Πρόταση ψηφίσματος - B8-0058/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0058/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

14.1.2016 - (2015/3034(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0043/2016

Διαδικασία : 2015/3034(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0058/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0058/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0058/2016

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή ης ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

(2015/3034(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Μαδρίτης το 2004, τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο το 2005, τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες το 2014 και τις πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι το 2015,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας ενώπιον της κοινής συνεδρίασης του Γαλλικού Κοινοβουλίου στις 16 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο της 42 παράγραφος 7,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003, και την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11-12 Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τις ρήτρες αμοιβαίας άμυνας και αλληλεγγύης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση[1],

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τις διατάξεις του κεφαλαίου του VII και το άρθρο 51,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19-20 Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 25-26 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (των Υπουργών Άμυνας) στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2015, υπό την προεδρία της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κυρίας Federica Mogherini,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υποστεί πολυάριθμες τρομοκρατικές επιθέσεις από το 2004, κατά τις οποίες εκατοντάδες άτομα έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες τραυματίστηκαν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά της ΕΕ και τους πολίτες της στο Παρίσι, στις 13 Νοεμβρίου 2015, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 130 ευρωπαίων και τον τραυματισμό 368·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται μια συνεχιζόμενη και αυξανόμενη τρομοκρατική απειλή σε όλη την ΕΕ, που προωθεί δραματικές αλλαγές στον τομέα των ελευθεριών των πολιτών της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αντίδραση στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015, η Γαλλική Κυβέρνηση επικαλέστηκε επίσημα τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ))·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της συλλογικής άμυνας που κατοχυρώνεται στο άρθρο V του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) θα έπρεπε να έχει το ίδιο βάρος με το άρθρο 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ για την ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη, η ενίσχυση και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μέσω της προσφυγής στα μέσα της Ένωσης, αποτελούν τμήμα των θεμελίων της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική ασφάλεια και ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια κοινή στρατηγική για όλα τα κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να παύσουν να αναθέτουν σε εξωτερικούς φορείς τη στρατηγική τους και τις δυνατότητές τους όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας έχει την ευθύνη να συντονίζει και να δρα προορατικά σε τομείς παρόμοιας σημασίας όπως οι ανωτέρω·

Ι  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση ικανοτήτων ασφάλειας και άμυνας η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για να επιτύχουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας και Άμυνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας και Άμυνας θα επιτρέψει να υπάρξει ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, προωθώντας ως εκ τούτου περαιτέρω και κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό μια ευρωπαϊκή, διατλαντική και παγκόσμια ασφάλεια και άμυνα·

1.  εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς όλα τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων που έχουν λάβει χώρα στην ΕΕ από το 2004, καθώς και στις οικογένειες και τους φίλους τους·

2.  αναγνωρίζει και χαιρετίζει την ομόφωνη στήριξη που δόθηκε στη Γαλλία απ' όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· χαιρετίζει την προθυμία όλων των κρατών μελών να παράσχουν όλη την απαραίτητη βοήθεια και συνδρομή·

3.  σημειώνει με ικανοποίηση τις πρόσθετες εισφορές ικανοτήτων που διατίθενται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· καλεί όλα τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την άνευ όρων και διαρκή υποστήριξη· χαιρετίζει το ρόλο της Γαλλίας ως καταλύτη στην κοινή αυτή προσπάθεια·

4.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι για πρώτη φορά γίνεται επίκληση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)· πιστεύει ότι η παρούσα περίπτωση θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο για τη μελλοντική χρήση αυτής της ρήτρας·

5.  εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι η εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά τρόπο προορατικό ή συντονισμένο από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, οδηγώντας σε μια χαμένη ευκαιρία να σηματοδοτήσει μια πραγματική ευρωπαϊκή αντίδραση· υπενθυμίζει ότι πολλοί επιχειρησιακοί περιορισμοί πληρούνται και ότι ορισμένα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν ενεργούν ως διαμεσολαβητές και δεν χρησιμοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους προκειμένου να διασφαλιστεί μια συλλογική και αποτελεσματική απάντηση σε σχέση με την εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής·

6.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή, να εντοπίσει τα σχετικά ενωσιακά μέσα και διαδικασίες εντός του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7) προκειμένου να συντονίσει και να καθοδηγήσει παρόμοιες επιχειρήσεις·

7.  εκφράζει τη λύπη του για την ανυπαρξία κατευθυντήριων γραμμών και ανάλυσης σχετικά με την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, γεγονός το οποίο οδήγησε στην σημερινή πραγματικότητα των ad-hoc μέτρων και της ad-hoc διαχείρισης και συνεργασίας·

8.  θεωρεί την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής ως μοναδική ευκαιρία για την θέσπιση μιας ισχυρής και βιώσιμης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας και Άμυνας· είναι της γνώμης ότι μόνο με μια αυτόνομη ικανότητα στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας θα είναι η ΕΕ έτοιμη και εξοπλισμένη να αντιμετωπίσει τις τεράστιες εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.