

40.  υπογραμμίζει τη σημασία του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών και των φυλών, όπως ορίζονται στη Σύμβαση 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·

41.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στη Συρία λόγω της κατοχής ενός σημαντικού τμήματος του εδάφους από τη λεγόμενη οργάνωση «του Ισλαμικού Κράτους»· καταδικάζει εκ νέου απερίφραστα τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τις τρομοκρατικές οργανώσεις· εκφράζει επίσης την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει το συριακό καθεστώς, ιδίως δε τις προσβολές στην ελευθερία της έκφρασης, τις αυθαίρετες κρατήσεις και την καταστολή εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η σύγκρουση οξύνθηκε από το εμπόριο όπλων και την προμήθεια όπλων· καταδικάζει απερίφραστα τις διάφορες δυτικές επεμβάσεις των τελευταίων ετών, οι οποίες είχαν δραματικές συνέπειες όσον αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση των ατόμων, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στις χώρες της νότιας γειτονίας· καταδικάζει ενεργά την άμεση ή έμμεση στήριξη που εξακολουθούν να παρέχουν στις τρομοκρατικές ομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι μοναρχίες του Κόλπου· χαιρετίζει τις προσπάθειες υπέρ ενός πολιτικού διαλόγου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την έξοδο της χώρας από την πολιτική κρίση και υπογραμμίζει ότι ο διάλογος αυτός, για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα μέλη της ειρηνικής αντιπολίτευσης στο συριακό καθεστώς·

42.  διαπιστώνει ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν εξακολουθεί να είναι ανησυχητική· καταδικάζει την καταστολή εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών και αντιφρονούντων (συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, πανεπιστημιακών ή υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), αγωνιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, νομικών, δημοσιογράφων, μπλόγκερ και θρησκευτικών παραγόντων, η οποία αποτελεί πλέον κοινό τόπο στη συγκεκριμένη χώρα· υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η διεθνής κοινότητα για τη διασφάλιση της ειρήνης· εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό πολιτικών κρατουμένων και κρατουμένων γνώμης, τον πάντα υψηλό αριθμό εκτελέσεων, και ανηλίκων συμπεριλαμβανομένων, τα βασανιστήρια, τις άδικες δίκες και τα αστρονομικά ποσά που ζητούνται ως εγγύηση, καθώς και για τους σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία ενημέρωσης, έκφρασης, του συνέρχεσθαι, θρησκείας, εκπαίδευσης και κυκλοφορίας·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διενέργεια ελεύθερων εκλογών στις 8 Νοεμβρίου 2015 στη Μιανμάρ/Βιρμανία, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα στη δημοκρατική οικοδόμηση της χώρας· παραμένει, ωστόσο, ανήσυχο λόγω του συνταγματικού πλαισίου των εκλογών αυτών, το οποίο δίδει το 25% των εδρών του Κοινοβουλίου αποκλειστικά στους στρατιωτικούς· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεσθεί μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπογραμμίζοντας παράλληλα και ορισμένα εναπομένοντα κενά, ιδίως σε σχέση με τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· καταδικάζει τις διακρίσεις κατά των Rohingya, οι οποίες οξύνονται από το γεγονός ότι η κοινότητα αυτή στερείται νομικού καθεστώτος και από την άνοδο της ρητορικής μίσους εναντίον των μη Βουδιστών· ζητεί ενδελεχείς, διαφανείς, και ανεξάρτητες έρευνες για όλες τις καταγγελίες παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των Rohingya, και θεωρεί ότι οι τέσσερις νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο το 2015 και αποβλέπουν στην «προστασία της φυλής και της θρησκείας» εισάγουν σε ορισμένες πτυχές τους διακρίσεις με βάση το φύλο· επαναλαμβάνει το αίτημά του να λάβει άδεια το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HCDH) να εγκαθιδρύσει αντιπροσωπεία στη χώρα·

44.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις αποκαλύψεις που περιέχουν οι εκθέσεις του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη στον πόλεμο στο ανατολικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαστικών εξαφανίσεων, των αυθαίρετων κρατήσεων, των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης που επιβάλλεται σε άτομα που είναι ύποπτα για παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, για τρομοκρατία ή για την υποστήριξη της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk» και της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Lougansk»· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το γεγονός ότι το προσωπικό της αστυνομίας και της ασφάλειας απολαύει αυξημένου βαθμού ατιμωρησίας· καταδικάζει απερίφραστα την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας από το διοικητικό δικαστήριο της περιφέρειας του Κιέβου· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις επιθέσεις εις βάρος της ελευθερίας της έκφρασης και κατά των δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων στην Ουκρανία· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΣΑΔ, καθώς και από τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών, να καταδικάσουν απερίφραστα αυτή τη σοβαρή προσβολή εις βάρος της δημοκρατίας στη χώρα· εκφράζει την ανησυχία του για την κοινωνική κατάσταση στην Ουκρανία, όπου, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής της χώρας, ποσοστό μεταξύ 20 και 25% των ουκρανικών νοικοκυριών έχει βυθιστεί στη φτώχεια εξαιτίας της υφιστάμενης πολιτικής της κυβέρνησης·

45.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την υφιστάμενη σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν· ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων μερών και εκφράζει την υποστήριξή του υπέρ μιας ουδέτερης διαμεσολάβησης που θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν· ζητεί να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγείται στον άμαχο πληθυσμό που έχει παγιδευθεί μέσα στη σύγκρουση ή εγκαταλείπει την περιοχή· ζητεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη της να σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης, ανοίγοντας τα σύνορά τους στους πρόσφυγες που διαφεύγουν από την κρίση που μαίνεται στο Νότιο Σουδάν· ζητεί, ωσαύτως, την ανάληψη διεθνούς δέσμευσης, προκειμένου να τεθεί τέρμα σε κάθε προμήθεια όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Νότιο Σουδάν και να σταματήσει κάθε εξαγωγή όπλων στην περιοχή·

46.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση κρίσης την οποία βιώνει η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το 2003· εκφράζει εκ νέου τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων των συγκρούσεων αυτών· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην τήρηση της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπει η συμφωνία της Μπραζαβίλ, ,στη δρομολόγηση της διαδικασίας «Αφοπλισμός, Αποστράτευση, Συμφιλίωση» (DDR), στην προσεχή διενέργεια βουλευτικών και προεδρικών εκλογών με πλουραλισμό και διαφάνεια, καθώς και σε συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις· ζητεί την ταχεία αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το κλείσιμο των μόνιμων ξένων στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στο έδαφός της· ζητεί την ενίσχυση του ελέγχου των δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και μια ενδελεχή, αμερόληπτη και διαφανή έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες περί καταχρήσεων και περί διάπραξης εγκλημάτων· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις διαθέσεις των διεθνικών επιχειρήσεων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ιδίως των επιχειρήσεων εξόρυξης πολύτιμων λίθων και των επιχειρήσεων ξυλείας· υπενθυμίζει το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα των λαών να διαθέτουν τους φυσικούς τους πόρους και την υποχρέωση των επιχειρήσεων να υποτάσσονται στο διεθνές δίκαιο· υπογραμμίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει, ιδίως στο πλαίσιο του ΣΑΔ, να προσηλωθούν πλήρως στην εκπόνηση, από τα Ηνωμένα Έθνη, ενός δεσμευτικού μέσου έναντι των επιχειρήσεων που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα·

47.  χαιρετίζει την ιδιαίτερη προσοχή που δίδεται στην Αϊτή σε αυτή την 31η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για την ανθρωπιστική κατάσταση που εξακολουθεί να είναι δραματική στη χώρα και για το γεγονός ότι οι ζημιές που προκάλεσαν οι τυφώνες του 2010 δεν έχουν ακόμη επιδιορθωθεί· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση ακραίας φτώχειας που επικρατεί στη χώρα μεγέθυνε τις καταστροφικές συνέπειες των φυσικών καταστροφών, προκαλώντας την πιο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση εδώ και δεκαετίες· καταγγέλλει εκ νέου το χρέος και τη βαρύτατη εξυπηρέτηση του χρέους που έχει επιβληθεί στη χώρα από τη Γαλλία και τα διεθνή όργανα (στην πρώτη γραμμή των οποίων βρίσκεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), γεγονός που ευθύνεται για την υπανάπτυξή της· χαιρετίζει τη διεθνή αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε για την ενίσχυση της Αϊτής, πρωτίστως την περιφερειακή αλληλεγγύη, συγκεκριμένα με: την αποστολή, από την Κούβα, γιατρών και εξειδικευμένου προσωπικού που έχει φροντίσει δεκάδες χιλιάδες άτομα κατά της χολέρας, τη χρηματοδοτική στήριξη μέσω του ανθρωπιστικού ταμείου της ALBA για την Αϊτή, τη συνέχιση της ενεργειακής στήριξης μέσω της Petrocaribe και τη δημιουργία ειδικού προγράμματος για τον άμεσο εφοδιασμό σε καύσιμα των οχημάτων ανθρωπιστικής βοήθειας, γεωργικές πρωτοβουλίες για την προμήθεια τροφίμων και προγράμματα παραγωγής, καθώς και την εκστρατεία αναδάσωσης· απαιτεί τη διενέργεια έρευνας για το γεγονός ότι ορισμένες ενισχύσεις, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να μην έφθασαν ποτέ στην Αϊτή, καθώς και έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του δικτύου διανομής της βοήθειας· ζητεί επίσης απολογισμό για τις πράγματι καταβληθείσες ενισχύσεις·

48.  υπογραμμίζει τη σημασία των συζητήσεων του ΣΑΔ σχετικά με την κρίση στο Μπουρούντι· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στη χώρα και τονίζει ότι ενδέχεται να έχει δραματικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή· ζητεί την τήρηση του Συμφώνου για την Ασφάλεια, τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, καθώς και του Πρωτοκόλλου Μη Επίθεσης και Αμοιβαίας Άμυνας· εκτιμά ότι η σημερινή κρίση μπορεί να επιλυθεί μόνο με πολιτικό διάλογο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για μια νέα στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή· εκτιμά πως τα προβλήματα του Μπουρούντι θα μπορέσουν να λυθούν μέσα στη χώρα μόνο εάν υπάρξει μέριμνα να διασφαλιστούν τα ίδια δικαιώματα για όλους τους πολίτες και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν σχέση με τον έλεγχο των γόνιμων αγροτικών γαιών, την ανεργία και τη φτώχεια, μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς, της φτώχειας, των ανισοτήτων και των διακρίσεων και της προώθησης κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα ελεύθερο, δημοκρατικό και σταθερό κράτος·

49.  θεωρεί λυπηρό το ότι δεν συμπεριλήφθηκε στη συζήτηση αυτή η κατάσταση στη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα στην Ονδούρα και στην Παραγουάη· ζητεί η κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ονδούρα και την Παραγουάη μετά τα πραξικοπήματα να αποτελέσει αντικείμενο πραγματικής παρακολούθησης και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις χώρες αυτές· καλεί την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της να εργασθεί υπέρ μιας καταδίκης των πραξικοπημάτων, να μην αναγνωρίσει τις κυβερνήσεις «de facto» και να απαιτήσει να δικαστούν οι ένοχοι· ζητεί, ωσαύτως, τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις απόπειρες πραξικοπήματος και αποσταθεροποίησης σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής (όπως στον Ισημερινό και τη Βενεζουέλα) και να εξακριβωθούν οι ευθύνες όλων, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών·

50.  εκφράζει ομοίως τη λύπη του για τη μη εξέταση του ζητήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό στη διάρκεια αυτής της συνόδου, ενώ οι εξαφανίσεις και οι εξωδικαστικές εκτελέσεις – περιλαμβανομένου μεγάλου αριθμού γυναικοκτονιών – πληθαίνουν και έχει καταδειχθεί η ευθύνη των αρχών· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την ατιμωρησία που επικρατεί στο Μεξικό, όπου πάνω από 22.000 άτομα έχουν εξαφανιστεί, εκ των οποίων πάνω από τα μισά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αλλά όπου το 98% των εγκλημάτων παραμένουν ατιμώρητα· καταδικάζει την ποινικοποίηση και καταστολή των φοιτητών, των δημοσιογράφων, των κοινωνικών ακτιβιστών και των επικεφαλής των αγροτών και συνδικαλιστών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των εξαφανίσεων και των δολοφονιών· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και των κρατών μελών στην 31η σύνοδο του ΣΑΔ να στηρίξει τα αιτήματα των ΜΚΟ ώστε το γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και το Δικαστήριο της Χάγης να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εγκλήματα που διαπράττονται στο Μεξικό και, ενδεχομένως, να κινήσουν διεθνή έρευνα·

51.  εκφράζει, παρομοίως, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν περιελήφθη στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία· καταδικάζει ιδιαίτερα την υποβάθμιση της κατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα αυτή και την άνοδο της καταστολής κατά των δημοκρατών, των αιρετών και των πολιτικών παραγόντων, των συνδικαλιστών, των δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των καλλιτεχνών· διαπιστώνει ότι η καταστολή αυτή στοχεύει ιδίως τους Κούρδους, στο μέτρο που η τουρκική κυβέρνηση έχει εξαπολύσει πραγματική ένοπλη επίθεση, όχι μόνον έναντι των πολιτικών υπευθύνων αλλά και έναντι του άμαχου πληθυσμού· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης να φροντίσει ώστε η συζήτηση αυτή να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 31ης συνόδου του ΣΑΔ και να υποστηριχθεί σαφώς η επανάληψη των συζητήσεων για την ειρηνευτική διαδικασία·

52.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συζητηθεί, στο πλαίσιο μίας εκ των συνόδων του ΣΑΔ του 2016, το ζήτημα του Τζιμπουτί, όπου εντείνεται η καταστολή εις βάρος των πολιτικών και συνεταιριστικών αγωνιστών, με πάνω από 300 αυθαίρετες συλλήψεις μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2015· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και των κρατών μελών της να απαιτήσουν την άμεση παύση της καταστολής και την ελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, ιδίως δε του παλαιότερου εξ αυτών, του Mohamed Ahmed Jabha, και του Omar Ali Ewado, ιδρυτικού μέλους του Συνδέσμου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Τζιμπουτί (LDDH), και ζητεί τη διενέργεια διεθνούς έρευνας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για τις σφαγές στο Buldhuqo (Δεκέμβριος 2015) και την Arhiba (Δεκέμβριος 1991), καθώς και για τα άλλα μαζικά εγκλήματα στη χώρα, προκειμένου να διωχθούν και να δικαστούν οι υπεύθυνοι·

53.  χαιρετίζει την ιδιαίτερη προσοχή που απέδωσε κατά τα τελευταία χρόνια το ΣΑΔ στην κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Παλαιστίνη και τα άλλα κατεχόμενα αραβικά εδάφη, ιδίως στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού, καθώς και στην εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου κράτους με βάση τα σύνορα του 1967· ενθαρρύνει έντονα την αντιπροσωπεία της Ένωσης να καταδικάσει κάθε μορφή αποικιοκρατίας, ιδίως στην Παλαιστίνη, τόσο στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη όσο και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου είναι σε συνεχή αύξηση· καταδικάζει παρομοίως τη βία των εποίκων έναντι του παλαιστινιακού πληθυσμού, ιδίως στη Χεβρώνα, καθώς και τα σχέδια αναγκαστικών εκτοπισμών των Βεδουίνων·

54.  υπενθυμίζει τη σημασία της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη, όπου καταγγέλλεται ότι «η πολιτική του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και στη Λωρίδα της Γάζας φαίνεται να οδηγεί στο απαρτχάιντ, λόγω της συστηματικής καταπίεσης του παλαιστινιακού λαού και της de facto απαλλοτρίωσης των γαιών τους"· καταγγέλλει την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Παλαιστινίων από τις ισραηλινές δυνάμεις, την εθνική κάθαρση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και την απόπειρα των ισραηλινών αρχών να εξεβραΐσουν την πόλη της Ιερουσαλήμ προκειμένου να την ιδιοποιηθούν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ισραήλ απαγόρευσε κατά τρόπο μόνιμο την πρόσβαση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, γεγονός που τον ώθησε σε παραίτηση τον Ιανουάριο του 2016, και καλεί την αντιπροσωπεία της Ένωσης στο ΣΑΔ και από τους εκπροσώπους των κρατών μελών να ασκήσουν πίεση στις ισραηλινές αρχές, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της εντολής των Ηνωμένων Εθνών·

55.  καταδικάζει την κατάσταση των παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές· ζητεί από το Κράτος του Ισραήλ να τερματίσει αμέσως την πρακτική της μαζικής φυλάκισης, η οποία αυξήθηκε και πάλι το 2015, με πάνω από 6.000 φυλακισμένα άτομα, εκ των οποίων μεγάλο μέρος είναι ανήλικοι· καταδικάζει, ομοίως, τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, τις διοικητικές κρατήσεις, τις μεταγωγές πολιτικών κρατουμένων έξω από τα κατεχόμενα εδάφη – με αποτέλεσμα να στερούνται τις οικογενειακές επισκέψεις –, τις κακομεταχειρίσεις, τα βασανιστήρια και την αναγκαστική σίτιση των κρατουμένων, καθώς και την έλλειψη κατάλληλης και επωφελούς ιατρικής φροντίδας, ενέργειες που συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει κάθε μορφή βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης· ζητεί από το Ισραήλ να εγγυηθεί άμεσα ότι σέβεται τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, της οποίας αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος· καταγγέλλει την κράτηση και την κακομεταχείριση παιδιών και απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων παιδιών και γυναικών· καταγγέλλει τη μεταχείριση των παιδιών από τα ισραηλινά δικαστήρια· ζητεί, ομοίως, την άμεση ελευθέρωση των κρατουμένων παλαιστίνιων κοινοβουλευτικών, και ειδικότερα των Khalida Jarrar και Marouane Barghouti·

56.  εκφράζει επίσης τη βαθειά του ανησυχία για τον περιορισμό των αστικών και πολιτικών ελευθεριών στο Ισραήλ, και ιδίως για τους διάφορους νόμους που αφορούν τις ΜΚΟ, οι οποίοι θίγουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και του οργανώνεσθαι· καταγγέλλει επίσης τις έντονες διακρίσεις έναντι των μειονοτήτων της χώρας, ιδίως δε της «αραβικής» μειονότητας·

57.  εκφράζει τη λύπη του διότι το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των συνόδων του ΣΑΔ του 2016· υπογραμμίζει εκ νέου ότι η σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα αποτελεί ζήτημα αποαποικιοποίησης και ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το Βασίλειο του Μαρόκου δεν έχει καμία κυριαρχία επί της Δυτικής Σαχάρας και θεωρείται ως η κατοχική δύναμη· καταδικάζει τις συνεχείς παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων του λαού των Σαχράουι· ζητεί να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα του λαού της Δυτικής Σαχάρας, μεταξύ άλλων η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα διαδήλωσης· απαιτεί την άμεση ελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων Σαχράουι και, επειγόντως, των μελών της ομάδας Gdeim Izik που έχουν καταδικαστεί από το μαροκινό στρατοδικείο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Ισπανία να αποδεχθεί το πολιτικό άσυλο για τον νεαρό Σαχράουι Hassana Aalia, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια μετά το πέρας της δίκης του· υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για διεθνή εποπτεία της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα· ζητεί από το Μαρόκο και το Μέτωπο Polisario να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με σκοπό την εξεύρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης για τη διαμάχη στη Δυτική Σαχάρα και επαναλαμβάνει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού των Σαχράουι, η οποία πρέπει να υποβληθεί σε δημοκρατικό δημοψήφισμα, σύμφωνα με τα ψηφίσματα 34/37 και 35/19 των Ηνωμένων Εθνών·

 

°

° °

 

58.  αναθέτει στην αντιπροσωπεία του στην 31η, 32η και 33η σύνοδο του ΣΑΔ να διατυπώσει τις θέσεις που εκφράζονται στο παρόν ψήφισμα· την καλεί να υποβάλει έκθεση στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά το πέρας της αποστολής της και θεωρεί σκόπιμο να εξακολουθήσει να αποστέλλει αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις σχετικές συνόδους του ΣΑΔ·

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στην Ομάδα Εργασίας ΕΕ-ΟΗΕ που έχει συγκροτηθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου