Процедура : 2015/3034(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0057/2016

Внесени текстове :

B8-0057/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/01/2016 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 481kWORD 67k
14.1.2016
PE575.959v01-00
 
B8-0057/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (2015/3034(RSP))


Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Рина Роня Кари, Фабио Де Мази, Марина Албиол Гусман, Мартина Андерсън, София Сакорафа, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (2015/3034(RSP))  
B8-0057/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 13 ноември 2015 г. Париж стана обект на редица терористични нападения, извършени от „Ислямска държава/Даиш“, в резултат на които загинаха 130 души, 352 бяха ранени, сред които имаше много случаи на тежки телесни повреди, и много хора се нуждаят от психологическа помощ;

Б.  като има предвид, че в резултат на тези нападения Франция поиска на заседанието на Съвета по външни работи на ЕС от 17 ноември 2015 г. задействане на член 42, параграф 7 от ДЕС; като има предвид, че това е първият път, в който член 42, параграф 7 беше задействан;

В.  като има предвид, че министрите на отбраната на ЕС изразиха единодушната си и пълна подкрепа за Франция и своята готовност да предоставят цялата необходима помощ и съдействие съгласно член 42, параграф 7, като отбелязаха, че от правна гледна точка не е необходимо официално решение или заключение на Съвета, за да се задейства взаимното съдействие;

Г.  като има предвид, че последващи действия бяха предприети на равнището на двустранно междуправителствено сътрудничество, без да се изисква участие на Съвета или на Комисията; като има предвид, че някои държави членки поеха ангажименти за съдействие на Франция, други изискват одобрение от страна на Парламента, за да предприемат действие, а трети – не предприеха стъпки в тази посока;

Д.  като има предвид, че както стана ясно от т.нар. „война срещу тероризма“, водена от САЩ, НАТО и неговите съюзници от 2001 г. насам, войните доведоха само до тероризъм, унищожаване на държави и човешки жертви;

Е.  като има предвид, че от правна гледна точка Парламентът не може по никакъв начин да упражнява парламентарен контрол по отношение на процеса на задействане по член 42, параграф 7;

Ж.  като има предвид, че Франция поиска, от една страна, помощ чрез обединяване и споделяне на способности за своите операции в Ирак и Сирия и от друга страна – помощ в други области, в които са разположени френски войски, за да се даде възможност за преразпределяне;

З.  като има предвид, че член 42, параграф 7 от ДЕС предвижда, че ако държава членка стане обект на въоръжено нападение на своята територия, държавите членки са задължени да ѝ окажат съдействие; като има предвид, че това се прави на равнището на междуправителствено двустранно сътрудничество и следва да бъде в съответствие с Устава на ООН;

И.  като има предвид, че член 42, параграф 7 от ДЕС няма заглавие, поради което терминът „клауза за взаимно съдействие“ не е правен;

Й.  като има предвид, че член 42, параграф 7 произхожда от член 5 на Договора от Брюксел за Западноевропейския съюз и е включен за първи път в ДЕС през 2009 г. с Договора от Лисабон;

1.  отхвърля задействането на член 42, параграф 7 от ДЕС и осъжда факта, че този ход превръща Европейския съюз във военен съюз; предупреждава, че това не следва да представлява прецедент за бъдещи случаи;

2.  изразява категорично несъгласие с тълкуването на този член като задължение за помощ на Франция с военни средства при военни операции или за обосноваване и легитимиране на текущи или вече планирани военни действия; освен това отхвърля представянето на нападенията в Париж като военни действия, които легитимират военна реакция, и подчертава, че според международното право т.нар. „Ислямска държава/Даиш“ не е държава;

3.  подчертава, че военните операции никога не са овладявали или спирали тероризма, а напротив – доведоха до повече жертви и отклоняване на вниманието и влошиха положението на засегнатите народи; изисква прекратяване на т.нар. „война срещу тероризма“ и настоява за справяне с терористичните действия в рамките на принципите на правовата държава чрез средствата на полицейското разследване и прилагане; подчертава факта, че борбата срещу тероризма не следва в никакъв случай да служи за претекст за ограничаване на личните свободи и основните права, и осъжда всички политики, насочени към дискриминация срещу части от населението въз основа на техния произход или тяхната религия;

4.  призовава за стриктно спазване на международното право, за неоказване на военна или друга намеса във вътрешните работи на държавите и за мирно разрешаване на конфликти;

5.  изисква цялостен преглед на политиката на ЕС в областта на външните работи, която следва да изключи напълно военна намеса и военни мерки и следва да бъде насочена изключително към цивилни мерки, към намаляване на бедността и борба с нейните първопричини, към социално и икономическо развитие и към симетрично сътрудничество;

6.  призовава да се сложи край на търговията на ЕС с оръжие и на износа на оръжия и военно оборудване към конфликтни зони;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност