Návrh usnesení - B8-0058/2016Návrh usnesení
B8-0058/2016

NÁVRH USNESENÍ o provádění doložky o vzájemné pomoci podle čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii

14.1.2016 - (2015/3034(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Ivo Vajgl za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0043/2016

Postup : 2015/3034(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0058/2016
Předložené texty :
B8-0058/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0058/2016

Usnesení Evropského parlamentu o provádění doložky o vzájemné pomoci podle čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii

(2015/3034(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na teroristické útoky v Madridu v roce 2004, teroristické útoky v Londýně v roce 2005, teroristické útoky v Bruselu v roce 2014 a opakované teroristické útoky v Paříži v roce 2015,

–  s ohledem na proslov prezidenta Francouzské republiky před společným zasedáním francouzského parlamentu dne 16. listopadu 2015,

–  s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii (SEU), a zejména na čl. 42 odst. 7 této smlouvy,

–  s ohledem na článek 222 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na čl. 2 odst. 4 SFEU,

–  s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii, kterou přijala Evropská rada dne 12. prosince 2003, a na zprávu o jejím provádění, kterou přijala Evropská rada ve dnech 11.–12. prosince 2008,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o doložkách EU o vzájemné obraně a solidaritě: politický a operační rozměr[1],

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů, a zejména na ustanovení kapitoly VII a článku 51 této charty,

–  s ohledem na závěry týkající se obrany a bezpečnosti, které přijala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 19.–20. prosince 2013,

–  s ohledem na závěry týkající se obrany a bezpečnosti, které přijala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 25.–26. června 2015,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci (ministrů obrany), které se konalo ve dnech 16.–17. listopadu 2015 a jemuž předsedala vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU byla od roku 2004 cílem několika teroristických útoků, při nichž přišly o život stovky lidí a několik tisíc jich bylo zraněno;

B.  vzhledem k tomu, že k poslednímu teroristickému útoku na EU a její občany, při němž bylo 130 Evropanů zabito a 368 zraněno, došlo v Paříži 13. listopadu 2015;

C.  vzhledem k tomu, že přetrvávající a stále rostoucí teroristická hrozba v celé EU má dramatický dopad na svobody občanů EU;

D.  vzhledem k tomu, že v reakci na teroristické útoky, k nimž došlo 13. listopadu 2015 v Paříži, se francouzská vláda oficiálně dovolala doložky o vzájemné pomoci podle čl. 42 odst. 7 SEU;

E.  vzhledem k tomu, že stejnou váhu jako čl. 42 odst. 7 SEU by pro EU měla mít zásada kolektivní obrany zakotvená v článku V Severoatlantické smlouvy NATO;

F.  vzhledem k tomu, že solidarita, podpora a vzájemná pomoc členských států EU, včetně uplatnění prostředků Unie, patří mezi zásady, na nichž je EU založena;

G.  vzhledem k tomu, že vnitřní bezpečnost a boj proti terorismu jsou pro EU prioritou; vzhledem k tomu, že je zapotřebí vytvořit společnou strategii pro všechny členské státy;

H.  vzhledem k tomu, že pokud jde o strategii a způsobilost v oblasti bezpečnosti a obrany, musí se EU a její členské státy přestat spoléhat na vnější aktéry;

I.  vzhledem k tomu, že ke koordinaci záležitostí takového významu a proaktivní přístup k nim je příslušná vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku;

J.  vzhledem k tomu, že požadavek budování kapacit v oblasti bezpečnosti a obrany v souladu se Smlouvami dosud nebyl naplněn; vzhledem k tomu, že členské státy by měly vytvořit Evropskou bezpečnostní a obrannou unii; vzhledem k tomu, že Evropská bezpečnostní a obranná unie přispěje k posílení Severoatlantické aliance a povede tak k rozvinutější a účinnější evropské, transatlantické a celosvětové obraně a bezpečnosti;

1.  vyjadřuje plnou solidaritu se všemi oběťmi teroristických útoků, k nimž došlo v EU od roku 2004, a s jejich rodinami a přáteli;

2.  uznává a vítá jednomyslnou podporu Francie ze strany všech členských států EU; vítá připravenost všech členských států poskytnout veškerou potřebnou pomoc a podporu;

3.  s uspokojením sleduje posilování kapacit pro boj proti terorismu; vyzývá všechny členské státy, aby zachovaly svou bezpodmínečnou a trvalou podporu; oceňuje aktivní úlohu Francie v tomto společném úsilí;

4.  upozorňuje na to, že doložka o vzájemné pomoci podle čl. 42 odst. 7 SEU byla uplatněna vůbec poprvé; je přesvědčen, že tento případ zakládá precedens pro uplatnění této doložky v budoucnu;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že uplatnění čl. 42 odst. 7 SEU proaktivně nevedla ani nekoordinovala vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, čímž byla promarněna příležitost nastavit parametry skutečné evropské reakce; připomíná, že se objevila řada provozních překážek a že některé orgány EU, především Evropská rada, neplní svou zprostředkující úlohu a nevyužívají plně svůj potenciál k tomu, aby zajistily kolektivní a účinnou odpověď na uplatnění doložky o vzájemné pomoci;

6.  vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby v úzké spolupráci s Evropskou radou a Komisí určila příslušné prostředky a postupy Unie v rámci doložky o vzájemné pomoci podle čl. 42 odst. 7 pro koordinaci a vedení takových operací;

7.  vyjadřuje politování nad neexistencí pokynů a analýzy k aktivaci doložky o vzájemné pomoci, což má v aktuální situaci za následek opatření ad hoc, řízení ad hoc a spolupráci ad hoc;

8.  domnívá se, že aktivace doložky o vzájemné pomoci je jedinečnou příležitostí k vybudování základů silné a udržitelné Evropské bezpečnostní a obranné unie; zastává názor, že EU bude dostatečně připravena a způsobilá čelit nejzávažnějším hrozbám a rizikům pro vnitřní a vnější bezpečnost pouze v případě, že bude disponovat autonomní bezpečnostní a obrannou kapacitou;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi Evropské komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi NATO a generálnímu tajemníkovi OSN.