Menettely : 2015/3034(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0058/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0058/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2016 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 257kWORD 67k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0043/2016
14.1.2016
PE575.960v01-00
 
B8-0058/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


keskinäistä avunantoa koskevan lausekkeen (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohta) täytäntöönpanosta (2015/3034(RSP))


Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma keskinäistä avunantoa koskevan lausekkeen (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohta) täytäntöönpanosta (2015/3034(RSP))  
B8-0058/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Madridissa vuonna 2004, Lontoossa vuonna 2005 ja Brysselissä vuonna 2014 tehdyt terrori-iskut sekä Pariisissa vuonna 2015 tehdyt useat terrori-iskut,

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan presidentin Ranskan parlamentin yhteisessä istunnossa 16. marraskuuta 2015 pitämän puheen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osaston ja sen 42 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 222 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2 artiklan 4 kohdan,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän Euroopan turvallisuusstrategian ja 11.–12. joulukuuta 2008 hyväksymän selvityksen sen täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman ”EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevat lausekkeet: poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus”(1),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja erityisesti sen VII luvun ja 51 artiklan määräykset,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 19.–20. joulukuuta 2013 antamat päätelmät puolustuksesta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 25.–26. kesäkuuta 2015 antamat päätelmät puolustuksesta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon 16.–17. marraskuuta 2015 pidetyssä ulkoasiainneuvoston (puolustusministerit) kokouksessa, jota johti unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini, annetut päätelmät,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionissa on vuoden 2004 jälkeen tehty useita terrori-iskuja, joissa on kuollut satoja ja loukkaantunut useita tuhansia ihmisiä;

B.  ottaa huomioon, että viimeisin Euroopan unioniin ja sen kansalaisiin kohdistunut terrori-isku tapahtui Pariisissa 13. marraskuuta 2015 ja että sen seurauksena kuoli 130 ja loukkaantui 368 Euroopan kansalaista;

C.  ottaa huomioon, että terroriuhka on jatkuvasti läsnä ja kasvaa kaikkialla EU:ssa, minkä seurauksena EU:n kansalaisten vapaudet muuttuvat dramaattisesti;

D.  ottaa huomioon, että Ranskan hallitus turvautui virallisesti keskinäistä avunantoa koskevaan lausekkeeseen (SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohta) Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehtyjen terrori-iskujen seurauksena;

E.  toteaa, että Naton Pohjois-Atlantin sopimuksen 5 artiklassa vahvistetulla yhteisen puolustuksen periaatteella olisi EU:n tapauksessa oltava sama painoarvo kuin SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohdalla;

F.  toteaa, että EU:n jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus, tuki ja keskinäinen apu, myös unionin välineiden avulla, kuuluvat tekijöihin, jotka muodostavat EU:n perustan;

G.  toteaa, että oman alueen turvallisuus ja terrorismin torjunta ovat EU:n prioriteetteja; katsoo, että tarvitaan kaikkia jäsenvaltioita koskevaa yhteistä strategiaa;

H.  katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on lopetettava turvallisuus- ja puolustusstrategiansa ja -valmiuksiensa ulkoistaminen ulkopuolisille toimijoille;

I.  ottaa huomioon, että unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tehtävänä on huolehtia näin tärkeiden asioiden koordinoinnista ja toimia niissä ennakoivasti;

J.  ottaa huomioon että perussopimuksiin kirjattuja turvallisuus- ja puolustusvalmiuksia ei ole vielä saatu aikaan; toteaa, että on jäsenvaltioiden vastuulla huolehtia Euroopan turvallisuus- ja puolustusunionin aikaansaamisesta; toteaa, että Euroopan turvallisuus- ja puolustusunionin myötä myös Pohjois-Atlantin liiton on mahdollista vahvistua, mikä vastaavasti myös edistää ja tehostaa eurooppalaista, transatlanttista ja globaalia turvallisuutta ja puolustusta;

1.  ilmaisee täyden myötätuntonsa kaikille EU:ssa vuoden 2004 jälkeen tehtyjen terrori-iskujen uhreille ja heidän omaisilleen ja ystävilleen;

2.  pitää arvossa ja ilahduttavana kaikkien jäsenvaltioiden Ranskalle antamaa yksimielistä ja täyttä tukea; pitää ilahduttavana kaikkien jäsenvaltioiden valmiutta antaa kaikki tarvittava apu ja tuki;

3.  panee tyytyväisenä merkille terrorismin torjuntaan myönnetyt lisävoimavarat; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita antamaan edelleen ehdotonta ja jatkuvaa tukeaan; pitää ilahduttavana Ranskan roolia tämän yhteisen pyrkimyksen liikkeellepanijana;

4.  kiinnittää huomiota siihen, että keskinäistä avunantoa koskevaan lausekkeeseen (SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohta) turvauduttiin nyt ensimmäistä kertaa; uskoo, että tästä muodostuu lausekkeen tulevaa käyttöä muovaava ennakkotapaus;

5.  pitää valitettavana, että unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ei ole ennakoivasti johtanut tai koordinoinut SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan soveltamista ja että tämän vuoksi on hukattu mahdollisuus laatia kriteerit todellisille unionin toimille; muistuttaa, että tiellä on ollut monia operatiivisia esteitä ja että jotkin EU:n toimielimet, erityisesti Eurooppa-neuvosto, eivät tunnu onnistuvan toimimaan fasilitaattoreina eivätkä käytä kaikkia mahdollisuuksiaan varmistaa kollektiivinen ja tehokas toiminta keskinäistä avunantoa koskevan lausekkeen soveltamisen suhteen;

6.  kehottaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa pyrkimään tiiviissä yhteistyössä Eurooppa-neuvoston ja komission kanssa määrittämään keskinäistä avunantoa koskevan lausekkeen (42 artiklan 7 kohta) soveltamisalaan kuuluvat asianmukaiset unionin keinot ja menettelyt, joilla voidaan koordinoida ja johtaa tällaisia operaatioita;

7.  pitää valitettavana, että keskinäistä avunantoa koskevan lausekkeen täytäntöönpanosta ei ole olemassa ohjeita eikä sitä ole analysoitu, mikä on johtanut tämänhetkiseen tilanteeseen, jossa toimenpiteet, hallinto ja yhteistyö joudutaan luomaan tyhjästä;

8.  pitää keskinäistä avunantoa koskevaan lausekkeeseen turvautumista erinomaisena tilaisuutena määrittää perusta vahvalle ja kestävälle Euroopan turvallisuus- ja puolustusunionille; katsoo, että EU:n on mahdollista vain itsenäisten turvallisuus- ja puolustusvoimavarojen turvin vastata mittaviin sisäisiin ja ulkoisiin turvallisuusuhkiin ja -haasteisiin;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, Euroopan komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Naton pääsihteerille sekä YK:n pääsihteerille.

(1)

EUVL C 419, 16.12.2015, s. 138.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö