Предложение за резолюция - B8-0058/2016Предложение за резолюция
B8-0058/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно прилагането на клаузата за обща отбрана съгласно член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз

14.1.2016 - (2015/3034(RSP))

за приключване на разискванията по изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Урмас Пает, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Йозо Радош, Марите Схаке, Павел Теличка, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Ги Верхофстад, Иво Вайгъл от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0043/2016

Процедура : 2015/3034(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0058/2016
Внесени текстове :
B8-0058/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0058/2016

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на клаузата за обща отбрана съгласно член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз

(2015/3034(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид терористичните атаки в Мадрид през 2004 г., в Лондон през 2005 г., в Брюксел през 2014 г. и множеството терористични атаки в Париж през 2015 г.,

–  като взе предвид речта на президента на Френската република преди съвместното заседание на френския парламент от 16 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член 42, параграф 7 от него,

–  като взе предвид член 222 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 2, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Европейската стратегия за сигурност, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г., както и доклада относно нейното прилагане, подкрепен от Европейския съвет на 11-12 декември 2008 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение[1],

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации, и по-специално разпоредбите на глава VII и член 51,

–  като взе предвид заключенията относно сигурността и отбраната, приети от Европейския съвет на 19-20 декември 2013 г.,

–  като взе предвид заключенията относно сигурността и отбраната, приети от Европейския съвет на 25-26 юни 2015 г.,

–  като взе предвид заключенията от заседанието на Съвета по външни работи (на министрите на отбраната) от 16-17 ноември 2015 г., председателствано от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че от 2004 г. в ЕС бяха извършени множество терористични атаки, при които бяха убити стотици и ранени хиляди души;

Б.  като има предвид, че последните терористични нападения срещу ЕС и неговите граждани бяха извършени в Париж на 13 ноември 2015 г., като при тях бяха убити 130 и ранени 368 европейци;

В.  като има предвид непрекъснатата и нарастваща терористична заплаха в целия ЕС, което води до драстична промяна в свободите на гражданите на ЕС;

Г.  като има предвид, че в отговор на терористичните нападения в Париж от 13 ноември 2015 г. френското правителство официално се позова на клаузата за взаимно съдействие (член 42, параграф 7 от ДЕС);

Д.  като има предвид, че принципът за колективна отбрана, залегнал в член V от Северноатлантическия договор на НАТО, следва да има същата тежест като член 42, параграф 7 за ЕС;

Е.  като има предвид, че солидарността, помощта и взаимното съдействие между държавите – членки на ЕС, включително чрез използване на средства на Съюза, са основополагащи принципи на ЕС;

Ж.  като има предвид, че вътрешната сигурност и борбата срещу тероризма са приоритет за ЕС; като има предвид, че е необходима съвместна обща стратегия за всички държави членки;

З.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки трябва да спрат да възлагат на външни подизпълнители реализацията на техните стратегии и капацитет в областта на сигурността и отбраната;

И.  като има предвид, че върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност отговаря за проактивната координация и за предприемането на действия по въпроси от такова значение;

Й.   като има предвид, че заложеното в Договорите изграждане на капацитет в областта на сигурността и отбраната все още не е осъществено; като има предвид, че държавите членки носят отговорност за създаването на Европейски съюз за сигурност и отбрана; като има предвид, че Европейският съюз за сигурност и отбрана ще позволи изграждането на една по-силна Организация на Северноатлантическия договор, а оттам и насърчаване на бъдеща по-ефективна европейска, трансатлантическа и международна сигурност и отбрана;

1.  изразява пълната си солидарност с всички жертви на терористичните нападения, извършени в ЕС от 2004 г. насам, както и с техните семейства и приятели;

2.  отбелязва и приветства единодушната подкрепа, предоставена на Франция от всички държави – членки на ЕС; приветства готовността на всички държави членки да предоставят цялата необходима помощ и съдействие;

3.  отбелязва със задоволство допълнителните способности, осигурени за борбата срещу тероризма; призовава всички държави членки да продължат да оказват безусловна и трайна подкрепа; приветства ролята на Франция като катализатор в това общо начинание;

4.  обръща внимание на факта, че за първи път се прави позоваване на клаузата за взаимно съдействие (член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз); счита, че този случай ще създаде прецедент за бъдещото прилагане на тази клауза;

5.  изразява съжаление за това, че върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност не ръководи, нито координира проактивно прилагането на член 42, параграф 7 от ДЕС, което води до пропускането на възможности за истинска европейска реакция; припомня, че се наложи преодоляването на множество ограничения от оперативен характер и че европейските институции, и по-специално Европейският съвет, не предприемат посреднически действия и не използват пълния си потенциал за осигуряване на ефективна обща реакция по отношение на прилагането на клаузата за взаимно съдействие;

6.  призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, в тясно сътрудничество с Европейския съвет и Комисията, да определи съответните средства и процедури на Съюза, попадащи в обхвата на клаузата за взаимно съдействие (член 42, параграф 7), с цел координиране и управление на тези операции;

7.  изразява съжаление за липсата на насоки и анализ по отношение на задействането на клаузата за взаимно съдействие, което доведе до настоящото положение, налагащо ad hoc мерки, управление и сътрудничество;

8.  счита, че задействането на клаузата за взаимно съдействие представлява изключителна възможност за полагане на основите за силен и устойчив Европейски съюз за сигурност и отбрана; счита, че ЕС ще има капацитета и готовността да отговори на огромните вътрешни и външни заплахи и предизвикателства за сигурността само ако разполага със самостоятелни способности в областта на отбраната и сигурността;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на председателя на Европейската комисия, на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на НАТО и на генералния секретар на ООН.