Menettely : 2015/3034(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0057/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0057/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2016 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 162kWORD 62k
14.1.2016
PE575.959v01-00
 
B8-0057/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


keskinäistä puolustusta koskevasta lausekkeesta (SEUT:n 42 artiklan 7h kohta) (2015/3034(RSP))


Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma keskinäistä puolustusta koskevasta lausekkeesta (SEU:n 42 artiklan 7 kohta) (2015/3034(RSP))  
B8-0057/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 42 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että IS/Da'esh teki 13. marraskuuta 2015 Pariisissa useita terrori-iskuja, joissa kuoli 130 ja haavoittui 352 ihmistä, joista moni vammautui pysyvästi; ottaa huomioon, että iskujen jälkeen monet ihmiset tarvitsivat psykologien apua;

B.  ottaa huomioon, että Ranska pyysi näiden iskujen jälkeen 17. marraskuuta 2015 pidetyssä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa SEU:n 42 artiklan 7 kohdan aktivoimista; ottaa huomioon, että tämä on ensimmäinen kerta kun 42 artiklan 7 kohta on aktivoitu;

C.  ottaa huomioon, että EU:n puolustusministerit ilmoittivat yksimielisesti antavansa Ranskalle täyden tukensa ja olevansa valmiit antamaan sille kaiken tarvittavan avun 42 artiklan 7 kohdan mukaisesti ja totesivat, että keskinäistä avunantoa koskevan lausekkeen aktivoiminen ei oikeudellisesti edellyttänyt muodollista päätöstä tai neuvoston antamia päätelmiä;

D.  ottaa huomioon, että jatkotoimet toteutettiin hallitusten kahdenvälisenä yhteistyönä, joka ei edellyttänyt neuvoston tai komission osallistumista; ottaa huomioon, että jotkut jäsenvaltiot ovat sitoutuneet auttamaan Ranskaa, että jotkut toiset edellyttävät parlamentin hyväksyntää ennen toimiin ryhtymistä ja että toiset eivät ole ryhtyneet asiaa koskeviin toimiin;

E.  ottaa huomioon, että kuten Yhdysvaltojen, Naton ja niiden liittolaisten vuodesta 2001 käymä ”terrorismin vastainen sota” on osoittanut, sodat vain lisäävät terrorismia, valtioiden tuhoamista ja ihmishenkien menetyksiä;

F.  ottaa huomioon, että parlamentilla ei oikeudellisesti ole mahdollisuutta valvoa 42 artiklan 7 kohdan aktivointimenettelyä;

G.  ottaa huomioon, että Ranska pyysi toisaalta tukemaan sitä yhdistämällä ja jakamalla kapasiteettia sen Irakissa ja Syyriassa toteuttamiin toimiin ja toisaalta tukemaan sitä muilla alueilla, joilla ranskalaisia joukkoja käytetään, jotta niitä voidaan siirtää muualle;

H.  ottaa huomioon, että SEU:n 42 artiklan 7 kohdassa määrätään, että ”jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin”; toteaa, että tämä toteutetaan hallitusten kahdenvälisenä yhteistyönä ja sen on oltava YK:n peruskirjan mukaista;

I.  ottaa huomioon, että SEU:n 42 artiklan 7 kohdalla ei ole otsikkoa, minkä vuoksi ”keskinäistä avunantoa koskeva lauseke” ei ole oikeudellinen termi;

J.  ottaa huomioon, että 42 artiklan 7 kohta on peräisin Länsi-Euroopan unionin Brysselin sopimuksen 5 artiklasta ja se sisällytettiin SEU:hun vuonna 2009 Lissabonin sopimuksella;

1.  torjuu SEU:n 42 artiklan 7 kohdan aktivoimisen ja toteaa, että se tekisi Euroopan unionista sotilasliiton; toteaa, että tästä ei saisi tulla ennakkotapausta tulevaisuutta varten;

2.  on täysin eri mieltä artiklan tulkinnasta velvollisuutena tukea Ranskaa sotilaallisesti sotilaallisissa toimissa tai oikeuttaa ja legitimoida meneillään olevat tai jo suunnitellut sotilaalliset toimet; torjuu lisäksi Pariisissa tapahtuneiden iskujen pitämisen sotatoimina sotilaallisen vastaiskun legitimoimiseksi ja korostaa, että niin kutsuttu Islamilainen valtio / Da'esh ei kansainvälisen oikeuden mukaan ole valtio;

3.  korostaa, että sotilaallisilla toimilla ei ole koskaan estetty tai pysäytetty terrorismia, vaan niillä on päinvastoin aiheutettu enemmän uhreja ja sekasortoa ja pahennettu niiden ihmisten tilannetta, joihin ne ovat kohdistuneet; kehottaa lopettamaan ”terrorismin vastaisen sodan” ja vaatii, että terrorismiin puututaan oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti poliisin suorittamin tutkimuksin ja lainvalvontatoimin; korostaa, että terrorismin torjuntaa ei saisi missään tapauksessa käyttää tekosyynä yksilön vapauksien ja perusoikeuksien rajoittamiseen, ja tuomitsee kaikki toimet, joilla syrjitään väestönosia etnisen alkuperän tai uskonnon perusteella;

4.  kehottaa noudattamaan tiukasti kansainvälistä oikeutta, pidättäytymään puuttumasta sotilaallisesti tai muutoin valtioiden sisäisiin asioihin ja ratkaisemaan konfliktit rauhanomaisesti;

5.  kehottaa tarkastelemaan EU:n ulkopolitiikkaa kokonaisvaltaisesti ja toteaa, että sen ei tulisi sisältää mitään sotilaallisia interventioita tai toimia vaan suuntautua yksinomaan siviilitoimien toteuttamiseen, köyhyyden vähentämiseen ja sen perussyiden torjumiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja symmetriseen yhteistyöhön;

6.  kehottaa lopettamaan EU:n harjoittaman asekaupan sekä aseiden ja sotilaallisten varusteiden viennin konfliktialueille;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö