Postup : 2015/3034(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0058/2016

Předložené texty :

B8-0058/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 21/01/2016 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0019

NÁVRH USNESENÍ
PDF 268kWORD 75k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0043/2016
14.1.2016
PE575.960v01-00
 
B8-0058/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o provádění doložky o vzájemné pomoci podle čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii (2015/3034(RSP))


Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Ivo Vajgl za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o provádění doložky o vzájemné pomoci podle čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii (2015/3034(RSP))  
B8-0058/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na teroristické útoky v Madridu v roce 2004, teroristické útoky v Londýně v roce 2005, teroristické útoky v Bruselu v roce 2014 a opakované teroristické útoky v Paříži v roce 2015,

–  s ohledem na proslov prezidenta Francouzské republiky před společným zasedáním francouzského parlamentu dne 16. listopadu 2015,

–  s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii (SEU), a zejména na čl. 42 odst. 7 této smlouvy,

–  s ohledem na článek 222 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na čl. 2 odst. 4 SFEU,

–  s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii, kterou přijala Evropská rada dne 12. prosince 2003, a na zprávu o jejím provádění, kterou přijala Evropská rada ve dnech 11.–12. prosince 2008,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o doložkách EU o vzájemné obraně a solidaritě: politický a operační rozměr(1),

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů, a zejména na ustanovení kapitoly VII a článku 51 této charty,

–  s ohledem na závěry týkající se obrany a bezpečnosti, které přijala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 19.–20. prosince 2013,

–  s ohledem na závěry týkající se obrany a bezpečnosti, které přijala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 25.–26. června 2015,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci (ministrů obrany), které se konalo ve dnech 16.–17. listopadu 2015 a jemuž předsedala vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU byla od roku 2004 cílem několika teroristických útoků, při nichž přišly o život stovky lidí a několik tisíc jich bylo zraněno;

B.  vzhledem k tomu, že k poslednímu teroristickému útoku na EU a její občany, při němž bylo 130 Evropanů zabito a 368 zraněno, došlo v Paříži 13. listopadu 2015;

C.  vzhledem k tomu, že přetrvávající a stále rostoucí teroristická hrozba v celé EU má dramatický dopad na svobody občanů EU;

D.  vzhledem k tomu, že v reakci na teroristické útoky, k nimž došlo 13. listopadu 2015 v Paříži, se francouzská vláda oficiálně dovolala doložky o vzájemné pomoci podle čl. 42 odst. 7 SEU;

E.  vzhledem k tomu, že stejnou váhu jako čl. 42 odst. 7 SEU by pro EU měla mít zásada kolektivní obrany zakotvená v článku V Severoatlantické smlouvy NATO;

F.  vzhledem k tomu, že solidarita, podpora a vzájemná pomoc členských států EU, včetně uplatnění prostředků Unie, patří mezi zásady, na nichž je EU založena;

G.  vzhledem k tomu, že vnitřní bezpečnost a boj proti terorismu jsou pro EU prioritou; vzhledem k tomu, že je zapotřebí vytvořit společnou strategii pro všechny členské státy;

H.  vzhledem k tomu, že pokud jde o strategii a způsobilost v oblasti bezpečnosti a obrany, musí se EU a její členské státy přestat spoléhat na vnější aktéry;

I.  vzhledem k tomu, že ke koordinaci záležitostí takového významu a proaktivní přístup k nim je příslušná vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku;

J.  vzhledem k tomu, že požadavek budování kapacit v oblasti bezpečnosti a obrany v souladu se Smlouvami dosud nebyl naplněn; vzhledem k tomu, že členské státy by měly vytvořit Evropskou bezpečnostní a obrannou unii; vzhledem k tomu, že Evropská bezpečnostní a obranná unie přispěje k posílení Severoatlantické aliance a povede tak k rozvinutější a účinnější evropské, transatlantické a celosvětové obraně a bezpečnosti;

1.  vyjadřuje plnou solidaritu se všemi oběťmi teroristických útoků, k nimž došlo v EU od roku 2004, a s jejich rodinami a přáteli;

2.  uznává a vítá jednomyslnou podporu Francie ze strany všech členských států EU; vítá připravenost všech členských států poskytnout veškerou potřebnou pomoc a podporu;

3.  s uspokojením sleduje posilování kapacit pro boj proti terorismu; vyzývá všechny členské státy, aby zachovaly svou bezpodmínečnou a trvalou podporu; oceňuje aktivní úlohu Francie v tomto společném úsilí;

4.  upozorňuje na to, že doložka o vzájemné pomoci podle čl. 42 odst. 7 SEU byla uplatněna vůbec poprvé; je přesvědčen, že tento případ zakládá precedens pro uplatnění této doložky v budoucnu;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že uplatnění čl. 42 odst. 7 SEU proaktivně nevedla ani nekoordinovala vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, čímž byla promarněna příležitost nastavit parametry skutečné evropské reakce; připomíná, že se objevila řada provozních překážek a že některé orgány EU, především Evropská rada, neplní svou zprostředkující úlohu a nevyužívají plně svůj potenciál k tomu, aby zajistily kolektivní a účinnou odpověď na uplatnění doložky o vzájemné pomoci;

6.  vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby v úzké spolupráci s Evropskou radou a Komisí určila příslušné prostředky a postupy Unie v rámci doložky o vzájemné pomoci podle čl. 42 odst. 7 pro koordinaci a vedení takových operací;

7.  vyjadřuje politování nad neexistencí pokynů a analýzy k aktivaci doložky o vzájemné pomoci, což má v aktuální situaci za následek opatření ad hoc, řízení ad hoc a spolupráci ad hoc;

8.  domnívá se, že aktivace doložky o vzájemné pomoci je jedinečnou příležitostí k vybudování základů silné a udržitelné Evropské bezpečnostní a obranné unie; zastává názor, že EU bude dostatečně připravena a způsobilá čelit nejzávažnějším hrozbám a rizikům pro vnitřní a vnější bezpečnost pouze v případě, že bude disponovat autonomní bezpečnostní a obrannou kapacitou;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi Evropské komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi NATO a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

(1)

Úř. věst. C 419, 16.12.2015, s. 138.

Právní upozornění - Ochrana soukromí